2021 SP1: Nowe funkcje i ulepszenia

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

2021 SP1: Nowe funkcje i ulepszenia

Na ekranie startowym Tekla Structures wyświetlana jest teraz nazwa organizacji

Na ekranie startowym Tekla Structures jest teraz wyświetlana informacja o organizacji pod informacjami o bieżącej konfiguracji Tekla Structures.

SOLD-1482

Podział blach i płyt

Polecenie Podziel na karcie Edytuj wstążki zostało ulepszone i teraz łatwiej jest dzielić wieloboczne blachy i płyty w modelu. Do podziału nie trzeba już używać wieloboku ani przesuwać płaszczyzny roboczej.

Aby podzielić blachę lub płytę:

 1. Na karcie Edytuj kliknij Podziel.

 2. Wybierz blachę lub płytę, którą chcesz podzielić.

  Nie można podzielić blach giętych ani blach oraz płyt wyciągniętych.

 3. Wskaż punkty, przez które ma przechodzić linia podziału.

  Wskaż pierwszy punkt i ostatni punkt na krawędzi blachy lub płyty.

  Nie można podzielić obszarów z fazowaniami, cięciami lub otworami. Jeśli spróbujesz wskazać punkty w tych obszarach, podgląd linii podziału zmieni kolor na czerwony, co oznacza, że podział nie jest możliwy.

Polecenie Podziel blachę lub płytę, które było dostępne w polu Szybkie uruchamianie w Tekla Structures 2021, zostało usunięte i jest teraz połączone z poleceniem Podziel wstążki.

TTSD-40506

Wyszukiwanie UDA w Menedżerze dokumentów

Menedżer dokumentów, poza wcześniej dostępnymi lokalizacjami wyszukiwania, wyszukuje teraz pliki DocumentManagerUDAs*.txt również w folderach i podfolderach rozszerzeń.

W pliku DocumentManagerUDAs*.txt definiowane są atrybuty użytkownika rysunku widoczne w kolumnach w oknie Menedżer dokumentów.

TTSD-43315

Teksty w modelach referencyjnych PDF

Modele referencyjne PDF mają teraz ulepszoną obsługę tekstów.

TTSD-43317

Warstwy w modelach .tekla

Warstwy są teraz dostępne dla obiektów w modelach .tekla. Aby przesłać model .tekla z warstwami do połączonego projektu Trimble Connect, należy dostosować plik part.epr:
 1. Skopiuj plik part.epr z folderu \TeklaStructures\<version>\Environments\common\system\UploadToConnect do folderu \attributes znajdującego się w folderze bieżącego modelu.

 2. Otwórz plik part.epr w edytorze tekstu, np. w programie Microsoft Notepad.

 3. Dodaj wiersz dla warstw w następującym formacie: "layer": ["TEMPLATE_FIELD"]

  Na przykład: "layer": ["ASSEMBLY_POS"]

 4. Zapisz plik part.epr.

TTSD-39229, TTSD-43390

Ulepszenia dotyczące zestawów właściwości eksportu IFC

Definicje zestawu właściwości IfcRoof, IfcRamp i IfcStair nie mogą zostać uwzględnione w eksporcie IFC bez uwzględnienia również definicji IfcElementAssembly. Ten problem został naprawiony.

TTSD-43436

Nowa sposób kontroli wymuszania kategorii obiektów IFC w eksporcie IFC2x3

Od teraz podczas eksportu IFC2X3 podrzędne obiekty stalowe nie są już eksportowane jako IfcDiscreteAccessory. Poprzednią metodę kategoryzacji można wymusić, nadając nowej opcji zaawansowanej XS_IFC2X3_EXPORT_SECONDARY_AS_DISCRETEACCESSORY wartość TRUE w pliku .ini, na przykład w pliku teklastructures.ini.

TTSD-5900

Usprawnienia dotyczące komponentów betonowych

Osadzone kotwy (8)

Na karcie Umieszczenie można teraz wybrać, czy kratownice mają być wykrywane w całym zespole.

TSAC-4806

Zbrojenie belki (63)

Na karcie Parametry można teraz wybrać opcję tworzenia prętów bocznych jako grup prętów. Wcześniej wszystkie pręty boczne były tworzone jako oddzielne pojedyncze pręty.

TSAC-5168

Wspornik betonowy (110)

Na karcie Parametry znajduje się teraz nowy typ wycięcia na słupie dla teowych elementów podrzędnych. Za pomocą tego nowego typu wycięcia można teraz stosować dodatkowy luz między słupem a belką.

TSAC-5158

Zbrojenie paneli ściennych / Zbrojenie krawędzi i otworu ściany warstwowej

Ustawienia siatki giętej mają następujące ulepszenia na karcie Obraz:

 • Przedłużenia podłużne

  Wybierz Docelowy, aby utworzyć zmienne długości przedłużenia. Spowoduje to utworzenie siatek jako siatek o pełnej długości pomniejszonej o grubość otuliny.

  Wybierz Dokładny, aby utworzyć wyśrodkowane siatki o stałej długości przedłużenia.

 • Minimalny odstęp

  Określ odstęp między siatkami w narożnikach.

TSAC-5045

Fixes

Defect number Development area Description
TSAC-3382 Concrete components Wall layout: Modifying a wall layout with sub-assembly based layers by changing the layer creation to Add to cast unit has been improved. Previously, some layers could not be updated.
TSAC-4886 Concrete components Mesh bars: Applying negative cover thickness for meshes has been improved.
TSAC-5206 Concrete components Pad footing reinforcement (77): Previously, when the third zone had enough space for one rebar only, the rebar was not created. This concerned both the primary and the secondary bars. This has now been fixed. Additionally, you can now define in each zone that rebars are not created. The creation of just one rebar in each zone has been improved so that the rebar is now created in its proper position.
TSAC-5246 Concrete components Embedded anchors (8): When a polygon thickening in the insulation layer was created around anchors, the anchors were created at the bottom edge of the thickening and not at the top edge. This has now been fixed.
TSAC-5325 Concrete components Braced girder creation (88)(89): The GUID of the top bar (b) is now written as a user-defined attribute GIRDER_TOP_GUID to all elements in the braced girder.
TTSD-43572 Concrete components In some very rare cases, Tekla Structures could crash when deleting a Wall layout connector in the model.
This has now been fixed and Tekla Structures is working correctly when deleting the connections made with Wall layout connector.
TSAC-5055 Steel components H&V Shear plate (64): You can now specify an assembly prefix and a start number for the shear tab.
TSAC-5208 Steel components Cold rolled sleeved (2): Previously, the component did not work correctly for steel sketched Z profiles. This has now been fixed.
TTSD-41224 Import, export, interoperability Export drawings to DWG/DXF: The export mode selection list is now wider so that base point names are displayed properly.
TTSD-41379 Import, export, interoperability Export drawings to DWG/DXF: The export sometimes placed views to overlapping places when Model space coordinates was set to Local. This has now been fixed.
TTSD-42649 Import, export, interoperability IFC2x3 export: Previously, a broken solid prevented the IFC export. Now broken solids are skipped in the export. We recommend that you diagnose the model periodically, and fix possible model issues.
TTSD-42922 Import, export, interoperability Trimble Connector: Overlay models now work even if you change the model folder location of the Tekla Structures model with the attached overlay models.
TTSD-43104 Import, export, interoperability Reference models: PDF reference model special character handling in file names was broken in the latest service packs.
The special character handling has now been improved to the support special characters of the current Windows locale again. 
TTSD-43115 Import, export, interoperability Previously, rebars were excluded from pour units when the model containing the pour units was uploaded to Trimble Connect with the Upload model command. This has now been fixed.
TTSD-43354 Import, export, interoperability In the IFC4, 3D DWG and DGN v8 exports, setting layer as class using the CLASS_ATTR attribute did not work with one character class values. This has now been fixed.
TTSD-43412 Import, export, interoperability Export drawings to DWG/DXF: The export now handles different colors more reliably.
TTSD-43987 Import, export, interoperability IFC4 export: The IFC4 export failed to read additional property set files in some rare occasions. This has now been fixed.
TPLED-146 Templates and reports Template Editor: The Template Editor help has a new, fresh look in versions 3.6 - 4.0.
TTSD-43789 Templates and reports

Multi Report Generator: The Multi Report Generator macro has been replaced with a new tool with more features and functionality. More detailed description can be found in the following article: Multi Report Generator.

TTSD-43851 Templates and reports The fix for decimal commas in reporting (TTSD-36249) has been reverted to prevent issues in .xls reports.
TSAC-4890 Drawings Grid labels: In advanced drawing grid labels, the positioning of the labels for non-aligned grids has now been fixed. Previously, labels in 3D views, and grids with manually moved ends were not always placed correctly.
TSAC-5247 Drawings Drawing 2D Library: An application error sometimes occurred due to a large amount of details in the Drawing 2D Library. This has now been fixed.
TSAC.4890 Drawings Grid labels in drawings: In advanced drawing grid labels, the positioning of the labels for non-aligned grids has now been fixed. Previously, labels in 3D views, and grids with manually moved ends were not always placed correctly.
TTSD-30765 Drawings Drawing views were not correctly updated when the part shorten UDA (xs_shorten) was used. This has now been fixed.
TTSD-33022 Drawings Drawing layout (.lay) files whose names are longer than 63 characters are no longer available in the Layout list in drawing properties because Tekla Structures does not allow the use of layout files with names over 63 characters.
TTSD-35964 Drawings Detail mark labels no longer move without a reason in drawings after the model has been been modified.
TTSD-39368 Drawings If the compound weld size is empty (zero), the other size is now visible in the weld mark. Previously, the other side was not visible for zero size welds.
TTSD-40102 Drawings The direction of the section mark symbols was incorrect when the section view was not oriented orthogonally. This has now been fixed.
TTSD-40866 Drawings Dragging dimension points in a drawing now disables the dimension combining.
TTSD-41363 Drawings Sometimes drawing dimensions could not find associated objects correctly when shapes had complex profiles. This has now been fixed.
TTSD-41576 Drawings Weld marks no longer move incorrectly when a drawing is opened after model has changed.
TTSD-41581 Drawings GA drawing view creation now works also if the model contains some invalid data.
TTSD-41817 Drawings Drawing view frame was sometimes unnecessarily expanded when a template was used in the mark content. This has now been fixed.
TTSD-41850 Drawings Level marks were placed incorrectly at drawing update. This has now been fixed. This fix does not affect level marks created with older Tekla Structures versions, or level marks that are incorrectly associated.
TTSD-41941 Drawings Some colors were printed differently than they were shown in the drawing mode. This has now been fixed.
TTSD-42066 Drawings The drawing update process has been optimized and is faster now.
TTSD-42155 Drawings If moving a view from a drawing to another drawing does not succeed, the view stays in the original drawing. Earlier, the view was removed from the original drawing.
TTSD-42175 Drawings A reinforcing mark template in a drawing now works correctly for rebar sets.
TTSD-42354 Drawings Reinforcement marks attached to a rebar set are now cloned correctly.
TTSD-42726 Drawings Tekla Structures application error no longer occurs when you inquire a rebar set in a drawing.
TTSD-42834 Drawings Rebar pull-out pictures are now drawn more reliably.
TTSD-42926 Drawings Parts were not visible when you had copied a view from another drawing. This has now been fixed.
TTSD-43194 Drawings Graphical fields in reports were incorrectly placed in multidrawings with layouts. This has now been fixed.
TTSD-43212 Drawings Rebar sets were causing problems in detailed object level settings. This has now been fixed.
TTSD-43338 Drawings Document Manager log files were being filled with warnings of the form "User-defined attribute field type: FIELDTYPE_UNDEFINED not supported in the grid. Please use the user-defined attributes dialog to view/edit." This has now been fixed.
TTSD-43381 Drawings Weld marks are now cloned better when you clone a drawing from another model.
TTSD-42962 System and options The XS_CONNECT_UPLOAD_MODEL_FOLDER advanced option has been moved from the Components category to the File locations category.
 
TTSD-39879 Tekla Model Sharing Tekla Model Sharing: Previously, when you wrote out or read in model changes for the first time during a session, the status bar message for successful read in or write out was not shown. This has now been fixed.
TTSD-40240 Tekla Model Sharing Tekla Model Sharing: Previously, Tekla Structures crashed if upgrading the model history database failed when the model was saved. This has now been fixed, so that an error message is printed in the session log instead. Tekla Structures also now shows an error message and prevents opening the model if initializing the model history database fails.
TTSD-43358 Tekla Model Sharing Tekla Model Sharing:  Previously, if an object had been manually assigned to a pour unit, and the assigned object or pour objects were modified afterwards, the manual assignment was lost. This has now been fixed.
TTSD-43406 Tekla Model Sharing Tekla Model Sharing: Previously, shared profiles could sometimes be accidentally overwritten in the profile catalog. This has now been fixed, so that sharing profile changes is more secure.
TTSD-43639 Tekla Model Sharing Previously, Tekla Structures could not find XS_FIRM and XS_PROJECT folders located in Trimble Connect project folders because of semicolons (;) in the folder paths. This has now been fixed, so that semicolons have been removed from the folder paths.
TTSD-42747 Reinforcement When creating a rebar mesh using the properties loaded from a settings file, the mesh type was not correctly applied. This has now been fixed.
TTSD-44034 Reinforcement The user-defined attributes of a rebar set property modifier are now only transferred to the bars touched by the modifier. Previously, all bars in the rebar set received the attributes.
TSAC-5172 Modeling Linear array tool does not duplicate copies anymore if the source object has been selected several times.
 
TTSD-35722 Modeling With lofted plates, when the curve length was smaller than the part height and the lofted plate was inquired, the height was reported twice and the length value was lost. This has now been fixed.
 
TTSD-42507 Modeling Now, when you select Objects by phases in Phase manager, the object handle points are not shown in the property pane anymore if the object and the handle points are in the same phase. 

Construction points are still shown in the selection results in the property pane. This prevents the accidental movement of part reference points which could result in a corrupted model.
TTSD-43014 Modeling Tekla Structures no longer crashes when trying to repair a model with recursive assembly hierarchies.
TTSD-43047 Modeling Tekla Structures now correctly displays rebar sets when using the Assembly > Show Assembly command even if reinforcement is defined as hidden in the display settings. 
TTSD-43130, TTSD-36577 Modeling Building hierarchy now works correctly in multi-user models, and when there are pours in a model.
TTSD-43273 Modeling Batch editor now handles better the cases where the source object was moved.
TTSD-43285 Modeling Batch editor: Recognizing and copying of rebar meshes has been improved.
TTSD-43309 Modeling Previously, Tekla Structures crashed if you were snapping to a reference model in a view where many lines were seen as one and the snap to intersection points switch was active. This has now been fixed.
 
TTSD-43344 Modeling When you now inquire a weld, set weld user-defined attributes (UDAs) are shown in the Inquire dialog box.
TTSD-43408 Modeling Selecting objects in a model view using area selection from right to left now works correctly in all rendering modes. Previously in transparent modes, also the background objects were selected.
 
TTSD-43665 Modeling Batch editor now behaves better in situations where assemblies contain macros which contain other macros.
TTSD-43894 Modeling Custom components no longer have hash marks in front of some sub-component parameters or variables. These parameters and variables were not meant to be shown at all.
 
SOLD-1589 Licensing In the Tekla Structures Sign in window, some translated texts do not fit in the window. This has now been fixed.
TTSD-40288 Core Previously, Tekla Structures could in some cases crash when exiting. This has now been fixed.
TTSD-43817 Core Stability improvements have been made to prevent crashes and unnecessary error messages.
TTSD-41526 Tools and components Previously, the custom component editor mode could not be closed when saving the component failed because of missing plug-ins. This has now been fixed.
TTSD-43249 Tools and components Previously, setting files of components, for example Formwork placing tools, were not found if they were placed in a subfolder of the XS_FIRM or XS_PROJECT folder. This has now been fixed.
TTSD-43425 Tools and components Previously, there could be an error when you opened a new model while searching in the Applications & components catalog. This has now been fixed.
TTSD-43892 Tools and components Previously, there were issues that prevented RPC-based components, such as Edge and corner reinforcement (62), from changing the number of bars in a rebar group. This has now been fixed.
TTSD-38711 Numbering Previously, overlapping numbering series could result in two different assemblies receiving the same family numbering qualifier. Now the assemblies whose numbers would overlap are no longer numbered in family numbering.
TTSD-32935 User interface Property pane performance has been improved. Showing the common properties of the selected multiple objects and switching between the selected object types in the property pane is now faster than before, especially when several UDAs have been added to the property pane template.

 
TTSD-41998 User interface The Bypass.ini file for bypassing the Tekla Structures login screen now works correctly using the default international character UTF-8 encoding.
TSAC-4473 Import, export, interoperability (concrete) Export ELiPLAN file (68): Weep holes at the start and at the end of the hollow core element are now always exported aligned in one line. Cuts smaller than 100 mm at the start and at the end are ignored, otherwise the weep holes are offset respectively to the cut size.
TSAC-5234 Import, export, interoperability (concrete) Export Unitechnik (79): Previously, line attributes were not correctly exported in certain cases when there was a cut part former too close to the contour edge. This has now been fixed.
TSAC-5354 Import, export, interoperability (concrete) Export ELiPLAN file (68): With a data conversion file, accessories such as steel embeds and insulation blocks can now also be quantified with custom measurement units. Previously, they were always quantified as piece count.
Was this helpful?
Previous
Next