Używanie grup obiektów w prezentacji obiektu i w filtrach

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Używanie grup obiektów w prezentacji obiektu i w filtrach

W grupach obiektów obiekty są pogrupowane według zestawu reguł i warunków. Grupy obiektów służą do kontrolowania przezroczystości i koloru obiektów modelu w widokach modelu oraz w filtrach określających, które obiekty są wyświetlane lub mogą być wybierane.

Gdzie używane są grupy obiektów

Grupy obiektów to zestawy reguł, za pomocą których można grupować obiekty według wybranych właściwości i warunków.

Użyj grupy obiektów w

Grupy obiektów do różnych celów używają różnych plików grup obiektów. Pliki grup obiektów są zapisywane w bieżącym folderze modelu attributes.

Grupa obiektów Rozszerzenie nazwy pliku

Grupa obiektów – Prezentacja

.PObjGrp

Grupa obiektów – Filtr widoku

.VObjGrp

Grupa obiektów – Filtr wyboru

.SObjGrp

Grupa obiektów – Organizator

.OrgObjGrp

Tworzenie grupy obiektów dla prezentacji obiektu

 1. Na karcie Widok kliknij Prezentacja, aby wyświetlić okno dialogowe Prezentacja obiektu.
 2. Kliknij Grupa obiektów..., aby otworzyć okno dialogowe Grupa obiektów - prezentacja.
 3. Wybierz istniejącą grupę obiektów na liście Zapisz/Wczytaj, aby utworzyć wersję zmienioną, lub kliknij Nowy filtr, aby rozpocząć bez istniejących ustawień.
 4. Kliknij Dodaj wiersz lub kontynuuj modyfikowanie ustawień w istniejącym wierszu.
 5. Wybierz opcje na listach Kategoria, Właściwość i Warunek.

  Możesz użyć tych samych właściwości obiektu i technik jak dla filtrowania.

 6. Na liście Wartość wpisz wartość lub wybierz ją z modelu.

  Wartości mogą być całymi ciągami, takimi jak nazwa profilu UC310*97. Oprócz tego można używać niekompletnych ciągów razem z symbolami wieloznacznymi. Przykładowo wartość UC* będzie pasować do wszystkich elementów, których nazwa profilu zaczyna się od znaków UC*. Puste wartości są dopasowywane do pustych właściwości obiektu.

  Używając wielu wartości, należy rozdzielać ciągi spacjami (na przykład 12 5). Jeśli wartość składa się z wielu ciągów, należy zamknąć ją w całości w cudzysłowach (na przykład "panel użytkownika") lub zastąpić spację znakiem zapytania (na przykład panel?użytkownika).

 7. Użyj opcji I/Lub i nawiasów, aby określić współdziałanie wielu wierszy.
 8. Aby tymczasowo wyłączyć reguły bez ich usuwania, można odznaczyć pola wyboru w pierwszej kolumnie wiersza. Zaznacz pole wyboru, aby ponownie włączyć regułę.
 9. W polu obok przycisku Zapisz jako wprowadź niepowtarzalną nazwę.
 10. Kliknij Zapisz jako, aby zapisać grupę obiektów.

Grupa obiektu - Ustawienia prezentacji

Podczas tworzenia grup obiektów w oknie dialogowym Grupa obiektów - prezentacja, można użyć tych samych właściwości obiektu i technik, jak dla filtrowania. Poniższa tabela przedstawia podstawowe opcje. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zobacz Właściwości obiektów w filtrowaniu i Techniki filtrowania.

Kolumna Opis

Pola wyboru

Zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić wiersz w regule. Domyślnie każdy nowy wiersz jest wyłączony

Nawiasy

Użyj nawiasów, aby utworzyć reguły zagnieżdżone.

Kategoria

Użyj kategorii Obiekt z atrybutami użytkownika lub, na przykład, jeśli musisz utworzyć filtr wyboru na podstawie GUID.

Właściwość

Wybierz dostępną właściwość. Można również wybrać wszystkie atrybuty użytkownika.

Warunek

Właściwości numeryczne, tekstowe i daty mają inny zestaw warunków.

Wartość

Wartość można wprowadzić ręcznie lub wybrać z modelu, klikając obiekt.

Na przykład, jeśli wybierzesz Element jako Kategorię i Nazwę jako Właściwość, a następnie klikniesz element w modelu, uzyskasz jego właściwości Nazwy w regule grupy obiektów.

I/Lub

Użyj kolumny i/lub podczas tworzenia reguł z kilku wierszy.

Puste pole jest traktowane tak samo, jakby wybrano opcję I.

Kopiowanie grup obiektów do innego modelu

 1. Wybierz grupę obiektów, którą chcesz skopiować.

  Grupy obiektów utworzone przez użytkownika znajdują się w folderze \attributes modelu i mają rozszerzenie pliku .PObjGrp.

 2. Wybierz, dokąd chcesz skopiować grupę obiektów.
  • Aby udostępnić grupę obiektów w innym modelu, skopiuj plik do folderu \attributes modelu docelowego.

  • Aby udostępnić grupę obiektów we wszystkich modelach, skopiuj plik do folderu projektu lub firmowego określonego za pomocą opcji zaawansowanej XS_​PROJECT lub XS_​FIRM.

 3. Uruchom ponownie Tekla Structures.

Jeśli chcesz usunąć grupę obiektów w folderze \attributes, wybierz plik .PObjGrp i naciśnij Delete.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej