Zmienianie koloru i przezroczystości obiektów modelu przy użyciu prezentacji obiektu

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Zmienianie koloru i przezroczystości obiektów modelu przy użyciu prezentacji obiektu

Użyj prezentacji obiektu, aby ustawić kolor i przezroczystość obiektów modelu w widokach modelu i utworzyć dostosowane prezentacje modelu przy użyciu określonych grup obiektów.

Dzięki ustawieniom prezentacji obiektu i grup obiektów można określić, że na przykład tylko niektóre obiekty modelu są widoczne lub niektóre obiekty modelu mają wskazany kolor.

Aby otworzyć ustawienia prezentacji obiektu, na karcie Widok kliknij Prezentacja. Pojawi się okno dialogowe Prezentacja obiektu.

Należy pamiętać, że zmiana ustawień w polu Prezentacja obiektu ma wpływ na wszystkie widoki modelu.

Na poniższych obrazach pokazano ten sam model z różnymi ustawieniami przejrzystości:

 1. Standardowe ustawienia kolorów i przejrzystości

 2. Widoczne są tylko elementy, których nazwa profilu zaczyna się literami IPE* lub HEA*

 3. Elementy, których atrybut użytkownika Planowana data budowy ustawiono na określoną datę, są wyświetlane na niebiesko, a wszystkie inne elementy są w 90% przezroczyste

Użyj właściwości Klasa, aby zmienić kolor elementów i zbrojenia

Należy użyć ustawień prezentacji obiektu Kolor według klasy i Widoczne, aby umożliwić zmianę koloru elementów i zbrojenia we właściwościach elementu i zbrojenia.

 1. Aby otworzyć ustawienia prezentacji obiektu, na karcie Widok kliknij Prezentacja.
  Pojawi się okno dialogowe Prezentacja obiektu.
 2. W oknie dialogowym upewnij się, że
  • Grupa obiektu jest ustawiona na All

  • Kolor jest ustawiony na Kolor wg klasy

  • Przezroczystość jest ustawiona na Widoczne

  W przypadku tych ustawień wszystkie elementy i zbrojenie mają kolor zgodnie ze swoją właściwością Klasy we właściwościach elementu i zbrojenia.

  Dopuszczalne numery klas mieszczą się w zakresie od 0 do 14 i dają różne kolory:

  Numery klas powyżej 14 dają te same kolory jak klasy od 1 do 14. Przykładowo numery klas 2, 16, 30, 44 itd. dają kolor czerwony.

 3. Aby zmienić kolor elementu lub zbrojenia, we właściwościach elementu lub zbrojenia, należy:
  1. W panelu właściwości w oknie Klasa wybierz nową klasę.
  2. Kliknij Zmień.

  Możesz też zmienić właściwości Klasy na kontekstowym pasku narzędzi.

Uwaga:

Numerów klas można używać do definiowania koloru domyślnego obiektów wylewanych i przerw roboczych.

Definiowanie ustawień koloru i przezroczystości dla grup obiektów

 1. Na karcie Widok kliknij Prezentacja, aby wyświetlić okno dialogowe Prezentacja obiektu.

  Ustawienia Kolor wg klasy oraz Widoczne są domyślnie włączone.

 2. Aby zdefiniować kolor i widoczność wybranej grupy obiektów, kliknij Dodaj wiersz.
 3. Wybierz grupę obiektów na liście Grupa obiektów.
 4. Użyj listy Kolor, aby zdefiniować kolor obiektów w grupie obiektów.
 5. Użyj listy Przezroczystość, aby zdefiniować przezroczystość obiektów w grupie obiektów.
 6. Powtórz czynności opisane w punktach 3–5 dla każdego dodawanego wiersza.
 7. Użyj przycisków Przesuń w górę i Przesuń w dół, aby zmienić kolejność wierszy.

  Kolejność czytania wierszy następuje od dołu do góry. Jeśli obiekt należy do kilku grup, górny wiersz określa ustawienia koloru i przejrzystości, które mają być użyte dla obiektów.

 8. W polu obok przycisku Zapisz jako wprowadź niepowtarzalną nazwę.
 9. Kliknij Zapisz jako, aby zapisać ustawienia.
Uwaga:

Jeśli ustawienie nie obejmuje grupy All, Tekla Structures doda ten wiersz na dole listy po kliknięciu przycisku Zmień, Zastosuj lub OK.

Ustawienia koloru w prezentacji obiektu

Opcja Opis

Jak jest

Używany jest bieżący kolor.

Jeśli obiekt należy do jednej z grup obiektów zdefiniowanych w poniższych wierszach, jego kolor jest określany przez ustawienia, jakie dana grupa obiektów ma w konkretnym wierszu.

Kolory

Wybierz kolor z listy.

Kolor wg klasy

Wszystkie elementy są kolorowane zgodnie z ich właściwością Klasa.

Kolor wg partii

Elementy należące do różnych partii lub faz mają różne kolory odpowiednio do numeru partii lub fazy.

Kolor wg fazy

Kolor wg typu analizy

Elementy są wyświetlane zgodnie z klasą elementu analitycznego.

Kolor wg poprawności analizy

Elementy są wyświetlane zgodnie ze wskaźnika wykorzystania zgodnie z analizą.

Kolor wg atrybutu

Elementy są wyświetlane w różnych kolorach zgodnie z wartościami atrybutu użytkownika.

Ustawienia przezroczystości w prezentacji obiektu

Opcja Opis

Jak jest

Bieżąca widoczność.

Jeśli obiekt należy do dowolnej grupy obiektów, których ustawienia koloru i widoczności zostały już określone, jego ustawienia zostaną odczytane z tej grupy.

Widoczne

Obiekt jest widoczny w widokach.

50% przezroczysty

Obiekt jest przezroczysty w widokach.

70% przezroczysty

90% przezroczysty

Ukryty

Obiekt jest niewidoczny w widokach.

Definiowanie własnych kolorów dla grup obiektów w prezentacji obiektu

Jeśli właściwości koloru nie są wystarczające, można zdefiniować własne kolory.

 1. Na karcie Widok kliknij Prezentacja, aby wyświetlić okno dialogowe Prezentacja obiektu.
 2. Wybierz grupę obiektów na liście Grupa obiektów.
 3. Na liście Kolor wybierz Wybierz kolor....
 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij odpowiedni kolor na palecie Kolory podstawowe.

  • Kliknij Definiuj kolory niestandardowe i utwórz własny kolor:

   1. Kliknij kolor w oknie kolorów.

   2. Określ głębię barwy za pomocą paska kolorów po prawej stronie lub wpisz dokładne wartości RGB.

   3. Kliknij Dodaj do kolorów niestandardowych.

   4. Kliknij odpowiedni kolor na palecie Kolory niestandardowe, aby go wybrać.

 5. Kliknij OK.
 6. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

  Po następnym otwarciu okna dialogowego Prezentacja obiektu na liście Kolor widocznych będzie maksymalnie 10 kolorów określonych ostatnio. Są one wyświetlane nad linią przerywaną:

Informacje o kolorach zdefiniowanych dla grup obiektów są przechowywane w pliku used_custom_colors.clr, który znajduje się w folderze bieżącego modelu \attributes.

Informacje o kolorach dodanych przez użytkownika do palety Kolory niestandardowe są przechowywane w pliku xs_user.xxx w folderze modelu (xxx to nazwa użytkownika).

Kopiowanie ustawień prezentacji obiektu do innego modelu

 1. Wybierz ustawienia, które chcesz skopiować.

  Grupy obiektów utworzone przez użytkownika znajdują się w bieżącym folderze modelu \attributes i mają rozszerzenie nazwy pliku .rep.

 2. Wybierz lokalizację, do której chcesz skopiować ustawienia.
  • Aby udostępnić ustawienia w innym modelu, skopiuj je do folderu \attributes modelu docelowego.

  • Aby udostępnić ustawienia we wszystkich modelach, skopiuj je do folderu projektu lub firmowego określonego za pomocą opcji zaawansowanej XS_​PROJECT lub XS_​FIRM.

 3. Uruchom ponownie Tekla Structures.

Jeśli chcesz usunąć ustawienia w folderze \attributes wybierz plik .rep i naciśnij Usuń.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej