Zarządzanie użytkownikami w Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Zarządzanie użytkownikami w Tekla Model Sharing

Użytkownicy mający rolę Właściciel w modelu udostępnianym mogą zarządzać użytkownikami w tym modelu na kilka sposobów. Właściciele mogą między innymi zapraszać nowych użytkowników, zmieniać role i uprawnienia użytkowników, wysyłać powiadomienia e-mail oraz usuwać użytkowników.

Zapraszanie nowych użytkowników do udostępnionego modelu

 1. Otwórz udostępniony model, do którego chcesz zaprosić nowych użytkowników.
 2. W menu Plik kliknij Udostępnianie > Użytkownicy.
 3. W oknie dialogowym Użytkownicy wpisz w polu Zaproś użytkowników adresy e-mail nowych użytkowników i ustaw ich role użytkownika na Edytor, Właściciel, Obserwator projektu lub Obserwator.

  Możesz dodać kilku użytkowników naraz. Rozdzielaj ich adresy e-mail znakiem średnika. Nie należy rozdzielać adresów e-mail spacją.

  Jeśli dodasz kilku użytkowników naraz, wszyscy oni będą mieć tę samą rolę użytkownika. Role można później zmienić.

 4. Aby dodać użytkowników do modelu, kliknij przycisk Dodaj.
 5. W razie potrzeby zmień role użytkowników nowych użytkowników.
 6. Zaznacz pole wyboru Wyślij wiadomość e-mail z powiadomieniem do użytkownika., aby wysłać zapraszanym użytkownikom wiadomość e-mail z powiadomieniem i wpisz jej treść.
 7. Kliknij Zapisz zmiany, aby zaprosić użytkowników.

Wyświetlanie informacji dotyczących użytkowników i czynności udostępniania

Jeśli chcesz sprawdzić użytkowników usługi Tekla Model Sharing i podstawowe czynności dotyczące udostępniania modelu lub zaprosić do modelu udostępnionego nowych użytkowników, otwórz okno dialogowe Użytkownicy w Plik > Udostępnianie > Użytkownicy.

Opcja Opis

Nazwa

Nazwa użytkownika.

E-mail

Adres e-mail użytkownika.

Rola

Rola użytkownika: Właściciel, Edytor, Obserwator projektu lub Obserwator.

Gdy zaczynasz udostępniać model, otrzymujesz rolę Właściciel i możesz ustawiać role innych użytkowników. Role te można później zmieniać w razie potrzeby.

Używaj różnych ról, aby sterować uprawnieniami użytkownika do udostępnionego modelu.

Zauważ, że jeden model może mieć przypisanych wielu użytkowników o roli Właściciel.

Dołączono

Sygnalizuje, czy zaproszony użytkownik dołączył do modelu.

Data

Data dołączenia przez użytkownika do modelu.

Autor

Osoba, która zaprosiła użytkownika lub zmieniła jego rolę jako ostatnia.

Ostatnio wczytano

Data ostatniego wczytywania przez użytkownika.

Liczba ze strzałką w dół wskazuje całkowitą liczbę pakietów aktualizacji dostępną w usłudze udostępniania.

Liczba obok strzałki wskazuje, ile pakietów użytkownik wczytał.

Ostatnie wysłanie

Data ostatniego wysłania przez użytkownika.

Liczba ze strzałką w górę wskazuje całkowitą liczbę pakietów aktualizacji dostępną w usłudze udostępniania.

Numer obok strzałki wskazuje numer ostatniego pakietu wysłanego przez użytkownika.

Usuń wybrane uprawnienia użytkownika do modelu.

Tylko użytkownicy z rolą Właściciel mogą usuwać innych użytkowników z usługi udostępniania.

Modyfikowanie ról użytkowników w Tekla Model Sharing

Role użytkownika określają uprawnienia użytkownika do wyświetlania i modyfikowania modelu udostępnionego. W usłudze Tekla Model Sharing występują cztery role użytkownika: Właściciel, Edytor, Obserwator projektu oraz Obserwator. Osoba, która rozpoczyna udostępnianie modelu w usłudze Tekla Model Sharing, otrzymuje w modelu rolę Właściciel. Właściciel może zapraszać innych użytkowników do dołączenia do modelu i przypisywać im jedną z czterech ról.

W poniższej tabeli opisano uprawnienia czterech różnych ról użytkownika:

Rola Uprawnienia

Właściciel

Użytkownicy z rolą Właścicielmogą:

 • Wczytywanie zmian innych użytkowników i wysyłanie własnych zmian do usługi udostępniania

 • Zapraszanie nowych użytkowników

 • Wyświetlanie listy innych użytkowników i modyfikowanie ich ról

 • Usuwanie użytkowników z modelu

 • Usuwanie z usługi udostępniania wystąpień modelu i wszystkich powiązanych z nim danych

 • Modyfikowanie kodu i opisu modelu

W ramach jednego modelu rolę Właściciel może mieć wielu użytkowników. Właściciel, który rozpoczął udostępnianie modelu, może nadać rolę Właściciel dowolnemu wybranemu użytkownikowi.

Edytor

Użytkownicy z rolą Edytor mogą:

 • Wczytywanie zmian innych użytkowników i wysyłanie własnych zmian do usługi udostępniania

 • Edytowanie modelu

 • Wyświetlanie listy innych użytkowników

Obserwator projektu

Użytkownicy z rolą Obserwator projektu mogą:

 • Wczytywanie zmian innych użytkowników i wysyłanie własnych zmian do usługi udostępniania

 • Wyświetlanie modelu, ale bez możliwości modyfikowania jego obiektów

 • Wyświetlanie listy innych użytkowników

Użytkownicy z rolą Obserwator projektu nie mogą:

 • zmieniać atrybutów definiowanych przez użytkownika, które mają wpływ na numerację;

 • wstawiać ani zmieniać siatek;

 • importować ani aktualizować modeli tworzących np. belki i inne obiekty.

Zauważ, że w przypadku otwarcia modelu w roli Obserwator projektu wymagane jest ponowne uruchomienie Tekla Structures.

Uprawnienia roli Obserwator projektu w modelu współdzielonym odpowiadają zestawowi funkcjonalności dostępnych w konfiguracji Tekla Structures Carbon.

Obserwator

Użytkownicy z rolą Obserwator mogą:

 • Wczytywanie zmian innych użytkowników

 • Wyświetlanie modelu

Użytkownicy z rolą Obserwator nie mogą:

 • Wysyłanie zmian modelu do usługi udostępniania

 • Modyfikowanie obiektów modelu

 • Korzystanie z poleceń eksportu

Zauważ, że w przypadku otwarcia modelu w roli Obserwator wymagane jest ponowne uruchomienie Tekla Structures.

Uwaga: uprawnienia dostępu do udostępnionego modelu są usuwane po wykluczeniu modelu z udostępniania jedną z następujących metod:

 • wykluczenie modelu z udostępniania za pomocą polecenia Wyklucz z udostępniania,

 • aktualizacja do kolejnej wersji Tekla Structures,

 • użycie polecenia Zapisz jako w celu zapisania modelu.

Użytkownik z rolą Właściciel może zmienić rolę użytkownika w następujący sposób:

 1. Otwórz udostępniony model, którego role użytkownika chcesz zmienić.
 2. W menu Plik kliknij Udostępnianie > Użytkownicy.
 3. W oknie dialogowym Użytkownicy wybierz użytkownika, którego rolę chcesz zmienić.
 4. Kliknij strzałkę w kolumnie Rola, a następnie wybierz z listy nową rolę dla użytkownika.
 5. Jeśli chcesz wysłać powiadomienie e-mail do użytkownika, którego rola została zmieniona, zaznacz pole wyboru Wyślij wiadomość e-mail z powiadomieniem do użytkownika..
 6. W razie potrzeby wpisz krótki komunikat, który chcesz dołączyć do powiadomienia e-mail.

  Jeśli w wiadomości e-mail załączysz krótką informację, wszyscy zaproszeni użytkownicy oraz użytkownik, którego role zmieniono, otrzymają tę samą wiadomość.

 7. Kliknij Zapisz zmiany .

Usuwanie użytkowników z udostępnionego modelu

Użytkownicy z rolą Właściciel mogą usuwać zbędnych użytkowników z modelu udostępnionego.

 1. W menu Plik kliknij Udostępnianie > Użytkownicy.
 2. W oknie dialogowym Użytkownicy wybierz użytkownika, którego chcesz usunąć.
 3. Kliknij przycisk , aby usunąć uprawnienia użytkownika do dostępu i modyfikowania modelu.

  Jeśli klikniesz przycisk przypadkowo, możesz kliknąć ponownie przycisk, aby anulować usuwanie uprawnień użytkownika.

 4. Powtórz czynności 2 i 3 ze wszystkimi użytkownikami, których chcesz usunąć z modelu.
 5. Kliknij Zapisz zmiany, aby usunąć użytkowników z modelu.

Eksportowanie i importowanie użytkowników

Użytkownicy z rolą Właściciel mogą eksportować listę użytkowników w bieżącym modelu udostępnionym w celu wprowadzenia zmian w rolach i uprawnieniach użytkowników bądź dodania tych samych użytkowników do innego modelu udostępnionego.

 1. W menu Plik kliknij Udostępnianie > Użytkownicy.
 2. W dolnej części okna dialogowego Użytkownicy kliknij Eksportuj użytkowników.

  Lista użytkowników zostanie zapisana w pliku users.csv, w podfolderze \ModelSharing znajdującym się w folderze modelu. Format listy to <adres e-mail>;<rola>.

 3. W zależności od potrzeb wykonaj dowolne z następujących czynności:

  Aby

  wykonać procedurę

  Zmiana ról i uprawnień użytkowników w bieżącym modelu

  1. Otwórz plik users.csv.

  2. Zmień role użytkowników zgodnie z potrzebami lub usuń uprawnienia użytkowników, ustawiając ich role jako NONE.

  3. Zapisz i zamknij plik users.csv.

  4. Wróć do modelu udostępnionego.

  5. Aby zastosować zmiany, w dolnej części okna dialogowego Użytkownicy kliknij Importuj użytkowników.

  6. Wybierz plik users.csv.

  7. Kliknij Otwórz.

   Bieżąca lista użytkowników zostanie zaktualizowana, odzwierciedlając zmiany wprowadzone w pliku users.csv.

  8. Aby zapisać zmiany dotyczące użytkowników w bieżącym modelu, kliknij Zapisz zmiany.

  Kopiowanie użytkowników do innego modelu udostępnionego

  1. Zamknij bieżący model i otwórz inny model udostępniony.

  2. W menu Plik kliknij: Udostępnianie > Użytkownicy.

  3. W dolnej części okna dialogowego Użytkownicy kliknij Importuj użytkowników.

  4. Znajdź i wybierz plik poprzedniego modelu users.csv.

   Domyślnie plik users.csv jest zapisywany w podfolderze \ModelSharing znajdującym się w folderze modelu.

  5. Kliknij Otwórz.

   Użytkownicy wymienieni w pliku users.csv zostaną dodani do bieżącego modelu z rolami określonymi w tym pliku.

  6. Aby zapisać zmiany dotyczące użytkowników, kliknij Zapisz zmiany.

Wysyłanie powiadomień e-mail

Użytkownicy z rolą Właściciel mogą w dowolnym momencie wysyłać wiadomości e-mail do innych użytkowników modelu.

 1. W menu Plik kliknij Udostępnianie > Użytkownicy.
 2. W oknie dialogowym Użytkownicy zaznacz pole wyboru Wyślij wiadomość e-mail z powiadomieniem do użytkownika..
 3. W polu wiadomości pod polem wyboru Wyślij wiadomość e-mail z powiadomieniem do użytkownika. wpisz treść powiadomienia.
 4. W zależności od potrzeb wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Aby wysłać powiadomienie do określonych użytkowników, wybierz tych użytkowników z listy użytkowników modelu.

   Możesz przytrzymać klawisz Shift, aby wybrać zakres użytkowników, lub klawisz Control, aby wybrać kilku użytkowników.

  • Aby wysłać wiadomość do wszystkich użytkowników, upewnij się, że na liście użytkowników modelu nie są wybrani żadni użytkownicy.

 5. Kliknij Wyślij.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej