Karta Ogólne

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Karta Ogólne

Zakładka Ogólne jest dostępna w połączeniach stalowych i detalach stali.

Opcja Opis

Kierunek w górę

Obraca połączenie wokół elementu podrzędnego lub detal wokół elementu głównego.

Możesz określić kąt obrotu dookoła osi X i osi Y elementu podrzędnego.Górne pole dotyczy osi Y, dolne – osi X.

Pozycja w stosunku do elementu głównego

Opcja dostępna tylko dla detali.Pola wyboru obok rysunków wskazują pozycję punktu definicji detalu, zależnie do elementu głównego.

Odsunięcie poziome i Odsunięcie pionowe określają poziome i pionowe ustawienie detalu, zależnie do głównego elementu.

Typ detalu

Opcja dostępna tylko dla detali.Ta opcja określa, po której stronie elementu zostanie utworzony detal, ale zależy to od tego, gdzie wybierze się punkt wejściowy detalu.

 • Detal końcowy

  Wskaż punkt na elemencie.Detal zostanie utworzony z wybranego punktu w kierunku punktu początkowego lub końcowego elementu, w zależności od tego, który z nich jest dalej od wybranego punktu.Jeśli wybierzesz punkt środkowy elementu, detal zostanie utworzony w kierunku punktu końcowego (uchwyt magenta) elementu.Jeśli wybierzesz punkt początkowy elementu, detal zostanie utworzony w kierunku punktu końcowego (i odwrotnie).

 • Detal pośredni

  Wskaż punkt na elemencie.Detal zostanie utworzony z wybranego punktu w kierunku punktu początkowego (żółty uchwyt) elementu.Nie należy wskazywać punktu początkowego (żółty uchwyt) elementu.

 • Detal pośredni (odwrócony)

  Wskaż punkt na elemencie.Detal zostanie utworzony z wybranego punktu w kierunku punktu końcowego (uchwyt magenta) elementu.Nie należy wybierać punktu końcowego (uchwyt magenta) elementu.

Blokada

Zapobiega zmianom.

Plik privileges.inp umożliwia kontrolę dostępu do atrybutu Blokada.

Klasa

Numer nadany wszystkim elementom, które tworzy połączenie.Możesz użyć klas, aby określić kolor elementów w modelu.

Kod połączenia

Identyfikuje typ połączenia.Wprowadź odpowiedni kod.

Kod połączenia można wyświetlić obok komponentu w modelu i w znakach połączeń na rysunkach.

 1. Otwórz okno dialogowe Właściwości widoku, klikając dwukrotnie w modelu i klikając przycisk Wyświetl....

 2. Sprawdź, czy pole wyboru Symbole komponentów jest zaznaczone na karcie Ustawienia.

 3. Na karcie Zaawansowane zaznacz pole wyboru Tekst połączenia.

 4. Kliknij Zmień.

Jeśli kod połączenia nie został wprowadzony, obok komponentu zostanie wyświetlona nazwa połączenia.

Grupa reguł AutoDefaults

Automatycznie ustawia właściwości połączenia zgodnie z wybraną grupą reguł.Grupa reguł Brak wyłącza AutoDefaults.

Grupa reguł AutoConnection

Automatycznie przełącza połączenie na inne zgodnie z wybraną grupą reguł.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej