Inne ulepszenia w rysunkach

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Inne ulepszenia w rysunkach

W Tekla Structures 2021 wprowadzono wiele usprawnień dla rysunków, łącznie z nowymi opcjami na kontekstowym pasku narzędzi w trybie modelowania, wspólnymi ustawieniami dla wszystkich widoków na rysunku, a także ulepszeniami Menedżer dokumentów, Menedżer zawartości rysunku, przybliżania, ustawień poziomu obiektu i wieloma innymi.

Listowanie, otwieranie i tworzenie rysunków za pomocą kontekstowego paska narzędzi

 • Teraz po wybraniu obiektów w modelu, a następnie kliknięciu nowego przycisku Otwórz lub utwórz rysunki na kontekstowym pasku narzędzi, rysunki pojedynczych elementów, zespołu, zespołu betonowego i zbiorcze utworzone dla wybranych obiektów będą listowane w nowym kontekstowym menu narzędzi. Znak i nazwa rysunku są wyświetlane dla każdego rysunku.

  To nowy i szybki sposób uzyskiwania dostępu do rysunków dla elementów, zespołów lub zespołów betonowych, na których pracujesz, i możesz otworzyć rysunek, klikając go na liście.

 • Nowe menu Otwórz lub utwórz rysunki zawiera również polecenia umożliwiające tworzenie rysunków pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych. Dostępne polecenia zależą od typu obiektów wybranych w modelu. Aby utworzyć rysunek, wystarczy kliknąć odpowiednie polecenie.

  Zauważ, że rysunki GA nie mogą być tworzone ani otwierane za pomocą kontekstowego paska narzędzi.

 • Aby wyświetlić listę rysunków dla wybranych obiektów w oknie Menedżer dokumentów, należy skorzystać z nowego polecenia Pokaż rysunki wybranych obiektów... dostępnego w menu Otwórz lub utwórz rysunki.

Ulepszenia Menedżera dokumentów

Nowe przyciski w Menedżerze dokumentów

 • Menedżer dokumentów ma kilka nowych przycisków:

  • Przycisk Usuń jest teraz dostępny na dole, aby usunąć wybrane rysunki lub dokumenty pliku. Wcześniej można było usuwać rysunki, tylko wybierając Usuń w menu kontekstowym.

  • Menedżer dokumentów nie wyświetla monitu o potwierdzenie usunięcia dokumentów pliku, na jeśli na początku operacji przytrzymasz klawisz Shift i na przykład naciśniesz przycisk Usuń. Zachowanie jest teraz takie samo jak podczas usuwania dokumentów rysunku.

  • Przyciski Otwórz poprzedni rysunek i Otwórz następny rysunek są teraz dostępne na dole w celu otwarcia następnego lub poprzedniego rysunku, gdy rysunek jest otwarty. Wcześniej można było otworzyć poprzednie i następne rysunki, tylko naciskając Ctrl+Page Up lub Ctrl+Page Down na klawiaturze.

  • Niektóre nowe przyciski (Wydanie, Anuluj wydanie, Zamroź, Odmroź, Zaznacz rysunek jako gotowy do wydania, Odznacz rysunek jako gotowy do wydania, Zablokuj, Odblokuj) zostały już wprowadzone w Tekla Structures 2020 SP5. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz 2020 SP5: Nowe funkcje i ulepszenia.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Menedżer dokumentów.

Ulepszenia w wydawaniu rysunków

W Tekla Structures 2020 SP4 zostały już wprowadzone ulepszenia funkcji wydawania rysunków. Informacje szczegółowe znajdują się w rozdziale 2020 SP4: Nowe funkcje i ulepszenia.

Ulepszony tryb wyświetlania tylko wybranych dokumentów

W Tekla Structures 2020 SP4 zostały wprowadzone niektóre ulepszenia trybu Pokaż tylko wybrane dokumenty. Informacje szczegółowe znajdują się w rozdziale 2020 SP4: Nowe funkcje i ulepszenia.

Nowe funkcje w narzędziu Menedżer zawartości rysunku

 • Za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+C na liście Menedżer zawartości rysunku można teraz skopiować do schowka wybrane wiersze w formacie .csv, a następnie wkleić je do arkusza Microsoft Excel. Aby zaznaczyć kilka wierszy, przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl lub Shift.

 • Przyciski Pokaż ukryte elementy i Pokaż we wszystkich widokach zostały przeniesione do nowego menu Opcje, które można otworzyć, klikając nowy przycisk Opcje obok pola wyszukiwania.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Menedżer zawartości rysunku.

Nowe ustawienia filtrowania spoin modelu, znaków spoin i znaków śrub na poziomie rysunku

Istnieje kilka nowych ustawień dostępnych we właściwościach na poziomie rysunku, za pomocą których można za jednym razem zmieniać pewne ustawienia dla wszystkich widoków na rysunku. Wspólne ustawienia dla wszystkich widoków znajdują się na stronie Tworzenie widoku.

Nowe ustawienie widoczności znaku spoin

Nowe ustawienie Znaki spoin widoczne zostało dodane do Właściwości rysunku zespołu w celu kontrolowania widoczności znaków spoin modelu w widokach rysunku zespołu. Dostępne ustawienia:

 • W jednym widoku: Tekla Structures automatycznie znajdzie najbardziej odpowiedni widok do wyświetlenia znaków spoin w modelu. Każdy znak spoiny jest wyświetlany na rysunku tylko w jednym widoku.

 • We wszystkich widokach: Tekla Structures dodaje znaki spoin w modelu we wszystkich widokach rysunku, które zawierają element ze spoiną.

Nowe ustawienia Ignoruj rozmiar śruby i Limit rozmiaru spoiny

Domyślny rozmiar śruby i rozmiar spoiny można teraz ustawić na poziomie rysunku w oknie właściwości rysunku pojedynczego elementu i zespołu. Dodano ustawienia Ignoruj rozmiar śruby i Limit rozmiaru spoiny:

 • Ustawienie Ignoruj rozmiar śruby pozwala filtrować z rysunków znaki śruby o standardowych rozmiarach, co oznacza, że Tekla Structures nie wyświetla na rysunkach znaków śrub o określonym rozmiarze śruby.

 • Ustawienie Limit rozmiaru spoiny umożliwia odfiltrowanie spoin o określonym rozmiarze i mniejszych ze wszystkich widoków na rysunku.

Wcześniej te ustawienia były dostępne tylko we właściwościach dla znaku śruby, znaku spoiny i widoczności spoiny.

Zmiany ustawień poziomu obiektów na rysunkach

Szczegółowe ustawienia poziomu obiektów i aktualizacja rysunku

Szczegółowe ustawienia poziomu obiektów teraz automatycznie aktualizują rysunek po zmianie atrybutów lub fazy elementu. Wcześniej szczegółowe ustawienia poziomu obiektu były aktualizowane tylko po utworzeniu, modyfikacji lub numeracji elementu.

Szybsza zmiana ustawień poziomu obiektów na rysunkach

W Tekla Structures 2020 SP3 zostało już wprowadzone ulepszenie prędkości Ustawienia poziomu obiektów. Informacje szczegółowe znajdują się w rozdziale 2020 SP3: Nowe funkcje i ulepszenia.

Kopiowanie i ręczne przenoszenie utworzonych znaków detalu i znaków przekroju

Kopiowanie znaków detalu i przekroju za pomocą poleceń Kopiuj

Ręcznie utworzone znaki detalu i przekroju można teraz kopiować w widoku rysunku za pomocą poleceń menu kontekstowego Kopiuj > Liniowo i Kopiuj > Liniowo..., polecenia wstążki Kopiuj lub przez wprowadzenie Kopiuj - liniowo w Szybkie uruchamianie. Działa również skrót klawiaturowy Ctrl+C.

Przesuwanie detali i znaków przekroju za pomocą poleceń Przesuń

Ręcznie utworzone znaki detalu i przekroju można teraz kopiować w widoku rysunku za pomocą poleceń menu kontekstowego Przesuń > Liniowo, polecenia wstążki Przesuń lub przez wprowadzenie Przesuń - liniowo w Szybkie uruchamianie. Działa również skrót klawiaturowy Ctrl+M.

Kopiowanie i przesuwanie ręcznie tworzonych znaków przekroju za pomocą klawiszy Ctrl i Shift oraz przeciąganie

W Tekla Structures 2020 SP1 zostały już wprowadzone ulepszenia kopiowania i przesuwania znaków przekroju przy użyciu klawiszy Ctrl lub Shift i przeciągania. Informacje szczegółowe znajdują się w rozdziale 2020 SP1: Nowe funkcje i ulepszenia.

Usuwanie wszystkich symboli zmian za jednym razem

Obecnie można za jednym razem ukryć wszystkie symbole zmian uwag powiązanych, znaków i wymiarów na otwartym rysunku.

Aby to wykonać, na karcie Rysunek kliknij Usuń > Wszystkie symbole zmiany.

Wcześniej można było w tym celu użyć makra Usuń chmurki zmian.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania chmurek zmian, zobacz Sprawdź zmienione znaki, uwagi i wymiary i usuń symbole zmian.

Ulepszenia biblioteki rysunków 2D

 • Istnieje nowa opcja Rozbij wymiary macierzyste w menu Opcje w Biblioteka rysunków 2D, za pomocą której można w detalach tworzyć wymiary natywne zamiast linii i symboli.

 • Obecnie obrazy miniatur plików DWG w folderach detali są automatycznie pobierane z plików DWG. Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie obsługujące pliki DWG.

 • Teraz można utworzyć detal w narzędziu Biblioteka rysunków 2D nawet wtedy, gdy nie jest wybrany folder bieżącego modelu. Detal będzie przechowywany w folderze bieżącego modelu, a komunikat na pasku stanu wskaże nazwę nowego detalu.

 • Można teraz wskazać podrzędny punkt referencyjny dla obrotu. Można również przerywać wskazywanie punktów obrotu.

  Podczas wstawiania detalu należy aktywować funkcję Dodaj podrzędny punkt referencyjny. Aby to zrobić, na panelu Biblioteka rysunków 2D kliknij detal prawym przyciskiem myszy i włącz opcję Dodaj podrzędny punkt referencyjny. Przy wstawianiu detalu Tekla Structures wyświetli monit o podanie dwóch punktów wejściowych. Podrzędny punkt referencyjny określi kierunek detalu.

 • Detale utworzone w swoich własnych widokach są teraz automatycznie tworzone w taki sposób, aby umieszczenie widoku było stałe.

 • Po wstawieniu detalu zostanie wyświetlony monit o wybranie nowego punktu wstawienia do momentu wybrania prawidłowego punktu lub przerwania polecenia.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Biblioteka rysunków 2D.

Nowe rozszerzenie pliku właściwości wykończenia powierzchni na poziomie obiektu .dsrf

Rozszerzenie pliku właściwości wykończenia powierzchni na poziomie obiektu na rysunku zostało zmienione na *.dsrf. Oznacza to, że poprzednie rozszerzenie *.srf jest teraz zarezerwowane tylko dla plików właściwości wykończenia powierzchni od strony modelowania. Aby uwzględnić zmianę, należy zaktualizować lub utworzyć ponownie wszystkie istniejące pliki właściwości wykończenia powierzchni na poziomie obiektu na rysunku.

Dłuższe nazwy materiałów dozwolone w plikach .htc dla kreskowań.

W Tekla Structures 2020 SP1 wprowadzono już ulepszenia długości nazwy plikach.htc dla kreskowań. Informacje szczegółowe znajdują się w rozdziale 2020 SP1: Nowe funkcje i ulepszenia.

Kolejność rysunków w oknie dialogowym Drukuj rysunki

W Tekla Structures 2020 SP4 wprowadzono już ulepszenia w kolejności rysunków w oknie dialogowym Drukuj rysunki. Informacje szczegółowe znajdują się w rozdziale 2020 SP4: Nowe funkcje i ulepszenia.

Nowe ustawienia prezentacji i inne ulepszenia narzędzia Szkic i oznaczenie pręta

 • Aplikacja Szkic i oznaczenie pręta na karcie Zbrojenie posiada nową sekcję Opcje prezentacji zawierającą dwa nowe ustawienia. Te ustawienia zostały już wprowadzone w Tekla Structures 2020 SP2. Informacje szczegółowe znajdują się w rozdziale 2020 SP2: Nowe funkcje i ulepszenia.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Szkic i oznaczenie pręta.

 • Na karcie Wymiary wprowadzono następujące ulepszenia wymiarów kątowych:

  • Można teraz zmienić typ wymiarów kątowych na Długości wymiarów w sekcji Wymiary kątowe na karcieWymiary. Nowa opcja dla nieortogonalnych ramion tworzy wymiar pionowy i poziomy. Ta opcja jest przydatna w przypadku skomplikowanych zagięć, które zazwyczaj będą wykonywane na budowie.

   Kolejna nowa opcja, Oba wymiary, tworzy nowe Długości wymiarów i początkowe wymiary kątowe.

  • Obecnie można modyfikować Dokładność i Format oraz wybrać kolor oraz typ linii dla wymiarów kątowych.

  • Wartość wymiaru kątowego jest teraz umieszczana nad linią wymiarową.

 • Na karcie Wymiary dodano nowe ustawienie Długości zmienne. To ustawienie umożliwia wymiarowanie prętów o różnych długościach.

 • Ulepszono rezultat dla grup prętów z hakami o ujemnych wartościach kąta. Rezultat w wersji Tekla Structures 2020 był nieprawidłowy.

 • Predefiniowany znak rozstawu docelowego cc obsługuje ponownie jednostki, dokładność i formatowanie.

 • Wymiary w formacie cm/m mają teraz prawidłowy format dziesiętny.

Szybkie wprowadzenie do rysunków Tekla Structures

Ten nowy artykuł jest dobrym punktem wyjściowym dla nowych użytkowników w firmie, którzy nie pracowali jeszcze z rysunkami Tekla Structures.

Dzięki temu artykułowi nowi użytkownicy dowiedzą się:

 • Jakie są specyficzne cechy rysunków Tekla Structures

 • Co należy zrobić przed utworzeniem jakichkolwiek rysunków

 • Jak utworzyć rysunki w pierwszym projekcie przy użyciu predefiniowanych ustawień dla ich środowiska

 • Jak ręcznie modyfikować utworzone rysunki w trybie rysunku

Was this helpful?
Previous
Next