Ulepszenia renderingu DirectX

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Ulepszenia renderingu DirectX

W Tekla Structures 2021 wprowadzono kilka ulepszeń renderingu DirectX.

Opcja wyłączenia renderingu DirectX zastąpiona opcją włączenia starszego renderingu OpenGL

Aby wyłączyć domyślny rendering DirectX i skorzystać z renderingu starszego typu OpenGL, należy skorzystać z nowej opcji Użyj starszego renderingu w Plik > Ustawienia > Przełączniki. Gdy ta opcja jest wyłączona, używany jest rendering DirectX. Gdy ta opcja jest włączona, używany jest rendering OpenGL.

Opcja Użyj starszego renderingu zastępuje używaną wcześniej opcję Rendering DirectX.

Ustawienie renderingu jest specyficzne dla widoku modelu, co oznacza, że w różnych widokach modelu można używać różnych opcji renderingu.

Nowe przełączniki w menu Plik w celu zastąpienia wcześniej używanych opcji zaawansowanych związanych z DirectX

Obecnie można skorzystać z nowych opcji Kreskowanie pokrywających się powierzchni i Linie ukryte jako linie kreskowane w menu Plik > Ustawienia > Przełączniki. Te opcje kontrolują, czy kreskowanie pokrywających się powierzchni w tej samej płaszczyźnie jest włączone, oraz czy linie przerywane krawędzi elementu są wyświetlane w renderowanych widokach modelu DirectX.

Zmiana opcji Kreskowanie pokrywających się powierzchni wymaga ponownego otwarcia widoku.

Zmiana opcji Linie ukryte jako linie kreskowane wymaga ponownego uruchomienia Tekla Structures.

Opcje te zastępują poprzednio używane opcje zaawansowane XS_HATCH_OVERLAPPING_FACES_IN_DX i XS_USE_DASHED_HIDDEN_LINES.

Nowe narzędzie TeklaMark do pomiaru wydajności DirectX

Jeśli chcesz zmierzyć wydajność silnika renderingu DirectX 3D, możesz użyć nowego narzędzia TeklaMark z Tekla Warehouse. Dostępne są trzy wersje narzędzia: do stali, betonu i inżynierii. Narzędzie sprawdza, jak szybko komputer przetwarza informacje graficzne, które są zwykle używane w Tekla Structures, na przykład szybkość procesora, czas wczytywania, średni czas rysowania oraz liczbę klatek na sekundę.

Narzędzie wyświetla wynik konfiguracji sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł pomocy technicznej dotyczący narzędzia TeklaMark, https://teklastructures.support.tekla.com/support-articles/teklamark, w którym przedstawiono wykresy zgromadzonych danych wydajności dla różnych konfiguracji sprzętowych.

Nowa opcja zaawansowana XS_SHOW_STATISTICS_IN_DX

Opcja zaawansowana XS_SHOW_STATISTICS_IN_DX umożliwia wyświetlenie statystyk i używanych urządzeń renderingu w widokach modelu renderowanych za pomocą DirectX. Statystyki są wyświetlane w lewym dolnym rogu widoku modelu jako wynik pomiaru liczby klatek na sekundę.

Za pomocą tej opcji zaawansowanej można łatwo sprawdzić, czy dla widoków modelu Tekla Structures używana jest właściwa akceleracja sprzętowa grafiki, zwłaszcza w przypadku komputerów z wieloma procesorami graficznymi (GPU), takich jak laptopy, które często mają kartę graficzną wbudowaną w procesor (CPU) oraz znacznie bardziej wydajną zewnętrzną kartę graficzną.

Ta opcja zaawansowana jest domyślnie ustawiona na wartość FALSE.

W przypadku zmiany wartości w celu uaktywnienia nowej wartości należy ponownie otworzyć model.

Zauważ, że ta opcja zaawansowana nie ma wpływu na widoki modelu renderowane starszą metodą OpenGL.

Was this helpful?
Previous
Next