Strzemiona (67)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Strzemiona (67)

Narzędzie Strzemiona (67) tworzy zbrojenie w postaci strzemion dla belki, panelu lub płyty prostokątnej.

Utworzone zbrojenie

  • Główne strzemiona

  • Haki (opcjonalnie)

Zastosowania

Sytuacja

Więcej informacji

Belka betonowa z głównymi strzemionami.

Przed rozpoczęciem

  • Utwórz element betonowy.

  • Oblicz potrzebną powierzchnię zbrojenia.

Zakładka Parametry

Zakładka Parametry umożliwia określanie właściwości strzemion.

Pręt zbrojeniowy

Opcja

Opis

Przedrostek

Przedrostek numeru pozycji elementu.

Numer początkowy

Numer początkowy numeru pozycji elementu.

Nazwa

Tekla Structures Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach .

Rozmiar

Średnica pręta zbrojeniowego.

Gatunek

Wytrzymałość stali stosowanej dla prętów zbrojeniowych.

Promień gięcia

Wewnętrzny promień gięcia pręta.

Dla każdego gięcia pręta można wprowadzić osobną wartość. Wartości należy rozdzielić spacjami.

Promień gięcia jest zgodny ze stosowaną w projekcie normą. Pręty główne, strzemiona, pętle i haki zwykle mają minimalne wewnętrzne promieni gięcia, które są proporcjonalne do średnicy pręta zbrojeniowego. Rzeczywisty promień gięcia jest zwykle wybierany w taki sposób, aby pasował do rozmiaru wałków w maszynie do gięcia prętów.

Klasa

Klasa umożliwia pogrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Typ haka

Umożliwia zdefiniowanie typu haka oddzielnie dla początku i końca elementu. Dostępne ustawienia:

Opcja

Opis

Bez haków

Standardowy hak 90 stopni

Standardowy hak 135 stopni

Standardowy hak 180 stopni

Hak użytkownika

Jeśli wybierzesz hak standardowy, wówczas w parametrach Kąt, Promień i Długość będą używane wymiary predefiniowane.

Opcja

Opis

Kąt

Wpisz wartość z zakresu od –180 do +180 stopni.

Promień

Wprowadź wewnętrzny promienia gięcia haka.

Długość

Wprowadź długość odcinka prostego.

Kształt strzemienia

Umożliwia wybranie kształtu strzemion. Dostępne opcje to Otwarty, Zamknięty i Spiralny.

Liczba obrotów, N*

W przypadku wybrania kształtu strzemiona Spiralny wprowadź liczbę obrotów strzemienia spiralnego.

Grubość otuliny

Określ, czy grubość otuliny po obu stronach jest taka sama, z listy Otulina.

W przypadku wybrania po każdej stronie innej otuliny należy wprowadzić oddzielne grubości otuliny.

Obrót

Obróć wielobok kształtu pręta zbrojeniowego z pól Pierwsze strzemię i Drugie strzemię. Możesz obrócić wielobok w każdym położeniu parzystym lub nieparzystym.

Zakładka Rozstaw strzemion

Zakładka Rozstaw strzemion umożliwia określenie rozstawu strzemion.

Możliwe jest określenie sześciu stref rozkładu.

Opcja

Opis

Symetryczne

Określ, czy takie same właściwości rozstawu i łączenia są stosowane na początku i końcu elementu.

N

Liczba strzemion.

Rozstaw

Umożliwia zdefiniowanie rozstawu strzemion.

Kolejne wartości odstępów należy oddzielać spacją. Wprowadź wartości poszczególnych odstępów między strzemionami. Na przykład, jeżeli są 3 strzemiona, wprowadź 2 wartości.

Łączenie

Wybierz, aby mieć pojedyncze lub podwójne strzemiona główne.

Pojedyncze strzemiona:

Łączone strzemiona:

Min. rozmiar otworu

Określ limit rozmiaru otworów.

Typ rozstawu strzemion

Adresat

Tekla Structures tworzy równe rozstawy prętów, tak aby wartość rozstawu była jak najbliższa określonej wartości. Jest to opcja domyślna.

Dokładny

Pierwszy i ostatni odstęp strefy zostaną dostosowane, tak aby wyrównać rozłożenie prętów. Rozstaw na środku każdej strefy będzie odpowiadał dokładnie podanej wartości.

Zakładka Otwory i wnęki

Zakładka Otwory i wnęki służy do definiowania sposobu tworzenia zbrojenia wokół otworów.

Zachowanie pręta przy otworach i wnękach

Wybierz sposób tworzenia prętów obok otworów i wnęk.

Opcja Opis

Przycinanie prętów

Umożliwia określenie, czy pręty mają być przycinane i które cięcia mają być ignorowane.

Można wybrać ignorowanie wycięć według nazwy lub klasy elementu. Jeśli ignorujesz wycięcia według nazwy, zdefiniuj nazwę. Jeśli ignorujesz wycięcia według klasy, zdefiniuj klasę.

Grubość otuliny

Opis

1

Zdefiniuj grubość otuliny otworu w celu kontroli umieszczenia pierwszego strzemienia o pełnej wysokości.

2

Zdefiniuj minimalny rozmiar otworu.

Zbrojenie wokół otworu

Opcja Opis

Brak zbrojenia wokół otworu.

Zbrojenie zostaje utworzone wokół otworu.

Pozycja zbrojenia

W przypadku utworzenia zbrojenia wokół otworu, należy wybrać sposób umiejscowieniu zbrojenia.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej