Aktualizacje w narzędziach do automatycznej produkcji prefabrykatów

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Aktualizacje w narzędziach do automatycznej produkcji prefabrykatów

Istnieje wiele ważnych ulepszeń narzędzi automatyzacji produkcji prefabrykatów.

Eksport Unitechnik (79)

Eksport Unitechnik (79) ulepszono w następujący sposób:
 • Wszystkie atrybuty użytkownika Unitechnik w pliku objects.inp w środowisku common zostały przeniesione do pliku objects_unitechnik.inp w folderze \precast.

 • Dla atrybutów użytkownika dotyczących elementów dodano nową kartę Dostawa, na której są przechowywane informacji o transporcie, a wszystkie ustawienia związane z transportem zostały przeniesione z karty Unitechnik na tę nową kartę. Teraz można określić numer warstwy w transporcie za pomocą nowego ustawienia Numer warstwy w transporcie.
 • Teraz można określić ręczny typ siatki dla Unitechnik przy użyciu opcji atrybutów użytkownika dla Typu siatki na karcie Unitechnik w oknie dialogowym atrybutów użytkownika zbrojenia. Tak jak wcześniej, w przypadku pominięcia tej opcji zostanie użyty automatyczny typ siatki.

 • Wcześniej Klasa ekspozycji dla obu warstw ściany zespolonej była odczytywana z pierwszej warstwy. To zostało naprawione i Klasa ekspozycji jest teraz odczytywana z każdej warstwy.

 • Tekla Structures wyświetla komunikat ostrzegawczy, gdy zostanie ustawiona warstwa ściany zespolonej, ale zmiana nie powiedzie się ze względu na większą szerokość warstwy niż palety. W przypadku, gdy szerokość palety nie została określona, wyświetla się ostrzeżenie.

 • W przypadku ścian zespolonych inna metoda modelowania i hierarchia zespołu betonowego powodowała, że nie wszystkie panele były prawidłowo eksportowane. Ten problem został naprawiony.

 • Wcześniej nie można było użyć rozszerzenia nazwy pliku w celu wypełnienia pola danych za pomocą opcji sekcja nazwy pliku. Ta opcja została dodana z numerem 6 odpowiadającym szóstej sekcji nazwy pliku.

 • Zakładka Główne:

  • Ustawienie Struktura pliku wyjściowego zawiera nową opcję 1 slabdate, zeskanowane warstwy, która eksportuje warstwy elementów w takiej samej kolejności, w jakiej są modelowane. Wiele elementów na tym samym poziomie głębokości jest rozpoznawanych jako jedna warstwa.

 • Karta Konfiguracja TS:

  • Wcześniej w przypadku ścian zespolonych z offsetem warstwy na początku i warstwą 1 włączoną w ustawieniu Ściana zespolona obrócona, druga warstwa ściany zespolonej miała nieprawidłowy offset osi X. Ten problem został naprawiony.

 • Zakładka Elementy osadzone:

  • Teraz można eksportować cięcia liniowe, dopasowania i fazowania jako blok MOUNPART, używając nowego ustawienia Eksportuj cięcia krawędzi. Tego ustawienia można na przykład używać do przedstawiania cięć na standardowych płytach. Geometria będzie prostą linią, a bloki MOUNPART mają nazwy stałe. Cięcia liniowe i dopasowania są plotowane wzdłuż krawędzi cięcia. Fazowania są plotowane przy wewnętrznej linii fazowanej krawędzi.

  • Ustawienie Eksportuj izolację ma nową opcję Jako warstwy i elementy osadzone, która eksportuje izolację w bloku SLABDATE jako warstwy i w bloku MOUNPART jako elementy osadzone.
  • Izolacja eksportowana jako warstwa panelu jest teraz eksportowana z użyciem odpowiedniego typu warstwy 02.

 • Karta Zbrojenie:

  • Dodano nową opcję Typu eksportu zbrojenia, Wyznaczone pręty spawane. Ta opcja działa w taki sam sposób jak Produkcja spawanych prętów zbrojeniowych, ale można ją stosować za pomocą opcji Zbiór na podstawie, aby wyznaczyć pręty, które będą tworzyły główne warstwy z typem zbrojenia 1 lub 2, podczas gdy pręty pozostają jako RODSTOCK w zależności od typu obiektu.

  • Można teraz określić, że w przypadku typu zbrojenia 1 pręty to będą zawsze najniższe pręty siatki, bez względu na orientację siatki na palecie. W tym celu należy skorzystać z nowej opcji Typy zbrojenia, Zbrojenie dolne = typ 1.

  • Do opcji Typy zbrojenia została dodana nowa opcja Użyj 1, 2 i atrybutów użytkownika. W przypadku wyboru tej opcji najniższa warstwa prętów, łącznie ze wszystkimi prętami w tym samym kierunku, jest eksportowana z prętów typu 1, a wszystkie pozostałe warstwy są eksportowane jako typ 2.

  • Obecnie przy użyciu nowego ustawienia Poziom warstwy prętów siatki można określić, jak poziomy warstwy prętów siatki mają być obliczane. Dostępne ustawienia:

   • Poziom rzeczywisty: Jest to względny poziom siatki w modelu.

   • Wg najwyższego poziomu: Wszystkie pręty w warstwie zostaną przesunięte na poziom prętów z najwyższą pozycją Z.

   • Wg rozmiaru pręta: Poziom względny drugiej warstwy jest zapisywany zgodnie z rozmiarem pręta.

   • Ręcznie: Poziom warstwy 2 pręta można określić ręcznie.

 • Karta Dane bloku SLABDATE:

  • Nowa opcja Eksportuj szerokość szczeliny warstwy została dodana w celu kontroli lub wyłączenia opcji eksportowania wartości szerokości szczeliny. Dostępne ustawienia:

   • Nie - szczelina nie jest eksportowana

   • Tylko ściany zespolone - szczelina jest eksportowana tylko w przypadku ścian zespolonych. Jest to opcja domyślna, ponieważ ta wartość powinna być używana tylko ze ścianami zespolonymi w większości systemów sterowania.

   • Panele warstwowe - szczelina jest eksportowana w przypadku wszystkich paneli z wieloma warstwami betonu, takimi jak ściany zespolone i ściany warstwowe.

  • Obecnie przy użyciu nowego ustawienia Maksymalne wymiary można określić, w jaki sposób maksymalna długość i szerokość elementu SLABDATE mają być eksportowane. Dostępne ustawienia:

   • Strefa graniczna elementu głównego (domyślnie): Sprawdza geometrię elementu głównego (tak samo jak wcześniej)

   • Strefa graniczna zespołu betonowego: Sprawdza całą geometrię zespołu betonowego z uwzględnieniem wszystkich wystających elementów osadzonych

   • Skanowany obrys: Sprawdza wszystkie wieloboki obrysu

   • Skanowane wszystkie elementy: Sprawdza wszystkie wieloboki obrysów i elementów osadzonych

  • Ustawienie Jakość warstwy ma nowe opcje, Nazwa i Szablon, więc zapewnia więcej możliwości określania jakości warstwy.

  • Można teraz wyeksportować liczbę elementów w bloku SLABDATE, używając nowego ustawienia Eksportuj ilość. Jeśli eksportowane zestawy mają wiele zespołów betonowych, ich ilość zostanie zaznaczona w polu numer referencyjny SLABDATE. Zestawy eksportu są określane przez nazwę pliku lub pozycję zespołu betonowego. Dostępne ustawienia:

   • Nie: 000 zapisano w polu (domyślnie).

   • Zawsze 1: 001 zapisano w polu niezależnie od tego, czy nazwy plików są unikalne, czy nie.

   • Z zaznaczonych: Jeśli zespoły betonowe w wyborze eksportu miałyby identyczne nazwy plików, zostaną wyeksportowane tylko z 1 plikiem, a całkowita liczba zestawu zostanie zapisana w polu.

   • Z całości w modelu: Całkowita liczba zespołów betonowych o identycznej pozycji w modelu jest zapisywana w polu.

  • Pozycja zespołu betonowego i numer zespołu betonowego użyte w bloku SLABDATE są teraz odczytywane z elementu głównego zespołu betonowego dla obu warstw ściany zespolonej.

  • Ulepszono ustawienie Eksportuj współrzędne projektu i dodano dwie nowe opcje. Nowa opcja Tak, punkt bazowy projektu użyje punktu bazowego projektu, a nowa opcja Tak, bieżący punkt bazowy użyje punktu bazowego aktualnie wybranego w modelu. Ponadto nazwa opcji Tak została zmieniona na Tak, punkt początkowy modelu.

 • Karta Blok danych Header:

  • Wcześniej opcja Tekla Structures version w ustawieniu Tworzenie plików (UT 6.0) nie działała prawidłowo. Ten problem został naprawiony.

 • Karta Atrybuty linii:
  • Funkcja nadpisywania atrybutów linii została ulepszona i teraz możliwe jest ograniczenie nadpisywania do określonych przypadków przy użyciu ustawienia Nadpisz atrybuty zeskanowanych linii. Dostępne opcje to Wszystkie, Obrócony, Nieobrócony, Pierwsza powłoka i Druga powłoka. Pierwsza opcja ma wpływ na 3 ustawienia zastępowania powyżej, a druga opcja ma wpływ na 3 ustawienia poniżej.

  • Teraz można określić specjalny element osadzony, definiując klasę lub nazwę nowego ustawienia Specjalne deskowanie osadzeń (klasy lub nazwy). Na podstawie tego elementu osadzonego krawędź eksportowanego konturu zostanie następnie wyeksportowana z kodem 0002.

  • W polu Kod atrybutu dodano nowe ustawienie, aby można było określić niestandardowy kod atrybutu linii dla specjalnych deskowań dla elementu osadzonego.

  • Teraz można ustawić ręczne atrybuty linii, aby nadpisywać również atrybuty zeskanowanych linii CUTOUT. Ma to na przykład wpływ na otwory okienne. Nowa opcja jest dostępna we wszystkich sześciu ustawieniach nadpisania.

 • Wcześniej nie były rozpoznawane żadne atrybuty linii dla krawędzi, które zostały całkowicie ukośnie ucięte. Teraz można je skanować jako fazowania lub specjalne deskowanie poprzez zarządzanie ustawieniem maksymalnej szerokości fazowania.

 • Wcześniej, w trakcie skanowania atrybutów linii, częściowe cięcia na krawędzi elementu mogłyby czasami spowodować, że inne bliskie krawędzie również miały specjalny kod deskowania. Ten problem został naprawiony.

Eksport BVBS

Eksport BVBS ulepszono w następujący sposób:

 • Podobne grupy prętów z różnymi blokami danych prywatnych są teraz eksportowane oddzielnie.

 • Karta Parametry:

  • W polu wyboru Umieść rewizję w nazwie pliku dostępne są nowe opcje rewizji, a w nazwie pliku wyjściowego można umieścić jedną z następujących wartości:

   • Znak rewizji: REVISION.MARK, wartość domyślna

   • Numer rewizji: REVISION.NUMBER

   • Rew.<Znak rewizji>: tak samo jak Znak rewizji, ale tekst Rew. pojawia się najpierw

   • Rew.<Numer rewizji>: tak samo jak Numer rewizji, ale tekst Rew. pojawia się najpierw

 • Karta Zawartość danych:

  • Istnieje nowa opcja Szablon zbrojenia dostępna dla ustawienia Źródło pozycji.

  • Grupa Bloki danych prywatnych została przeniesiona z karty Zaawansowane na kartę Zawartość danych.

 • Karta Zaawansowane:

  • Dla opcji Zaokrąglij Góra i Dół, przed wykonaniem zaokrąglenia występuje nowa wstępna tolerancja niewielkich różnic długości wynoszących do 0,2 mm. Pozwala to zapewnić, że wartości bardzo zbliżone do dokładnego przyrostu nie są zaokrąglane, jeśli nie jest to konieczne.

  • Wcześniej opcja Eksport BVBS sumowała modelowane pojedyncze pręty i grupy o tym samym numerze pozycji i identycznej geometrii. Teraz nowe ustawienie Pojedyncze pręty i grupy prętów można wyłączyć w celu grupowania wierszy BVBS modelowanych grup prętów lub pojedynczych pręty w oddzielne wiersze.

   Nowe ustawienie znajduje się w nowej grupie Sumowanie.

   • Tak: Pojedyncze pręty lub grupy prętów są łączone według numerów pozycji z całkowitą liczbą prętów. Jest to opcja domyślna, oraz jedyna opcja we wcześniejszym eksporcie.

   • Nie: Jest to nowa funkcja, w której każdy pojedynczy pręt i grupa prętów są obsługiwane pojedynczo i eksportowane. Prowadzi to do większego rozmiaru pliku BVBS, ale zaletą jest to, że każdy pojedynczy pręt i grupa prętów mogą być zidentyfikowane i obsłużone dzięki własnemu GUID, a plik BVBS będzie odzwierciedlał obiekty modelu lub wyeksportowane zbrojenie IFC.

  • Dodano obsługę eksportowania danych łączników i gwintów. Zdefiniuj następujące ustawienia:

   • Eksportuj dane łączników zbrojenia: Wybierz Tak, aby eksportować dane łączników lub gwintów.

   • Wprowadź atrybuty użytkownika dla metody połączenia, produktu/dostawcy i kodu produktu, osobno dla początku zbrojenia i dla końca zbrojenia. Wpisz na przykład METHOD_START, PRODUCT_START, CODE_START i METHOD_END, PRODUCT_END i CODE_END. Zauważ, że atrybuty użytkownika są zależne od narzędzia tworzenia i mogą różnić się od tych podanych w przykładach. Atrybut użytkownika reprezentujący metodę musi mieć typ INTEGER (liczba całkowita), a wartość wynikowa musi być liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 2, gdzie 0 (lub wartość pusta) = brak elementu łączącego, 1 = łącznik, 2 = gwint. Atrybuty użytkownika reprezentujące produkt i kod muszą mieć typ STRING (łańcuch).

Eksport pliku EliPLAN (68)

Eksport ELiPLAN ulepszono w następujący sposób:

 • Nowy zapis plotera typu BL jest teraz eksportowany dla elementów płyty kanałowej w celu zdefiniowania strony, która została wycięta. Zapis linii granicznej jest eksportowany jako linia równoległa do dłuższej strony elementu płyty kanałowej. Ten zapis jest eksportowany automatycznie przy użyciu eksportu w wersji 3.

 • Wcześniej podczas eksportowania elementu z nacięciami na początku i na końcu elementu współrzędne elementów osadzonych w elemencie były czasami eksportowane nieprawidłowo. Ten problem został naprawiony.

 • W przypadku nieregularnych wycięć przekraczających obrys składający się z wielu cięć wielobocznych, numer eksportowanych linii plotowania jest teraz zoptymalizowany.

 • Wcześniej znaki rewizji czasami nie były eksportowane do innych obiektów niż płyty kanałowe. Ten problem został naprawiony.

 • Wcześniej otwory przelotowe były czasami generowane poza elementem. Ten problem został naprawiony.

 • Karta Parametry:

  • Można wyłączyć/włączyć użycie pliku konwersji danych, posługując się polem wyboru obok ustawienia Plik konwersji danych.

 • Karta Dane plotera:

  • Obecnie przy użyciu nowego ustawienia Eksportuj wypełnione rdzenie można eksportować geometrię wypełnionych rdzeni płyty w danych plotowania.

  • Ustawienie Eksportuj otwory przelotowe ma nowe opcje:

   • Tylko w strefach końcowych (wcześniej opcja Tak): Zapewnia otwory drenażowe tylko w strefach końcowych płyt kanałowych.
   • W strefach końcowych i wypełnionych rdzeniach: Zapewnia otwory przelotowe w strefach końcowych płyt kanałowych, a także dodaje otwory przelotowe po obu stronach wszystkich wypełnionych kanałów. Element wypełnienia rdzenia można określić za pomocą klasy lub nazwy.
   • Tylko przy wypełnionych rdzeniach: Zapewnia otwory drenażowe tylko wokół wypełnionych rdzeni.
   • Wartością domyślną nadal jest Nie.
  • Obecnie można eksportować otwory przelotowe tylko na środku elementów o długości mniejszej niż długość określona dla nowego ustawienia, Tylko pośrodku, długość mniejsza niż.

  • Za pomocą nowej opcji Plotuj nieregularne wycięcie/wnękę - Jako linie można eksportować jako linie wycięcia i wnęki, które pokrywają się z ukośną krawędzią.

  • Opcja określania sposobu prezentacji kotew została przeniesiona z ustawienia Znacznik podnośników na karcie Ustawienia danych na kartę Dane plotera o nowej nazwie Plotuj kotwy transportowe. Za pomocą tego ustawienia można określić, czy geometria kotwy jest plotowana jako obrys, czy jako punkt środkowy.

 • Karta Zawartość danych:

  • Za pomocą nowych ustawień Nazwa projektu i Numer projektu można określić numer projektu i nazwę projektu w eksportowanym pliku. Dostępne opcje to UDA projektu, Szablon projektu i Tekst użytkownika.

  • Na początku eksportowanych plików można teraz dodać maksymalnie trzy komentarze, wybierając z listy opcję komentarz Komentarz. Opcje to Brak komentarza, wersja Tekla Structures, Nazwa modelu, Nazwa użytkownika i Tekst użytkownika. Komentarze wykorzystywane są jedynie podczas wyświetlania pliku eksportu i nie będą wczytywane do EliPLAN.

  • Można teraz wczytać przekrój montażowy z atrybutu użytkownika (UDA) lub z właściwości użytkownika (Szablon) za pomocą ustawienia Przekrój montażowy.

  • Można teraz wczytać plan montażu z atrybutu użytkownika (UDA) lub z właściwości użytkownika (Szablon) za pomocą ustawienia Plan montażu.

 • Zakładka Ustawienia danych:

  • Można teraz określić, której właściwości Znacznik podnośników używa do rozpoznawania osadzonych kotew podnoszenia. Wartością domyślną (Domyślnie) jest nadal używana nazwa lub klasa. Ponadto atrybut użytkownika (UDA) lub atrybut szablonu (Szablon) można określić w celu zastosowania określonej właściwości z określoną wartością, aby rozpoznawać kotwy transportowe.

  • Dodano nowe ustawienie Etykieta wypełnionych kanałów. Można wprowadzić pojedynczy ciąg (nazwę) lub wiele ciągów. Tekla Structures użyje podanej nazwy lub nazw jako kryteriów filtrowania, aby wyznaczyć pełne rdzenie z modelu. W zależności od wybranej opcji umieszczanie otworów przelotowych zostanie obliczone i zapisane w pliku eksportu.

  • Obliczenie powierzchni netto: Można teraz wyeksportować obszar netto elementów za pomocą właściwości użytkownika w Szablonie.

  • Można teraz w opcji zastosować właściwości użytkownika szablonu z opcją Obliczenie ciężaru Szablon.

Was this helpful?
Previous
Next