Element osadzony (1008)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Element osadzony (1008)

Narzędzie Element osadzony (1008) umożliwia utworzenie jednego lub więcej elementów osadzonych w elementach betonowych. Można utworzyć wiele elementów osadzonych, które będą używane jako kotwy podnośnikowe z jednym punktem wstawienia.

Utworzone obiekty

  • Elementy osadzone
  • Pręty zbrojeniowe

Zastosowanie

Sytuacja Opis

Elementy osadzone

Kolejność wyboru

  1. Wybierz element betonowy.
  2. Wybierz jeden punkt na powierzchni elementu, na której chcesz wstawić element osadzony.

    Detal zostanie utworzony automatycznie po wybraniu punktu.

Karta Obraz

Zakładka Obraz umożliwia określenie wymiarów elementu osadzonego, metody połączenia i obrotu.

Wymiary elementu osadzonego

Umożliwia określenie, czy element osadzony ma znajdować się we wnęce. Można zdefiniować wymiary wnęki, odległość od płaszczyzny wnęki do górnej części elementu osadzonego, wybrać kształt wycinka, a także określić, czy wycinki mają być traktowane jako puste wycinki, czy też jako wycinki z elementem deskowania.

Opcja Przykład
Okrąg

Półkula X

Kwadrat

Półkula Y

Element górny / Element dolny

Umożliwia ustawienie klasy elementu i obrotu. Każda opcja powoduje obrót elementu osadzonego o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Można zdefiniować także stały kąt obrotu.

Jak połączyć element górny z elementem betonowym

Umożliwia określenie, czy ma zostać utworzony element górny elementu osadzonego, a jeśli ta opcja ma wartość Tak, umożliwia także wybranie sposobu jego połączenia z elementem betonowym.

Jak połączyć element dolny

Umożliwia określenie, czy ma zostać utworzony element dolny elementu osadzonego, a jeśli opcja ta ma wartość Tak, umożliwia także wybranie sposobu jego połączenia z elementem betonowym.

Wybór elementu użytkownika z katalogu Aplikacje i komponenty.

Wybierz z katalogu Aplikacje i komponenty element użytkownika, który ma zostać użyty jako element osadzony. Aby skorzystać z zapisanych właściwości komponentu użytkownika, wybierz zapisany plik właściwości.

Użyj opcji Tak i podzespół, aby element osadzony został dodany do elementu głównego jako podzespół. Kierunkiem domyślnym jest Punkt 2 +x.

Zakładka Element górny

Zakładka Element górny umożliwia określenie elementu górnego elementu osadzonego.

Wymiary elementu górnego

Pola średnicy i wysokości umożliwiają określenie kształtu elementu górnego elementu osadzonego. Główne średnice elementów 1, 2, 3, 4 i 5 można także zdefiniować na zakładce Elementy.

Przykłady

Element górny elementu osadzonego jest zdefiniowany na zakładce Element górny, a element dolny elementu osadzonego — na zakładce Element dolny.

Zakładka Element dolny

Zakładka Element dolny umożliwia określenie dolnego elementu osadzenia.

Wymiary elementu dolnego

Pola średnicy i wysokości umożliwiają określenie kształtu elementu dolnego elementu osadzonego. Główne średnice elementów 1, 2, 3, 4 i 5 można także zdefiniować na zakładce Elementy.

Przykłady znajdują się w opisie zakładki Element górny.

Karta Elementy

Zakładka Elementy umożliwia zdefiniowanie profili elementu górnego i dolnego elementu osadzonego oraz właściwości elementu deskowania.

Właściwości elementu

Górny i dolny element są zbudowane z wielu profili. Istnieje możliwość zdefiniowania profili dla każdego przekroju.

Można zdefiniować właściwości dla elementu górnego, dolnego i elementu deskowania. W przypadku nieokreślenia właściwości profilu zostaną użyte długości i średnice zdefiniowane na zakładkach Element górny i Element dolny.

Opcja

Opis

t, b, h

Umożliwia zdefiniowanie grubości, szerokości i wysokości elementu.

Nr pozycji

Określ przedrostek i numer początkowy numeru pozycji elementu.

Materiał

Określ klasę materiału.

Nazwa

Umożliwia zdefiniowanie nazwy elementu.

Komentarz

Umożliwia dodanie komentarza do elementu.

Można określić atrybuty UDA dla elementu górnego i dolnego.

Zakładka Umieszczenie

Zakładka Umieszczenie umożliwia zdefiniowanie umieszczenia, położenia i rozłożenia elementów osadzonych.

Umieszczenie

Umożliwia wybranie sposobu umieszczenia elementu górnego i dolnego elementu osadzonego.

Umieszczenie

Umożliwia zdefiniowanie typu umieszczenia elementu osadzonego. W zależności od punktów wstawienia komponentu możliwe jest utworzenie wielu elementów osadzonych.

Opcja Opis

Element osadzony zostanie umieszczony w wybranym punkcie położenia.

Element osadzony zostanie umieszczony w środku ciężkości (COG) w kierunku długości elementu.

Wiele elementów osadzonych.

Należy zdefiniować wymiary a i b.

Referencje = COG

Umożliwia zdefiniowanie wymiarów a i b jako wartości procentowych długości elementu.

Referencje = COG

Element osadzony jest umieszczany po środku elementu, wzdłuż elementu betonowego.

Wiele elementów osadzonych.

Umożliwia zdefiniowanie wymiaru a jako wartości procentowej całkowitej długości elementu.

Odniesienie = COG

Element osadzony zostanie umieszczony w środku elementu.

Należy zdefiniować wymiary a i b.

Odniesienie = środek elementu

Umożliwia zdefiniowanie wymiarów a i b jako wartości procentowych długości elementu.

Odniesienie = środek elementu

Należy zdefiniować wymiary a i b.

Odległości są mierzone od elementów osadzonych do końców elementów.

Umożliwia zdefiniowanie wymiarów a i b jako wartości procentowych długości elementu.

Odległości są mierzone od elementów osadzonych do końcówek elementów.

Wymiary

Umożliwia zdefiniowanie wymiarów elementu osadzonego a i b.

Środek ciężkości

Umożliwia zdefiniowanie środka ciężkości elementów betonowych dla elementów osadzonych.

Liczba kotew dodatkowych

Odległość odstępu między wieloma elementami osadzonymi.

Zakładka Pręt zbrojeniowy

Zakładka Pręt zbrojeniowy umożliwia zdefiniowanie dodatkowych prętów zbrojeniowych dla elementów osadzonych.

Można zdefiniować właściwości kształtu pręta zbrojeniowego oraz właściwości profilu pręta zbrojeniowego w dwóch kierunkach.

Można zdefiniować liczbę prętów zbrojeniowych, a także ich kształt, wymiary i grubość warstwy kryjącej.

Zakładka Zaawansowane

Zakładka Zaawansowane umożliwia zdefiniowanie właściwości prętów zbrojeniowych A i B.

Właściwości pręta zbrojeniowego

Opcja

Opis

Komentarz

Umożliwia dodanie komentarza dotyczącego prętów zbrojeniowych.

Nazwa

Umożliwia określenie nazwy, która będzie widoczna na rysunkach i w raportach.

Klasa

Umożliwia określenie numeru klasy elementu dla prętów zbrojeniowych.

Seria

Umożliwia zdefiniowanie przedrostka numeru pozycji elementu.

Numer początkowy

Umożliwia określenie numeru początkowego numeru pozycji elementu.

Utwórz jako zespół zbrojenia

Utworzone zbrojenie można dodać jako zespół zbrojenia do zespołów betonowych z predefiniowanym typem zespołu, nazwą, przedrostkiem i numerem początkowym.

Opcja Opis

Utwórz jako zespół zbrojenia

Wybierz Tak, aby utworzyć całe zbrojenie jako jeden zespół zbrojenia i dołączyć je do zespołu betonowego elementu wejściowego.

Dodaj do istniejącego zespołu zbrojenia
  • Nie dodawaj: Nowe zbrojenie jest dodawane jako zespół zbrojenia do zespołu betonowego.

  • Jako pojedyncze pręty: Dodawanie wszystkich nowych prętów zbrojeniowych bezpośrednio do istniejącego zespołu zbrojenia jako zbrojenie.
  • Jako podzespół: Dodawanie wszystkich nowych prętów zbrojeniowych do ich własnego nowego zespołu zbrojenia, który następnie zostanie dołączony jako podzespół do głównego zespołu zbrojenia.

Typ zespołu zbrojenia

Wybierz typ zespołu zbrojenia.

Jeśli nie wybierzesz typu, będzie używana domyślna wartość zespołu zbrojenia.

Nazwa, Profil, Numer początkowy

Określ nazwę, profil i numer początkowy.

Jeśli nie zdefiniujesz tych parametrów, będą używane domyślne wartości zespołu zbrojenia.

śruby

Kliknięcie przycisku Śruby umożliwia otwarcie okna dialogowego Śruby, w którym można zdefiniować dodatkowe elementy osadzone oraz odsunięcia elementów osadzonych.

Narzędzie Element osadzony (1008) korzysta tylko z opcji Odległość pozioma i Odległość pionowa — inne opcje nie są uwzględniane.

Przykład

Na poniższym przykładzie do umieszczania śrub wykorzystano stałe wymiary od krawędzi elementów zdefiniowane na zakładce Umieszczenie. Dodatkowe elementy osadzone są zdefiniowane w oknie dialogowym Śruby.

Można także skorzystać z opcji Drugi/pierwszy i Umieszczanie w celu zdefiniowania odległości od krawędzi belki.

Karta Ogólne

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji:

Zakładka Ogólne

Was this helpful?
Wstecz
Dalej