ELiPLAN

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

ELiPLAN

ELiPLAN firmy Elematic jest oprogramowaniem dla producentów prefabrykatów betonowych przeznaczonym do planowania i harmonogramowania zasobów oraz zarządzania nimi. Funkcje importu i eksportu oprogramowania ELiPLAN automatyzują przesyłanie danych między Tekla Structures a ELiPLAN.

Przesyłanie danych między Tekla Structures i ELiPLAN składa się z czterech elementów:

 1. Eksportowanie pliku danych ELiPLAN z Tekla Structures.

 2. Importowanie pliku danych ELiPLAN do oprogramowania ELiPLAN.

 3. Eksportowanie pliku danych stanu ELiPLAN z oprogramowania ELiPLAN.

 4. Importowanie pliku danych stanu ELiPLAN do Tekla Structures.

Funkcja importu pliku danych ELiPLAN do oprogramowania ELiPLAN obsługuje metodę przyrostową, a więc oprogramowanie ELiPLAN może tworzyć, aktualizować i usuwać elementy w swojej bazie danych. Kreślarze zajmujący się detalowaniem prefabrykatów betonowych mogą zatem eksportować najbardziej aktualne pliki danych po każdej zmianie modelu programu Tekla Structures.

W podobny sposób metodę przyrostową obsługuje funkcja importu pliku danych stanu ELiPLAN do programu Tekla Structures. Aby dane stanu i harmonogramu w modelu programu Tekla Structures pozostawały aktualne, zalecamy regularne aktualizowanie danych stanu.

W eksporcie EliPLAN geometria elementu (profil, cięcia, otwory i podcięcia) jest zawsze automatycznie eksportowany. Należy określić dane plotera i niezbędne atrybuty. Przy każdym eksporcie trzeba wyeksportować wszystkie elementy, które zostały wyeksportowane wcześniej, aby zapewnić prawidłowe zarządzanie zmianami w EliPLAN. To samo dotyczy importu. Eksport jest oparty na identyfikatorach GUID elementów, a import jest oparty na nazwie/numerze projektu oraz identyfikatorach GUID elementów.

Uwaga:

Format i zawartość pliku danych stanu ELiPLAN importowanego do programu Tekla Structures różni się od pliku danych eksportowanego z programu Tekla Structures do oprogramowania ELiPLAN.

Aby uzyskać więcej informacji na temat najważniejszych wskazówek dotyczących eksportu EliPLAN, zobacz Najlepsze praktyki w eksporcie ELiPLAN.

Eksportowanie pliku danych ELiPLAN

Należy wyeksportować wszystko, co jest gotowe.Jeśli używasz modelu udostępnionego, najpierw sprawdź sytuację, na przykład sprawdzając rysunki.

 1. Dodaj informacje ELiPLAN do atrybutów użytkownika ELiPLAN dla elementów.

  To jest opcjonalne - typy produktu i kody produktów są definiowane automatycznie.Istnieje wiele sposobów zmiany tego eksportu poza ręczną obsługą atrybutów UDA.Zobacz późniejsze rozdziały.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat atrybutów UDA, zobacz Atrybuty użytkownika ELiPLAN w niniejszym artykule.

 2. W menu Plik kliknij Eksport > ELiPLAN.

  Pojawi się okno dialogowe Eksport ELiPLAN.

 3. Określ właściwości eksportu ELiPLAN na kartach Parametry, Dane plotera. Zawartość danych i Ustawienia danych.Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości eksportu na różnych zakładkach, zobacz dalsze informacje w niniejszym artykule.
 4. Na karcie Parametry nadaj opcji Zakres eksportu wartość Wszystkie lub Wybrane.

  W każdej sesji należy zawsze wprowadzić do EliPLAN każdy gotowy element, aby mieć pewność, że wszystkie zmiany projektu są również wprowadzane do systemu.Model może mieć nieistotne lub niegotowe zespoły betonowe i dlatego zaleca się używanie opcji Wybrane do określania, które mają być eksportowane.Można uwzględnić koncepcyjne zespoły betonowe, ale następnie należy śledzić te elementy, na przykład za pomocą atrybutu UDA.Należy również upewnić się, że ich GUID pozostanie niezmieniony w późniejszych sesjach eksportu.

 5. Kliknij Utwórz.

  Domyślnie plik eksportu eliplan.eli jest tworzony w folderze bieżącego modelu, w podfolderze .\EP_files.

Ustawienia eksportu ELiPLAN

Użyj okna dialogowego Eksport ELiPLAN do kontrolowania właściwości eksportu ELiPLAN.

Zakładka Parametry

Ustawienie

Opis

Zakres eksportu

Umożliwia wybranie, czy mają być eksportowane wszystkie elementy, czy tylko wybrane. Z powodu przyrostowego importu EliPLAN należy ponownie wybrać te same elementy i niektóre dodatkowe elementy. W razie potrzeby podczas następnego eksportowania należy się upewnić, czy zmiany projektu również trafiają do systemu. W przeciwnym razie ELiPLAN zakłada, że elementy nieobecne w kolejnym pliku zostały usunięte w modelu Tekla Structures.

Zalecamy, aby opcja Wszystkie była zawsze używana. Tej opcji Wybrane należy stosować podczas eksportowania elementów po raz pierwszy, w przypadku eksportowania z nieukończonego modelu lub w specjalnych przypadkach. Za pomocą opcji filtrowania można kontrolować produkt lub zakres fazy.

Eksportuj przy użyciu filtra

Określ filtr wyboru. Elementy do eksportu są wybierane na podstawie określonego filtra wyboru.

Numeracja musi być aktualna do eksportu

Należy nadać temu ustawieniu wartość Tak, aby uniemożliwić eksportowanie, gdy numeracja nie jest aktualna. To zabezpiecza przed eksportowaniem nieukończonych zespołów betonowych.

Numer wersji eksportu

Elementy muszą mieć niepowtarzalny identyfikator. Dostępne opcje to GUID, ID, ACN i FloorMES.

Wartością domyślną jest 1.01 (ID), ale należy jej używać tylko wtedy, gdy eksport odbywa się tylko raz, ze względu na zmieniające się ID.

Użyj 2.00 (GUID), ponieważ ID zostaną zmienione się przy ponownym otwarciu modelu, co spowoduje powstanie duplikatów podczas eksportu.

Wybierz 2.00 (ACN), aby wyeksportować elementy z ACN.

Format wersji pliku 3.0 (FloorMES) jest przeznaczony do współdziałania z nowszymi wersjami Elematic FloorMES i także opiera się na GUID. Format pliku został rozszerzony o dodatkowe pola danych i dlatego nie jest wstecznie kompatybilny.

Wersja 3.0 eksportu obsługuje eksport kodu akcesoriów do danych plotera oraz eksport kodu akcesoriów dla otworów. Ponadto w przypadku eksportu w wersji 3.0 zapis plotera dla typu BL jest eksportowany dla elementów płyty kanałowej w celu zdefiniowania strony, która została wycięta. Zapis linii granicznej jest eksportowany jako linia równoległa do dłuższej strony elementu płyty kanałowej.

Nazwa pliku wyjściowego

Nazwa i lokalizacja tworzonego pliku eksportu. Nazwa domyślna to eliplan.eli. Można zaimportować ten plik do oprogramowania ELiPLAN. Aby wybrać inną lokalizację, użyj przycisku ....

Plik eliplan.eli zawiera m.in. informacje o materiałach. Dodatkowy kod, który jest opisem materiałów, znajduje się w bloku #Materials.

Dodatkowy kod jest oparty na typie materiału w następujący sposób:

 • W przypadku betonu domyślny dodatkowy kod jest taki sam jak nazwa materiału.

 • W przypadku siatki, prętów zbrojeniowych lub strun domyślnym dodatkowym kodem jest grade|size.

 • W przypadku materiałów osadzonych domyślnym kodem jest name|size|material.

Plik konwersji danych

Za pomocą tego pliku można konwertować nazwy profili parametrycznych na kody produktów ELiPLAN i opisy materiałów na kody akcesoriów ELiPLAN. W razie potrzeby należy utworzyć plik samodzielnie.

Nazwą domyślną pliku jest eliplan_export.dat, a plik ten może się znajdować w dowolnym folderze. Aby wybrać inną lokalizację, użyj przycisku ....

Plik konwersji danych eliplan_export.dat zawiera pary łańcuchów rozdzielone znakiem lub znakami tabulacji. Łańcuch po lewej stronie to nazwa profilu lub opis materiału Tekla Structures, a łańcuch po prawej stronie to odpowiadające dane ELiPLAN. Upewnij się, że używasz odpowiednich wielkości liter

Pamiętaj, że kody ELiPLAN zależą od producenta i kody prawidłowe w przypadku jednego producenta prawdopodobnie nie będą prawidłowe w przypadku innych.

Można wyłączyć/włączyć użycie pliku konwersji danych, odznaczając pole wyboru Włączone/Wyłączone obok ustawienia Plik konwersji danych.

Aby zapoznać się z przykładem zawartości pliku konwersji danych, zobacz plik Sample_for_Eliplan_Data_Conversion.dat.

Filtruj wg elementu: Dane elementu

Umożliwia wprowadzenie listy klas, które mają zostać wykluczone z eksportu lub w nim uwzględnione. Lista ta zawiera numery lub nazwy klas używane w przypadku elementów betonowych. Klasy lub nazwy należy rozdzielać spacjami.

Można również określić filtr wyboru w celu filtrowania danych elementów, materiałów lub podrzędnych elementów betonowych.

Filtruj wg elementu: Ilości materiału

Umożliwia wprowadzenie listy klas, które mają zostać wykluczone z eksportu lub w nim uwzględnione. Zawiera numery lub nazwy klas używane w przypadku materiałów. Klasy lub nazwy należy rozdzielać spacjami.

Można również określić filtr wyboru dla materiałów filtrujących.

Filtruj wg elementu: Beton podrzędny

Umożliwia wprowadzenie listy klas lub nazw, które mają zostać wykluczone z eksportu lub w nim uwzględnione. Lista ta zawiera numery lub nazwy klas używane w przypadku podrzędnych elementów betonowych. Klasy lub nazwy należy rozdzielać spacjami.

Można również określić filtr wyboru do filtrowania podrzędnych elementów betonowych.

Utwórz plik log

Umożliwia wybranie, czy ma być tworzony plik historii. Zaleca się utworzenie pliku historii, aby zapewnić prawidłowy eksport pliku.

Historia będzie powiadamiać o liczbie eksportowanych zespołów betonowych, jeśli na przykład:

 • Eksportowanie nie powiodło się, ponieważ numeracja nie została przeprowadzona.

 • Nie można eksportować niektórych zespołów betonowych.

 • Niektóre zespoły betonowe zostały zignorowane przez filtry lub są CIP.

 • Elementy osadzone lub cięcia do plotowania znajdują się całkowicie poza elementami.

 • Niektóre materiały lub odwzorowania konwersji danych typu produktu nie są rozpoznane.

Nazwa pliku log

Nazwa i lokalizacja tworzonego pliku historii. Aby wybrać inną lokalizację, użyj przycisku ....

Zakładka Dane plotera

Opcja

Opis

Produkty profili kanałowych i płyt

Eksport danych wycięć

Umożliwia wybranie sposobu eksportowania danych wycinków. Dostępne ustawienia:

 • Wszystkie: Eksportowane są wszystkie dane.

 • Tylko pełna głębokość przekrojów: Eksportowane są wyłącznie dane wycięć przechodzących przez cały element. Nie są eksportowane dane wnęki.

 • Brak: Dane wycięć nie są eksportowane.

Zalecane jest używanie opcji Tylko pełna głębokość przekrojów, ponieważ w przeciwnym razie małe wnęki zostaną uwzględnione w plotowaniu na obu powierzchniach.

Nachodzące na siebie wycinki są łączone w pliku eksportu.

To ustawienie istnieje osobno dla produktów profili kanałowych i płyt oraz dla ścian i ścian warstwowych typu sandwich.

Eksport danych elementów osadzonych

Umożliwia wybranie sposobu eksportowania danych elementów osadzonych. Dostępne ustawienia:

 • Tak: Dane elementów osadzonych są eksportowane.

 • Nie: Dane elementów osadzonych nie są eksportowane.

To ustawienie istnieje osobno dla produktów profili kanałowych i płyt oraz dla ścian i ścian warstwowych typu sandwich.
Eksportuj otwory przelotowe

Wybierz, czy eksportować dane otworów przelotowych. Dostępne ustawienia:

 • Tylko w strefach końcowych: Zapewnia otwory drenażowe tylko w strefach końcowych płyt kanałowych.
 • W strefach końcowych i wypełnionych rdzeniach: Zapewnia otwory drenażowe w strefach końcowych płyt kanałowych, a także dodaje otwory drenażowe po obu stronach wszystkich wypełnionych rdzeni. Element wypełnienia rdzenia można określić za pomocą klasy lub nazwy.
 • Tylko przy wypełnionych rdzeniach: Zapewnia otwory drenażowe tylko wokół wypełnionych rdzeni.
 • Nie (domyślnie): Dane otworów drenażowych nie są eksportowane.

Można również określić Offset otworów drenażowych, a także wyeksportować otwory drenażowe tylko na środku elementów o długości mniejszej niż długość określona dla ustawienia Tylko pośrodku, długość mniejsza niż.

Eksportuj wypełnione rdzenie

Umożliwia wybranie, czy ma być eksportowana geometria wypełnionych rdzeni płyty. Dostępne ustawienia:

 • Tak: Eksportuje geometrię wypełnionych rdzeni płyty.

 • Nie: Nie eksportuje geometrii wypełnionych rdzeni płyt.

Produkty ścian i ścian warstwowych: Zobacz opisy Eksport danych wycięć i Eksport danych elementów osadzonych powyżej.

Plotuj dodatkowe zbrojenie

Plotuj dodatkowe zbrojenie jako strefę graniczną.

Dostępne ustawienia:

 • Brak

 • Klasa

 • Nazwa

 • Gatunek

Plotuj wycinki/elementy osadzone jako linie

Eksportowanie podcięć i elementów osadzonych jako linii.

Dostępne ustawienia:

 • Brak

 • Klasa

 • Nazwa

 • Materiał/Gatunek

Plotuj nieregularne wycięcie/wnękę

Opcja Jako linie eksportuje jako linie wycięcia obszaru granicznego i wnęki, które pokrywają się z krawędzią przekątną. Domyślnie są eksportowane jako ramka.

Plotuj kotwy transportowe

Umożliwia określenie sposobu kreślenia geometrii uchwytu jako obrysu lub punktu środkowego.

Wyklucz elementy tnące wg

Umożliwia wykluczenie elementów ciętych z eksportu na podstawie ich właściwości.

Dostępne ustawienia:

 • Brak

 • Klasa

 • Nazwa

 • Materiał

To ustawienie jest wygodnym filtrem zmniejszającym liczbę dodatkowych cięć w plotowaniu.

Wyklucz elementy osadzone wg

Umożliwia wykluczenie elementów osadzonych z wyeksportowanych danych plotowania elementów osadzonych przez:

 • Brak

 • Klasa

 • Nazwa

 • Materiał

Można zdefiniować jedną lub wiele wartości dla wybranej właściwości.

Wyklucz powyżej położenia Z

Umożliwia określenie, czy wykluczyć z eksportowanych danych plotowania elementów osadzonych lub cięć powyżej określonej pozycji Z. Pozycja Z to głębokość elementu na palecie to znaczy ile milimetrów nad powierzchnią palety znajduje się najniższy punkt elementu osadzonego.

Można zdefiniować jedną lub wiele wartości dla wybranej właściwości.

Dostępne ustawienia:

 • Brak

 • Elementy osadzone

 • Cięcia

 • Elementy osadzone i cięcia

Zakładka Zawartość danych

Opcja

Opis

Nazwa projektu, Numer projektu

Te ustawienia służą do określania numeru projektu i nazwy projektu w eksportowanym pliku. Dostępne opcje to UDA projektu, Szablon projektu i Tekst użytkownika.

Komentarz 1 - 3

W polach komentarzy można podać dodatkowe informacje, które zostaną umieszczone na początku pliku eksportu.

Dostępne ustawienia:

Bez komentarza

Wersja Tekla Structures

Nazwa modelu

Nazwa użytkownika

Tekst użytkownika

Komentarze służą tylko do wyświetlania pliku eksportu i nie będą wczytywane do EliPLAN.

Kod produktu

Wybierz domyślne mapowanie kodu produktu, które następnie powinno być zgodne z dowolnym łańcuchem konwersji danych.

Kod akcesoriów

Określ kod akcesoriów dla standardowych elementów osadzonych, takich jak elementy stalowe. Będzie to kod zapisany dla każdego elementu osadzonego w blokach #Plotter (jeśli dotyczy) i #Materials, a wybrana opcja powinna być używana jako podstawa do dalszego mapowania konwersji danych. Domyślną opcją jest NAME|PROFILE-LENGTH|MATERIALGRADE.

Przekrój montażowy

Wczytaj przekrój montażowy z atrybutu użytkownika (UDA) lub z właściwości użytkownika (Szablon).

Plan montażu

Wczytaj plan montażu z atrybutu użytkownika (UDA) lub z właściwości użytkownika (Szablon).

Eksportuj dane materiału

Umożliwia wybranie, czy szczegółowe dane materiałowe (wykaz materiałów) elementów mają być wstawiane, czy wykluczane.

Jeśli nie są potrzebne dane materiałowe w ELiPLAN (lub jeśli nie ma modułu obsługi materiałów w ELiPLAN), należy wybrać Nie, aby wykluczyć te dane z pliku i zmniejszyć jego rozmiar.

Należy pamiętać, że po przesłaniu pliku z danymi materiałowymi (Tak) nie powinno się nigdy wyłączać (Nie) eksportu danych materiałowych w kolejnych eksportach. W przeciwnym razie wykaz materiałów w bazie danych ELiPLAN zostanie usunięty i wszystkie zmiany zostaną stracone.

Eksportuj dane gięcia prętów zbrojeniowych

Umożliwia wybranie, czy szczegółowe informacje o gięciu prętów zbrojeniowych mają być wstawiane, czy wykluczane.

Jeśli te dane nie są potrzebne w ELiPLAN, należy wybrać Nie, aby je wykluczyć z pliku i zmniejszyć jego rozmiar.

Należy pamiętać, że po przesłaniu pliku z danymi gięcia prętów zbrojeniowych (Tak) nie powinno się nigdy wyłączać (Nie) dla eksportu danych gięcia prętów zbrojeniowych w kolejnych eksportach.

Eksportuj pozycję Z elementu osadzonego

Umożliwia wybranie, czy poziom Z elementów osadzonych ma być wstawiany, czy wykluczany.

Uwagi

Użyj atrybutu UDA lub atrybutu szablonu, aby dodać dodatkowe informacje do przeglądania w wytwórni, takich jak stan projektu, zmiana stanu lub komentarz ogólny.

Wybierz typ uwag do wyeksportowania: UDA, atrybut szablonu lub własny tekst. Następnie wprowadź atrybut UDA, atrybut szablonu lub tekst.

Stos, Numer pala, Poziom pala

Eksport wyników stosu jest obsługiwany począwszy od wersji eksportu EliPlan 3.0. Można wybrać, czy UDA są odczytywane z elementu głównego, czy z zespołu betonowego.

UDA są wstępnie wypełnione, ale można je zmienić ręcznie.

Zakładka Ustawienia danych

Opcja Opis

Jednostka długości pręta zbrojeniowego

Umożliwia wybranie jednostki długości prętów zbrojeniowych.

Liczba cyfr po przecinku dziesiętnym

Umożliwia wybranie liczby cyfr po separatorze dziesiętnym (0–3).

Wartością domyślną jest 1 cyfra po separatorze dziesiętnym.

Znacznik podnośników

Umożliwia identyfikowanie haków transportowych według nazwy lub klasy (domyślnie).

Zbrojenie można również określić jako kotwy transportowe za pomocą klasy lub nazwy.

Istnieje również możliwość określenia wielu klas lub nazw. Jeśli nazwa składa się z wielu wyrazów, musi być ujęta w cudzysłów.

Ponadto atrybut użytkownika (UDA) lub atrybut szablonu (Szablon) można określić w celu zastosowania określonej właściwości z określoną wartością, aby rozpoznawać kotwy transportowe.

Po zidentyfikowaniu haków do podnoszenia typ instrukcji plotera jest zmieniany z WPL na LL.

Etykieta wypełnionych rdzeni

Można wprowadzić pojedynczy łańcuch (nazwę) lub wiele łańcuchów. Tekla Structures użyje podanej nazwy lub nazw jako kryteriów filtrowania, aby wyznaczyć pełne rdzenie z modelu. W zależności od wybranej opcji umieszczanie otworów przelotowych zostanie obliczone i zapisane w pliku eksportu.

Przedrostek identyfikatora

Umożliwia wprowadzenie przedrostka (litery), który ma być używany z numerem ID.

Typ numeru pozycji

Umożliwia wybranie, czy ma być eksportowany numer pozycji elementu betonowego, przypisany numer kontrolny (ACN) czy numer pozycji elementu betonowego i numer kontrolny ACN.

Usuń separator numeracji

Umożliwia wybranie, czy w numeracji ma być używany separator numeru pozycji. Wartością domyślną jest Nie.

Oznacz elementy specjalne

Nadaj tej opcji wartość Tak, aby ustawić specjalną etykietę dla elementów, które mają podcięcia. Ta opcja powoduje zaznaczenie płyt kanałowych z podcięciami mianownikiem SK (N dla płyt nieuciętych).

Kod struny

Określ UDA lub atrybut szablonu, aby odczytać kod struny. Domyślny odczytuje wartość z UDA TS_STRAND_CODE. Właściwość niestandardową można również określić za pomocą opcji Szablon.

Obliczenie powierzchni netto

Wybierz Wyklucz wszystkie cięcia, aby wykluczyć wszystkie cięcia, lub Wyklucz tylko cięcia o pełnej głębokości, aby wykluczyć tylko cięcia pełnej głębokości z obliczenia powierzchni netto, lub Powierzchnia brutto, aby wyeksportować powierzchnię brutto jako powierzchnię netto. Właściwość niestandardową można również określić za pomocą opcji Szablon. Sprawdzany jest cały zespół.

Obliczenie ciężaru

Określ, który ciężar będzie eksportowany.

Dostępne ustawienia:

 • Domyślnie: Raportuje ciężar określony przez atrybut CAST_UNIT.WEIGHT_NET.

 • WEIGHT: raportuje ciężar określony przez atrybut WEIGHT.

 • WEIGHT NET: raportuje ciężar określony przez atrybut WEIGHT_NET.

 • CAST UNIT WEIGHT: raportuje ciężar określony przez atrybut CAST_UNIT.WEIGHT.

 • MAIN PART WEIGHT: raportuje ciężar określony przez atrybut WEIGHT.

 • Szablon: raportuje ciężar określony przez określony atrybut szablonu lub właściwość użytkownika.

 • Gęstość użytkownika: raportuje wynik wartości gęstości użytkownika * objętość obiektu.

Znak dziesiętny

Ustaw jako znak dziesiętny kropkę (.) lub przecinek (,) w zależności od ustawień EliPLAN.

Plik konwersji danych EliPlan

Plik konwersji danych zawiera pary łańcuchów rozdzielone znakiem lub znakami tabulacji. Łańcuch po lewej stronie to nazwa profilu lub opis materiału Tekla Structures, a łańcuch po prawej stronie to odpowiadające dane ELiPLAN. Mapowanie może również zawierać jednostkę dla ilości w przypadku kodów materiałów.

Można połączyć kilka mapowań w jedno, ponieważ konwersja kodu produktu i materiału bazuje na tagach rozdzielonych znakiem „|”. Używana jest odpowiadająca konwersja, gdy w pliku źródłowym zostaną znalezione jakiekolwiek etykiety.

Należy pamiętać, że kody ELiPLAN zależą od producenta i kody prawidłowe w przypadku jednego producenta najprawdopodobniej nie będą prawidłowe w przypadku innych.

Kod produktu i kod materiału można określić osobno: mapowania następujące po wierszu #PRODUCT CODES służą do konwersji kodu produktu i odwzorowania po wierszu #MATERIAL CODES są używane do konwersji materiału.

Przykład pliku konwersji danych:

#PRODUCT CODES
//
// Hollow-core slabs
//
265X1200	HCS27
320X1200	HCS32
400X1200	HCS40
//
// Beams
//
BEAM|RCDL	B_LP2P
BEAM|RCL	B_LP
BEAM	B_SK

#MATERIAL CODES
//
// reinforcement
//
A500HW|6	TW6		kg
A500HW|8	TW8		kg
A500HW|10	TW10	kg
A500HW|12	TW12	kg
A500HW|16	TW16	kg
A500HW|20	TW20	kg
A500HW|25	TW25	kg
A500HW|32	TW32	kg
//
// Strands
//
1570/1770	1570/1770		m
//
// Meshes
//
B500K|8/8-200/200	B500K8-200			m2
B500K|10/10-250/400	B500K10-250/400		m2
//
// Embeds
//
HPKM39|50*110-110	HPKM39		pcs
Neoprene			NEO_10		m2
//
// Concrete materials
//
C35/45		C35		m3
C40/50		C40		m3
C45/55		C45		m3

Można połączyć kilka mapowań w jedno, ponieważ konwersja kodu produktu i materiału bazuje na tagach rozdzielonych znakiem „|”. Upewnij się, że używasz zgodnych wielkości liter.

Plik eksportu ELiPLAN (.eli)

Zawartość pliku .eli opisano poniżej.

Dane nagłówka z informacjami o pliku

Geometria elementów jest raportowana w blokach #Pieces i #Plotter:

#Pieces:

 • Zawiera niepowtarzalny wiersz danych dla każdej płyty.

 • Ma niepowtarzalny wiersz danych dla każdej płyty.

 • W przypadku płyt kanałowych zewnętrzne wymiary są raportowane w bloku #Pieces na podstawie wartości min (x, y) i max (x, y) płyty. Te wymiary opisują prostokąt, równoległobok lub trapez. Podana jest grubość, profil i dodatkowe informacje na płycie.
 • W bloku #Pieces można oddzielnie oznaczać płyty, które mają cięcia na krawędziach.

#Plotter:

 • Zawiera dane dla poszczególnych operacji plotowania elementów, takich jak elementy osadzone, wnęki i przecięcia.

 • Blok #Plotter zawiera również dane geometryczne rozmieszczone według pozycji płyty. Operacje są wykonywane na każdej płycie w oparciu o numer pozycji.
 • Każda operacja plotowania ma własny wiersz (akcesoria deskowanie, wnęki, przekroje poprzeczne).
 • W ustawieniach eksportu można określić zakres danych plotowania uwzględniony w eksporcie.
 • Kształty mogą być liniami, prostokątami lub okręgami.
 • Kolejność wierszy nie jest istotna, zostaną one przeorganizowane w ELiPLAN.
 • Jeśli nie można przedstawić geometrii jako prostokąta lub okręgu wewnątrz granic płyty, zostanie on przedstawiony jako linia.
 • Pokrywające się plotowania z granicami zewnętrznymi określonymi przez dane #Pieces zostały zminimalizowane i przekroczenie krawędzi jest uniemożliwione.

#Materials:

 • Zawiera dane ilości materiałów według elementów.

#Bars:

 • Zawiera dane dla kształtów prętów według elementów.

Przykład pliku eksportu:

2.00;1;;04.06.2019 11:49:15
# Pieces
56a109f8-562c-4aa5-882a-a45cc7be9b95;B_LP2P;B/1;7200.00;0.00;0.00;500.00;600.00;0.00;3628.80;1.51;4.32;1.08;;;PHASE 1;;N;0;
3dbe09b6-1b35-44e7-a18f-0c492a71b6a6;HCS32;HC/1;6000.00;6000.00;0.00;700.00;0.00;320.00;1655.09;0.69;4.20;4.06;;;PHASE 1;;N;0;
1d2c4018-daa3-4b5d-801a-4a1e491db41f;HCS32;HC/2;6000.00;6000.00;0.00;1200.00;0.00;320.00;2765.20;1.15;7.20;6.93;;;PHASE 1;;N;0;
0b003ef7-2c79-4e4d-844f-51616ad0584d;HCS32;HC/3;6000.00;6000.00;0.00;1200.00;0.00;320.00;2747.86;1.14;7.20;6.89;;;PHASE 1;;N;0;
e670a8ac-c034-4fa9-b5e3-0a17461502fb;HCS32;HC/4;5750.00;4875.00;0.00;1200.00;0.00;320.00;2446.78;1.02;6.89;6.13;;;PHASE 1;;N;0;
868229bf-36ed-4b87-9d2e-e7c36962b181;HCS32;HC/5;4875.00;4000.00;0.00;1200.00;0.00;320.00;2044.57;0.85;5.85;5.12;;;PHASE 1;;N;0;
# Plotter
HCS32;HC/3;LI;LI;5750.00;1200.00;6000.00;850.00;0.00;0.00;
# Materials
B_LP2P;B/1;C35;1.51;
HCS32;HC/1;C40;0.69;
HCS32;HC/1;1570/1770;18.00;
HCS32;HC/2;C40;1.15;
HCS32;HC/2;1570/1770;36.00;
HCS32;HC/3;C40;1.14;
HCS32;HC/3;1570/1770;34.69;
HCS32;HC/4;C40;1.02;
HCS32;HC/4;1570/1770;29.45;
HCS32;HC/5;C40;0.85;
HCS32;HC/5;1570/1770;24.22;
# Bars

Importowanie pliku danych stanu ELiPLAN

Jeśli istnieje plik danych stanu utworzony w oprogramowaniu ELiPLAN, można zaimportować te informacje o stanie i harmonogramie do modelu programu Tekla Structures.

 1. W menu Pliku kliknij Importuj > ELiPLAN.

  Pojawi się okno dialogowe Importuj status danych z ELiPLAN.

 2. Kliknij przycisk ... obok pola Importuj plik o nazwie, aby wskazać plik do zaimportowania.
 3. Kliknij Utwórz.

  Tekla Structures aktualizuje dane stanu i harmonogramu dla elementów w modelu Tekla Structures. Po odczytaniu danych zostanie wyświetlony plik log.

  Plik log zawiera informacje o elementach, których dane zostały prawidłowo zaktualizowane. Wyświetlane są tam również informacje o ewentualnych problemach. Wybranie wiersza w pliku log powoduje automatyczne zaznaczenie w Tekla Structures odpowiadającego mu elementu w modelu. Ogólne informacje o stanie znajdują się na końcu pliku log.

Tekla Structures przechowuje dane rzeczywistego stanu w atrybutach użytkownika elementów. Aby wyświetlić dane, otwórz okno właściwości elementu, kliknij przycisk Atrybuty użytkownika i przejdź do zakładki ELiPLAN.

ELiPLAN - atrybuty użytkownika

Oprócz zwykłych danych modelu można dodawać dodatkowe informacje do zdefiniowanych przez użytkownika atrybutów elementów. Te dodatkowe informacje mogą być przekazywane z programu Tekla Structures i używane w oprogramowaniu ELiPLAN.

Atrybuty użytkownika typ produktu i kod produktu zastępują automatyczne atrybuty typ produktu i kod produktu. Inne atrybuty użytkownika są zarezerwowane do importu ELiPLAN.

Typ produktu

Typ produktu wpływa na sposób to, jak oprogramowanie ELiPLAN traktuje wymiary elementu, długość, length2, deltaL, szerokość, wysokość oraz grubość.

Atrybut użytkownika typu produktu zastępuje typ produktu określony w oknie dialogowym Eksport ELiPLAN.

Aby ustawić typ produktu, należy wybrać odpowiednią opcję z listy. Normalnie powinno być możliwe użycie opcji Auto, ale w niektórych przypadkach może być konieczne nadpisanie domyślnej wartości.

W razie potrzeby, w następujący sposób można zastąpić wartość typu produktu ustawioną w oknie dialogowym:

 • Można wprowadzić wartość dla zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu EP_TYPE w pliku objects.inp.

 • Można wprowadzić wartość dla atrybutu użytkownika EP_TYPE w Katalog profili.

  W Katalog profili wartość atrybutu jest określana liczbą. Wartości są przyporządkowane następująco:

  • Płyta = 1

  • Belka = 2

  • Słup = 3

  • Ściana = 4

  • Ściana wielowarstwowa = 5

  • Schody = 6

Kod produktu

Atrybut użytkownika kod produktu zastępuje kod produktu określony w oknie dialogowym Eksport ELiPLAN.

Istnieją alternatywne sposoby określania kodu produktu. Funkcja eksportu ELiPLAN próbuje zdefiniować kod produktu w następującym porządku:

 1. Można wprowadzić wartość dla kodu produktu w oknie dialogowym zdefiniowanych przez użytkownika atrybutów ELiPLAN.

 2. Można wprowadzić wartość dla zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu EP_CODE elementu głównego zespołu betonowego w pliku objects.inp.

 3. Można wprowadzić wartość dla atrybutu użytkownika EP_CODE w Katalog profili.

 4. Można użyć pliku konwersji danych do przekonwertowania nazw profili parametrycznych na kod produktu.

 5. Nazwa elementu głównego jest eksportowana jako nazwa elementu głównego, jeśli żadna z poprzednich metod nie zadziałała.

Plan montażu

Elementy prefabrykowane są montowane w określonej kolejności. Można ją wykorzystać do wspomagania harmonogramowania produkcji w oprogramowaniu ELiPLAN. Przewidywaną sekwencję montażu można określić przez nadanie elementom numerów sekwencji.

Gotowy do produkcji

Opcję Tak należy wybrać, gdy projektant lub kreślarz zajmujący się detalowaniem ukończył opracowywanie elementu i jest on gotowy do produkcji. Domyślną wartością jest Nie, co oznacza, że dane są przekazywane do oprogramowania ELiPLAN tylko na potrzeby wstępnego planowania i element nie jest wysyłany do produkcji, dopóki wartość atrybutu nie zostanie ustawiona na Tak i nowy plik nie zostanie przekazany do oprogramowania ELiPLAN.

Dane stanu EliPlan

Dane stanu ELiPLAN są informacjami tylko do odczytu, które są używane do wizualizacji danych w modelu Tekla Structures.

Ustawienie atrybutów UDA w model lub katalogu profili do odwzorowania typów obiektów, profili i materiałów

Więcej informacji na temat ustawiania atrybutów UDA w modelu lub katalogu profili do odwzorowania typów obiektów, profili i materiałów, aby były odpowiednie do eksportu EliPLAN można znaleźć w podrozdziale Podręcznik eksportu EliPLAN/ELiPOS.

Was this helpful?
Previous
Next