CUSTOM.REBAR_SHAPE_COUPLERS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CUSTOM.REBAR_​SHAPE_​COUPLERS

Atrybut szablonu użytkownika CUSTOM.REBAR_SHAPE_COUPLERS za pomocą szkiców pręta pokazuje geometrię pręta zbrojeniowego, wymiary gięcia i symbole graficzne reprezentujące łączniki na końcach prętów. Dane łącznika są pobierane ze zdefiniowanych przez użytkownika atrybutów z komponentów łącznika pręta zbrojeniowego: Łącznik pręta zbrojeniowego, Kotwa na końcu pręta zbrojeniowego orazRozdziel pręt zbrojeniowy i dodaj łącznik.

Należy wziąć pod uwagę, że atrybut CUSTOM.REBAR_SHAPE_COUPLERS jest dostępny wyłącznie w polach graficznych, jeśli typ ich zawartości to PRĘT ZBROJENIOWY.

W polu Tekla Structures upewnij się, że układ rysunku zawiera żądaną tabelę. Domyślnie tabelka rebar_with_couplers jest dostępna we właściwościach opcji Układ rysunku.

Rysunek musi zawierać co najmniej kilka prętów zbrojeniowych, w przeciwnym razie nie będzie niczego do pokazania w tabelce.

Dostosuj symbole łączników i kotw końcowych.

Możesz dostosować sposób wyświetlania symboli łączników i kotw końcowych.

  1. Możesz zdefiniować mapowanie między właściwościami modelu i rzeczywistym symbolem różnych typów łączników lub kotew końcowych.

    Mapowanie odbywa się w pliku RebarCoupler.Symbols.dat znajdującego się domyślnie w folderze ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\system. Plik może się znajdować w folderze modelu albo dowolnym ze wspólnych folderów systemowych zdefiniowanych przez opcje zaawansowane XS_PROJECT, XS_FIRM i XS_SYSTEM. Aby zapoznać się z instrukcjami sterowania mapowaniem, zobacz plik RebarCoupler.Symbols.dat.

    Możesz podać nazwę pliku symboli i numer symbolu w pliku konfiguracyjnym RebarCoupler.Symbols.dat. Jeśli nazwa pliku symboli nie jest podana, będzie używany domyślny plik (CouplerSymbols.sym). Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz przykładowe pliki zawarte w środowiskach.

  2. Można utworzyć własne symbole, które następnie zostaną narysowane na końcach prętów zbrojeniowych.

    Wszystkie możliwe do użycia symbole są zawarte w pliku symboli CouplerSymbols.sym znajdującym się domyślnie w folderze ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\symbols. Możesz tworzyć i dodawać nowe symbole za pomocą Edytora symboli.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej