Stwórz szablon planowań gięcia lub obrazów zbrojenia

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Stwórz szablon planowań gięcia lub obrazów zbrojenia

Możesz użyć Edytora szablonów w celu stworzenia planowań gięcia lub obrazów zbrojenia na prętach zbrojeniowych i giętych siatkach. Możesz też kontrolować typ informacji, które są pokazywane na planowaniach gięcia.

 1. W menu Plik kliknij Edytory > Edytor szablonów.
 2. Kliknij Plik > Nowy.
 3. Wybierz szablon graficzny i kliknij OK.
 4. Kliknij Wstaw > Komponent > Wiersz, aby dodać nowy wiersz.
 5. Jako typ zawartości dla wiersza wybierz PRĘT lub SIATKA.
 6. Dodaj pola wartości, aby uzyskać żądane dane z bazy danych Tekla Structures.
  1. Kliknij Wstaw > pole Wartość.
  2. Kliknij punkt, aby zdefiniować położenie pola w wierszu.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz atrybut z monitem o wybranie atrybutu dla pola wartości.

  3. Wybierz atrybut i kliknij OK.
  4. Powtórz czynności opisane w punktach a–c dla każdego pola wartości.
 7. Wstaw pole graficzne do wiersza typu zawartości PRĘT lub SIATKA.
  1. Kliknij Wstaw > Pole graficzne...
  2. Kliknij i przeciągnij myszą, aby narysować ramkę.
 8. Kliknij dwukrotnie pole graficzne, aby otworzyć okno dialogowe Właściwość pola graficznego.
 9. Kliknij Dowolne atrybuty i przejdź do karty Aplikacja.
 10. Wybierz żądane atrybuty schematu gięcia.

  Atrybuty schematu gięcia można również określić na karcie Użytkownik. Zauważ, że jeśli ten sam atrybut jest ustawiony zarówno jako atrybut Użytkownik, jak i atrybut Aplikacja, atrybut Aplikacja będzie mieć pierwszeństwo.

  Aby uzyskać listę atrybutów i wartości, których można używać do planów gięcia w szablonach, zobacz Atrybuty planowania gięcia.

 11. Zapisz szablon.

Przykład

Autoskalowanie szkiców prętów

W przypadku atrybutu PULLOUT w szablonach graficznych dostępny jest nowy wolny atrybut, którego można używać do definiowania typu skali. W przypadku wybrania dla wolnego atrybutu ScaleType ustawienia 1 na zakładce Użytkownik w oknie dialogowym Wolne atrybuty szkice prętów będą skalowane w celu dostosowania do dostępnego miejsca w wymiarach X i Y. W wyniku tego kształt utraci proporcje, ale małe segmenty będą lepiej widoczne. Zauważ, że ten atrybut można również ustawić na karcie Aplikacja.

Tak może wyglądać kształt gięcia, jeśli nie zostanie zdefiniowany wolny atrybut ScaleType:

Ten sam kształt gięcia oparty na wolnym atrybucie ScaleType o wartości 1.

Zmiana wyglądu szkiców prętów

Tekla Structures korzysta z ustawień w pliku rebar_config.inp w folderze systemowym zdefiniowanym w opcji zaawansowanej XS_SYSTEM do określenia wyglądu szkiców pręta. Można na przykład zmienić kolory, linie i jednostkę, format i dokładność wymiaru używane w szkicach prętów. Listę ustawień i wartości w rebar_config.inp zawiera podrozdział Ustawienia zbrojenia na rysunkach (rebar_config.inp)

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej