Dostosowywanie układu panelu właściwości

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dostosowywanie układu panelu właściwości

Tekla Structures wyświetla właściwości obiektu modelu w panelu właściwości. Edytor panelu właściwości umożliwia dostosowanie panelu właściwości do indywidualnych potrzeb. Dla każdego typu obiektu można osobno określić właściwości, które mają być widoczne na panelu właściwości. Można wyświetlać, ukrywać i organizować ustawienia w okienku właściwości oraz dodać najbardziej potrzebne atrybuty użytkownika (UDA) bezpośrednio do panelu właściwości.

Aby otworzyć okno dialogowe Edytor panelu właściwości, kliknij menu Plik > Ustawienia > Dostosuj > Panel właściwości.

Dzięki narzędziu Edytor panelu właściwości można wykonywać następujące czynności

 • organizować właściwości w odpowiedniej kolejności lub odpowiednich grupach

 • usuwać nieużywane lub niepotrzebne właściwości

 • tworzyć własne grupy dla właściwości, które uznasz za odpowiednie, łącznie z atrybutami użytkownika (UDA)

 • dodawać właściwości do istniejącej już grupy, łącznie z atrybutami użytkownika (UDA)

 • tworzyć zagnieżdżone grupy właściwości

 • zmieniać nazwy właściwości lub grup

 • zapisywać dostosowane układy panelu właściwości

Dostosowane układy panelu właściwości są zapisywane w pliku PropertyTemplates.xml w folderze ..Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UI\PropertyTemplates\. Jeśli nie możesz znaleźć folderu, upewnij się, że masz widoczne na komputerze ukryte pliki i foldery.

Administratorzy w firmie mogą dystrybuować dostosowane układy panelu właściwości w całej organizacji w taki sam sposób jak dostosowane wstążki lub karty.

Uwaga:

Można też użyć ustawień widoczności w panelu właściwości, aby określić, które właściwości mają być wyświetlane bez dostosowywania układu panelu właściwości.

Dodawanie właściwości lub grupy właściwości

Edytor panelu właściwości zawiera trzy kolumny:

 • Lista typów obiektów po lewej stronie. Znajdują się na niej wszystkie obiekty mające panel właściwości. Wybierz z list typ obiektu, którego układ panelu właściwości chcesz zmodyfikować.

  Podpowiedź do każdego typu obiektu wskazuje źródło, z którego wczytywana jest definicja typu obiektu: źródło domyślne, własne środowisko lub dostosowanie definiowane przez użytkownika.

 • Lista właściwości na środku. Zawiera wszystkie dostępne właściwości i atrybuty użytkownika (UDA) dla każdego typu obiektu. Można dodać te właściwości i atrybuty użytkownika do układu panelu właściwości jako zwykłe właściwości. Nie można ponownie dodać właściwości, które są już używane, ale można zmieniać ich kolejność w układzie panelu właściwości. Nie można dodawać właściwości, które są niezgodne z wybranym typem obiektu.

 • Układ panelu właściwości po prawej stronie. Pokazuje bieżący układ panelu właściwości w przypadku wybranego typu obiektu.
Aby wykonać procedurę

Wybór typu obiektu, którego układ panelu właściwości chcesz zmodyfikować

Dokonaj wyboru na liście typów obiektów po lewej stronie lub użyj pola Szukaj, aby przefiltrować jej zawartość.

Dodanie nowej właściwość do układu panelu właściwości

 1. W sekcji Dodaj środkowej kolumny wybierz Właściwość.

 2. Na liście właściwości wybierz jedną z nich.

  Aby wybrać wiele właściwości, użyj klawisza Ctrl lub Shift.

 3. Przeciągnij właściwość do układu panelu właściwości po prawej stronie.

  Właściwość można przeciągnąć do dowolnej grupy na panelu właściwości.

Dodanie nowej grupy do układu panelu właściwości

 1. W sekcji Dodaj środkowej kolumny wybierz Pusta grupa.

 2. Wprowadź nazwę nowej grupy.

 3. Przeciągnij szablon grupy do układu panelu właściwości po prawej stronie.

Można utworzyć nową grupę lub wstawić nową grupę wewnątrz istniejącej grupy, aby utworzyć zagnieżdżone grupy.

Można zmienić kolejność istniejących grup, przeciągając je.

Dodawanie przycisku Atrybuty użytkownika do układu panelu właściwości

Jeśli przypadkowo usuniesz przycisk Atrybuty użytkownika z układu panelu właściwości, możesz dodać go ponownie.

 1. W obszarze Dodaj w środkowej kolumnie wybierz Specjalny.

 2. Przeciągnij przycisk Atrybuty użytkownika do układu panelu właściwości po prawej stronie.

Niektóre typy obiektów mają atrybuty użytkownika, które są częścią grupy atrybutów i/lub są ukryte w oknie Edytor panelu właściwości. Na przykład otulina Dół należy do grupy Otulina dla zestawów prętów. Jeśli chcesz użyć tych atrybutów indywidualnie, możesz je wyszukać, wpisując __ (podwójne podkreślenie) w polu wyszukiwania środkowej kolumny. Ponadto można używać tych atrybutów w szablonach. Aby na przykład dodać otulinę Dół do szablonu raportu, użyj formuły pola wartości GetValue("USERDEFINED.__CovThickBottom").

Zmiana nazwy właściwości lub grupy właściwości

Czynność Procedura

Zmiana nazwy właściwości lub grupy właściwości

 1. W układzie panelu właściwości zaznacz właściwość lub grupę właściwości, której nazwę chcesz zmienić.

 2. Kliknij .

 3. W oknie dialogowym Zmień nazwę wprowadź nową nazwę i kliknij OK.

Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę właściwości lub grupy właściwości i wybrać polecenie Zmień nazwę.

Przywrócenie oryginalnej nazwy właściwości lub grupy właściwości

 1. W układzie panelu właściwości zaznacz grupę lub właściwość, której oryginalną nazwę chcesz przywrócić.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przywróć oryginalną nazwę.

Kopiowanie właściwości z jednego typu obiektu do innego

Właściwości można kopiować z jednego typu obiektu do innego, np. z belki stalowej do blachy stalowej. W razie potrzeby można skopiować kilka grup właściwości za jednym razem.

 1. Na liście typów obiektów po lewej stronie wybierz typ obiektu, z którego chcesz skopiować właściwości.
 2. W układzie panelu właściwości po prawej stronie zaznacz właściwość, którą chcesz skopiować.

  Aby wybrać wiele właściwości, użyj klawisza Ctrl lub Shift.

 3. Aby skopiować wybraną właściwość, kliknij .

  Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Kopiuj właściwości.

  Skopiowane właściwości są wyświetlane w środkowej kolumnie w obszarze Zawartość.

 4. Na liście typów obiektów po lewej stronie wybierz typ obiektu, do którego chcesz skopiować właściwości.
 5. Upewnij się, że w sekcji Dodaj jest wybrana opcja Skopiowane właściwości.
 6. Przeciągnij pole Skopiowane właściwości ze środkowej kolumny do układu panelu właściwości po prawej stronie.

  Nazwy i zawartość skopiowanych grup są wyświetlane w środkowej kolumnie, dopóki nie skopiujesz innej grupy lub nie zamkniesz narzędzia Edytor panelu właściwości.

  Jeśli kopiujesz zagnieżdżone grupy, kopiowane są też wszystkie grup zagnieżdżone wewnątrz grupy głównej.

  Uwaga:

  Nie można ponownie dodać właściwości, które są już używane. W przypadku skopiowania właściwości, które są już używane, skopiowane właściwości będą miały tekst W użyciu w sekcji Zawartość.

  Właściwości, których nie można dodać do wybranego typu obiektu, będą miały tekst Niekompatybilny w obszarze Zawartość.

Ustawianie domyślnej widoczności grupy właściwości

W panelu właściwości można określić, czy wybrane grupy właściwości są domyślnie widoczne, czy ukryte.

 1. W układzie panelu właściwości po prawej stronie zaznacz grupy właściwości, które chcesz ukryć.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Ukryj domyślnie.

  Ikona oka zmieni się jako ukryta: . Wybrane grupy właściwości są teraz domyślnie ukryte w panelu właściwości.

 3. Aby grupy właściwości były ponownie domyślnie wyświetlane w panelu właściwości, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Pokaż domyślnie.

  Ikona oka zmieni się jako widoczna: . Wybrane grupy właściwości są teraz domyślnie widoczne w panelu właściwości.

Należy pamiętać , że zmiany widoczności w panelu właściwości nadpisują ustawienia domyślne.

Usuwanie dostosowania

Czynność Procedura

Usuwanie właściwości lub grupy właściwości

 1. W układzie panelu właściwości zaznacz właściwość lub grupę właściwości, którą chcesz usunąć.

  Aby wybrać wiele właściwości, użyj klawisza Ctrl lub Shift.

 2. Kliknij .

Możesz też kliknąć właściwość lub grupę właściwości prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Usuń.

Odrzucenie zmian

Aby odrzucić zmiany i przywrócić poprzedni zapisany stan, kliknij przycisk Odrzuć wszystko.

Usuwanie pojedynczego dostosowania

Aby usunąć dostosowanie panelu właściwości wybranego typu obiektu, kliknij przycisk Przywróć.

Możesz też kliknąć wybrany typ obiektu prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Przywróć wartości domyślne.

Usuwanie wszystkich dostosowań

Kliknij przycisk Przywróć wszystko aby usunąć dostosowanie wszystkich układów panelu właściwości.

Zapisanie zmian

Jeśli zmiany wydają się właściwe, zapisz dostosowany układ panelu właściwości.

 1. Kliknij przycisk Zapisz wszystko.
 2. Po powrocie do Tekla Structures, Tekla Structures zapyta, czy chcesz ponownie wczytać zmienione szablony panelu właściwości. Kliknij Tak, aby zatwierdzić dostosowany układ używanego panelu właściwości.

Atrybuty użytkownika (UDA) w dostosowanym panelu właściwości

W panelu właściwości przycisk Atrybuty użytkownika w grupie właściwości Więcej otwiera okno dialogowe atrybutów użytkownika (UDA). Jeśli dostosujesz panel właściwości, możesz dodać najważniejsze atrybuty UDA bezpośrednio do panelu właściwości, aby nie musieć otwierać osobnych okien dialogowych UDA.

Podczas tworzenia lub modyfikowania obiektów modelu atrybuty UDA są automatycznie stosowane wraz ze wszystkimi właściwościami obiektu. Atrybuty UDA są stosowane automatycznie niezależnie od ich obecności w panelu właściwości lub w oknach dialogowych UDA.

Atrybuty UDA z następującymi typami jednostek są obsługiwane i działają prawidłowo, jeśli są dodane w panelu właściwości: Opcja, Łańcuch, Liczba całkowita, Liczba zmiennoprzecinkowa, Data, Odległość, Ciężar, Siła, Moment, Kąt, Współczynnik i Powierzchnia. Atrybuty UDA z innymi typami jednostek muszą być używane za pośrednictwem okien dialogowych UDA.

Uwaga:

Widocznością atrybutów użytkownika w panelu właściwości można sterować bez dostosowywania układu panelu właściwości. Służą do tego opcje widoczności właściwości i funkcja wyszukiwania w panelu właściwości.

Przykład: jak dodać atrybuty użytkownika związane z IFC do układu panelu właściwości i skopiować je do innego typu obiektu

W tym przykładzie pokazano, jak dodać grupę atrybutów użytkownika (UDA) związanych z IFC do układu panelu właściwości słupa stalowego i skopiować grupę do układu panelu właściwości belki stalowej.

 1. Na liście typów obiektów wybierz pozycję Słup stalowy.

 2. W sekcji Dodaj wybierz pozycję Pusta grupa. Jako nazwę nowej grupy wprowadź IFC.

 3. Przeciągnij szablon grupy do układu panelu właściwości po prawej stronie.

 4. W obszarze Dodaj wybierz pozycję Właściwość. W polu wyszukiwania wprowadź IFC, aby znaleźć atrybuty użytkownika (UDA) związane z IFC.

 5. Zaznacz wszystkie atrybuty użytkownika (UDA) związane z IFC i przeciągnij je do grupy utworzonej w układzie panelu właściwości.

 6. Po dodaniu wszystkich niezbędnych atrybutów użytkownika (UDA) do nowej grupy skopiuj tę grupę, aby móc ją dodać również do układu panelu właściwości belki stalowej. Wybierz nazwę grupy i kliknij przycisk Kopiuj wybrane elementy .

  Nazwa i zawartość skopiowanej grupy właściwości są wyświetlane w środkowej kolumnie. Jak widać, właściwości zostały skopiowane ze słupa stalowego.

 7. Aby dodać skopiowaną grupę właściwości do układu panelu właściwości belki stalowej, na liście typów obiektów wybierz pozycję Belka stalowa.
 8. Przeciągnij skopiowaną grupę ze środkowej kolumny do układu panelu właściwości belki stalowej po prawej stronie.

  Teraz atrybuty UDA związane z IFC są dostępne zarówno w układzie panelu właściwości słupa stalowego i w układzie panelu właściwości belki stalowej.

 9. Kliknij przycisk Zapisz wszystko, aby zapisać zmiany. Po powrocie do Tekla Structures, Tekla Structures zapyta, czy chcesz ponownie wczytać zmienione szablony panelu właściwości. Kliknij Tak, aby zatwierdzić dostosowany układ używanego panelu właściwości.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej