Dostosowywanie ustawień wyświetlania

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dostosowywanie ustawień wyświetlania

Ustawienia wyświetlania można dostosować, aby określać, jak elementy i inne obiekty modelu mają wyglądać w widokach modelu.

Ustawianie widoczności i prezentacji obiektów modelu w ustawieniach wyświetlaniach

Widoczność i prezentację można określić osobno dla różnych typów obiektów modelu.

 1. Kliknij dwukrotnie widok, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości widoku.
 2. Kliknij przycisk Wyświetl..., aby otworzyć okno dialogowe Wyświetl.
 3. Zaznaczaj pola wyboru lub usuwaj ich zaznaczenie, aby określić, jakie obiekty mają być wyświetlane w widoku.
  Można oddzielnie określić widoczność obiektu dla obiektów w modelu i dla obiektów w komponentach.
 4. Wybierz opcję prezentacji elementów, śrub, otworów, spoin, płaszczyzn konstrukcyjnych i prętów zbrojeniowych.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Szybko

  • Dokładny

  • Linia referencyjna (tylko w przypadku elementów)

  • Dokładne długie otwory (tylko w przypadku otworów)

  • Dokładnie - bez znaku spoiny (tylko w przypadku spoin)

 5. Podczas pracy z konstrukcjami betonowymi wylewanymi na miejscu, gdy funkcja zarządzania sekcjami wylewania jest włączona:
  1. Na liście Wylewany na miejscu wybierz, czy konstrukcje mają być wyświetlane jako Elementy czy jako Sekcje wylewania.
  2. W przypadku wybrania dla konstrukcji betonowych wylewanych na miejscu opcji Elementy należy określić, czy elementy mają być wyświetlane jako Scalone czy jako Oddzielone.
 6. Upewnij się, że wybrany jest widok.
 7. Kliknij Zmień, aby zastosować zmiany.
Uwaga:

Aby szybko zmienić widoczność obiektów w modelu i w komponentach, użyj kontekstowego paska narzędzi. Kliknij widok i za pomocą ikony oka na kontekstowym pasku narzędzi ustaw widoczność.

Ustawienia wyświetlania

Niektóre z tych ustawień mogą wpływać na wydajność systemu.

Opcja

Opis

Ustawienia

Elementy

Służy do określania sposobu, w jaki wyświetlane są elementy.

Szybko stosuje technikę szybkiego rysowania, która zapewnia wyświetlanie wewnętrznych ukrytych krawędzi, ale z pominięciem wycięć. Ustawienie to nie wpływa automatycznie na elementy dodane już do modelu. Po włączeniu tego ustawienia tryb szybkiej prezentacji zostanie zastosowany tylko do nowo tworzonych elementów oraz do elementów wyświetlanych z użyciem polecenia Pokaż z dokładnymi liniami.

Ustawienie Dokładny powoduje wyświetlanie wycięć przy jednoczesnym ukrywaniu wewnętrznych ukrytych linii elementów.

Po wybraniu ustawienia Linia referencyjna elementy są wyświetlane jako linie. Ta opcja znacznie zwiększa szybkość wyświetlania podczas wyświetlania całego modelu lub jego dużych fragmentów.

Konstrukcje betonowe wylewane na miejscu mogą być wyświetlane jako Sekcje wylewania lub jako Elementy, które mogą być Scalone lub Oddzielone. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Wyświetlanie konstrukcji betonowych wylewanych na miejscu.

Śruby

Służy do określania sposobu, w jaki wyświetlane są śruby.

Po wybraniu ustawienia Szybko wyświetlana jest oś, a łeb śruby oznaczany jest krzyżykiem. Jest to zalecany tryb prezentacji śrub, ponieważ znacznie zwiększa szybkość wyświetlania i zużywa mniejszą ilość pamięci operacyjnej.

Ustawienie Dokładny zapewnia wyświetlanie śrub, podkładek i nakrętek jako obiektów bryłowych.

Otwory

Służy do określania sposobu, w jaki wyświetlane są otwory.

Po wybraniu ustawienia Szybko wyświetlany jest tylko okrąg na pierwszej płaszczyźnie. Po wybraniu tej opcji Tekla Structures zawsze wyświetla otwory tylko na pierwszym elemencie (licząc od łba śruby). Jeśli w którymkolwiek elemencie występują otwory podłużne, będą one wyświetlane na pierwszym elemencie nawet jeżeli otwór na tym elemencie nie jest podłużny. Nowy otwór podłużny ma ten sam rozmiar i takim sam obrót jak pierwszy otwór podłużny (licząc od łba śruby).

Otwory znajdujące się poza elementem są zawsze wyświetlane w trybie Szybko.

Po wybraniu ustawienia Dokładny otwory są wyświetlane jako obiekty bryłowe.

Po wybraniu ustawienia Dokładne długie otwory tylko otwory podłużne są wyświetlane w trybie dokładnym, a zwykłe otwory w trybie szybkim.

Spoiny

Służy do określania sposobu w jaki wyświetlane są spoiny.

Po wybraniu ustawienia Szybko wyświetlane są tylko symbole spoin.

Po wybraniu ustawienia Dokładny spoiny wyświetlane są jako obiekty bryłowe. Dodatkowo wyświetlone są symbole spoin. Po wybraniu spoin wyświetlane są ich oznaczenia.

Ustawienie Dokładnie - bez znaku spoiny zapewnia wyświetlanie spoin jako obiektów bryłowych, ale bez dodatkowego wyświetlania symboli spoin. Po wybraniu spoin nie są też wyświetlane ich oznaczenia.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Ustawianie widoczności i wyglądu spoin.

Płaszczyzny konstrukcyjne

Służy do określania sposobu, w jaki wyświetlane są płaszczyzny konstrukcyjne.

Pręty zbrojeniowe

Służy do określania sposobu, w jaki wyświetlane są obiekty zbrojenia.

Przy ustawieniu Szybko kształt siatki zbrojeniowej wyświetlany jest z użyciem obrysu wielobocznego i linii przekątnej. Pojedyncze pręty zbrojeniowe i ich grupy są wyświetlane jako obiekty bryłowe.

Po wybraniu ustawienia Dokładny pręty zbrojeniowe, grupy prętów i siatki zbrojeniowe są wyświetlane jako obiekty bryłowe.

Zaawansowane

Etykieta elementu

Zobacz Wyświetlanie informacji o elemencie za pomocą etykiet elementów.

Rozmiar punktu

Umożliwia określanie rozmiaru i wyglądu punktów w widokach. Ma również wpływ na rozmiar i wygląd uchwytów podobnie jak opcja XS_​HANDLE_​SCALE.

Ustawienie W modelu powoduje podczas powiększania wzrost rozmiaru punktu na ekranie. Punkty i uchwyty są wyświetlane jako trójwymiarowe sześciany:

Po wybraniu ustawienia W widoku rozmiar punktu nie ulega powiększeniu. Umożliwia wyświetlanie punktów i uchwytów jako płaskich obiektów dwuwymiarowych:

Was this helpful?
Wstecz
Dalej