Usprawnienia komponentów

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Komponenty betonowe

Komponent Opis

Domyślny numer początkowy

 • W przypadku, gdy w pliku Standard lub w oknie dialogowym komponentu nie zdefiniowano numeru początkowego, komponenty systemowe, które teraz tworzą zbrojenie domyślnie używają numeru początkowego 1. Wcześniej domyślnie używaną wartością było 0. Nie jest to zalecana wartość, ponieważ wpływa na problemy z nakładaniem się numeracji.

Zbrojenie otworów płyt i ścian (84)

 • Teraz można określić grubość otuliny oddzielnie dla grup prętów poziomych i pionowych na karcie Obraz.

Siatka prętów, Siatka prętów wg obszaru

 • Na karcie Obraz Kierunek prętów głównych ma nową opcję bezpośredniej zmiany Za pomocą strzałki zmiany bezpośredniej (dowolny kąt). Można skorzystać z tej opcji, aby pojedynczo obracać obie strzałki wokół osi.

 • Na karcie Detalowanie można teraz określić odległość grubości otuliny między końcem pręta/punktem początkowym a krawędzią otworu wielobocznego lub wnęki.

  Za pomocą tej opcji można określić grubość otuliny dla okien i drzwi .

  Jest to przydatne, jeśli otwory okienne i drzwiowe muszą mieć różną grubość otuliny.

 • Na karcie Warunki końcowe prętów można teraz określić, czy pręty, które będą wyprowadzane z wybranych elementów betonowych, są przycinane przy otworach elementów sąsiednich. Aby przyciąć pręty do otworów, wybierz Tak, a następnie wprowadź grubość otuliny.

Ściana podwójna i wielowarstwowa

 • Tworzenie izolacji w narożnikach zostało ulepszone w przypadku, gdy elementy narożne są mniejsze niż izolacja.

 • Na karcie Przekrój pionowy istnieje nowa opcja tworzenia przerwy między wewnętrzną i przednią warstwą wewnętrzną na dole i u góry. Szczelina jest wypełniana izolacją.

 • Na karcie Przekrój poziomy pusta przestrzeń utworzona między przodem elementu naroża a przodem izolacji jest teraz domyślnie wypełniana izolacją.

Zbrojenie paneli ściennych, Zbrojenie krawędzi i otworu ściany zespolonej

 • Na karcie Obraz w komponencie Zbrojenie paneli ściennych można teraz określić, czy zbrojenie ma być tworzone w wybranym elemencie, czy w całym zespole betonowym.

 • Teraz na każdej karcie, na której zdefiniowano zbrojenie U, można wybrać, czy pręty U i strzemiona mają być tworzone jako grupa prętów, czy jako siatki gięte. Siatki gięte są tworzone w zewnętrznej warstwie zbrojenia.

  W porównaniu z oryginalnymi prętami U i strzemionami, siatki gięte będą zawsze tworzone w warstwie zewnętrznej.

 • Karta Belka została podzielona na dwie karty: Górna belka okna i Dolna belka okna, aby można było tworzyć zbrojenie belki na górze otworu i poniżej otworu. Karta Atrybuty została odpowiednio zaktualizowana.

Komponenty stalowe

Komponent Opis

Blacha stężenia w środku (18)

Tekla Structures 2021 wprowadza komponent Blacha stężenia w środku (18). Ten nowy komponent tworzy blachę węzłową, aby połączyć pręty stężenia.

Blacha węzłowa przykręcana (11), Rura - blacha węzłowa (20), Węzeł krzyżowy (62), Blacha węzłowa przykręcana (196)

 • Teraz w komponencie Blacha węzłowa przykręcana (196) można tworzyć żebra blachy węzłowej.

 • Można teraz tworzyć fazowania w żebrach w komponentach Blacha węzłowa przykręcana (11), Węzeł krzyżowy (62) oraz Blacha węzłowa przykręcana (196).

 • Teraz można utworzyć drugie fazowanie w blasze węzłowej na karcie Blacha węzłowa. W przypadku Blacha węzłowa przykręcana (196) można to zrobić na karcie Obraz.

 • Obecnie można stosować oddzielne ustawienia spoin dla spoin między żebrami a elementem głównym, a także dla spoin między żebrami a blachą węzłową.

Mostek (80)

 • Teraz na karcie Śruby można określić różne właściwości śrub dla śrub początkowych i końcowych.

Blachy łączące (14), Usztywniona płyta końcowa (27), Blacha osadzenia (37), Osadzenie (39), Wstawka (40), Belki łączone pod kątem (41), Blacha końcowa z żebrem częściowym (65), Dwustronna blacha końcowa (142), Blacha końcowa (144)

 • Na zakładce Otwory można teraz stosować plik definicji sinkholes.dat do określania wartości domyślnych offsetu poziomego i pionowego oraz średnicy górnych i dolnych otworów.

  Plik jest przeszukiwany w następującej kolejności: Folder ustawień dla stali w środowisku common (..\Environments\common\system\Steel), folderze modelu, XS_FIRM, XS_PROJECT i folderze XS_SYSTEM.

Blacha osadzenia (1069)

 • Teraz można określić właściwość Wykończenie dla wszystkich elementów na zakładce Elementy.

Blacha węzłowa w środku (169)

 • Teraz można określić właściwość Wykończenie dla wszystkich elementów na karcie Blacha węzłowa.

Słup - 2 belki (14)

 • Można teraz definiować otwory pod ocynk w blachach końcowych na kartach Otwory.

Styk słupa (132)

 • Teraz można określać rozstaw śrub środnika i śrub pasa oraz odległości między krawędziami osobno dla elementu głównego i elementu podrzędnego.

Narożna blacha węzłowa śrubowana (57)

 • Tworzenie spoiny zostało zmienione w taki sposób, że spoina 1 jest teraz używana do spawania blachy węzłowej do elementu głównego, a spoina 4 jest teraz używana do spawania blachy węzłowej do ostatniego elementu podrzędnego.

  Na karcie Blacha węzłowa można teraz określić, że blacha węzłowa jest spawana zarówno do elementu głównego, jak i do elementu podrzędnego .

Pełna głębokość (184)

 • Teraz można określić przerwę między nakładką a dołem pasa górnego na karcie Obraz.

Pełna głębokość S (185)

 • Można teraz zdefiniować rozmiar odstępu między blachą ścinaną a elementem głównym żebra na karcie Obraz,

  oraz odstępu między żebrem przeciwległego środnika a elementem głównym środnika na karcie Żebro.

Poręcz (1024)

 • Spoina 3 jest teraz używana do tworzenia spawania między blachami bocznymi a elementem głównym. Wcześniej w tym celu była używana spoina 1.

Wstawka (40)

 • Na karcie Wstawka można teraz stosować opcje Obróbka górnego końca wstawki i utworzyć blachę zamykającą, gdy wstawka zostanie utworzona jako złożona z blach spawanych.

 • Na karcie Parametry można teraz określić offset żebra belki.

Poz./pion. blacha ścinana (64)

 • Teraz można dopasować blachę ścinaną do elementu głównego na karcie Blacha ścinana.

 • Można teraz stosować spoinę 5 jako spoinę między blachą czołową a elementem podrzędnym.

 • Można teraz stosować spoinę 3 jako spoinę między pasem górnym a blachą ścinaną, a spoinę 4 jako spoinę między dolnym pasem a blachą ścinaną.

JP blacha węzłowa belki stropowej (11)

 • Teraz można określić właściwość Wykończenie dla wszystkich elementów na zakładce Elementy.

JP blacha węzłowa belki stropowej A (12)

 • Teraz można określić właściwość Wykończenie dla wszystkich elementów na zakładce Elementy.

Żebra wielokrotne (1064)

 • Na karcie Parametry można teraz wybrać opcję dopasowania nachylonego żebra do pasów elementu głównego.

Blacha końcowa z żebrem częściowym (65)

 • Można teraz tworzyć otwory pod ocynk w blasze czołowej na karcieOtwory - blacha czołowa.

Połączenie rygli (70)

 • Teraz można określić właściwość Wykończenie dla wszystkich elementów na zakładce Elementy.

Poręcze (S77)

 • Teraz można stosować komponenty użytkownika jako połączenie między słupkami a poręczą górną, środkową i dolną.

Oparcie (39)

 • Żebra nie są już tworzone, jeśli nie zostanie wprowadzona żadna wartość grubości żebra. Wcześniej, aby nie tworzyć żebra, należało wprowadzić 0 jako grubość.

Blacha ścinana do słupa rurowego (47), Połączenie belki do blachy (189)

 • Do komponentów została dodana karta Ścięcie belki. Obecnie można tworzyć otwory dostępowe i podkładki spoiny do spawania.

Proste połączenie kątownikiem 2

 • Na karcie Śruby można teraz określić, czy otwory podłużne/powiększone mają być tworzone w podkładkach z blachy.

Schody (S71)

 • Obecnie podczas używania katalogu stopni można zdefiniować tolerancję śruby na karcie Ustawienia schodów.

Schody (S82)

 • Obecnie podczas używania katalogu stopni można zdefiniować tolerancję śruby na karcie Parametry.

Usztywniona blacha końcowa (27)

 • Komponent działa teraz prawidłowo, gdy jest używany w połączeniach słupa i belki.

 • Można teraz tworzyć otwory pod ocynk w blasze czołowej na karcieOtwory - blacha czołowa.

Słup zbieżny (136)

 • Teraz można określić właściwość Wykończenie dla wszystkich elementów na karcie Parametry.

Rura - blacha węzłowa (20)

Na karcie Blachy poprzeczne można teraz określić następujące wymiary:

 1. Odległość między końcem blachy czołowej stężenia a krawędzią połączenia podłużnego blachy.

 2. Luz krawędzi blachy poprzecznej na blasze węzłowej od powierzchni elementu głównego.

Połączenie blachy podstawy U.S. (71)

 • Teraz można określić przerwę między żebrami belki a górnym i dolnym pasem belki na karcie Obraz.

Was this helpful?
Previous
Next