CUSTOM.ELEMENT_WEIGHT.REINFORCED

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CUSTOM.​ELEMENT_​WEIGHT.​REINFORCED

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Ten atrybut szablonu użytkownika wskazuje ciężar elementu betonowego. Ciężar elementu jest obliczany w następujący sposób:

Objętość elementów betonowych pomniejszona o objętość stalowych elementów osadzonych i prętów zbrojenia jest mnożona przez gęstość betonu wynoszącą 2450 kg/m3 (zakodowaną na stałe) w celu uzyskania ciężaru betonu. Następnie ciężary betonu, zbrojenia i elementów osadzonych są sumowane.

W obliczeniach stosuje się gęstość stali wynoszącą 7850 kg/m3 dla stalowych elementów osadzonych i prętów. Założono, że stalowe elementy osadzone i pręty zbrojenia są całkowicie zatopione w betonie.

Zauważ, że ten atrybut szablonu nie uwzględnia siatek zbrojenia.

W przypadku elementów betonowych z gęstym zbrojeniem te atrybuty szablonu są dokładniejsze niż CUSTOM.ELEMENT_WEIGHT.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej