Edycja zbiorcza zespołów lub zespołów betonowych

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Edycja zbiorcza zespołów lub zespołów betonowych

W Tekla Structures 2021 można teraz szybko kopiować za jednym razem wszystkie modyfikacje ze źródłowego zespołu lub zespołu betonowego do określonych docelowych zespołów lub zespołów betonowych. Nowe narzędzie Edytor zbiorczy redukuje liczbę powtarzających się zadań w sytuacjach, gdy trzeba edytować identyczne zespoły lub zespoły betonowe, modyfikując geometrię obiektu lub zmieniając właściwości elementu.

Zauważ, że narzędzie Edytor zbiorczy jest dostępne w konfiguracji Tekla Structures Diamond.

Edytor zbiorczy działa z identycznymi zespołami i zespołami betonowymi o takim samym numerze pozycji, albo bardzo podobnymi, ale inaczej numerowanymi zespołami i zespołami betonowymi.

Za pomocą usługi Edytor zbiorczy można

 • Wybierz w modelu zespół źródłowy lub zespół betonowy i na podstawie źródła, wygeneruj listę zespołów docelowych lub zespołów betonowych, do których można skopiować zmiany wykonane w źródle. Edytor zbiorczy wykrywa tylko zespoły lub zespoły betonowe o takim samym numerze pozycji jak źródło.

  W razie potrzeby do listy elementów docelowych można ręcznie dodać bardzo podobne, ale inaczej numerowane zespoły lub zespoły betonowe.

 • Użyj listy, aby skopiować za jednym razem wszystkie zmiany z zespołu źródłowego lub zespołu betonowego do określonych docelowych zespołów lub zespołów betonowych.

  Edytor zbiorczy próbuje uniknąć zastępowania zmienionych obiektów. Edytor zbiorczy wykrywa pasujące obiekty w zespołach lub zespołach betonowych docelowych i zmienia ich geometrię i właściwości.

  Można kopiować zarówno geometrię elementu głównego i podrzędnego, jak i zmiany właściwości, a także modyfikacje właściwości elementów. Należy pamiętać, że aby skopiować zmiany geometrii elementu głównego, opcja Kopiuj zmiany położenia elementu głównego wykonane po wybraniu zespołu źródłowego musi być włączona.

  Jeśli istnieją elementy podrzędne w zespołach lub zespołach betonowych docelowych, które nie istnieją już w źródle, po skopiowaniu zmian Edytor zbiorczy usuwa nadmiarowe elementy podrzędne w zespołach docelowych lub zespołach betonowych.

 • Użycie listy zespołów lub zespołów betonowych docelowych do
  • wyświetlenia różnic między zespołami lub zespołami betonowymi źródłowymi a docelowymi przed skopiowaniem zmian.

  • przeglądania listy zespołów lub zespołów betonowych docelowych i naprawianie ewentualnych błędów przed rozpoczęciem numeracji.

  Edytor zbiorczy używa atrybutu Sprawdzenie, aby raportować wykryte różnice liczby obiektów między wybranym źródłem a wymienionymi zespołami lub zespołami betonowymi docelowymi oraz aby porównać ciężar i objętość zespołu lub zespołu betonowego. Atrybut Sprawdzenie raportuje również o brakujących lub dodatkowych obiektach w zespołach lub zespołach betonowych docelowych.

Ograniczenia i zalecenia dotyczące używania Edytora zbiorczego

 • Edytor zbiorczy działa tylko na poziomie zespołu lub zespołu betonowego.

  Elementy podrzędne zespołu lub zespołu betonowego nie mogą być wybrane jako element źródłowy lub docelowy. Nie można na przykład kopiować zmian z jednego elementu do innego ani z jednego podzespołu do innego.

 • Edytor zbiorczy nie kopiuje następujących opcji:

  • wartości niepowtarzalnych atrybutów użytkownika

  • właściwości podzespołu

  • informacji o numeracji zespołów

 • Edytor zbiorczy nie obsługuje następujących typów obiektów:

  • Jednostek sekcji wylewania i obiektów wylewanych

  • Typów obiektów obciążeń dla analizy i projektowania

 • Zaleca się, aby nie stosować narzędzia Edytor zbiorczy, jeśli zespół źródłowy lub zespół betonowy został podzielony.

 • Zaleca się, aby nie stosować narzędzia Edytor zbiorczy w przypadku zespołów lub zespołów betonowych w odbiciu lustrzanym.

  Grupy prętów i komponenty nie zawsze są prawidłowo dostosowywane do elementu głównego. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, w których nowe obiekty są dodawane do zespołów lub zespołów betonowych docelowych w odbiciu lustrzanym.

 • Zaleca się, aby nie używać narzędzia Edytor zbiorczy w przypadku zespołów lub zespołów betonowych, które wyglądają podobnie, ale są modelowane przy użyciu różnych metod.

  Dotyczy to na przykład zespołów lub zespołów betonowych, które mają różną orientację obiektu podrzędnego, zespołów lub zespołów betonowych, które zostały modelowane przy użyciu różnych typów obiektów dla elementu głównego.

 • Grupy prętów i niektóre makra nie dostosowują się do geometrii elementu głównego o różnych wymiarach lub różnych kształtach.

 • Zmiany geometrii elementu głównego kopiowane do zespołów lub zespołów betonowych, które są obrócone lub w odbiciu lustrzanym, mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

 • Edytor zbiorczy zastępuje wymiary ogólne elementów tworzonych przez narzędzie Układ ścian. Dlatego zalecamy używanie narzędzia Edytor zbiorczy do kopiowania zmian do ścian prefabrykowanych o identycznych wymiarach.

Edycja podobnych zespołów lub zespołów betonowych za pomocą Edytora zbiorczego

 1. Na karcie Edytuj kliknij ikonę Edytor zbiorczy.

  Pojawi się okno dialogowe Edytor zbiorczy.

 2. Kliknij przycisk Wybierz i wybierz źródłowy zespół lub zespół betonowy w modelu.

  Edytor zbiorczy wyszuka wszystkie zespoły lub zespoły betonowe o tym samym numerze pozycji. Zespoły lub zespoły betonowe są wymienione na liście Zespoły docelowe.

 3. Aby ręcznie dodać docelowe zespoły lub zespoły betonowe, wybierz je w modelu i kliknij przycisk Dodaj.

  Aby usunąć zespoły docelowe z listy, wybierz je na liście i kliknij przycisk Usuń.

  Uwaga, jeśli usuniesz źródło w modelu, lista źródłowa stanie się pusta. Podobnie jeśli usuniesz obiekty docelowe w modelu, lista obiektów docelowych stanie się pusta.

 4. Za pomocą pól wyboru na liście Zespoły docelowe wybierz zespoły lub zespoły betonowe, do których mają zostać skopiowane modyfikacje z zespołu źródłowego.

  Aby zaznaczyć kilka pól wyboru za jednym razem, wybierz obiekty docelowe i trzymając naciśnięty klawisz Shift i kliknij lewym przyciskiem myszy.

 5. Aby wyświetlić różnice między zespołami lub zespołami betonowymi źródłowymi i docelowymi albo naprawić błędy, użyj atrybutu Sprawdzenie na liście zespołów docelowych.

  Edytor zbiorczy używa atrybutu Sprawdzenie, aby raportować wykryte różnice liczby obiektów między wybranym źródłem a wymienionymi zespołami lub zespołami betonowymi docelowymi oraz aby porównać ciężar i objętość zespołu lub zespołu betonowego. Atrybut Sprawdzenie raportuje również o brakujących lub dodatkowych obiektach w zespołach lub zespołach betonowych docelowych.

  Istnieje możliwość sprawdzenia brakujących i dodatkowych obiektów w modelu. Aby wyróżnić obiekty w modelu, kliknij łącze Dodatkowe lub Brakujące obiekty.

 6. Aby skopiować zmianę z zespołu lub zespołu betonowego źródłowego do obiektów docelowych, kliknij przycisk Kopiuj.

  Edytor zbiorczy analizuje wykryte różnice między wybranym zespołem źródłowym a zespołami docelowymi, a następnie modyfikuje wszystkie oznaczone zespoły docelowe w taki sposób, aby były identyczne z zespołem źródłowym.

 7. Aby przejrzeć wyniki kopiowania w modelu, wybierz obiekty docelowe na liście.

  Zaznacz pole wyboru Zoom wybrane, aby automatycznie powiększyć obiekt wybrany na liście.

 8. Ponumeruj zmodyfikowane zespoły lub zespoły betonowe, aby sprawdzić, czy wszystkie modyfikacje zostały prawidłowo skopiowane.

Ustawienia w Edytorze zbiorczym

Ustawienia służą do określania sposobu kopiowania zmian.

 • Kopiuj zmiany położenia elementu głównego wykonane po wybraniu zespołu źródłowego

  Gdy opcja jest włączona, Edytor zbiorczy kopiuje modyfikacje geometryczne wykonane w elemencie głównym zespołu lub zespołu betonowego, takie jak przeciąganie uchwytów punktu końcowego elementu głównego lub zmiana położenia elementu głównego za pomocą poleceń Przesuń lub Przesuń specjalnie.

  Uwaga:

  Edytor zbiorczy rozpoznaje tylko te zmiany, które zostały wykonane po wybraniu zespołu źródłowego lub zespołu betonowego, a następnie włączeniu opcji. Jeśli najpierw zmienisz geometrię elementu głównego, a następnie tylko włączysz opcję, zmiany elementu głównego nie zostaną skopiowane.

  Jeśli opcja jest wyłączona, kopiowane są tylko zmiany elementu podrzędnego i komponentu.

 • Kopiuj właściwości elementu głównego

  Gdy opcja jest włączona, Edytor zbiorczy kopiuje zmiany właściwości elementu głównego zespołu lub zespołu betonowego do wybranych obiektów docelowych. Za pomocą tej opcji można na przykład skopiować zmiany do obiektów docelowych z różnymi wymiarami profilu elementu głównego.

  Zauważ, że atrybuty użytkownika są kopiowane, ale nie są kopiowane niepowtarzalne atrybuty użytkownika.

 • Aktualizuj skopiowane komponenty w zespołach docelowych

  Gdy opcja jest włączona, Edytor zbiorczy modyfikuje komponenty w zespołach lub zespołach betonowych docelowych zgodnie z właściwościami ustawionymi w oknie dialogowym właściwości komponentu. Wszystkie zmiany ręczne, takie jak modyfikowanie geometrii obiektów komponentu, zostają utracone.

  Jeśli opcja jest wyłączona, ręczne zmiany w komponencie, na przykład modyfikacje geometrii obiektów komponentu lub właściwości obiektów komponentu, zostaną skopiowane do zespołów lub zespołów betonowych.

Praca z kolumnami właściwości w Edytorze zbiorczym

W narzędziu Edytor zbiorczy można organizować listę zespołów docelowych lub zespołów betonowych oraz kolumny właściwości. Dodaj, edytuj lub usuń kolumny właściwości, aby wyświetlić niezbędne właściwości zespołów docelowych lub zespołów betonowych.

Aby wykonać procedurę

Dodawanie dodatkowych kolumn właściwości do listy zespołów docelowych

 1. Kliknij przycisk w prawym górnym rogu okna narzędzia Edytor zbiorczy.

  Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny właściwości i wybrać Edytuj.

 2. W oknie dialogowym Dodaj/edytuj właściwości wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz wymaganą właściwość z listy po lewej stronie i przeciągnij ją na listę po prawej stronie. Użyj pola Szukaj do wyszukiwania właściwości. Można dodać kilka właściwości do tej samej kolumny.

  • Jeśli chcesz dodać tekst użytkownika w komórce kolumny, wybierz Tekst użytkownika i wpisz odpowiedni tekst w wyświetlonym polu Tekst. Naciśnij Enter, aby dodać tekst użytkownika do listy z prawej strony.

  • Aby wyświetlić komórki właściwości, nawet jeśli nie ma żadnych wartości, zaznacz opcję Pokaż puste pola kolumny.

 3. Wprowadź nazwę kolumny właściwości i kliknij OK.

  Nowe kolumny właściwości zostaną dodane do listy widoków zespołów docelowych.

Zmiana kolejności kolumn właściwości

Przeciągnij nagłówek kolumny właściwości do nowego położenia na liście obiektów docelowych.

Zmienianie kolejności sortowania kolumny właściwości

Kliknij nagłówek kolumny.

Symbol strzałki obok nagłówka kolumny wskazuje, czy kolejność sortowania jest rosnąca , czy malejąca .

Zmiana rozmiaru kolumny właściwości

Przeciągnij krawędź między wybranym a następnym nagłówkiem kolumny.

Odświeżanie listy zespołów docelowych

Kliknij w prawym górnym rogu okna narzędzia Edytor zbiorczy.

Was this helpful?
Previous
Next