Przykład: Tworzenie i aktualizowanie atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Przykład: Tworzenie i aktualizowanie atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika

W tym przykładzie pokazano, jak utworzyć własny atrybut zdefiniowany przez użytkownika i zaktualizować model, tak aby była używana zmieniona definicja atrybutu.

Tworzenie atrybutu użytkownika

 1. Utwórz nowy model i zapisz go.

  Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty w modelu są scalane z plików objects.inp, a Tekla Structures zapisuje definicję atrybutów w pliku environment.db w folderze modelu.

 2. Zamknij model.

 3. Utwórz plik wejściowy o nazwie objects.inp w folderze modelu, używając do tego standardowego edytora tekstu.

 4. Wprowadź następujące informacje w pliku objects.inp. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat właściwości w ciągu atrybutu, zobacz objects.inp.

  /***************************************************************************/
  /* Part attributes */
  /***************************************************************************/
  part(0,"Part")
  {
   /* User defined tab page */
   tab_page("My UDA tab")
   {
   /* User defined attribute */
   attribute("MY UDA", "My UDA", string,"%s", no, none, "0,0", "0,0")
   {
   value("", 0)
   }
   }
   tab_page("My UDA tab", "My UDA tab", 19)
   modify (1)
   }
   /***************************************************************************/
   /* Column attributes */
   /***************************************************************************/
   column(0,"j_column")
   {
   /* Reference to the user defined tab page that is defined above in */
   /* the part() section: */
   tab_page("My UDA tab", "My UDA tab", 19)
   modify (1)
  Uwaga:

  Aby utworzyć atrybut użytkownika, który wpływa również na numerację, ustaw właściwość special_flag atrybutu na yes (w przykładzie powyżej zastosowano no). Oprócz tego, tak jak w powyższym przykładzie, definicja tab_page musi znajdować się w sekcji part, a sekcja column (beam itd.) musi zawierać tylko odwołanie do niej.

 5. Zapisz objects.inp.

Testowanie atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika

 1. Otwórz model.

 2. Utwórz słup stalowy.

 3. Kliknij dwukrotnie słup stalowy, aby otworzyć jego właściwości w panelu właściwości.

 4. Kliknij przycisk Więcej.

 5. Przejdź do My UDA tab.

 6. Wprowadź wartość w polu My UDA.

 7. Kliknij Zmień.

 8. Skopiuj słup stalowy.

 9. Zaznacz pole My UDA nowego słupa stalowego.

  Wartość atrybutu również została skopiowana.

 10. Zamknij model.

Modyfikowanie atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika tak, aby był niepowtarzalny

 1. Otwórz plik objects.inp w folderze modelu przy użyciu standardowego edytora tekstu.

 2. Wprowadź unique_ przed atrybutem zdefiniowanym przez użytkownika.

  /***************************************************************************/
  /* User-defined attributes */
  /***************************************************************************/
  part(0,"Part")
  {
   /* Common tab pages for part attributes */
   tab_page("My UDA tab")
   {
   unique_attribute("MY UDA", "My UDA", string,"%s", no, none, "0,0", "0,0")
   {
   value("", 0)
   }
   }
   tab_page("My UDA tab", "My UDA tab", 19)
   modify (1)
   }
   /***************************************************************************/
   /* Column attributes */
   /***************************************************************************/
   column(0,"j_column")
   {
   tab_page("My UDA tab", "My UDA tab", 19)
   modify (1)
   }

  W tej sposób atrybut zdefiniowany przez użytkownika stanie się niepowtarzalny, co oznacza, że jego wartość nie zostanie skopiowana do innego elementu.

 3. Zapisz objects.inp.

Testowanie unikalnego atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika

 1. Otwórz model.

 2. Wprowadź wartość w polu My UDA dla słupa stalowego i kliknij Zmień.

 3. Skopiuj słup stalowy.

 4. Zaznacz pole My UDA nowego słupa.

 5. Wartość została skopiowana, więc atrybut zdefiniowany przez użytkownika w modelu nie jest niepowtarzalny. Istnieje konflikt między definicjami w environment.db a objects.inp.

Aktualizacja definicji atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika

 1. W menu Plik kliknij opcję Diagnozuj i napraw, a następnie w obszarze Narzędzia kliknij opcję Diagnozuj i zmień definicje atrybutów.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Diagnozuj i zmień definicje atrybutów.

 2. Wybierz My UDA w obszarze Attribute po lewej stronie.

  Widać, że wartość w polu My UDA nie jest unikalna w aktualnej konfiguracji, ale jest unikalna w pliku objects.inp.

 3. Wybierz definicję w obszarze po prawej stronie.

 4. Kliknij polecenie Zmień bieżące ustawienia na wybrane ustawienia Objects.inp.

  Teraz definicja atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika zostanie zaktualizowana w modelu.

  Jeśli teraz skopiujesz słup stalowy, który posiada wartość w obszarze My UDA, wartość nie zostanie skopiowana do nowej kolumny.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej