Ręczne konfigurowanie serwera licencji Tekla

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Ręczne konfigurowanie serwera licencji Tekla

Jeśli podczas instalacji serwera licencji Tekla wystąpią jakieś problemy, serwer licencji może nie uruchomić się automatycznie. Jeśli tak się stanie, konieczne jest ręczne skonfigurowanie serwera licencji za pomocą aplikacji LMTOOLS.

Aby ręcznie skonfigurować serwer licencji Tekla:

 1. Przejdź do Licencjonowanie Tekla > LMTOOLS za pośrednictwem menu Start lub ekranu startowego zależnie od używanego systemu operacyjnego Windows. Uruchom aplikację LMTOOLS, mając uprawnienia administratora.
 2. Przejdź do zakładki Service/License File i wybierz opcję Configuration using Services.
 3. Przejdź do zakładki Config Services i wykonaj następujące czynności:

  Service Name: wybierz usługę licencyjną. W przypadku korzystania z serwera licencji Tekla należy zawsze wybierać usługę Tekla Licensing Service.

  Path to the lmgrd.exe: Kliknij Browse i wskaż plik lmgrd.exe. Domyślnie plik znajduje się w folderze C:\Tekla\License\Server.

  Path to the license exe: Kliknij Browse i wskaż plik tekla.lic. Domyślnie plik znajduje się w folderze C:\Tekla\License\Server.

  Path to the debug log file: kliknij Browse i zlokalizuj plik tekla_debug.log.

  Domyślnie plik znajduje się w folderze C:\Tekla\License\Server.

  Aby dołączać wpisy do pliku log debugowania, należy rozpocząć ścieżkę do tego pliku znakiem plus (+), jak w domyślnej ścieżce do pliku tekla_debug.log. Jeśli brak znaku plus, plik log będzie nadpisywany po każdym uruchomieniu usługi.

  Pamiętaj, że jeśli ustawisz Path to the debug log file poza folderem "C:\ProgramData\...", zostanie wyświetlony komunikat o błędzie: „Windows preferred path <SystemDrive>\ProgramData to store service data is not set”. Ten komunikat o błędzie można zignorować.

  Use Services: zaznacz to pole wyboru, aby uruchamiać usługę licencyjną jako usługę systemu Windows.

  Start Server at Power Up: zaznacz to pole wyboru, aby usługa licencyjna uruchamiała się automatycznie po uruchomieniu systemu Windows.

 4. Kliknij przycisk Save Service, aby zapisać ustawienia.
 5. Przejdź do zakładki Utilities i wykonaj następujące czynności:

  Vendor Name: wprowadź słowo tekla (małymi literami).

  Path: wprowadź nazwę serwera licencji.
  • Jeśli serwer licencyjny i Tekla Structures działają na tym samym komputerze, wprowadź nazwę @localhost. Możesz również wprowadzić port TCP/IP, np. 27007@localhost.
  • Jeśli serwer licencyjny oraz Tekla Structures działają na osobnych komputerach, wprowadź nazwę hosta serwera licencyjnego, np. @nazwa_hosta_serwera.
  • Możesz również wprowadzić port TCP/IP serwera licencyjnego, np. 27007@nazwa_hosta_serwera. Musisz określać port, jeśli używasz innego portu niż domyślny.
  • Możesz też wprowadzić kilka serwerów licencyjnych. Nazwy serwerów należy rozdzielać znakiem średnika, np. 27007@nazwa_hosta_serwera;27007@localhost.
 6. Kliknij przycisk Override Path, aby zastąpić obecne serwery licencyjne widoczne na liście stanów na zakładce Server Status.
 7. Przejdź do zakładki Start/Stop/Reread i uruchom serwer licencyjny, klikając Start Server.

  Na pasku stanu powinien się pojawić komunikat potwierdzający udane uruchomienie serwera.

 8. Przejdź do zakładki Server Status i wyślij zapytanie o stan serwera licencyjnego, klikając Perform Status Enquiry.

Na liście stanów widoczne są: port TCP/IP i nazwa hosta serwera licencyjnego. Informacje podane na liście powinny wskazywać, że serwer licencyjny i demon dostawcy (vendor daemon) tekla działają. Widoczne są na niej również wszystkie licencje aktywowane na serwerze.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej