Tekla EPM

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tekla EPM

Dane modelu Tekla Structures można wyeksportować do Tekla EPM w postaci skompresowanego pakietu .zip. Pakiet ten zawiera plik XML z rewizjami rysunków, zestawieniami materiałów i atrybutami użytkownika, a także katalogi z plikami CNC i plikami rysunków.

Eksport modelu do Tekla EPM

 1. W menu Plik wybierz Eksportuj.
 2. Na karcie Eksport do Tekla EPM w oknie dialogowym Tekla EPM plugin wybierz Automatyczna nazwa pliku albo wpisz nazwę pliku eksportu w polu Nazwa pliku XML Tekla EPM.
 3. W sekcji Ustawienia eksportu wybierz, które informacje mają być uwzględniane w pliku XML do wyeksportowania.
 4. W sekcji Pliki rysunku wybierz, które pliki rysunków mają być eksportowane, a także gdzie mają być przechowywane różne typy rysunków.
 5. W sekcji Pliki CNC wybierz, czy i w jaki sposób mają być eksportowane pliki CNC.
 6. Kliknij Eksport do Tekla EPM.

  Ustawienia eksportu są zapisywane do wykorzystania w przyszłości.

  Jeśli jakiekolwiek pliki są nieaktualne lub nie zostaną znalezione dla eksportu, zostaną wyświetlone komunikaty ostrzegawcze informujące o takich plikach.

 7. W oknie komunikatu wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby kontynuować mimo brakujących plików, kliknij Tak.

  • Aby anulować eksport, kliknij Nie.

Wszelkie ostrzeżenia i komunikaty o błędach są wyświetlane w białym polu tekstowym w dolnej części okna dialogowego Tekla EPM plugin. Po zakończeniu eksportu w tym samym polu tekstowym zostanie wyświetlona ścieżka do wyeksportowanego pliku.

Następnie plik XML można importować w Tekla EPM. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz instrukcje w podręczniku Tekla EPM.

Więcej informacji na temat ustawień eksportu znajduje się w poniższej tabeli.

Ustawienia eksportu Tekla EPM

Ustawienie

Opis

Nazwa pliku XML Tekla EPM

Jeśli opcja Automatyczna nazwa pliku nie jest zaznaczona, można wpisać nazwę pliku, a następnie kliknąć ... w celu znalezienia i wybrania folderu, w którym zostanie zapisany plik XML.

Automatyczna nazwa pliku

Po wyborze opcji Automatyczna nazwa pliku plik eksportu jest zapisywany w folderze Tekla EPM znajdującym się w folderze modelu.

Format nazwy pliku to <numer projektu>_<numer eksportu>. Jeśli na przykład model ma numer projektu PROJ-NUM, pierwszy eksport zostanie zapisany w pliku TeklaStructuresModels\PowerFab-01\Tekla EPM\PROJ-NUM_1.zip. Następny eksport będzie mieć taką samą ścieżkę z wyjątkiem numeru, który będzie równy 2.

Eksportuj rysunki

Wybierz, rysunki dla których informacje mają być uwzględniane w eksporcie:
 • Opcja Wszystko powoduje wyeksportowanie informacji o wszystkich rysunkach w modelu.

 • Wybrane z listy rysunków eksportuje tylko informacje na temat rysunków, które są aktualnie wybrane w Menedżer dokumentów.

 • Wybrane z modelu eksportuje tylko informacje na temat rysunków, które są aktualnie wybrane w modelu.

Uwzględnij rysunki zespołów

Gdy ta opcja jest zaznaczona, w eksporcie są uwzględniane informacje o rysunkach zespołów. Pliki rysunków są również uwzględniane, jeśli nie wybrano opcji Nie eksportuj plików rysunków.

Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, informacje o rysunkach zespołów i pliki CNC są wykluczane z eksportu.

Uwzględnij rysunki pojedynczych elementów

Gdy ta opcja jest zaznaczona, w eksporcie są uwzględniane informacje o rysunkach pojedynczych elementów. Pliki rysunków są również uwzględniane, jeśli nie wybrano opcji Nie eksportuj plików rysunków.

Uwzględnij rysunki zestawcze

Gdy ta opcja jest zaznaczona, w eksporcie są uwzględniane informacje o rysunkach zestawczych. Pliki rysunków są również uwzględniane, jeśli nie wybrano opcji Nie eksportuj plików rysunków.

Uwzględnij rysunki zbiorcze

Gdy ta opcja jest zaznaczona, w eksporcie są uwzględniane informacje o rysunkach zbiorczych. Pliki rysunków są również uwzględniane, jeśli nie wybrano opcji Nie eksportuj plików rysunków.

Uwzględnij UDA rysunków

Gdy ta opcja jest zaznaczona, w eksporcie są uwzględniane informacje o atrybutach użytkownika odnoszących się do rysunków.

Na liście po prawej stronie wybierz, które informacje mają być uwzględniane:
 • Z raportu powoduje uwzględnienie informacji z raportu 450 TeklaEPM_Drawing_UserDefined_v1.rpt. Domyślnie uwzględniane są wartości Opracował, Sprawdził oraz Data sprawdzenia.

 • Z rysunku (wolniej) zawiera wszystkie atrybuty użytkownika na rysunkach. Zauważ, że ta operacja może trochę potrwać.

 • Z obu (wolniej) powoduje uwzględnienie informacji zarówno z raportu 450 TeklaEPM_Part_UserDefined_v1.rpt, jak i z rysunku. Zauważ, że ta operacja może trochę potrwać.

Aby dostosować informacje o atrybutach użytkownika uwzględnianych w pliku eksportu, zobacz instrukcje w części Dostosowywanie eksportowanych informacji o atrybutach użytkownika.

Uwzględnij UDA elementów

Gdy ta opcja jest zaznaczona, w eksporcie są uwzględniane informacje o atrybutach użytkownika odnoszących się do elementów.

Na liście po prawej stronie wybierz, które informacje mają być uwzględniane:
 • Opcja Z raportu powoduje uwzględnienie informacji z raportu 450 TeklaEPM_Part_UserDefined_v1.rpt. Domyślnie uwzględniane są pola użytkownika 1–4 oraz komentarz.

 • Opcja Z modelu powoduje wygenerowanie informacji o elementach bezpośrednio z modelu.

 • Z obu powoduje uwzględnienie informacji zarówno z raportu 450 TeklaEPM_Part_UserDefined_v1.rpt, jak i z modelu.

Aby dostosować informacje o atrybutach użytkownika uwzględnianych w pliku eksportu, zobacz instrukcje w części Dostosowywanie eksportowanych informacji o atrybutach użytkownika.

Uwzględnij śruby, nakrętki i podkładki

Gdy ta opcja jest zaznaczona, w eksporcie będą uwzględniane informacje o śrubach/nakrętkach/podkładkach.

Uwzględnij UDA śrub, nakrętek i podkładek

Gdy ta opcja jest zaznaczona, w eksporcie są uwzględniane atrybuty użytkownika odnoszące się do śrub/nakrętek/podkładek.

Na liście po prawej stronie wybierz, które informacje mają być uwzględniane:
 • Opcja Z raportu powoduje uwzględnienie informacji z raportu 450 TeklaEPM_BoltNutWasher_UserDefined_v1.rpt. Domyślnie uwzględniane są: identyfikator GUID, wartość IsBoltNutWasher oraz komentarz.

 • Opcja Z modelu powoduje wygenerowanie informacji o nakrętkach, śrubach i podkładkach bezpośrednio z modelu.

 • Z obu powoduje uwzględnienie informacji zarówno z raportu 450 TeklaEPM_BoltNutWasher_UserDefined_v1.rpt, jak i z modelu.

Aby dostosować informacje o atrybutach użytkownika uwzględnianych w pliku eksportu, zobacz instrukcje w części Dostosowywanie eksportowanych informacji o atrybutach użytkownika.

Uwzględnij sworznie

Gdy ta opcja jest zaznaczona, w eksporcie są uwzględniane informacje o sworzniach.

Uwzględnij UDA sworzni

Gdy ta opcja jest zaznaczona, w eksporcie są uwzględniane informacje o atrybutach użytkownika odnoszących się do sworzni.

Na liście po prawej stronie wybierz, które informacje mają być uwzględniane:
 • Opcja Z raportu powoduje uwzględnienie informacji z raportu 450 TeklaEPM_Stud_UserDefined_v1.rpt. Domyślnie uwzględniane są: identyfikator GUID sworznia oraz komentarz.

 • Opcja Z modelu powoduje wygenerowanie informacji o sworzniach bezpośrednio z modelu.

 • Z obu powoduje uwzględnienie informacji o sworzniach zarówno z raportu 450 TeklaEPM_Stud_UserDefined_v1.rpt, jak i z modelu.

Aby dostosować informacje o atrybutach użytkownika uwzględnianych w pliku eksportu, zobacz instrukcje w części Dostosowywanie eksportowanych informacji o atrybutach użytkownika.

Nie eksportuj plików rysunków

Gdy ta opcja jest zaznaczona, w eksporcie nie są uwzględniane żadne pliki rysunków.

Użyj plików rysunków z folderu

Gdy ta opcja jest zaznaczona, w eksporcie są uwzględniane pliki rysunków z folderu określonego poniżej.

Aby zmienić ten folder, kliknij ... obok pola tekstowego. Następnie wyszukaj i wybierz folder.

Zauważ, że nazwy plików rysunków muszą być zgodne z numerami rysunków, z wyjątkiem rozszerzenia pliku. Na przykład prawidłową nazwą pliku dla rysunku 200 będzie 200.

Podfolder rysunku zespołu

Podfolder rysunku pojedynczego elementu

Podfolder rysunku zestawczego

Podfolder rysunku zbiorczego

Zapisywanie poszczególnych typów rysunków w różnych folderach jest opcjonalne. Zalecamy takie postępowanie, jeśli istnieją rysunki różnych typów mające takie same nazwy. Przechowywanie różnych typów rysunków w różnych folderach ułatwia także umieszczanie rysunków w odpowiednich dziennikach rysunków przez Tekla EPM.

Aby wybrać foldery, kliknij ... obok poszczególnych pól tekstowych. Następnie wyszukaj i wybierz folder, w którym mają być zapisywane rysunki bieżącego typu.

Nie eksportuj plików CNC

Gdy ta opcja jest zaznaczona, w eksporcie nie będą uwzględniane pliki CNC.

Generuj pliki CNC - ustawienia

Gdy ta opcja jest zaznaczona, Tekla Structures generuje pliki CNC z bieżącego modelu.

Ze znajdującej się poniżej listy wybierz plik ustawień eksportu CNC, który ma zostać użyty.

Użyj plików CNC z folderu

Gdy ta opcja jest zaznaczona, w eksporcie są uwzględniane pliki CNC z folderu ustawionego poniżej.

Aby zmienić folder, kliknij ..., po czym wyszukaj i wybierz folder.

Zauważ, że nazwy plików rysunków muszą być zgodne ze znakami elementów, z wyjątkiem rozszerzenia pliku. Na przykład prawidłową nazwą pliku CNC dla znaku elementu w104 będzie w104.

Dostosuj atrybuty użytkownika do eksportu

Eksportowane atrybuty użytkownika pochodzą z przedstawionych poniżej raportów, które można dostosować, aby określić, które informacje mają być uwzględniane w eksporcie:
 • 450 TeklaEPM_Drawing_UserDefined_v1.rpt

 • 450 TeklaEPM_Part_UserDefined_v1.rpt

 • 450 TeklaEPM_Stud_UserDefined_v1.rpt

 • 450 TeklaEPM_BoltNutWasher_UserDefined_v1.rpt

Uwaga:
 • Nie dostosowuj żadnego z pozostałych raportów związanych z dodatkiem Tekla EPM.

 • Zawsze przechowuj dodatkowe kopie dostosowanych raportów w osobnym folderze.

 1. Otwórz folder środowiska, w którym są przechowywane raporty.

  Przykład: C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2021.0 Daily\Environments\Steel\reports.

 2. Utwórz kopię żądanego raportu i przenieś ją do innego folderu.
 3. Otwórz kopię w edytorze tekstu, np. Notatniku Microsoft.
 4. Dostosuj kopię zgodnie z własnymi potrzebami.
  Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
  • Poszczególne pola muszą być rozdzielane znakiem tabulacji.

  • Raport musi mieć jednowierszowy nagłówek zawierający nazwy poszczególnych pól. Te nazwy pól są uwzględniane w pliku eksportu, więc użytkownik może zdecydować, które pola Tekla EPM mają być mapowane.

  • Każdej z nazw pól można użyć tylko raz.

  • Każde pole w raporcie musi składać się z pojedynczego wiersza.

  • W raporcie 450 TeklaEPM_Part_UserDefined_v1.rpt pierwszym polem musi być identyfikator GUID elementu, a nazwą tego pierwszego pola w nagłówku raportu musi być GUID.

  • W raporcie 450 TeklaEPM_Drawing_UserDefined_v1.rpt pierwszym polem musi być identyfikator ID rysunku, a nazwą tego pierwszego pola w nagłówku raportu musi być ID.

 5. Zapisz kopię.
 6. Przenieś kopię do odpowiedniego folderu i zastąp istniejący raport.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej