Wykryj zmiany udostępniania i przeglądaj historię udostępniania w Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Wykryj zmiany udostępniania i przeglądaj historię udostępniania w Tekla Model Sharing

Wykrywanie zmian udostępniania i historia udostępniania umożliwiają wyświetlenie rodzaju zmian modelu i osób udostępniających swoje zmiany modelu.

Wykryj zmiany

Po wczytaniu zmian w modelu z usługi udostępniania lub wprowadzeniu zmian w modelu lokalnym, można wyświetlić więcej szczegółów na odnośnie wprowadzonych zmian. Lista zmian jest wyświetlana u dołu ekranu. Zmiany wizualizowane są kolorami, zarówno na Lista zmian, jak i w modelu.

Aby wykonać procedurę

Otworzyć listę zmian

Wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Na pasku narzędzi szybkiego dostępu kliknij ikonę Pokaż wczytane zmiany .
 • Kliknij Plik > Udostępnianie > Pokaż wczytane zmiany.
 • Aby automatycznie wyświetlić listę po każdym wczytaniu, zaznacz opcję Pokaż zmiany po wczytaniu w Plik > Udostępnianie > Ustawienia udostępniania.

Przeglądaj zmiany na liście

 • Klikaj poszczególne zakładki, aby zobaczyć zmiany w zależności od sposobu ich oddziaływania na model.

Zmiany podzielono na następujące zakładki: Obiekty fizyczne, Inne obiekty, Rysunki, Opcje, Definicje atrybutów, Pliki folderu modelu i Zmiany UDA.

Zmiany na liście są przedstawiane z użyciem kolorów.

Usunięte obiekty znajdują się na liście zmian Lista zmian, ale nie ma o nich żadnych informacji dostępnych w kolumnie Nazwa.

W zakładce Zmiany UDA znajdują się atrybuty użytkownika, których definicja znajduje się w pliku environment.db. Jeśli występują zmiany fizyczne lub materiałów, wtedy obiekty referencyjne wykrywane są jako zmienione.

Jeśli w zakładce nie ma żadnych elementów, zakładka nie jest pokazywana. Jeśli zawartość zakładki staje się pusta na skutek filtrowania, nie jest ona wyświetlana.

Przeglądanie zmian w modelu

 • Zaznacz pole wyboru Wybierz obiekty w modelu oraz wiersz na liście, aby wyróżnić obiekty zmienione w modelu.

Zmiany w modelu są wizualizowane z użyciem kolorów. Usunięte obiekty nie są wizualizowane w modelu.

 • Obiekty nowe = zielony
 • Obiekty zmienione = żółty
 • Obiekty w konflikcie = pomarańczowy
 • Istniejące obiekty, które nie zostały zmodyfikowane przez innego użytkownika = szary

Przeglądaj zmiany na rysunkach

Istnieje możliwość wyświetlenia listy różnych wersji tego samego rysunku w sytuacjach konfliktowych, wyświetlenia ich zrzutów ekranu oraz zmiany bieżącej wersji rysunku. Można również wyświetlić zmodyfikowany rysunek i jego zrzut ekranu lubklonować rysunki z innych modeli.

Gdy użytkownicy modyfikują ten sam rysunek w lokalnej wersji modelu, a jeden użytkownik wykonuje wysłanie, Lista zmian wyświetli konflikt po wczytaniu lokalnej wersji modelu przez innych użytkowników.

Aby wyświetlić wersje rysunku, wykonaj następujące czynności:
 1. Wybierz zmieniony rysunek z Lista zmian.

 2. Kliknij rysunek prawym przyciskiem myszy.

 3. W menu kontekstowym wybierz polecenie Otwórz wersje.

Pojawi się okno dialogowe Wersje rysunku.

W oknie dialogowym Wersje rysunku można wybrać wersję rysunku, kliknąć prawym przyciskiem myszy i otworzyć wybraną wersję. Wersję rysunku można zapisać i wysłać, aby wybrana wersja rysunku stała się aktualną wersją dla wszystkich użytkowników.

Filtrowanie zmian na liście

Na każdej zakładce możesz filtrować zmiany w każdej kolumnie.
 1. Umieść wskaźnik myszy na kolumnie.

 2. Kliknij ikonę filtra obok nazwy kolumny.

 3. Wybierz sposób zmiany filtra.

Nazwa wybranego filtra jest wyświetlona w lewym dolnym rogu listy.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony filtra można na przykład posortować kolumny.

Edycja filtra

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę filtra .

 2. W menu kontekstowym wybierz polecenie Edytor filtrów....

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytor filtrów. Można edytować wybrany filtr stosownie do potrzeb lub utworzyć nowy filtr.

Przybliżenie zmienionych obiektów w modelu

 • Zaznacz pole wyboru Zoom wybrane oraz wiersz na liście, aby przybliżyć obiekt zmieniony w modelu.

Wyszukanie konkretnych zmian

 • W polu wyszukiwania w dolnym prawym rogu listy wpisz wyszukiwane słowo.

Przesunięcie Lista zmian w inne miejsce na ekranie

Możesz:
 • przesuwać listę po ekranie
 • przeciągnąć listę na drugi ekran
 • zadokować listę do panelu bocznego lub u dołu ekranu.

Lista ma przycisk, , w panelu bocznym. Jeśli przeciągniesz listę na drugi ekran, kliknij ten przycisk, aby umieścić listę z powrotem na ekranie głównym.

Dodawanie nowych kolumn do Lista zmian lub wyświetlanie ukrytych kolumn

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł kolumny.

 2. W menu kontekstowym wybierz kolumnę, którą chcesz dodać do Lista zmian.

 3. Trzymając lewy przycisk myszy, przeciągnij kolumnę w wymagane miejsce.

 4. Zwolnij lewy przycisk myszy.

Wyświetlanie historii udostępniania

Po wczytaniu i wysłaniu zmian modelu możesz sprawdzić historię udostępniania danego modelu. Pojawi się okno dialogowe Historia udostępniania:

 • Wszystkie zdarzenia dotyczące wczytywania i wysyłania

 • Pakiety uwzględnione w każdym zdarzeniu wczytywania i wysyłania

 • Zmiany które zostały wprowadzone do modelu lokalnie i nie zostały jeszcze udostępnione

Możesz sprawdzić historię udostępniania zdarzenie po zdarzeniu i zobaczyć, jak model ewoluował na skutek zmian wprowadzanych przez innych użytkowników.

Aby wykonać procedurę

Otworzenie historii udostępniania

 • W menu Plik kliknij Udostępnianie > Historia udostępniania.

Sprawdzenie zdarzeń dotyczących wczytywania i wysyłania

 • Aby wyświetlić wszystkie zdarzenia dotyczące wczytywania i wysyłania wraz z ich datami i godzinami, kliknij przycisk Zwiń wszystkie.

Sprawdzenie informacji o pakietach

 • Aby wyświetlić wszystkie pakiety w zdarzeniach dotyczących wczytywania i wysłania, kliknij przycisk Rozwiń wszystkie.

Informacje o pakietach zawierają:
 • Numer pakietu

 • Użytkownik, który wysłał pakiet

 • Data i godzina przesłania pakietu

 • Kod i komentarz do aktualizacji zawartej w pakiecie

  Jeśli komentarz jest zbyt długi, nie jest wyświetlany w całości.

Wyświetlenie zmian modelu znajdujących się w pojedynczym zdarzeniu

 • Wybierz zdarzenie i kliknij przycisk Pokaż zmiany.

Lista zmian modelu wyświetla się na panelu dolnym Tekla Structures.

Przeglądanie lokalnych zmian w modelu

Aby wyświetlić zmiany wprowadzone do modelu, które nie zostały jeszcze przesłane:

 • Wybierz Lokalne nieudostępnione zmiany i kliknij przycisk Pokaż zmiany.

Lista lokalnych zmian modelu wyświetla się na panelu dolnym Tekla Structures.

Okno dialogowe Cofnij - historia zawiera listę wszystkich uruchomionych poleceń oraz modyfikacje wprowadzone w lokalnej wersji modelu. Lista Cofnij - historia jest czyszczona po operacjach wczytania i wysłania.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej