Nowa oferta subskrypcji Tekla Structures i zmiany dotyczące uruchamiania

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Nowa oferta subskrypcji Tekla Structures i zmiany dotyczące uruchamiania

Nowa oferta subskrypcji Tekla Structures obejmuje wszystko, co konieczne do zapewnienia najlepszej obsługi. W samym centrum znajduje się oprogramowanie Tekla Structures. Wszystkie dostępne usługi i licencjonowanie online, umożliwiają wydajną pracę.

Zawartość subskrypcji

Uwzględnione produkty

Nowa oferta subskrypcji obejmuje nie tylko licencję online Tekla Structures, ale również licencję Trimble Connect, która została uwzględniona, aby umożliwić współpracę. Konfiguracje Tekla Structures zostały uproszczone do trzech:

 • Tekla Structures Diamond służy do detalowania i tworzenia informacji na potrzeby produkcji.

 • Tekla Structures Graphite służy do modelowania i tworzenia rysunków zestawieniowych.

 • Tekla Structures Carbon służy do przeglądania i współpracy.

Należy pamiętać, że starsze konfiguracje są nadal używane w licencji lokalnej, tak jak wcześniej.

Uwzględnione usługi

Subskrypcja obejmuje pełny zakres usług: Dostęp do platformy szkoleniowej online i usług pomocy technicznej.

Uwzględnione licencjonowanie online

Licencje subskrypcji Tekla Structures są zarządzane za pomocą narzędzia Tekla Online Admin tool. Zarządzanie użytkownikami jest dostępne za pomocą tego samego narzędzia, zarówno dla użytkowników wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Tekla Online Admin tool pozwala uzyskać dostęp do danych dotyczących użytkowania licencji, a także łatwo zarządzać odnowieniami subskrypcji za pomocą tego samego narzędzia.

Korzyści z subskrypcji

Nowa oferta subskrypcji Tekla Structures zapewnia prostszy, łatwiejszy i znacznie bardziej elastyczny dostęp do oprogramowania Tekla Structures i wszystkich powiązanych usług.

Za pomocą nowej subskrypcji Tekla Structures można:

 • Zyskać nowe licencje niższym nakładem początkowym.

 • Łatwo przełożyć swoje potrzeby na uproszczony zestaw konfiguracji Tekla Structures.

 • Rozwijać nowe możliwości biznesowe za pomocą oprogramowania, którego nie ogranicza rodzaj materiału konstrukcji.

 • Zarządzać wszystkimi licencjami Tekla Structures i użytkownikami online w jednym scentralizowanym miejscu i przeglądać, jak są użytkowane licencje.

 • Bardziej elastycznie zrównoważyć swoje licencje zgodnie ze zmiennymi potrzebami firmy.

 • Korzystać ze swojej licencji w dowolnym miejscu, bez konieczności połączenia przez VPN z biurem lub za pomocą odrębnego narzędzia do wypożyczania licencji.

Typy licencji online

Licencje online Tekla Structures są zamawiane jako subskrypcja cykliczna lub terminowa. Szczegóły licencji, w tym informacje dotyczące odnowienia, można wyświetlić za pomocą narzędzia Tekla Online Admin Tool. Licencje odblokowują konfiguracje Tekla Structures Carbon, Tekla Structures Graphite lub Tekla Structures Diamond, co stopniowo umożliwia dostęp do większej liczby funkcji produktu.

Administratorzy Tekla Online przypisują licencje użytkownikom. Licencje online Tekla Structures są imiennymi licencjami dla jednego użytkownika. Każdy użytkownik musi dysponować własnym Trimble Identity i posiadać licencję subskrypcji Tekla Structures.

Aby zapewnić elastyczność pracy, dostępne są różne typy licencji:
 • Jeśli posiadasz licencję subskrypcyjną online Standard Tekla Structures, możesz przypisać tę licencję łącznie cztery razy w ciągu roku kalendarzowego. Dzięki temu można nadal korzystać z licencji, gdy wystąpią nieoczekiwane zmiany, np. jeśli pracownik zmieni swoją rolę lub opuści firmę.

 • Licencje Flex i Worldwide można bez ograniczeń przepisywać z jednego użytkownika na innego. Jeśli planujesz przenosić licencje z jednego użytkownika na innego, wybierz jedną z tych licencji.

 • Licencji Standard i Flex należy używać wyłącznie na terenie kraju zakupu. Licencje Worldwide mogą być przypisywane do użytkowników w dowolnym kraju.

 • Licencje Standard, Flex i Worldwide można przypisywać zarówno pracownikom, jak i użytkownikom zewnętrznym.

Zmiany dotyczące uruchamiania

 • Tak jak wcześniej, pobierz i zainstaluj Tekla Structures oraz co najmniej jedno ze środowisk Tekla Structures z Tekla Downloads.

  Jeśli nie zainstalujesz środowiska i uruchomisz Tekla Structures, Tekla Structures wyświetli monit, aby przed kontynuowaniem uruchamiania najpierw zainstalować środowisko.

 • Jeśli istnieją pakiety rozszerzeń Tekla Structures (.tsep), które nadal wymagają zainstalowania, otworzy się okno dialogoweTekla Structures z informacją o postępie instalacji. W razie potrzeby w tym oknie dialogowym można anulować instalację. Należy jednak pamiętać, że pliki ustawień środowiska są instalowane nawet po anulowaniu. Tak jak wcześniej, wszystkie pozostałe rozszerzenia w kolejce instalacji zostaną anulowane i odłożone do następnego uruchomienia.

 • Zaloguj się do swojego konta Trimble Identity. W przypadku licencji online jest to obowiązkowe.

  Jeśli pojawi się komunikat o plikach cookie, kliknij X, aby go odrzucić.

  Domyślny okres zalogowania wynosi 30 dni, a następnie wymagane będzie ponowne zalogowanie.

 • Nowa licencja subskrypcyjna online jest teraz domyślną opcją licencjonowania. W odnowionym oknie dialogowym licencjonowania, opcja licencjonowania Użyj licencji Tekla online jest domyślnie zaznaczona, a nazwa użytkownika jest wyświetlana pod opcją.

  Zauważ, że jeśli posiadasz licencję lokalną, musisz wybrać opcję Użyj licencji z serwera lokalnego.

 • Tak jak wcześniej, po rozpoczęciu pracy z Tekla Structures na liście konfiguracji zostaną wyświetlone konfiguracje, do których użytkownik jest uprawniony. Po wyborze środowiska, roli i konfiguracji oraz po kliknięciu przycisku OK licencja zostaje zajęta. Wcześniej odbywało się to po otwarciu modelu.

 • Licencję online można zwolnić i skorzystać z tej samej licencji na innym komputerze. W tym celu należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Zachowaj bieżącą licencję na tym urządzeniu w polu komunikatu z potwierdzeniem zamknięcia.

 • W celu sprawnego korzystania z licencji online i usług Tekla Online services uzupełniających produkty Tekla należy sprawdzić następujące kwestie: Wymagania dotyczące połączenia z Tekla Online services.

Licencji online można użyć do pracy w trybie offline

Korzystanie z Tekla Structures w trybie offline w przypadku licencji online jest łatwe. Aby korzystać z Tekla Structures w trybie offline, zamknij Tekla Structures i upewnij się, że pole wyboru Zachowaj bieżącą licencję na tym urządzeniu w polu komunikatu z potwierdzeniem zamknięcia jest zaznaczone. Maksymalny czas pracy w trybie offline wynosi 3 dni.

Jeśli połączenie z usługą licencjonowania Tekla Online zostanie utracone podczas pracy w trybie online, zostanie wyświetlone powiadomienie. Tekla Structures jest obecnie w trybie offline i będzie działać normalnie przez czas podany w powiadomieniu.

 • Treść powiadomienia będzie się zmieniać w zależności od tego, ile pozostało czasu na korzystanie z usługi offline.

 • Tekla Structures spróbuje ponownie połączyć się automatycznie. Możesz też spróbować ponownie połączyć się ręcznie, klikając przycisk Spróbuj połączyć się ponownie. Jeśli jest on nieaktywny, oznacza to, że obecnie ponowne nawiązanie połączenia nie jest możliwe. Zaczekaj, aż przycisk będzie aktywny i spróbuj ponownie.

 • Jeśli skończył się czas dostępu w trybie offline, nie możesz już korzystać z Tekla Structures. W takiej sytuacji możesz wybrać opcję Zapisz model i zamknij Tekla Structures lub Zamknij Tekla Structures.

Używanie ról do wyboru wstążki

W przypadku starszych licencji lokalnych Tekla Structures główne grupy użytkowników, jak np. projektanci konstrukcji stalowych oraz żelbetowych mają dostępne dedykowane konfiguracje i na podstawie konfiguracji w Tekla Structures jest wyświetlana odpowiednia wstążka.

W przypadku licencji subskrypcyjnych te same konfiguracje są obecnie używane przez różne grupy użytkowników Tekla Structures. Na przykład dotychczasowe konfiguracje Detalowanie konstrukcji stalowych, Detalowanie prefabrykatów betonowych oraz Detalowanie zbrojenia, teraz są zawarte w konfiguracji Tekla Structures Diamond.

Teraz odpowiednia wstążka dla określonej grupy użytkowników Tekla Structures (na przykład wstążka detalowania konstrukcji stalowych) jest definiowana poprzez wybór roli w oknie dialogowym konfiguracji Tekla Structures podczas uruchamiania Tekla Structures.

Pliki .ini specyficzne dla roli w środowiskach zawierają nowe opcje zaawansowane XS_RIBBON_CONFIGURATION_DIAMOND, XS_RIBBON_CONFIGURATION_GRAPHITE i XS_RIBBON_CONFIGURATION_CARBON, które definiują wstążki dla określonej roli. Opcje zaawansowane wskazują identyfikatory konfiguracji plików wstążki. Nie można tworzyć nowych identyfikatorów konfiguracji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przegląd środowisk, ról i licencji.

Pominięcie okna dialogowego logowania podczas uruchamiania

Dodano nową opcję zaawansowaną XS_SKIP_START_UP_SIGNIN_ON_PREMISE_LICENSING, która umożliwia pominięcie okna dialogowego logowania podczas uruchamiania Tekla Structures. Po ustawieniu tej zaawansowanej opcji na TRUE logowanie zostanie pominięte. Jest to szczególnie przydatne, jeśli korzystasz z licencji lokalnych i nie chcesz lub nie możesz się zalogować. Ta opcja zaawansowana musi być odczytana przez Tekla Structures na wczesnym etapie uruchamiania. Można ją ustawić jako zmienną środowiska Windows, w pliku wsadowym lub w bypass. ini.

Informacja o brakujących folderach firmowym, projektu i systemowych w celu uniknięcia nieprawidłowych ustawień.

Teraz zostanie wyświetlone ostrzeżenie o folderze firmowym i projektu, które nie zostały znalezione podczas uruchamiania Tekla Structures i wczytywania modelu. Ostrzeżenie jest wyświetlane zarówno w oknie Tekla Structures, jak i w pliku historii sesji. Korzystanie z tych folderów jest uniemożliwione podczas bieżącej sesji Tekla Structures, więc nie można pracować z nieprawidłowymi ustawieniami.

Użytkownik otrzyma również ostrzeżenie o folderach systemowych, które nie istnieją lub są niedostępne. Korzystanie z tych folderów systemowych jest uniemożliwione podczas bieżącej sesji Tekla Structures, więc nie można pracować z nieprawidłowymi ustawieniami.

Można ponownie otworzyć model, aby znowu zacząć korzystać z tych folderów.

Was this helpful?
Previous
Next