Usprawnienia wymiarowania

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Usprawnienia wymiarowania

Tekla Structures 2021 zawiera ulepszenia w regułach powiązania wymiarów, znakach wymiaru pręta, wymiarowaniu grupy prętów i wymiarowaniu na poziomie widoku.

Usprawnione reguły powiązania wymiarów

Wybierz regułę powiązania wymiarów podczas ręcznego tworzenia wymiarów

W Tekla Structures 2021 można wybrać reguły powiązania dla każdego punktu wymiaru podczas ręcznego wymiarowania obiektów rysunku. Teraz można prawidłowo powiązać wymiar podczas tworzenia, a położenia wymiarów są lepiej zachowywane podczas aktualizacji i klonowania rysunku.

 • Aby aktywować nową funkcję powiązania tworzenia wymiarów, przejdź do Plik > Ustawienia w trybie rysunku i w sekcji Przełączniki zaznacz pole wyboru Powiązania wymiarów przy wstawianiu.

  Potem rozpocznij tworzenie wymiaru za pomocą dowolnego z następujących poleceń wymiarowania: Poziomo, Pionowo, Orto, Prostopadły, Równolegle lub Dowolny. Aby wyświetlić listę reguł powiązania, wskaż pozycję punktu wymiaru.

  Możesz wybrać żądaną regułę powiązania w jeden z trzech następujących sposobów:

  • Przewijając kółkiem myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się na liście reguł powiązania.

  • Klikając żądaną regułę powiązania na liście reguł
  • Wprowadzając polecenie Wybierz następną opcję powiązania w polu Szybkie uruchamianie.
  • Za pomocą skrótu klawiaturowego określonego dla opcji Wybierz następną opcję powiązania.

Po wybraniu reguły powiązany obiekt zostanie podświetlony na rysunku, co umożliwia sprawdzenie, czy wybrana reguła odwołuje się do odpowiedniego obiektu.

Po wybraniu reguły powiązania można kontynuować tworzenie wymiaru, wskazując kolejne punkty wymiarów. Lista reguł powiązania jest wyświetlana za każdym razem, gdy zostanie wykryty punktu z dostępnymi regułami powiązania.

Zauważ, że funkcja inteligentnie wybiera reguły na podstawie danych zebranych w poprzednich wybranych regułach w zakresie tworzonego wymiaru. Po wybraniu punktów wymiarów można zauważyć, że reguły powiązania podobne do reguł wybranych wcześniej są wybierane automatycznie.

Lista reguł powiązania jest teraz umieszczona w taki sposób, że nie pokrywa się z obiektami budowlanymi i wskaźnikiem myszy. Funkcja wykrywa bieżącą pozycję wskaźnika myszy i zachowuje listę reguł powiązania po przeciwległej stronie względem wskazanego punktu wymiaru.

Na poniższym rysunku pozycja wskaźnika myszy jest wskazywana za pomocą niebieskiego okręgu, a wskazany punkt wymiaru pomarańczowym okręgiem.

Ograniczenia

 • Wybranie reguły powiązania wymiaru podczas ręcznego tworzenia wymiarowania działa tylko w przypadku wymiarów liniowych, tylko z następującymi poleceniami: Poziomo, Pionowo, Orto, Prostopadły, Równolegle oraz Dowolny .

 • Na liście reguł powiązania może brakować niektórych reguł. Aby zwiększyć liczbę reguł wymienionych na liście reguł powiązania, zmień wartość następujących opcji zaawansowanych:

  XS_INTELLIGENCE_MAX_RULE_COUNT

  XS_INTELLIGENCE_MAX_PART_COUNT

  XS_INTELLIGENCE_MAX_PLANE_COUNT

Reguły powiązane z punktami referencyjnymi

Reguły powiązania wymiaru są teraz posortowane i dokładnie widoczne, jeśli reguła jest powiązana z punktem referencyjnym.

Domyślna reguła powiązania nie zawsze wyświetlana na liście reguł powiązania

 • Teraz Domyślna reguła powiązania nie zawsze jest wyświetlana na liście reguł powiązania, chyba że jest to jedyna dostępna reguła lub jeśli została wcześniej wybrana jako aktywna reguła dla wybranego punktu wymiaru.

Sterowanie zawartością etykiety wymiaru za pomocą reguł powiązania

Zawartość etykiety wymiaru można teraz kontrolować za pomocą reguł powiązania. Odpowiednie reguły powiązania ułatwiają wybranie obiektów, które muszą być pokazywane w etykietach, oraz pomagają konfigurować etykiety wymiaru w prosty sposób bez konieczności tworzenia złożonych filtrów wykluczania. W etykietach zostaną wyświetlone tylko atrybuty, które odpowiadają wybranym obiektom.

Jest to szczególnie przydatne w sytuacji konfliktu, gdy punkty wymiaru mogą nie być powiązane z żądanymi obiektami, ponieważ w tym samym położeniu punktu wymiaru znajdują się inne obiekty.

Aby dostosować zawartość etykiety wymiaru:

 1. na otwartym rysunku kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar, którego etykiety chcesz zmienić.

  Właściwości odpowiadające wszystkim obiektom wymiarowanym są wyświetlane na etykiecie.

  Należy pamiętać, że jeśli dodajesz wymiary ręcznie, musisz przejść do Plik > Ustawienia i zaznaczyć pole wyboru Powiązania wymiarów przy wstawianiu, aby móc otworzyć listę reguł powiązania.

 2. W menu kontekstowym wybierz Pokaż reguły powiązania wymiarów, a następnie wybierz obiekty, które mają być pokazywane w etykiecie wymiaru.

Obiekty, które nie są wybrane, natychmiast są odfiltrowane od etykiety.

Ulepszenia znaku wymiaru zbrojenia

Lepsza kontrola umieszczania znaków wymiarów zbrojenia

Wcześniej podczas ręcznego tworzenia znaku wymiaru zbrojenia zdefiniowane ustawienia umieszczania wymiarów były ignorowane i zawsze było stosowane dowolne umieszczenie, a położenie wymiaru było określane automatycznie. Teraz wartością domyślną ustawienia Umieszczenie jest Stałe we wszystkich środowiskach. Podczas tworzenia znaku wymiaru zbrojenia zostanie wyświetlona informacja o wskazaniu położenia linii wymiarowej.

W Tekla Structures 2020 SP5 zostały wprowadzone ulepszenia umieszczenia znaku wymiaru zbrojenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz 2020 SP5: Nowe funkcje i ulepszenia.

Nowe okno dialogowe właściwości, oddzielne polecenie dla właściwości wymiaru znaku zbrojenia oraz nowe pliki ustawień dla wymiaru znaku zbrojenia.

W wersji Tekla Structures 2020 SP2 wprowadzono Właściwości wymiaru znaku zbrojenia, nowe oddzielne polecenie Wymiar znaku zbrojenia w menu Właściwości i nowe pliki ustawień *.rdim. Informacje szczegółowe znajdują się w rozdziale 2020 SP2: Nowe funkcje i ulepszenia.

Ulepszona aplikacja do wymiarowania wszystkich prętów

Nazwa Utwórz wymiary dla wszystkich prętów w katalogu Aplikacje i komponenty została zmieniona na Utwórz wymiary znaków dla wszystkich prętów. Ta aplikacja pozwala teraz tworzyć wszystkie typy znaków wymiarów pręta. Zaleca się najpierw nadanie odpowiednich właściwości znaku wymiarów zbrojenia w oknie dialogowym Właściwości wymiaru znaku zbrojenia (Rysunek > Właściwości > Wymiar znaku zbrojenia) w trybie rysunku, a następnie uruchomienie aplikacji.

Ulepszenia reguł wymiarowania

 • Sekcja Pomiar od w oknie dialogowym Właściwości reguły wymiarowania zawiera nową opcję Oraz siatka. Ta nowa opcja dodaje linie siatki do wymiarów. Ta opcja jest dostępna dla następujących typów wymiarowania: Wymiary całkowite, Wymiary kształtu, Wymiary filtra, Wymiary elementów podrzędnych, Wymiary otworów i Wymiary wnęki.

 • Ulepszono wydajność typu wymiarowania Wymiary filtra na rysunku. Aby wprowadzić to ulepszenie, należy utworzyć filtr jako filtr wyboru (rozszerzenie pliku .SObjGrp). Filtry wymiarowania są normalnie tworzone jako filtry widoku rysunku (rozszerzenie pliku .vf), a na filtry widoku rysunku to ulepszenie nie ma wpływu.

Wymiarowanie grupy prętów

Wymiarowanie grup prętów również działa w przypadku, gdy obiektem nadrzędnym jest element betonowy.

Was this helpful?
Previous
Next