Zmiany w opcjach zaawansowanych

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Zmiany w opcjach zaawansowanych

Nowe opcje zaawansowane

XS_ENTER_FINALIZES_COMMANDS

Opcja zaawansowana XS_ENTER_FINALIZES_COMMANDS umożliwia ustawienie klawisza Enter jako skrótu do zatwierdzania poleceń. Wcześniej tylko klawisz spacji i środkowy przycisk myszy działały jako skróty do zatwierdzania polecenia.

Ponadto polecenia bezpośredniej zmiany można zatwierdzać również za pomocą Enter. Wcześniej tylko środkowy przycisk myszy działał jako skrót do zatwierdzania polecenia bezpośredniej zmiany.

Ta opcja zaawansowana jest domyślnie ustawiona na wartość TRUE. Opcja zaawansowana znajduje się w kategorii Właściwości modelowania w oknie dialogowym Opcje zaawansowane.

XS_PREVIEW_LIMIT

Opcja zaawansowana XS_PREVIEW_LIMIT umożliwia ustawienie limitu liczby obiektów wyświetlanych podczas podglądu podczas kopiowania i przesuwania. Podgląd jest wyświetlany w modelu w przypadku użycia polecenia Kopiuj lub Przesuń w celu kopiowania lub przesuwania obiektów.

Wartością domyślną jest 1000. Gdy wartość wynosi 0, podgląd jest wyłączony. Ta specyficzna dla modelu opcja zaawansowana znajduje się w kategorii Widok modelu w oknie dialogowym Opcje zaawansowane.

XS_SHOW_STATISTICS_IN_DX

Opcja zaawansowana XS_SHOW_STATISTICS_IN_DX umożliwia wyświetlenie statystyk i używanych urządzeń renderingu w widokach modelu renderowanych za pomocą DirectX. Statystyki są wyświetlane w lewym dolnym rogu widoku modelu jako wynik pomiaru liczby klatek na sekundę.

Za pomocą tej opcji zaawansowanej można łatwo sprawdzić, czy dla widoków modelu Tekla Structures używana jest właściwa akceleracja sprzętowa grafiki, zwłaszcza w przypadku komputerów z wieloma procesorami graficznymi (GPU), takich jak laptopy, które często mają kartę graficzną wbudowaną (CPU) oraz znacznie bardziej wydajną zewnętrzną kartę graficzną.

Ta opcja zaawansowana jest domyślnie ustawiona na wartość FALSE.

W przypadku zmiany wartości w celu uaktywnienia nowej wartości należy ponownie otworzyć model.

Zauważ, że ta opcja zaawansowana nie ma wpływu na widoki modelu renderowane starszą metodą OpenGL.

Nowe opcje zaawansowane dla zestawów prętów

Aby dostosować tolerancje dla prętów w zestawie prętów, które mają być grupowane automatycznie, należy użyć następujących opcji zaawansowanych specyficznych dla modelu:

Aby połączyć ze sobą ramiona prętów w zestawie prętów, nawet jeśli krawędzie lica ramienia nie pokrywają się dokładnie, należy skorzystać z opcji zaawansowanej XS_REBARSET_LEG_CONNECTION_TOLERANCE. Ta opcja zaawansowana zależy od modelu.

Nowa kontrola eksportu zbrojenia utworzonego przez zestawy prętów

Dodano nową specyficzną dla modelu opcję zaawansowaną XS_EXPORT_IFC_REBARSET_INDIVIDUAL_BARS, aby określić sposób eksportu prętów tworzonych przez zestawy prętów. Jeśli opcja zaawansowana ma wartość FALSE, pręty są eksportowane w grupach. Jeśli opcja zaawansowana ma wartość TRUE, pręty są eksportowane jako pojedyncze pręty. Wartością domyślną jest FALSE. Ta opcja zaawansowana znajduje się w kategorii Eksport w oknie dialogowym Opcje zaawansowane.

Uwaga:

W pliku IFC „Całkowita liczba” w przypadku grup utworzonych przez zestawy prętów to zawsze 1, a „Całkowity ciężar” i „Ciężar” to ciężar jednego pręta. Użyj atrybutów NUMBER_OF_BARS_IN_GROUP i WEIGHT_TOTAL_IN_GROUP w celu wyeksportowania wartości grupy do pliku IFC.

Nowa kontrola dla eksportu obiektów B-rep jako dokładne bryły

Obiekty B-rep mogą teraz być eksportowane w eksporcie IFC2x3 jako dokładne bryły. Aby wykorzystać nową funkcjonalność, nadaj nowej specyficznej dla modelu opcji zaawansowanej XS_EXPORT_BREP_AS_EXACT_SOLID wartość TRUE. Wartością domyślną jest FALSE. Ta opcja zaawansowana znajduje się w kategorii Eksport w oknie dialogowym Opcje zaawansowane.

Zauważ, że jeśli eksportujesz obiekty B-rep jako dokładne bryły, rozmiar pliku IFC wzrasta, a eksportowanie trwa dłużej.

Aby w eksporcie uzyskać gładsze krawędzie, może być konieczne ustawienie opcji zaawansowanej XS_CS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE na wartość 10.

W poniższym przykładzie po lewej stronie przedstawiono natywny profil typu I, a po prawej stronie geometrię powierzchni obiektu IFC w przypadku użycia obu opcji zaawansowanych:

Zmienione opcje zaawansowane

XS_DRAWING_CLONING_IGNORE_CHECK

Gdy XS_DRAWING_CLONING_IGNORE_CHECK ma wartość TRUE, Tekla Structures może teraz sklonować rysunek z wybranym elementem o takim samym numerze pozycji. Zauważ, że jeśli jednak wybrano kilka elementów o takim samym numerze pozycji, dla tej pozycji jest tworzony tylko jeden sklonowany rysunek.

XS_BLACK_DRAWING_BACKGROUND

Po zmianie wartości opcji zaawansowanej XS_BLACK_DRAWING_BACKGROUND nie trzeba już ponownie uruchamiać Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING

Wartość domyślna XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING została zmieniona na FALSE. Oznacza to, że Tekla Structures nie będzie już automatycznie obliczać ani aktualizować jednostek sekcji wylewania w modelach udostępnionych podczas wysyłania i wczytywania. Zamiast tego każdy użytkownik może teraz uruchomić polecenie Przelicz sekcje wylewania w swojej lokalnej wersji modelu udostępnionego, aby aktualizować jednostki sekcji wylewania.

XS_REBARSET_ENABLE_BAR_GROUPING_WHEN_SPACING_DIFFERS

Ta opcja zaawansowana teraz wpływa na wszystkie typy grup prętów w zestawie prętów, a nie tylko na typ normal tak jak wcześniej.

XS_REBAR(SET)_MINIMUM_LEG_DEVIATION

Nazwa opcji zaawansowanej XS_REBAR_MINIMUM_LEG_DEVIATION została zmieniona na XS_REBARSET_MINIMUM_LEG_DEVIATION, ponieważ wpływa ona tylko na zestawy prętów.

Usunięte opcje zaawansowane

XS_HATCH_OVERLAPPING_FACES_IN_DX and XS_USE_DASHED_HIDDEN_LINES

Usunięto opcje zaawansowane XS_HATCH_OVERLAPPING_FACES_IN_DX i XS_USE_DASHED_HIDDEN_LINES służące do sterowania renderowanymi widokami modelu DirectX. Obecnie można skorzystać z nowych opcji Kreskowanie pokrywających się powierzchni i Linie ukryte jako linie kreskowane w menu Plik > Ustawienia > Przełączniki.

XS_​LINE_​WIDTH

Opcja zaawansowana nie działała w oczekiwany sposób i dlatego została usunięta.

XS_IFC4_EXPORT_PLEASE

Nie trzeba już określać opcji zaawansowanej XS_IFC4_EXPORT_PLEASE na wartość TRUE w pliku teklastructures.ini, aby wykonać eksport IFC4. Polecenie uruchomienia eksportu IFC4 jest zawsze dostępne w Tekla Structures Plik > Eksport w przypadku, gdy jest to dozwolone w konfiguracji programu.

XS_CREATE_MISSING_MARKS_IN_INTELLIGENT_CLONING

Nie ma już potrzeby ustawiania opcji zaawansowanej XS_CREATE_MISSING_MARKS_IN_INTELLIGENT_CLONING w celu utworzenia na sklonowanym rysunku znaków również dla elementów, które nie dają się mapować na rysunek szablonu klonowania. Ta funkcja jest już dostępna w ustawieniach klonowania (Inne znaki > Utwórz) i w ustawieniach klonowania Katalog rysunków głównych (Znaki > Utwórz).

Was this helpful?
Previous
Next