Arkusze Excel w projektowaniu połączenia

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Arkusze Excel w projektowaniu połączenia

Można użyć arkuszy Excel w projektowaniu połączenia dla wszystkich połączeń stalowych, które w oknie dialogowym połączenia mają zakładkę Projekt lub Typ projektu .

Można łączyć połączenia z arkuszami Excel, wybierając Excel w opcji Obliczenia zewnętrzne na zakładce Projekt lub Typ projektu . Informacje o połączeniu są przekazywane do arkusza dla danego typu połączenia, tam gdzie są wykonywane potrzebne obliczenia. Obliczone właściwości są zapisywane w pliku wyjściowym, a wartości właściwości zmodyfikowanego komponentu są przekazywane z powrotem do połączenia. Połączenie jest modyfikowane zgodnie ze zmianami.

Można utworzyć arkusz Excel dla typu połączenia przy użyciu pliku component_template.xls w folderze ..\Tekla Structures\<version>\Environments\common\exceldesign lub użyć wcześniej zdefiniowanego pliku.

Pliki używane w projektowaniu połączenia z arkuszami Excel

Do projektowania połączenia przy użyciu arkuszy Excel są wykorzystywane następujące pliki:

Plik Opis
Plik skryptu Visual Basic Plik Excel.vb łączy Tekla Structures z zewnętrznym oprogramowaniem i określa nazwy oraz lokalizacje plików arkuszy Excel. Ten plik znajduje się w folderze ..\Tekla Structures\<version>\Environments\common\exceldesign.
Arkusz kalkulacyjny Excel dostosowany do danego typu komponentu Arkusz kalkulacyjny dostosowany do danego typu komponentu zawiera predefiniowane obliczenia. Gdy uruchamiasz projektowanie połączenia, właściwości połączenia i informacje o głównym i podrzędnych elementach są przekazywane do arkuszy Input i Component w arkuszu Excel.

Excel szuka odnośnego pliku arkusza w następującej kolejności:

 1. Z folderu \exceldesign w folderze bieżącego modelu: plik o nazwie component_ + number or name + .xls, na przykład ..\test_model\exceldesign\component_144.xls.
 2. Z lokalizacji określonej z opcją zaawansowaną XS_EXTERNAL_EXCEL_DESIGN_PATH, jak tutaj:

  XS_EXTERNAL_EXCEL_DESIGN_PATH (=%XS_DIR%\environments\common\exceldesign\) + "component_" + number + ".xls"

Plik wynikowy dla danego połączenia

Plik wynikowy zawiera zmodyfikowane właściwości połączenia.

 • Ten plik wynikowy jest tworzony automatycznie z arkusza Calculation.
 • Plik jest domyślnie zapisany w folderze \exceldesign w folderze modelu, a jego nazwa jest globalnym unikalnym identyfikatorem (GUID).
 • Plik jest uaktualniany za każdym razem, gdy modyfikujesz połączenie.
 • Wyniki obliczeń mogą zostać przechowane jako arkusz Excel, w formacie HTML lub PDF, zależnie od konfiguracji arkusza obliczeń.
Arkusz kalkulacyjny szablonu Folder ..\Tekla Structures\<version>\Environments\common\exceldesign zawiera arkusz kalkulacyjny component_template.xls, którego należy użyć, aby utworzyć własne zastosowania arkusza kalkulacyjnego stosowane z komponentami Tekla Structures.

Przykład arkusza kalkulacyjnego Excel w projektowaniu połączenia

Obrazy w tym przykładzie pokazują arkusz Excel używany dla połączenia Blacha końcowa (144).

Przykładowy arkusz kalkulacyjny ma następujące arkusze:

Arkusz Obliczenie zawiera raport na temat obliczeń.

Arkusz Inputs zawiera właściwości połączenia z okna dialogowego połączenia.

Arkusz Outputs zawiera wyniki projektu. Te wartości są przekazywane do połączenia, a połączenie w modelu jest odpowiednio modyfikowane.

Arkusz Component zawiera obliczenia, informacje o geometrii połączenia oraz o elemencie głównym i elementach podrzędnych. Atrybuty komponentu w arkuszu są takie same, jak w odnośnym pliku .inp. Zobacz więcej o plikach .inp w Pliki wejściowe (.inp).

Uwzględniono również następujące arkusze:

 • Data pokazuje informacje o katalogu.
 • Norm pokazuje wybór kodu i odniesienia do kodów.
 • Language pokazuje tłumaczenia.

Przykład wizualizacji procesu projektowania połączenia w arkuszu Excel

W pliku Excel.vb można określić, w jaki sposób ma być wizualizowany proces projektu połączenia w programie Excel. Plik Excel.vb łączy Tekla Structures z zewnętrznym oprogramowaniem i określa nazwy oraz lokalizacje plików arkuszy Excel.

 1. Otwórz plik Excel.vb znajdujący się w ..\Tekla Structures\<version>\Environments\common\exceldesign.
 2. Skonfiguruj plik Excel.vb w następujący sposób:

  • Kontrola wizualizacji - Const DEBUG As Boolean= True
  • Wizualizacja przy użyciu programu Excel - Const SHOW_EXCEL As Boolean = True
  • Zapisywanie wyników - Const STORE_RESULTS As Boolean = True
 3. Zapisz plik.
 4. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 5. Wyszukaj Połączenie kątownikiem (141) i kliknij je dwukrotnie, aby otworzyć okno dialogowe właściwości.
 6. Na zakładce Typ projektu :
  1. Wybierz Excel w opcji Obliczenia zewnętrzne.
  2. Wprowadź wartości obciążenia.

 7. Kliknij Zmień.

  Otwiera się plik projektu Excel i pokazuje arkusz Inputs.

 8. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

  Proces projektowania Excel przelicza teraz dane pokazane na arkuszu Component, a następnie otwiera arkusz Component.

 9. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

  Proces projektowania Excel przelicza teraz wartości wynikowe, a następnie otwiera arkusz Outputs. Obliczone wartości wynikowe są przekazywane do połączenia.

 10. Zapisz plik w folderze modelu.
 11. Po kliknięciu OK proces projektowania zostanie zakończony, a plik projektowania Excel zostanie zamknięty.

Pokazywanie stanu połączenia w projektowaniu połączenia Excel

Gdy używasz arkuszy Excel w projektowaniu połączeń, Tekla Structures może używać różnych kolorowych symboli komponentu, aby oznaczyć stan komponentu w modelu.

Możesz to wykonać, dołączając atrybut błędu na arkuszu Outputs w arkuszu kalkulacyjnym Excel dla komponentu. Typ atrybutu to int.

Możliwe wartości:

Wartość Kolor Stan

1

Zielony

Odległości śrub od krawędzi są dostateczne.

Połączenie zostało pomyślnie sprawdzone zgodnie ze sprawdzeniem projektowania połączeń, używając kodów projektowych UK i US wbudowanych w system.

2

Żółty

Odległości śrub od krawędzi są niewystarczające, zgodnie z wartością określoną w ustawieniach Komponenty w Plik > Ustawienia > Opcje.

3

Czerwony

Tekla Structures nie może obliczyć właściwości komponentu. Możliwe przyczyny:
 • Kierunek połączenia jest nieprawidłowy.
 • Płaszczyzna robocza jest nieprawidłowa.
 • Wybrane połączenie jest nieodpowiednie do danej sytuacji.
 • Wykonano kontrolę projektowania połączeń, używając kodów projektu UK i US wbudowanych w system, a połączenie nie przeniesie określonego obciążenia.
Uwaga:

Kolor symbolu komponentu można kontrolować tylko dla komponentów systemowych, a nie dla komponentów użytkownika.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej