Ulepszenia zbrojenia

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Ulepszenia zbrojenia

Tekla Structures 2021 zawiera nowe ustawienia i ulepszenia grupowania prętów dla zestawu prętów oraz wprowadza nową kartę wstążki, która gromadzi wszystkie polecenia modelowania zbrojenia. Niektóre nowe funkcje zbrojenia w Tekla Structures 2021 zostały już wprowadzone w poprzednich dodatkach service pack do Tekla Structures 2020.

Nowa karta Zbrojenie na wstążce

Polecenia modelowania zbrojenia znajdują się teraz na własnej karcie Zbrojenie na wstążce Tekla Structures.

Zestawy prętów i modyfikatory mogą podążać za krawędziami

Użyj nowego ustawienia Śledź krawędzie, aby określić, czy linie prowadzące zestawu prętów i modyfikatory, w tym linie podziału, mają się znajdować między krawędziami lica ramienia znajdującymi się między punktami końcowymi linii prowadzącej lub modyfikatora. Jest to przydatne na przykład podczas zbrojenia i detalowania zakrzywionych konstrukcji betonowych.

Lista Śledź krawędzie jest dostępna dla zestawów prętów, wszystkich modyfikatorów i podrzędnych linii prowadzących w panelu właściwości. W przypadku wyboru opcji Tak, gdy uchwyty bezpośredniej zmiany linii prowadzącej lub modyfikatora zostaną umieszczone na krawędzi lica ramienia, linia prowadząca lub modyfikator będzie podążać za krawędziami lica ramienia znajdującymi się między punktami końcowymi. Używana jest najkrótsza droga wzdłuż krawędzi.

Aby wybrany zestaw prętów, modyfikator, linia podziału lub podrzędna linia prowadząca podążała za krawędziami lica ramienia, można też kliknąć na kontekstowym pasku narzędzi.

Zauważ, że jeśli występują cięcia na krawędziach, możesz dodać pośrednie uchwyty bezpośredniej zmiany do linii prowadzącej lub modyfikatora i przeciągnij uchwyty do narożników cięć.

Ulepszenia grupowania prętów w zestawach prętów

 • Tekla Structures 2021 automatycznie grupuje zestawy prętów w rozkładzie zbieżnym zakrzywionym. Nowe grupy zbieżny zakrzywiony są obsługiwane na przykład w numeracji, raportowaniu i wymiarowaniu w rysunkach.

 • Podobne pręty zestawu prętów są teraz również zgrupowane jako zwykła grupa, nawet jeśli pręty są nierównomiernie rozmieszczone wzdłuż polikrzywej.

 • Automatyczne grupowanie prętów w zestawie prętów uwzględnia teraz zespoły betonowe. Jeśli zespół betonowy składa się z wielu elementów, pręty są pogrupowane w obrębie zespołu betonowego zamiast elementów.

 • Wprowadzone zostały nowe opcje zaawansowane, które kontrolują grupowanie prętów w zestawie prętów w modelu. Te opcje zaawansowane służą do określania tolerancji dla prętów w zestawie prętów, które mają być automatycznie grupowane.

 • Aby zastąpić wartości powyższych specyficznych dla modelu opcji zaawansowanych w niektórych zestawach prętów, można skorzystać z atrybutów użytkownika Tolerancja liniowego zbieżnego, Tolerancja zakrzywionego zbieżnego i Minimalna liczba prętów w podobnej grupie na karcie Zestaw prętów w atrybutach użytkownika lub modyfikatorze właściwości zbrojenia.

Nowe ustawienia zestawu prętów i inne ulepszenia

 • Do paneli właściwości poszczególnych zestawów prętów i modyfikatorów właściwości zostały dodane ustawienia Długości minimalne. Za pomocą właściwości Minimalna długość pręta i Min. prosta dł. ramion skrajnych można zastąpić odpowiednie ustawienia specyficzne dla modelu definiowane w oknie dialogowym Opcje.

 • Aby połączyć ze sobą ramiona prętów w zestawie prętów, nawet gdy krawędzie lica ramienia nie nakładają się dokładnie, należy skorzystać z następujących nowych ustawień:

  • XS_REBARSET_LEG_CONNECTION_TOLERANCE dla całego modelu

  • Tolerancja połączenia segmentów w atrybutach użytkownika pojedynczych zestawów prętów lub modyfikatorach właściwości

  Wprowadź wartość określającą maksymalną przerwę między licami ramienia, które są automatycznie połączone. Jeśli wartość jest większa niż istniejąca przerwa, przerwa jest ignorowana i ramiona prętów są połączone.

 • Aby uzyskać w raportach identyfikatory GUID zestawów prętów i grup prętów zbrojenia, należy zastosować nowe atrybuty szablonu USERDEFINED.REBARSET_GUID i USERDEFINED.REBARSET_GROUP_GUID.

 • Obecnie istnieje możliwość filtrowania i wybierania prętów w zestawie prętów i grup prętów zestawu prętów przy użyciu ich identyfikatorów GUID. Wcześniej można było wybierać zestawy prętów tylko za pomocą identyfikatora GUID. W przypadku pojedynczych prętów w zestawie prętów należy skorzystać z kategorii Szablon w filtrach.

 • Podczas eksportowania grup zestawów prętów eksport IFC2x3 również korzysta z nowego identyfikatora GUID grupy zestawu prętów. Wcześniej był używany identyfikator GUID pierwszego pręta.

 • Istniejące atrybuty szablonu CROSS_SECTION_AREA i WEIGHT_PER_UNIT_LENGTH są teraz dostępne dla zbrojenia w wierszach REBAR i SINGLE REBAR.

 • Nazwa opcji zaawansowanej XS_REBAR_MINIMUM_LEG_DEVIATION została zmieniona na XS_REBARSET_MINIMUM_LEG_DEVIATION, ponieważ wpływa ona tylko na zestawy prętów.

Ulepszenia zestawu prętów wprowadzone we wcześniejszych dodatkach service pack

 • W Tekla Structures 2020 SP1 ulepszono korzystanie z zestawów prętów w komponentach użytkownika. Zostało również wprowadzone wyświetlanie wymiarów podczas tworzenia linii podziału zestawu prętów przez wybranie wielu punktów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz 2020 SP1: Nowe funkcje i ulepszenia.

 • W Tekla Structures 2020 SP3 wprowadzono zmianę kierunku linii podziału, modyfikatorów i linii prowadzących oraz atrybuty szablonu SUB_ID_WITH_LETTERS i SUB_ID_WITH_LETTERS_LAST. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz 2020 SP3: Nowe funkcje i ulepszenia.

Was this helpful?
Previous
Next