Dystrybuowanie dostosowanych kart za pośrednictwem folderu firmowego lub folderu środowiska

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Dystrybuowanie dostosowanych kart za pośrednictwem folderu firmowego lub folderu środowiska

Jako metody alternatywnej dla dostosowania plików wstążek, które zastępują istniejącą wstążkę, można dystrybuować dostosowane karty innym użytkownikom w firmie, umieszczając pliki kart w folderze firmowym lub folderze środowiska (nie w folderze projektu). Dostosowane karty są automatycznie dodawane na końcu wstążki dla wszystkich użytkowników korzystających z tego samego folderu firmowego lub folderu środowiska. Oznacza to, że administrator może udostępniać dostosowania wszystkim użytkownikom z firmy, umożliwiając im zarazem indywidualne modyfikowanie wstążek.

Pamiętaj, że te dostosowane zakładki nie pojawiają się w narzędziu Edytor wstążki, więc użytkownicy nie mogą ich edytować. Jeśli administrator zaktualizował zawartość dostosowanej karty, aktualizacja będzie dostępna dla użytkowników po ponownym uruchomieniu Tekla Structures. Karty nie są specyficzne dla konfiguracji, więc są importowane niezależnie od należącej do użytkownika licencji Tekla Structures. Jeśli zakładka zawiera polecenia, które są niedostępne w konfiguracji użytkownika, będą one wyszarzone na wstążce.
Uwaga:

W przypadku korzystania z folderu firmowego w celu dystrybuowania kart użytkownika należy ustawić ścieżkę folderu firmowego w pliku .ini, na przykład w pliku user.ini, teklastructures.ini, project.ini lub company.ini. Jeśli ścieżka folderu firmowego zostanie ustawiona w opcji zaawansowanej XS_FIRM, plik karty nie będzie działać prawidłowo, ponieważ definicja XS_FIRM w opcjach zaawansowanych jest dokonywana na poziomie modelu i jest już zbyt późno na zainicjowanie karty użytkownika.

 1. Utwórz poniższą strukturę folderów w swoim folderze firmowym lub w folderze systemowym.

 2. W oknie Edytor wstążki utwórz dostosowaną zakładkę i dodaj do niej jakieś polecenia.
 3. Zapisz wstążkę.
 4. Przejdź do folderu ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UI\Ribbons.
 5. W edytorze tekstu (na przykład w Notatniku firmy Microsoft) otwórz plik *.xml wstążki zawierający kartę, którą chcesz udostępnić innym użytkownikom.
 6. Usuń z pliku wstążki całą zawartość oprócz pierwszego wiersza oraz opisu karty, którą chcesz udostępnić.

  Można również skopiować wymaganą zawartość do nowego pliku tekstowego.

  Przykład:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  <Tab Header="My Tab" IsCollapsed="false" IsUserDefined="true">
   <SimpleButton X="0" Y="0" Width="3" Height="4" Command="Common.Interrupt" Text="command:ShortText" Icon="myicon.png" ShowText="true" ShowIcon="true" />
   <SimpleButton X="3" Y="0" Width="3" Height="4" Command="RibbonEditor.Open" Text="command:ShortText" Icon="somefolder\myicon2.png" ShowText="true" ShowIcon="true" />
  </Tab>

  Ikony przycisków korzystają ze ścieżek względnych. Ścieżka ikony jest zależna od pliku *.xml, z którego jest odczytywana karta. Przykładowo zapis Icon="myicon.png" odnosi się do ikony w tym samym folderze, co plik *.xml, a zapis Icon="somefolder\myicon2.png" odnosi się do ikony w podfolderze.

  Można też przechodzić do folderów wstecz: Icon="..\myicon.png".

 7. Zapisz plik *.xml pod nową nazwą w folderze ..\CustomTabs\Modeling lub ..\CustomTabs\Drawing.

  Pliki kart mają rozszerzenie nazwy pliku *.xml. Zaleca się użycie takiej samej nazwy jak nazwa karty. Przykład: MyTab.xml. W nazwie pliku nie jest rozróżniana wielkość liter.

  Karta zostanie dodana do wstążek trybu modelowania lub trybu rysunku zależnie od folderu, w którym się znajduje. Należy pamiętać, że w tym samym folderze może występować wiele plików kart użytkownika. Są one dodawane do wstążki jedna po drugiej. Jeśli ten sam plik karty istnieje zarówno w folderze środowiska, jak i w folderze firmowym, wersja z folderu firmowego zastępuje wersję z folderu środowiska.

  Uwaga:

  Aby uniknąć konfliktów nazw plików, zaleca się, aby administratorzy poprzedzali nazwy wszystkich plików kart użytkownika nazwą firmy, a deweloperzy rozszerzeń poprzedzali nazwy wszystkich plików kart użytkownika nazwami rozszerzeń (na przykład MyExtension_TabName.xml).

 8. Jeśli na zakładce znajdują się polecenia użytkownika, skopiuj plik UserDefined.xml z folderu ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UI\Commands do folderu \Commands utworzonego w punkcie 1.
 9. Uruchom ponownie Tekla Structures.

  Dostosowana zakładka pojawi się na końcu wstążki.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej