Inne ulepszenia wymiany danych

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Inne ulepszenia wymiany danych

W Tekla Structures 2021 wprowadzono wiele ważnych ulepszeń dotyczących modeli referencyjnych, eksportu IFC, eksportu rysunku, eksportu DWG 3D, eksportu DGN 3D.

Modele referencyjne

Wstawianie modeli referencyjnych za pomocą opcji Plik > Importuj

Można teraz wstawiać modele referencyjne, takie jak modele IFC, za pomocą menu Plik, wybierając Importuj > Wstaw model referencyjny. Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie zarówno panelu bocznego Modele referencyjne, jak i okna dialogowego Dodaj model.

Wcześniej można było wstawiać modele referencyjne, klikając najpierw przycisk Modele referencyjne w panelu bocznym, a następnie wybierając polecenie Dodaj model.

Nowy sposób aktualizacji danych modelu referencyjnego

Teraz można zaktualizować dane modelu referencyjnego, również trzymając naciśnięty klawisz Ctrl i klikając przycisk Odśwież.

Ulepszona dokładność linii zakrzywionych w modelach referencyjnych

 • Ulepszenia dokładności linii zakrzywionych wprowadzono już w Tekla Structures 2020 SP4. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz 2020 SP4: Nowe funkcje i ulepszenia. To ulepszenie dotyczy wszystkich formatów modeli referencyjnych.

 • W przypadku istniejących modeli referencyjnych nie trzeba już usuwać danego modelu i wstawiać go ponownie, aby nowa wartość pliku konfiguracyjnego została zastosowana. Teraz można zaktualizować dane modelu referencyjnego, trzymając naciśnięty klawisz Ctrl i klikając przycisk Odśwież.

Znaki specjalne w nazwie modelu referencyjnego

Ulepszenia nazwy modelu referencyjnego wprowadzono już w Tekla Structures 2020 SP4. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz 2020 SP4: Nowe funkcje i ulepszenia.

Ulepszenia obrotu modelu referencyjnego

Panel boczny Modele referencyjne ma teraz dodatkowe opcje obrotu wokół osi X i Y. Jeśli model referencyjny zawiera już obrót X lub Y, dodatkowe pola X i Y nie są aktywne.

Modele referencyjne LandXML

Model referencyjny LandXML czasami miał nieprawidłową geometrię wyrównania. Ten problem został naprawiony.

Zauważ, że teraz można zaktualizować zmienione dane, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl i klikając przycisk Odśwież.

Obsługa SketchUp w wersji 2021

Dodano obsługę modeli SketchUp w wersji 2021.

Inne ulepszenia modelu referencyjnego

 • Wizualizacja wybranych obiektów referencyjnych działa teraz po wybraniu wszystkich przez naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+A na klawiaturze.

 • Czasami podczas zaznaczania nie był podświetlony model referencyjny na rysunku. Ten problem został naprawiony.

Eksport IFC

Zwiększona dokładność powierzchni, objętości i masy

Dokładność zestawu właściwości IFC została zaktualizowana i jest teraz zwiększona w przypadku właściwości obszaru, objętości i masy.

Eksport IFC2x3

Nowa kontrola eksportu obiektów B-rep jako dokładnych brył

Obiekty B-rep mogą teraz być eksportowane w eksporcie IFC2x3 jako dokładne bryły. Można to zrobić, nadając nowej specyficznej dla modelu opcji zaawansowanej XS_EXPORT_BREP_AS_EXACT_SOLID wartość TRUE. Wartością domyślną jest FALSE. Ta opcja zaawansowana znajduje się w kategorii Eksport w oknie dialogowym Opcje zaawansowane.

Zauważ, że jeśli eksportujesz obiekty B-rep jako dokładne bryły, rozmiar pliku IFC wzrasta, a eksportowanie trwa dłużej.

Aby w eksporcie uzyskać gładsze krawędzie, może być konieczne ustawienie opcji zaawansowanej XS_CS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE na wartość 10.

W poniższym przykładzie po lewej stronie przedstawiono natywny profil typu I, a po prawej stronie geometrię powierzchni obiektu IFC w przypadku użycia obu opcji zaawansowanych:

Eksport bez predefiniowanych zestawów właściwości

Obecnie można eksportować pliki IFC2x3 bez predefiniowanych zestawów właściwości Tekla Structures. W tym celu na karcie Zaawansowane okna dialogowego Eksport do IFC wybierz pustą wartość ustawienia Zestawy właściwości.

Nowa kontrola eksportu zbrojenia utworzonego przez zestawy prętów

Dodano nową specyficzną dla modelu opcję zaawansowaną XS_EXPORT_IFC_REBARSET_INDIVIDUAL_BARS, aby określić sposób eksportu prętów tworzonych przez zestawy prętów. Jeśli opcja zaawansowana ma wartość FALSE, pręty są eksportowane w grupach. Jeśli opcja zaawansowana ma wartość TRUE, pręty są eksportowane jako pojedyncze pręty. Wartością domyślną jest FALSE. Ta opcja zaawansowana znajduje się w kategorii Eksport w oknie dialogowym Opcje zaawansowane.

Uwaga:

W pliku IFC „Całkowita liczba” w przypadku grup utworzonych przez zestawy prętów to zawsze 1, a „Całkowity ciężar” i „Ciężar” to ciężar jednego pręta. Użyj atrybutów NUMBER_OF_BARS_IN_GROUP i WEIGHT_TOTAL_IN_GROUP w celu wyeksportowania wartości grupy do pliku IFC.

Zmiana dokładności punktu bazowego

Wartości szerokości i długości geograficznej punktu bazowego mają teraz dokładność do mikrosekundy.

Eksport IFC4

Opcja zaawansowana nie jest już potrzebna do uruchomienia eksportu IFC4

Nie trzeba już określać dla opcji zaawansowanej XS_IFC4_EXPORT_PLEASE wartości TRUE w pliku teklastructures.ini, aby rozpocząć eksport IFC4. Polecenie uruchomienia eksportu IFC4 jest zawsze dostępne w Tekla Structures Plik > Eksport w przypadku, gdy jest to dozwolone w konfiguracji programu.

Atrybuty z „.” są obsługiwane w zestawach właściwości

Atrybutów wykorzystujących „.” w formacie, np. ASSEMBLY.POUR_UNIT, można teraz używać do definiowania zestawów właściwości, które raportują właściwości jednostki sekcji wylewania i obiektu wylewanego. Niektóre przydatne atrybuty:

 • POUR_UNIT.NAME - podaje nazwę jednostki sekcji wylewania dla zespołu należącego do jednostki sekcji wylewania (np. panel deskowania, element osadzony), a także dla zbrojenia należącego do jednostki sekcji wylewania.

 • ASSEMBLY.POUR_UNIT.NAME - podaje nazwę jednostki sekcji wylewania dla elementu należącego do jednostki sekcji wylewania (np. panel deskowania, element osadzony).

 • W przypadku dodania POUR_OBJECT.xxxxx po „...POUR_UNIT.” można również raportować właściwości obiektu wylewanego.

Zmiany eksportowania wybranych obiektów

Teraz eksport IFC4 eksportuje także wybrane obiekty wtedy, gdy wybrano opcję Hierarchia przestrzenna z organizatora. Wcześniej wszystkie obiekty były zawsze eksportowane, nawet jeśli użytkownik wybrał tylko niektóre obiekty. Siatki są teraz uwzględniane w kategorii budynek zamiast w kondygnacji budynku.

Konwersja obiektów IFC

 • Konwersja obiektów IFC może teraz mapować profil na profil parametryczny.

 • Wprowadzono kilka ulepszeń polecenia Kopiuj właściwości do UDA:

  • Teraz można kopiować Material do atrybutu użytkownika.

  • Teraz można kopiować Object type do atrybutu użytkownika za pomocą ObjectType.

Eksport 3D DWG i 3D DGN V8

Eksport wybranych elementów w zespole

Eksport 3D DWG, 3D DGN v8 i rozszerzenie Eksport geometrii do Revit (.rvt) z Tekla Warehouse umożliwiają teraz eksport wybranych elementów w zespole jeżeli wybrano opcję Wybrane elementy. Po wybraniu elementów należy skorzystać z przełącznika wyboru Wybierz obiekty w zespołach lub Wybierz obiekty w komponentach. Jeśli nie zostanie wybrany element, ale zespół, w eksporcie zostaną uwzględnione elementy z najwyższego poziomu zespołu.

Wcześniej były eksportowane wszystkie elementy w zespole, do którego należały wybrane elementy.

Eksport rysunków do DWG/DXF

Eksportowanie rysunku jest teraz szybsze w przypadku korzystania ze złożonych reguł.

Funkcje CIMSteel i CIS/2 zostały usunięte z Tekla Structures

Eksport i import CIMSteel oraz import modelu SteelFab/SCIA, SFrame, MicasPlus i Eureka LPM zostały usunięte z Tekla Structures. Jeśli potrzebujesz tych funkcji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Aby uzyskać listę biur i dystrybutorów wraz z ich danymi kontaktowymi, zobacz Biura i dystrybutorzy.

Tekla Warehouse Downloader

Tekla Warehouse Downloader (TeklaWarehouseDownloader.exe) jest teraz uwzględniony w instalacji Tekla Structures i jest otwierany automatycznie podczas pobierania zawartości z Tekla Warehouse. Wcześniej Tekla Warehouse Downloader musiał zostać zainstalowany i uruchomiony ręcznie.

Menedżer rozszerzeń Tekla Structures wyświetla typ pakietu .tsep

Menedżer rozszerzeń Tekla Structures teraz wyświetla typ pakietu .tsep jako rozszerzenie lub środowisko, jeśli typ został określony w pakiecie .tsep. Jeśli typ nie został zdefiniowany, nie jest wyświetlany.

Was this helpful?
Previous
Next