Tworzenie zespołów

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tworzenie zespołów

Tekla Structures tworzy zespół złożony z elementów stalowych, jeśli połączy się je spoiną lub śrubą warsztatową. Zespoły i ich główne elementy są definiowane automatycznie przy tworzeniu pojedynczych spoin lub śrub warsztatowych albo przy stosowaniu automatycznych połączeń, które powodują tworzenie spoin lub śrub warsztatowych.

Tworzenie zespołu

 1. Upewnij się, że przełącznik wyboru Wybierz zespoły Pasek narzędzi Wybieranie jest aktywny.
 2. Wybierz elementy i/lub zespoły, które chcesz połączyć.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zespół > Utwórz zespół.

Tworzenie podzespołu

Można utworzyć podzespół złożony z elementów znajdujących się już w zespole.

 1. Upewnij się, że przełącznik wyboru Wybierz obiekty w zespołach Pasek narzędzi Wybieranie jest aktywny.
 2. Wybierz elementy, które mają się znaleźć w podzespole.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Utwórz podzespół.

Używanie śrub do tworzenia zespołów

Do tworzenia i łączenia zespołów można używać śrub. Zespoły zagnieżdżone można tworzyć, łącząc podzespoły z istniejącym już zespołem lub dołączając po prostu do zespołu kolejne elementy za pomocą śrub.

Do kontrolowania sposobu, w jaki Tekla Structures tworzy zespoły, służą listy Połącz jako i Typ śruby we właściwościach obiektu Śruba. Kolejność wyboru elementów podczas tworzenia połączenia decyduje o tym, które elementy zespołu są główne, a które podrzędne, czyli o hierarchii zespołu.

Połącz jako

Typ śruby

Wynik

Jako podzespół

Warsztat lub Budowa

Zespół zagnieżdżony z zespołem śrubowanym jako podzespół.

Pierwszy wybrany element określa zespół, do którego nastąpi śrubowanie.

Jako element podrzędny

Warsztat

Podstawowy zespół z elementem śrubowanym jako element podrzędny.

Pierwszy wybrany element staje się zazwyczaj głównym elementem zespołu.

Jako element podrzędny

Budowa

Nie utworzono zespołu.

Śrubowanie podzespołów do istniejącego już zespołu

 1. Na karcie Stal przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i kliknij Śruba , aby otworzyć właściwości Śruba.
 2. Na liście Połącz jako wybierz Jako podzespół.
 3. Wybierz w zespole element, do którego ma nastąpić śrubowanie.
 4. Wybierz w podzespole element, który ma być śrubowany.
 5. Wskaż początek grupy śrub.
 6. Wskaż punkt wyznaczający kierunek x grupy śrub.

Używanie spoin do tworzenia zespołów

Tekla Structures kształtuje zespoły z uwzględnieniem miejsca, w którym należy wykonać spoinę. Można tworzyć spoiny na warsztacie i na budowie.

Kolejność wyboru elementów podczas tworzenia połączenia decyduje o tym, które elementy zespołu są główne, a które podrzędne, czyli o hierarchii zespołu. Pierwszy wybrany element staje się głównym elementem zespołu. Tekla Structures wymiaruje elementy podrzędne na rysunkach zespołu względem elementu głównego. Największy element główny, do którego przylega spoina, staje się głównym elementem zespołu.

Podczas łączenia zespołów pierwszy wybrany element określa zespół, do którego zostaną przyspawane podzespoły.

Do kontrolowania sposobu, w jaki Tekla Structures tworzy zespoły, służą listy Połącz jako i Warsztat/Budowa we właściwościach Spoiny.

Połącz jako

Warsztat/Budowa

Wynik

Jako podzespół

Warsztat: lub Budowa:

Zespół zagnieżdżony z zespołem przyspawanym jako podzespół.

Pierwszy wybrany element określa zespół, do którego nastąpi przyspawanie.

Jako element podrzędny

Warsztat:

Podstawowy zespół z elementem spawanym jako element podrzędny.

Pierwszy wybrany element staje się zazwyczaj głównym elementem zespołu.

Jako element podrzędny

Budowa:

Nie utworzono zespołu.

Spawanie podzespołów do istniejącego już zespołu

 1. Na karcie Stal przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i kliknij , aby otworzyć właściwości Spoiny.
 2. Na liście Połącz jako wybierz Jako podzespół.
 3. Wybierz w zespole element, do którego ma nastąpić przyspawanie.
 4. Wybierz w podzespole element, który ma zostać przyspawany.
 5. Utwórz rysunek, aby sprawdzić, czy znaki spoiny wyglądają prawidłowo.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej