Używanie funkcji formatu w polach wartości

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Używanie funkcji formatu w polach wartości

Format używany w polu wartości można zdefiniować na dwa sposoby: W oknie dialogowym Właściwości pola wartości można uzupełnić pola Typ danych, Znaczenie, Jednostka i Dziesiętne albo też można utworzyć wzór w polu Formuła. We wzorach można używać funkcji formatu konwertującej wartość atrybutu na sformatowany ciąg informacji.

Jeśli we wzorze zostanie użyta funkcja formatu, za każdym razem należy zmienić ustawienie opcji Typ danych na Tekst w oknie dialogowym Właściwości pola wartości. Pozostałe pola w obszarze Format należy pozostawić puste.

Jeśli na przykład chcesz przekonwertować w wartość atrybutu na liczby z wartościami dziesiętnymi w raporcie, musisz zawrzeć funkcję konwersji double w funkcji formatu:

Wartości domyślne dla jednostki i wartości dziesiętnych są zdefiniowane w pliku contentattributes_global.lst. Funkcja formatu konwertuje wartość atrybutu na sformatowany ciąg informacji na podstawie tego, co zdefiniowano w funkcji formatu. Funkcja formatu zastępuje definicje w pliku contentattributes_global.lst i ustawienie zdefiniowane w obszarze Format okna dialogowego Właściwości pola wartości.

Przykład wyniku w raporcie uzyskanego po zastosowaniu powyższego wzoru:

Mesh Information:

Geometry Size: 4/4-150/150-2750*2000

Length: 9'-1/4"

Height: 6'-6 3/4"

Przykład wyniku wzoru uzyskanego po zmianie ustawienia opcji zaawansowanej XS_IMPERIAL na FALSE z TRUE:

Mesh Information:

Geometry Size: 4/4-150/150-2750*2000

Length: 2750 mm

Height: 2000 mm

Aby uzyskać listę prawidłowych ustawień jednostki i dokładności, zobacz plik valuefieldclasses.lst znajdujący się w folderze ..\Program Files\Tekla Structures\<wersja>\nt\TplEd\settings. Nie należy wprowadzać zmian w tym pliku. Poniżej znajduje się przykład zawartości pliku, która może się zmieniać w zależności od wersji Tekla Structures.

// ---------------------------------------------------------------------------------------
// 
// - Use only letters, numbers, slashes and underlines.
//
// ---------------------------------------------------------------------------------------
//
// Class        =    units { presicions }

Length         =    mm, dm, cm, m, inch, ft, yd, inch-frac {1/2, 1/4, 1/8, 1/16 }, ft-frac { 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 }
Angle         =    Degrees, radians
Area          =    mm2, cm2, dm2, m2, sq.inch, sq.ft, sq.yd
Area/length      =    mm2/m, cm2/m, dm2/m, m2/m, in2/in, in2/ft, ft2/ft, sq.yd/ft
Volume         =    mm3, cm3, dm3, m3, cu.in, cu.ft, cu.yd 
Weight         =    kg, T, N, lbf, kip
Weight/length     =    kg/m, T/m, N/m, daN/m, kN/m, lbf/ft
Density        =    kg/m3, T/m3, N/m3, kN/m3, lbf/ft3
Temperature      =    Kelvin, Celsius, Fahrenheit
Section_modulus    =    mm3, cm3, in3
Moment_of_inertia   =    mm4, cm4, in4
Warping_modulus    =    mm6, cm6, in6
Force         =    kg, T, N, daN, kN, lbf, kip
Force/length      =    kg/m, T/m, N/m, daN/m, kN/m, lbf/in, lbf/ft, kip/in, kip/ft
Force/area       =    kg/m, kg/cm, kg/mm, T/m, T/cm, T/mm, N/m, N/cm, N/mm, daN/m, daN/cm, daN/mm, kN/m, kN/cm, kN/mm, lbf/in, lbf/ft, kip/in, kip/ft
Moment         =    kgm, Tm, Nm, daNm, kNm, lbf-in, lbf-ft, kip-in, kip-ft
Moment/length     =    kgm/m, Tm/m, Nm/m, daNm/m, kNm/m, lbf-ft/ft, kip-ft/ft
Stress         =    kg/m2, kg/cm2, kg/mm2, T/m2, T/cm2, T/mm2, N/m2, N/cm2, N/mm2, daN/m2, daN/cm2, daN/mm2, kN/m2, kN/cm2, kN/mm2, psi, psf, ksi, ksf
Date          =    dd.mm.yyyy, mm.dd.yyyy, mm/dd/yyyy, yyyy/mm/dd, dd-mm-yy, dd-mm-yy, yyyy-mm-dd, dd/mm/yy
Time          =    hh:mm:ss, hh:mm:ss:am/pm
Date&&Time       =    dd.mm.yyyy, mm.dd.yyyy, mm/dd/yyyy, yyyy/mm/dd, dd-mm-yy, dd-mm-yyyy, yyyy-mm-dd, dd/mm/yy
Date_local       =    dd.mm.yyyy, mm.dd.yyyy, mm/dd/yyyy, yyyy/mm/dd, dd-mm-yy, dd-mm-yyyy, yyyy-mm-dd, dd/mm/yy
Time_local       =    hh:mm:ss, hh:mm:ss:am/pm
Date&&Time_local    =    dd.mm.yyyy, mm.dd.yyyy, mm/dd/yyyy, yyyy/mm/dd, dd-mm-yy, dd-mm-yyyy, yyyy-mm-dd, dd/mm/yyLeadingZeroes
LeadingZeroes
DistanceList      =    mm, dm, cm, m, inch, ft, yd, inch-frac {1/2, 1/4, 1/8, 1/16 }, ft-frac { 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 }

Aby uzyskać więcej informacji na temat pól wartości, formatów, funkcji formatu i innych funkcji, zobacz Template Editor User's Guide.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej