Właściwości widoku

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Właściwości widoku

W oknie dialogowym Właściwości widoku można wyświetlać i modyfikować właściwości widoku modelu.

Opcja

Opis

Nazwa

Nazwa widoku.

Kąt

Służy do wyboru kąta widzenia: Płaszczyzna lub 3D.

Rzutowanie

Typ rzutowania widoków.

Orto:Wszystkie obiekty mają ten sam rozmiar (brak perspektywy).Przy powiększaniu rozmiar tekstu i punktów nie ulega zmianie.Ponadto powiększenie pozostaje na licach obiektów.

Perspektywa:Odległe obiekty wydają się mniejsze niż obiekty leżące w pobliżu. To samo odnosi się do tekstu i punktów.Można powiększać i obracać model oraz oglądać go w trybie przelotu.

Obrót

Sposób obracania widoku wokół osi z i x.Obrót zależy od widoku.

Jednostki zależą od ustawień w menu Plik > Ustawienia > Opcje > Jednostki i dziesiętne.

Udostępnij

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy model został udostępniony za pomocą Tekla Model Sharing.

W Tekla Model Sharing widoki domyślnie nie są udostępniane.Widoki są udostępniane, jeśli mają nazwę, a opcji Udostępnij nadano wartość Udostępniony.

Kolor i przejrzystość wszystkich widoków

Ustawienie koloru i przejrzystości używane we wszystkich widokach (zgodnie ze stanem obiektów w modelu).

Prezentacja...

Umożliwia otwarcie okna dialogowego Prezentacja obiektu, w którym określa się ustawienia koloru i przejrzystości.

Głębokość widoku

Grubość wyświetlanego wycinka modelu.Głębokość można określać z osobna w górę i w dół płaszczyzny widoku.W modelu widoczne są tylko obiekty znajdujące się w obrębie głębi rzutu.

Jednostki zależą od ustawień w menu Plik > Ustawienia > Opcje > Jednostki i dziesiętne.

Wyświetl...

Otwiera okno dialogowe Wyświetl, w którym można zdefiniować, które obiekty mają być wyświetlane w widoku i w jaki sposób.

Widoczność grup obiektów

Umożliwia wskazanie grupy obiektów, która będzie wyświetlana w widoku.

Grupa obiektów...

Służy do otwierania okna dialogowego Grupa obiektów - filtr widoku, w którym można tworzyć i modyfikować grupy obiektów.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej