Zarządzaj modelami referencyjnymi w Trimble Connector

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Zarządzaj modelami referencyjnymi w Trimble Connector

Modele referencyjne są częścią modelu Tekla Structures i mogą być pobierane z lub eksportowane do projektów Trimble Connect.

 • Aby rozpocząć zarządzanie modelami referencyjnymi, na karcie Trimble Connect na wstążce kliknij Modele.

Otworzy się okno dialogowe Trimble Connect - Modele.W tym miejscu można zarządzać modelami referencyjnymi na karcie Modele referencyjne, a modele podkładu na karcie Modele podkładu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnic między modelami referencyjnymi i modelami podkładu, zobacz Czy w danej sytuacji lepiej używać modeli referencyjnych, czy modeli podkładu?.

Wysyłanie modeli referencyjnych lub aktualizacji modelu referencyjnego

Można wysłać nowe modele referencyjne Tekla StructuresTekla Structures lub zaktualizowane wersje modeli referencyjnych do dołączonych projektów Trimble Connect.

Nowe i zaktualizowane modele referencyjne są oznaczone na różne sposoby:

Ikona lub etykieta

Znaczenie

Model referencyjny Tekla Structures nie został wysłany do projektu Trimble Connect.

Najnowsza wersja modelu referencyjnego Tekla Structures nie została wysłana do projektu Trimble Connect.

Model referencyjny ma tę samą wersję w Tekla Structures i w Trimble Connect.
 1. Otwórz zakładkę Modele referencyjne w oknie dialogowym Trimble Connect - modele.
 2. Aby przesłać nowy model referencyjny lub nową wersję modelu referencyjnego do projektu Trimble Connect, kliknij ikonę .

Pobieranie modeli referencyjnych lub aktualizacji modelu referencyjnego

Można pobrać i wstawić nowe lub zaktualizowane modele referencyjne z projektu Trimble Connect do modelu Tekla Structures.

Modele referencyjne i ich wersje są oznaczone różnymi ikonami w zależności od tego, czy są aktualne:

Ikona Znaczenie

Model referencyjny został zaktualizowany w projekcie Trimble Connect po ostatnim pobraniu go do Tekla Structures.

 • Kliknij , aby pobrać najnowszą wersję modelu.

Zaktualizowana wersja modelu referencyjnego nie została pobrana do Tekla Structures.

 • Kliknij , aby wstawić wersję do modelu Tekla Structures.

Wersja modelu referencyjnego istnieje w podfolderze modelu Tekla Structures, ale nie została wstawiona do modelu Tekla Structures.

 • Kliknij , aby wstawić wersję do modelu Tekla Structures.

Model referencyjny ma tę samą wersję w Tekla Structures i w Trimble Connect.
 1. Na zakładce Modele referencyjne w oknie dialogowym Trimble Connect - Modele kliknij dwukrotnie folder.

  Wyświetlona zostanie lista modeli referencyjnych w tym folderze.

 2. Aby wyświetlić wersje modelu referencyjnego, kliknij strzałkę po lewej stronie nazwy modelu referencyjnego.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz model referencyjny, który chcesz pobrać, a następnie kliknij przycisk .
  • Wybierz zaktualizowaną wersję modelu referencyjnego, którą chcesz pobrać, a następnie kliknij przycisk .

Nowy model referencyjny lub zaktualizowana wersja modelu referencyjnego może zostać pobrana do podfolderu modelu Tekla Structures i wstawiona do modelu Tekla Structures.

Tworzenie nowych folderów dla modeli referencyjnych

 1. Na zakładce Modele referencyjne w oknie dialogowym Trimble Connect - modele kliknij .
 2. W oknie dialogowym Wybierz foldery kliknij dwukrotnie projekt, aby wyświetlić foldery wewnątrz projektu.

  Jeśli folder zawiera podfoldery, można je wyświetlić, klikając dwukrotnie folder.

 3. Zaznacz jeden lub więcej folderów, w których chcesz połączyć model referencyjny, a następnie kliknij przycisk OK.

  Możesz również utworzyć nowy folder, wpisując nazwę folderu i klikając Utwórz lub usunąć istniejący folder z listy, najeżdżając kursorem na folder i klikając .

Wybrane foldery zostaną dodane do listy Folderów na zakładce Modele referencyjne w oknie dialogowym TrimblePołącz modele.

Eksport obiektów modelu Tekla Structures jako modelu referencyjnego .ifc do projektu Trimble Connect

Można utworzyć plik .ifc widoku układu współrzędnych 2.0 z obiektów modelu Tekla Structures i wyeksportować go do projektu Trimble Connect. Taki plik można utworzyć z wybranych obiektów modelu lub ze wszystkich obiektów modelu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby

  wykonać procedurę

  Określ, do którego projektu programu Trimble Connect i folderu ma zostać wyeksportowany model referencyjny .ifc

  1. W menu Plik wybierz Eksportuj > > .

   Zostanie otwarte okno dialogowe TrimbleConnect - Eksportuj IFC do Trimble Connect.

  2. Na liście u góry okna dialogowego wybierz projekt programu Trimble Connect.

  3. Na liście Folder zaznacz folder w wybranym projekcie programu Trimble Connect.

  Eksportowanie modelu referencyjnego .ifc do połączonego projektu programu Trimble Connect

  1. Na zakładce wstążki kliknij opcję Modele.

  2. W oknie dialogowym Trimble Connect - Modele na karcie Modele referencyjne kliknij dwukrotnie model, w którym chcesz zapisać wyeksportowany model referencyjny.

  3. Kliknij , aby rozpocząć eksport.

  Zostanie otwarte okno dialogowe TrimbleConnect - Eksportuj IFC do Trimble Connect.

 2. W polu Nazwa wpisz nazwę wyeksportowanego modelu lub obiektów modelu.

  Nazwa eksportu musi być unikatowa w obrębie projektu.

 3. Wybierz obiekty modelu do wyeksportowania:

  Aby wyeksportować

  wykonać procedurę

  Wszystkie obiekty modelu

  • Na liście Eksportuj zaznacz pozycję Wszystkie.

  Wybrane obiekty modelu

  1. Na liście Eksportuj zaznacz pozycję Wybrane.

  2. Zaznacz obiekty w widoku modelu.

   Aby wybrać żądane obiekty, upewnij się, że zostały aktywowane odpowiednie przełączniki wyboru.

  Wyfiltrowane obiekty modelu

  1. Na liście Eksportuj kliknij pozycję Filtr.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Na liście Filtr wybierz istniejący filtr.

   • Aby utworzyć nowy filtr, kliknij opcję obok listy Filtr.

 4. Wybierz ustawienia IFC, których chcesz użyć:

  Aby

  wykonać procedurę

  Używanie istniejących ustawień eksportu IFC

  • Na liście Ustawienia eksportu IFC wybierz plik ustawień.

   Plik ustawień musi znajdować się w folderze modelu \attributes, aby można było go wybrać z listyUstawienia eksportu IFC.

  Tworzenie i używanie nowych ustawień eksportu IFC

  • Kliknij opcję obok listy Ustawienia eksportu IFC.

  Plik .ifc nie obejmuje informacji o zespołach, a więc może służyć do eksportu jedynie elementów głównych. Dodatkowe zestawy właściwości można dołączać, zapisując zestaw właściwości po wybraniu: Plik > Eksport > IFC. Użyj nazwy pliku ifc.xml.

  Jeśli nie zaznaczysz pliku ustawień na liście Ustawienia eksportu IFC, program Tekla Structures nie będzie wiedział, które typy obiektów chcesz wyeksportować, więc wyeksportuje tylko geometrię powierzchni.

 5. Kliknij OK.

Po wyeksportowaniu modelu .ifc można pobrać model referencyjny do modelu Tekla Structures. Wybierz model referencyjny w oknie dialogowym Trimble Connect - Modele i kliknij . Po pomyślnym zakończeniu eksportu model zostanie oznaczony ikoną .

Jeśli model Tekla Structures zawiera zaktualizowaną wersję eksportowanego modelu referencyjnego, kliknij , aby wyeksportować zaktualizowaną wersję modelu referencyjnego.

Jeśli nie określono miejsca umieszczenia modelu .ifc w oknie dialogowym Eksport do IFC, model eksportowany do IFC znajduje się w relacji do punktu bazowego projektu w widoku 3D Trimble Connect. Jeśli punkt bazowy projektu nie został określony, model jest umieszczany w relacji do początku modelu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej