Co jest udostępniane w usłudze Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Co jest udostępniane w usłudze Tekla Model Sharing

Domyślnie, udostępniając model w usłudze Tekla Model Sharing, udostępniamy wszystkie dane modelu.

To, jak dane są udostępniane w usłudze Tekla Model Sharing zależy od typu udostępnianych danych.

 • Niektóre dane są udostępniane przyrostowo.

  Oznacza to, że tylko nowe i zmienione dane są udostępniane.Po wykonaniu wczytywania dane pobrane z usługi udostępniania są łączone z danymi na komputerze.

  Uwaga:

  Baz danych udostępnianych przyrostowo nie można usuwać ani zastępować.Zgodność baz danych udostępnianych przyrostowo jest sprawdzana przy otwieraniu modelu.

 • Niektóre dane są udostępniane, ale nie można ich aktualizować przyrostowo.

  Po wykonaniu wczytywania dane na komputerze są nadpisywane danymi pobranymi z usługi udostępniania.

 • Niektóre dane nie są udostępniane.
  • Puste foldery w folderze modelu nie są udostępniane.

  • Domyślnie dane narzędzia Organizator nie są udostępniane.

   Można jednak używać plików importu i eksportu narzędzia Organizator w usłudze Tekla Model Sharing, aby udostępniać zmiany narzędzia Organizator.

  • Kopie zapasowe baz danych modelu lub plików .bak nie są udostępniane.

Uwaga:

Niektóre pliki katalogu, które znajdują się w folderach środowiska (rebar_database.inp, assdb.db, screwdb.db, matdb.bin, profdb.bin) są kopiowane do folderu modelu po rozpoczęciu udostępniania.

Jak dane są udostępniane

Jeśli chcesz sprawdzić pliki, które zostały nadpisane podczas wczytywania, kliknij Plik > Udostępnianie > Otwórz folder pliku kopii zapasowej, aby otworzyć folder \ModelSharing\BackUpEnv w folderze modelu. Folder zawiera nadpisane pliki z trzech ostatnich wczytań. Możesz następnie np. skopiować pliki z powrotem do modelu lub sprawdzić je pod kątem detekcji zmian.

Uwaga:

Zaleca się, aby nie usuwać ani nie zamieniać żadnych baz danych. W przypadku usunięcia lub zastąpienia bazy danych należy utworzyć nowy plan bazowy modelu. Wszyscy pozostali użytkownicy muszą następnie dołączyć do tego nowego planu bazowego, a następnie kontynuować wczytywanie pakietów.

Bazy danych

Opis

Baza danych modelu

Baza danych modelu .db1 jest udostępniana przyrostowo.

Baza danych numeracji

Baza danych numeracji .db2 jest udostępniana, ale nie można jej aktualizować przyrostowo.

Jeśli inny użytkownik zmienił ustawienia numeracji rodziny i dokonał wysłania, modyfikacja ustawień numeracji rodziny i wykonanie wczytywania spowodują utratę zmian.

Uwaga:

Zalecamy, aby jeden użytkownik aktualizował ustawienia numeracji i udostępniał je innym użytkownikom przez ich wysłanie. Jeśli użytkownik musi wykonać wczytywanie przez wysłaniem aktualizacji numeracji, ważne jest, aby sprawdzić, czy ustawienia są takie, jakie były przed rozpoczęciem ich udostępniania.

Do numerowania zalecamy używanie polecenia Numeruj serie wybranych obiektów na karcie Rysunki i raporty.

Po udanym wysłaniu utwórz elementy docelowe modelu, np. rysunki, raporty, pliki NC i pliki IFC.

Baza danych historii modelu

Baza danych historii modelu history.db jest udostępniana przyrostowo.

Baza danych planu

Bazy danych planu .db3 są udostępniane, ale nie można ich aktualizować przyrostowo.

Po zaimportowaniu modelu CIS/2 lub SDNF i wykonaniu wczytania utracisz zmiany w bazie danych planu, jeśli inny użytkownik zaimportował ten sam model CIS/2 lub SDNF i go wysłał.

Baza danych modelu analizy

Baza danych modelu analitycznego .db6 i baza danych wyników analizy modelu .db5 są udostępniane, ale nie można ich aktualizować przyrostowo.

Jeśli inny użytkownik zmienił model analizy i wysłał go, modyfikacja tego samego modelu analizy i wykonanie wczytania spowoduje utratę zmian tego modelu analizy.

Komponenty użytkownika i profile naszkicowane

Baza danych komponentów użytkownika i naszkicowanych profili xslib.db1 jest udostępniana przyrostowo.

Baza danych modelu elementów Standardowych

Model elementów Standardowych .db1 jest udostępniany po zapisaniu modelu elementów standardowych w osobnym folderze znajdującym się w folderze bieżącego modelu.

Upewnij się, że atrybut XS_STD_PART_MODEL jest ustawiony względem folderu modelu i wskazuje prawidłowy model standardowych elementów, np. XS_STD_PART_MODEL=.\StandardParts\.

Katalogi

Opis

Katalog profili

W udostępnionym modelu znajduje się plik katalogu profili profdb.bin.

Po dodaniu i użyciu nowej definicji profilu w udostępnionym modelu definicja zostanie udostępniona przy następnym wysłaniu. Jeśli inny użytkownik wczyta tę nową definicję, plik profdb.bin w folderze modelu użytkownika zostanie zaktualizowany z uwzględnieniem dodanej definicji.

Można również zaktualizować katalog profili o nowe definicje profili bez tworzenia nowych obiektów ani zmieniania istniejących definicji profilu, który jest już używany w modelu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Jak udostępnić aktualizacje katalogu” poniżej.

Katalog zbrojenia

W modelu udostępnianym znajduje się plik katalogu zbrojenia rebar_database.inp.

Po dodaniu i użyciu nowej definicji zbrojenia w udostępnionym modelu definicja zostanie udostępniona przy następnym wysłaniu. Jeśli inny użytkownik wczyta tę nową definicję, plik rebar_database.inp w folderze modelu użytkownika zostanie zaktualizowany z uwzględnieniem dodanej definicji.

Można również zaktualizować katalog zbrojenia nowymi definicjami, bez tworzenia żadnych nowych obiektów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Jak udostępnić aktualizacje katalogu” poniżej.

Katalog śrub

Katalog zespołów śrub

W modelu udostępnionym znajduje się plik katalogu śrub screwdb.db oraz plik katalogu zespołów śrub assdb.db.

Po dodaniu i użyciu nowej definicji śrub lub definicji zespołów śrub w udostępnionym modelu definicja będzie udostępniona przy następnym wysłaniu. Jeśli inny użytkownik wczyta tę nową definicję, pliki screwdb.db i assdb.db w folderze modelu użytkownika zostaną zaktualizowane z uwzględnieniem dodanej definicji.

Katalog śrub i katalog zespołów śrub można też zaktualizować nowymi definicjami bez tworzenia żadnych nowych obiektów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Jak udostępnić aktualizacje katalogu” poniżej.

Katalog materiałów

W modelu udostępnionym znajduje się plik katalogu materiałów matdb.bin.

Po dodaniu i użyciu nowej definicji materiału w udostępnionym modelu definicja będzie udostępniona przy następnym wysłaniu. Jeśli inny użytkownik wczyta tę nową definicję, plik matdb.bin w folderze modelu użytkownika zostanie zaktualizowany z uwzględnieniem dodanej definicji.

Katalog materiałów można też zaktualizować nowymi definicjami bez tworzenia żadnych nowych obiektów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Jak udostępnić aktualizacje katalogu” poniżej.

Atrybuty użytkownika (UDA), opcje, widoki i jednostki sekcji wylewania

Opis

Definicje atrybutów użytkownika (UDA)

Po utworzeniu modelu definicje atrybutów użytkownika są odczytywane z plików objects.inp i zapisywane w bazie danych environment.db. Zmodyfikowane i nowo dodane definicje atrybutów są udostępniane przyrostowo.

Nowe definicje atrybutów są dodawane do bazy danych automatycznie po otwarciu modelu. Jeśli bieżący plik objects.inp zawiera inną definicję niż baza danych environment.db, można skorzystać ze zmian po kliknięciu kolejno: Plik > Diagnozuj i napraw > Diagnozuj i zmień definicje atrybutów.

Jeśli plik objects.inp znajduje się w folderze modelu, jest udostępniany jako plik i powoduje nadpisanie lokalnego pliku objects.inp podczas wczytywania.

Opcje

Podczas tworzenia modelu opcje są odczytywane z plików options.ini, a opcje specyficzne dla modelu są zapisywane w bazach danych options_model.db i options_drawings.db.

Opcje specyficzne dla modelu można modyfikować w oknach dialogowych Opcje i Opcje zaawansowane. Modyfikacje opcji specyficznych dla modelu są udostępniane przyrostowo.

 • Niektóre opcje mają typ SYSTEM(ROLE). Opcje te są odczytywane z plików .ini i nie są udostępniane. Istnieje możliwość zmiany opcji modelu SYSTEM(ROLE) na opcję MODEL(ROLE) oraz opcji rysunku na opcję DRAWINGS(ROLE). Opcje są następnie zapisywane w bazie danych options_model.db lub options_drawings.db w folderze modelu, a wartość jest udostępniana przyrostowo.

 • Niektóre opcje są typu USER. Te opcje są specyficzne dla użytkownika i nie są udostępniane.

 • Niektóre opcje są typu SYSTEM. Te opcje są specyficzne dla użytkownika i nie są udostępniane. Istnieje możliwość zmiany opcji SYSTEM na opcję MODEL(SYSTEM). Jeśli zmienisz opcję SYSTEM na opcję MODEL(SYSTEM), zmieniona wartość będzie działać tylko w przypadku bieżącego modelu. Te opcje nie są udostępniane.

Pozostałe ważne pliki w folderze modelu

Plik odwzorowujący zakres ID bazy danych db.idrm i plik odwzorowujący zakres ID bazy danych bibliotek xslib.idrm są związane z obsługą ID. Pliki te są potrzebne np. do otwierania rysunków, które utworzono w trybie jednego użytkownika lub w trybie wielu użytkowników.

Plik plotdev.bin zawiera definicje urządzeń drukowania utworzone w Katalog Drukarki (stara metoda drukowania). Plik jest udostępniany, gdy znajduje się w folderze modelu.

Uwaga:

Jeśli projekt ma użytkowników, którzy pracują w różnych biurach i z różnymi drukarkami, nie należy zapisywać żadnych lokalnych zmian w pliku plotdev.binw folderze modelu. Zamiast tego zapisz lokalne zmiany w folderze XS FIRM.

Udostępnianie widoku

Domyślnie widoki nie są udostępniane. Widoki są udostępniane, jeśli mają nazwę, a dla opcji Udostępnij w oknie dialogowym Właściwości widoku wybrano ustawienie Udostępniony.

Zauważ, że kiedy użytkownik dołącza do modelu, uzyskuje wszystkie widoki modelu, ale zmiany w tych widokach nie są udostępniane, jeśli dla opcji Udostępnij wybrano ustawienie Nieudostępniony.

Informacje o jednostce sekcji wylewania

Automatyczne przypisania obiektów do jednostek sekcji wylewania nie są udostępniane. Aby zaktualizować jednostki sekcji wylewania, należy uruchomić polecenie Przelicz sekcje wylewania w lokalnych wersjach modelu udostępnionego.

Jeśli opcja XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING ma wartość FALSE (która jest wartością domyślną), każdy użytkownik musi uruchomić polecenie Przelicz sekcje wylewania w swojej lokalnej wersji modelu udostępnionego, aby zaktualizować jednostki sekcji wylewania.

Jeśli opcja XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING ma wartość TRUE, Tekla Structures automatycznie oblicza i aktualizuje jednostki sekcji wylewania podczas wysyłania i wczytywania.

Ręczne przypisania utworzone za pomocą poleceń Dodaj do sekcji wylewania i Usuń z sekcji wylewania są udostępniane.

Wykluczanie plików i folderów z usługi Tekla Model Sharing

Domyślnie pliki i podfoldery znajdujące się w folderze modelu oraz w folderze firmowym folderze i projektu są udostępniane po udostępnieniu modelu w Tekla Model Sharing. Jeśli nie chcesz udostępniać wszystkich plików i podfolderów, możesz wykluczyć niektóre z nich z udostępniania.

Uwaga:

Usługa Tekla Model Sharing działa tylko wówczas, gdy model jest taki sam dla wszystkich użytkowników. Tekla Structures dba o udostępnianie danych specyficznych dla modelu. Możesz wykluczyć tylko pliki, które nie mają wpływu na model. Nie możesz wykluczyć żadnej bazy danych znajdującej się w folderze modelu, np. xslib.db1.

Puste podfoldery znajdujące się w folderze modelu i niektóre pliki są wykluczane automatycznie.

 1. W menu Plik kliknij Udostępnianie > Ustawienia udostępniania.

  Pojawi się okno dialogowe Ustawienia udostępniania.

 2. Aby zobaczyć, które pliki i foldery są wykluczone z udostępniania, i wykluczyć więcej plików lub folderów, kliknij przycisk Wyklucz.

  Niektóre pliki i foldery są automatycznie wykluczane z udostępniania. Te pliki i foldery pojawiają się na liście Wykluczone pliki i katalogi folderu modelu i nie można ich z tej listy usunąć.

  1. Jeśli chcesz wykluczyć więcej folderów lub plików, kliknij przycisk Katalog lub Plik.
  2. Zaznacz folder lub plik do wykluczenia.

   Wykluczone foldery i pliki są dodawane do listy Wykluczone pliki i katalogi folderu modelu.

   Jeśli wykluczysz folder, z usługi Tekla Model Sharing wykluczone zostaną także wszystkie jego foldery podrzędne i pliki podrzędne.

   Pliki można wykluczać na kilka sposobów. Przykładowo, jeśli plik nosi nazwę TeklaStructures.bbb i używasz poniższych ustawień do wykluczania plików:
   Opcja Opis
   (x.x) Plik TeklaStructures.bbb jest wykluczony z udostępniania.
   (x.*) Wszystkie pliki z TeklaStructures. są wykluczone z udostępniania.
   (*.x) Wszystkie pliki z .bbb są wykluczone z udostępniania.
   (*.*) Wszystkie pliki z tego folderu, ale nie z jego folderów podrzędnych, są wykluczone z udostępnienia.
  3. Jeśli chcesz usunąć dodane foldery lub pliki z listy plików wykluczonych, kliknij Usuń.

   Nie można usunąć folderu ani pliku, który został wykluczony automatycznie.

 3. Po zakończeniu wybierania wykluczonych plików kliknij OK.

Jak udostępnić aktualizacje katalogu

Czasami konieczne może być zaktualizowanie katalogów z użyciem nowych definicji, np. nowych profili, a następnie udostępnienie zmian bez tworzenia obiektów za pomocą nowych definicji.

 1. Upewnij się, że wszyscy użytkownicy w udostępnionym modelu wysłali swoje zmiany.
 2. Wczytaj wszystkie zmiany modelu.
 3. Zaktualizuj niezbędne katalogi.
 4. Utwórz nową linię bazową.
 5. Upewnij się, że wszyscy użytkownicy dołączyli do utworzonej linii bazowej.

  Po dołączeniu użytkowników do linii bazowej:

  1. Upewnij się, że użytkownicy sprawdzili w menu Plik > Udostępnianie > Ustawienia udostępniania > Wyklucz, że ich ustawienia wykluczonych plików i folderów są aktualne, lub że skopiowali plikFileSharing.ini z poprzedniej lokalnej wersji modelu znajdującej się w folderze ..\TeklaStructuresModels\<model>\ModelSharing\Settings.
  2. Upewnij się, że użytkownicy usunęli swoje poprzednie wersje lokalne modelu.

Udostępnianie danych Organizatora

Domyślnie dane narzędzia Organizator nie są udostępniane. Można jednak używać plików importu i eksportu narzędzia Organizator w usłudze Tekla Model Sharing, aby udostępniać zmiany narzędzia Organizator.

 1. Wybierz użytkownika, który będzie odpowiedzialny za dane narzędzia Organizator data. To jest Użytkownik A.
 2. Użytkownik A tworzy dane narzędzia Organizator i eksportuje je do folderu podrzędnego modelu.

  Należy zauważyć, że wybrany folder nie może być domyślnym folderem ProjectOrganizer.

 3. Użytkownik A wykonuje wysłanie.
 4. Użytkownik B wczytuje dane i obserwuje dostępność nowych danych.
 5. Użytkownik B otwiera narzędzie Organizator, po czym synchronizuje i importuje dane wyeksportowane przez użytkownika A za pomocą opcji importu i zastępowania. Użytkownik B ponownie synchronizuje narzędzie Organizator.

  Dane w narzędziu Organizator pojawiają się jako nowe.

Działanie różnych typów obiektów w modelach udostępnionych

Jeśli dany model modyfikuje kilku użytkowników w tym samym czasie, w usłudze Tekla Model Sharing mogą wystąpić konflikty.

Ogólnie wszystkie typy obiektów działają w usłudze Tekla Model Sharingpodobnie. Po wczytaniu, zmiany w przychodzącym pakiecie zastępują lokalne zmiany w tym samym obiekcie. Innymi słowy, jeśli kilku użytkowników modyfikuje ten sam obiekt, podczas konfliktu wygrywa użytkownik, który pierwszy wyśle zmiany do usługi udostępniania.

Przed rozpoczęciem udostępniania modeli należy uzgodnić wspólne sposoby pracy. Możesz np. wyrazić zgodę na to, aby użytkownicy pracowali na różnych obszarach modelu.

Obiekt/właściwość Opis
Obiekty modelu

Udostępniona modyfikacja właściwości obiektu zastępuje inną modyfikację właściwości obiektu.

Na przykład jeden użytkownik modyfikuje profil belki i dokonuje wysłania. Inny użytkownik zmodyfikował materiał tej samej belki i dokonał wczytania. Użytkownik, który modyfikował materiał belki utraci zmiany, gdyż udostępnione zmiany zastąpią zmiany lokalne w tym samym obiekcie.

Numeracja rodziny

Sprawdzaj ustawienia numeracji rodziny.

Ustawienia numeracji rodziny są udostępniane, ale nie można ich aktualizować przyrostowo. Zalecamy, aby jeden użytkownik najpierw wczytał wszystkie pakiety, wykonał aktualizacje, a następnie udostępnił ustawienia, wysyłając je. Jeśli użytkownik musi dokonać wczytywania przed wysłaniem ważne jest, aby sprawdzić, czy ustawienia są takie, jakie były przed rozpoczęciem ich udostępniania.

Numery początkowe należy nadawać z dużym zapasem, aby nie zabrakło później wolnych numerów w ramach danej serii numeracji i żadne serie nie nakładały się na siebie.

Do numerowania zalecamy używanie polecenia Numeruj serie wybranych obiektów na karcie Rysunki i raporty.

Siatki

Jeśli w udostępnianych siatkach wystąpi konflikt, siatki zostaną odtworzone za pomocą początkowych wartości ustawionych we właściwościach siatek. Wszystkie ręcznie dodawane linie siatek zostaną utracone.

Jeśli np. dwóch użytkowników modyfikuje siatkę, dodając dodatkowe linie i dokonując wysłania, dodane linie siatek znikną z modelu po dokonaniu wczytania.

Katalogi

Sprawdzaj katalogi, aby zawierały wszystkie potrzebne definicje.

Począwszy od wersji Tekla Structures 2018 pliki geometrii kształtów, które są w formacie .xml są automatycznie konwertowane na format .tez w modelach udostępnionych.

Atrybuty użytkownika (UDA)

Udostępniona zmiana w atrybucie użytkownika (UDA) zastępuje zmiany tylko w tym samym UDA.

Na przykład zmiana w UDA Komentarz zastępuje zmianę w UDA Komentarz, ale nie w UDA Skrócenie.

Udostępniona zmiana elementu nie zastępuje zmian UDA i odwrotnie

Element i powiązane komponenty

Udostępniona zmiana elementu nie zastępuje zmiany komponentu i odwrotnie.

Komponenty użytkownika

Jeśli użytkownik usunie komponent użytkownika z katalogu Aplikacje i komponenty w lokalnej wersji udostępnionego modelu, wczytanie powoduje wyświetlenie instancji komponentu użytkownika w modelu, nawet jeśli komponent nie był używany w modelu.

Nie można edytować instancji komponentu w modelu. Jeśli trzeba edytować komponent, należy go najpierw rozbić.

rysunki

Dla tego samego elementu może być utworzonych wiele rysunków.

Na przykład dwóch użytkowników tworzy rysunek z tego samego elementu, pracując na swoich wersjach lokalnych udostępnionego modelu. Jeśli obaj użytkownicy wyślą zmiany, w narzędziu Menedżer dokumentówpojawią się dwa rysunki. Tekla Structures nie usunie żadnego z nich ani też nie połączy zmian z tych rysunków. Należy wzrokowo sprawdzać rysunki i określać, które mają zostać usunięte, lub używać blokad rysunków, aby zapobiegać dokonywaniu zmian w rysunkach przez innych użytkowników.

Sekcje wylewania

Ustal, czy w modelu używane będzie zarządzanie sekcjami wylewania, i wybierz odpowiednie ustawienie opcji XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT.

Jeśli zarządzanie wylewaniem jest włączone w modelu, nie należy go wyłączać za pomocą opcji XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT, zwłaszcza w trakcie projektu. Może to spowodować wystąpienie problemów w przypadku rysunków zawierających obiekty wylewane lub w przypadku współużytkowania modelu. Obiekty wylewane oraz przerwy robocze w modelu i na rysunkach mogą stać się nieprawidłowe, co może doprowadzić do utraty dotychczasowego modelowania związanego z sekcjami wylewania.

Automatyczne przypisania obiektów do jednostek sekcji wylewania nie są udostępniane. Musi być uruchomione polecenie Przelicz sekcje wylewania, aby zaktualizować jednostki sekcji wylewania.

 • Jeśli opcja XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING ma wartość FALSE (która jest wartością domyślną), każdy użytkownik musi uruchomić polecenie Przelicz sekcje wylewania w swojej lokalnej wersji modelu udostępnionego, aby zaktualizować jednostki sekcji wylewania.

  Na przykład użytkownik 1 przesuwa pręt zbrojeniowy w taki sposób, że styka się on z obiektem wylewanym, uruchamia polecenie Przelicz sekcje wylewania, aby dodać pręt do jednostki sekcji wylewania i wykonuje wysłanie. Gdy użytkownik 2 wykonuje wczytanie, zauważa, że pręt zbrojeniowy został przesunięty, ale nie jest dodany do jednostki sekcji wylewania.

 • Jeśli opcja XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING ma wartość TRUE, Tekla Structures automatycznie oblicza i aktualizuje jednostki sekcji wylewania podczas wysyłania i wczytywania.

Ręczne przypisania i inne modyfikacje obiektów wylewanych oraz dołączonych do nich obiektów (np. zmiany geometrii lub położenia), są udostępniane. Udostępniona zmiana ręczna w przypisaniu jednostki sekcji wylewania zastępuje zmianę lokalną.

Na przykład użytkownik 1 dodaje element osadzony do jednostki sekcji wylewania za pomocą polecenia Dodaj do sekcji wylewania i wykonuje wysyłanie. Użytkownik 2 dodał ten sam element osadzony do innej jednostki sekcji wylewania za pomocą polecenia Dodaj do sekcji wylewania. Gdy użytkownik 2 wykonuje wczytanie, zauważa, że element osadzony został dodany do jednostki sekcji wylewania dodanej przez użytkownika 1.

Pliki Standard ustawień numeracji

Pliki Standard ustawień numeracji nie są automatycznie ładowane podczas wczytywania. Aby ich używać, należy załadować je ponownie po wczytaniu.

Ostrzeżenie:

Jeśli usunięcie obiektu zostało wysłane do usługi udostępniania, obiekt ten zostanie usunięty z Twojego modelu po wczytaniu. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy obiekt zmodyfikowano przed wczytaniem. Jeśli usunięcie udostępniono, usunięte obiekty pozostają usunięte.

Usunięte obiekty nie są wizualizowane podczas wczytywania.

Sposób udostępniania plików właściwości w folderach XS_FIRM i XS_PROJECT

Istnieje możliwość przechowywania plików właściwości w podfolderach zdefiniowanych przez użytkownika w folderach firmy lub projektu. Pliki właściwości są kopiowane i udostępniane w Tekla Model Sharing w dwóch sytuacjach: po rozpoczęciu udostępniania modelu lub po otwarciu modelu udostępnionego i kliknięciu przycisku Kopiuj pliki w oknie dialogowym Ustawienia udostępniania.

Pliki właściwości są kopiowane i udostępniane z następujących folderów:

 1. Folder \attributes w folderze modelu.

 2. Określone przez użytkownika podfoldery w folderze XS_PROJECT.

  Jeśli folder XS_PROJECT jest pusty, Tekla Structures pomija go podczas kopiowania plików.

 3. Określone przez użytkownika podfoldery w folderze XS_PROJECT.

  Jeśli folder XS_PROJECT jest pusty, Tekla Structures pomija go podczas kopiowania plików.

 4. Podfoldery folderu środowiska.

Foldery są przeszukiwane w kolejności, w jakiej są wymienione powyżej.Jeśli Tekla Structures znajdzie pierwszy pasujący plik, ten plik jest wybierany.Inne pasujące pliki są ignorowane, a nazwy plików są przechowywane w dzienniku błędów.

Należy pamiętać, że jeśli następujące foldery są bezpośrednimi folderami podrzędnymi folderów projektu lub firmowego, Tekla Structures nie odczytuje plików właściwości z folderów:

 • ProjectOrganizerData

  • ProjectOrganizerData\DefaultCategoryTrees

  • ProjectOrganizerData\PropertyTemplates

  • ProjectOrganizerData\ExcelTemplates

 • AdditionalPSets

 • macros

  • macros\drawings

  • macros\modeling

 • Drawing Details

 • CustomInquiry

 • PropertyRepository\Templates

 • symbole

 • template

  • template\mark

  • template\settings

  • template\tooltips

 • profil

  • profil\ShapeGeometries

  • profil\Shapes

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej