Definiowanie reguł i ustawień narzędzia AutoConnection

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Definiowanie reguł i ustawień narzędzia AutoConnection

Narzędzie AutoConnection umożliwia definiowanie grup reguł stosowanych automatycznie przez Tekla Structures podczas tworzenia połączeń w modelu.Użycie grupy reguł do wybrania połączeń i ich właściwości eliminuje konieczność wybierania poszczególnych połączeń i definiowania ich właściwości oddzielnie.Można na przykład tworzyć osobne reguły dla różnych standardów, projektów, producentów, a nawet dla poszczególnych modeli.

Ustawienia AutoConnection

Aby otworzyć okno dialogowe Konfiguracja AutoConnection w menu Plik kliknij Katalogi > Ustawienia AutoConnection.

Ikona Poziom konfiguracji Opis

Grupa reguł Grupy reguł umożliwiają organizowanie połączeń i ich właściwości według różnych standardów, projektów, producentów i modeli.Grupy reguł można tworzyć, zmieniać i usuwać.

Warunek konstrukcyjny Warunki konstrukcyjne to zdefiniowane typy połączeń, których nie można zmieniać. Program Tekla Structures tworzy warunki konstrukcyjne automatycznie:
 • Belka do środnika belki
 • Belka do półki belki
 • Belka do środnika słupa
 • Belka do półki słupa
 • Połączenie wzdłużne belki
 • Połączenie wzdłużne słupów

Zestaw reguł Zestawy reguł umożliwiają definiowanie połączeń używanych w określonych sytuacjach.Można tworzyć dodatkowe zestawy reguł.

Połączenie Połączenie stosowane, gdy warunki zestawu reguł są spełnione.

W celu zastosowania określonego połączenia warunki w modelu muszą spełniać wszystkie reguły w gałęzi zawierającej to połączenie.

Plik Rules.zxt

Gdy używane jest narzędzie AutoConnection, program Tekla Structures zapisuje związane z nim informacje w skompresowanym pliku rules.zxt w folderze \attributes, znajdującym się w folderze bieżącego modelu.

Plik rules.zxt można skopiować do folderu projektu lub folderu firmowego, aby udostępnić go w innych modelach.Przy każdej zmianie konfiguracji narzędzia AutoConnection należy skopiować ponownie ten plik do folderu firmowego i folderów projektów.Aby zastosować zmodyfikowaną konfigurację w innych modelach, należy uruchomić ponownie Tekla Structures.

Ograniczenie

W połączeniu mogą być maksymalnie dwie części podrzędne (na przykład nie można używać złożonych blach węzłowych z kilkoma elementami podrzędnymi).Autoconnection używa wysokości profilu i numeru ID jako kryteriów określania pierwszego elementu podrzędnego i drugiego elementu podrzędnego.

Tworzenie grupy reguł dla narzędzia AutoConnection

Zdefiniowanie grupy reguł dla narzędzia AutoConnection umożliwia organizowanie przez narzędzie połączeń i ich właściwości według różnych standardów, projektów, producentów i modeli.

 1. W menu Plik kliknij: Katalogi > Ustawienia AutoConnection.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejącą grupę reguł i wybierz Nowa grupa reguł.
 3. Kliknij Nowy i wprowadź nazwę.

  Nadaj grupie reguł nazwę odpowiadającą grupie połączeń, którą chcesz utworzyć.Można użyć na przykład nazwy producenta lub projektu albo innej nazwy, która jasno identyfikuje reguły połączeń, które będą stosowane w określonym modelu.

Podczas tworzenia nowej grupy reguł Tekla Structures automatycznie dodaje do grupy istniejące warunki konstrukcyjne.

Tworzenie zestawu reguł dla narzędzia AutoConnection

Zestawy reguł narzędzia AutoConnection można tworzyć w ramach warunków konstrukcyjnych aby określić właściwości połączenia używane, gdy spełnione są określone warunki w modelu.

Zestawy reguł narzędzia AutoConnection należy tworzyć wyłącznie wtedy, gdy planowane jest stosowanie różnych połączeń w celu łączenia podobnych warunków konstrukcyjnych.Przykładowo, w modelu dla niektórych połączeń między belkami wymagane są kątowniki, dla innych - blachy ścinane.Zestawy reguł należy zdefiniować, aby określić, gdzie mają być używane poszczególne typy połączeń.

 1. W menu Plik kliknij: Katalogi > Ustawienia AutoConnection.
 2. Kliknij symbol plusa z przodu grupy reguł , aby utworzyć strukturę drzewa.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni warunek konstrukcyjny i wybierz Utwórz dodatkowe zestawy reguł.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy zestaw reguł i wybierz Edytuj zestaw reguł....
 5. Wprowadź nazwę zestawu reguł.
 6. Wybierz regułę na liście Dostępne reguły.
 7. Kliknij przycisk strzałki w prawo, aby przenieść wybraną regułę na liście Reguły w zestawie reguł.
 8. Wprowadź wartości używane w regule:mogą to być wartości dokładne lub przedział od minimalnej do maksymalnej.
 9. Kliknij OK.
Uwaga:

Kolejność reguł w strukturze drzewa jest istotna. Tekla Structures stosuje pierwszą regułę spełniającą warunki w modelu, zatem najbardziej ograniczającą regułę należy umieścić najwyżej w strukturze drzewa, a najbardziej ogólną - najniżej.

Aby zmienić priorytet zestawu reguł, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Przesuń w górę lub Przesuń w dół.

Zmiana połączenia w zestawie reguł narzędzia AutoConnection

Połączenie w zestawie reguł można zmienić, wybierając je w katalogu Aplikacje i komponenty.

 1. W menu Plik kliknij: Katalogi > Ustawienia AutoConnection.
 2. Aby znaleźć połączenie, które chcesz zmienić, kliknij ikonę plusa przed odpowiednim warunkiem połączenia i zestaw reguł .
 3. Kliknij połączenie prawym przyciskiem myszy i wybierz Wybierz typ połączenia....
 4. Kliknij dwukrotnie połączenie w oknie dialogowym Wybierz komponent.
 5. Kliknij OK w oknie dialogowym Konfiguracja AutoConnection.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej