MES

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

MES

Narzędzie importu i eksportu MES programu Tekla Structures obsługuje różne formaty i udostępnia różne opcje importu oraz eksportu modeli.

MES (metoda elementów skończonych) jest metodą analityczno-obliczeniową używaną w inżynierii budowlanej. W tej metodzie obiekt docelowy jest dzielony na odpowiednie elementy skończone, połączone w punktach nazywanych węzłami.

Narzędzie importu MES umożliwia importowanie do programu Tekla Structures następujących formatów.

Opcja

Oprogramowanie

DSTV

Format danych DSTV (Deutsche Stahlbau-Verband). Kilka różnych systemów, na przykład oprogramowanie do obliczeń statycznych RSTAB oraz system analityczno-projektowy Masterseries.

Format DSTV jest standardowym formatem używanym do produkcji komponentów stalowych na maszynach sterowanych numerycznie (NC). Obejmuje również format analityczno-projektowy używany do przenoszenia modeli analityczno-projektowych na fizyczny model 3D.

Różne programy tworzą różne pliki DSTV. Na przykład pliki DSTV tworzone przez oprogramowanie do obliczeń statycznych RSTAB zawiera wyłącznie model statyczny. Tekla Structures eksportuje model statyczny (PRZEKRÓJ) lub model CAD (POŁOŻENIE_ELEMENTU).

SACS

Oprogramowanie do modelowania i obliczeniowe SACS

S-Frame

Oprogramowanie obliczeniowe, na przykład FASTSOLVE.

Monorail

System Monorail

STAAD

Format danych STAAD (Structural Analysis And Design). System do modelowania i obliczeniowy STAAD.

Import MES to stary sposób importowania danych z programu STAAD. Zalecamy używanie bezpośredniego połączenia z ISM lub STAAD.Pro, które jest dostępne w Tekla Warehouse. Jeśli Tekla Structures i STAAD.Pro lub ISM są dostępne na tym samym urządzeniu, można używać połączeń bezpośrednich.

Aby uzyskać zgodność pliku wejściowego STAAD z importem STAAD programu Tekla Structures, zapisując plik wejściowy w formacie STAAD, użyj opcji Wspólny format współrzędnych (pojedynczy). Powoduje to utworzenie linii dla każdej współrzędnej w pliku wejściowym.

Stan 3d

Oprogramowanie obliczeniowe Stan 3d

Bus

Oprogramowanie obliczeniowe BUS 2.5

Importuj MES

 1. W menu Plik kliknij Importuj > MES.
 2. W oknie dialogowym Nowy import modelu wybierz Import MES.
 3. Wybierz na liście importuj model (domyślna pozycja) lub wprowadź nową nazwę.
 4. Kliknij OK.
 5. Kliknij Właściwości..., aby otworzyć okno dialogowe umożliwiające określenie ustawień pliku importu:
  Ustawienie Opis

  Zakładka Konwersja

  Plik zmiany profilu

  Plik zmiany materiału

  Plik zmiany profilu podwójnego

  Umożliwia określenie używanych plików konwersji.

  Pliki konwersji mapują nazwy profili i materiałów programu Tekla Structures przy użyciu nazw używanych w innych programach.

  Więcej informacji na temat plików konwersji zawiera podrozdział Pliki konwersji.

  Zakładka Elementy

  Element Nr_Poz

  Zespół Nr_Poz

  Umożliwia wprowadzenie przedrostka i numeru początkowego pozycji.

  Zakładka Parametry

  Plik wejściowy

  Wprowadź nazwę pliku, który chcesz zaimportować. Można także wskazać plik.

  Typ

  Wybierz typu pliku wejściowego: DSTV, SACS, Monorail, Staad, Stan 3d, Bus

  Początek X, Początek Y, Początek Z

  Umożliwia określenie współrzędnych początku, aby umieścić plik w określonym położeniu.

  Standardowy limit wytrzymałości

  Standardowy materiał, jeśli wytrzymałość >= limit

  Standardowy materiał, jeśli wytrzymałość < limit

  Ustawienie Standardowy materiał, jeśli wytrzymałość < limit jest używane w pliku importu SACS. Należy określić materiał używany, jeśli granica plastyczności jest mniejsza niż określona wartość graniczna.

  Ustawienie Standardowy materiał, jeśli wytrzymałość >= limit jest używane w przypadku plików importu plików SACS lub DSTV. W przypadku plików SACS to pole określa materiał używany, jeśli granica plastyczności jest większa lub równa wartości granicznej. W przypadku plików DSTV można tutaj wprowadzić klasę materiału, jeśli nie jest uwzględniona w pliku importu.

  Scal elementy

  Maks. długość dla scalania

  Aby połączyć kilka elementów w modelu FEM w jeden element w narzędziu Tekla Structures, wybierz dla opcji Scal elementy ustawienie Tak.

  Przykładowo, jeśli belka w pliku jest podzielona na więcej niż jeden element i zostanie wybrane ustawienie Tak, elementy w modelu Tekla Structures zostaną scalone, tworząc jedną belkę.

  W przypadku zastosowania wartości Nie, Tekla Structures utworzy belkę dla każdego elementu w modelu FEM.

  Maks. długość dla scalania jest stosowana tylko w przypadku wybrania ustawienia Scal elementyTak. To ustawienie umożliwia określenie maksymalnej długości łączenia elementów. Elementy będą łączone w jeden element w programie Tekla Structures, tylko jeśli połączona długość jest mniejsza od wprowadzonej tutaj wartości.

  Zakładka Staad

  Materiał

  Umożliwia wybranie klasy materiału.

  Zakładka Raport

  Utwórz raport

  Wybranie ustawienia Tak oznacza, że raport będzie tworzony.

  Wyświetl raport

  Wybranie ustawienia Tak oznacza, że raport będzie wyświetlany.

  Szablon raportu

  Wybierz szablon raportu. Możesz także wyszukać szablon.

  Nazwa pliku raportu

  Umożliwia wprowadzenie nazwy pliku raportu lub wskazanie pliku raportu.

  Jeśli raportowi nie nadasz innej nazwy, zostanie on zapisany pod nazwą import_revision_report.rpt w folderze modelu.

  Zakładka DSTV

  Wersja

  Umożliwia wybranie wersji DSTV.

  Importuj elementy statyczne

  Importuj inne elementy

  Jeśli importowany plik DSTV zawiera model statyczny i CAD, można wybrać, który ma zostać zaimportowany:

  Udzielenie odpowiedzi Tak na pytanie Importuj elementy statyczne powoduje zaimportowanie modelu statycznego.

  Udzielenie odpowiedzi Tak na pytanie Importuj inne elementy powoduje zaimportowanie model CAD.

  Zakładka Stan 3d

  Skala

  Umożliwia określenie skali modelu importu. Model Stan 3d można zaimportować bez określania skali, jeśli w modelu Tekla Structures i modelu importowanym jednostką długości są milimetry. Jeśli jednostką długości pliku Stan 3d są milimetry, użyj skali 1. Jeśli jednostką długości pliku Stan 3d są metry, użyj skali 1000.

  Materiał

  Umożliwia wprowadzenie nazwy materiału dla importowanych elementów.

  Zakładka Bus

  Nr_Poz

  Umożliwia wskazanie parametru Nr_Poz importowanych dźwigarów, słupów, stężeń i wsporników.

  Materiał

  Umożliwia wprowadzenie nazwy materiału dla importowanych elementów.

  Nazwa

  Umożliwia wprowadzenie nazwy importowanych elementów.

  Klasa

  Umożliwia wprowadzenie klasy importowanych elementów.

  Belki za płaszczyzną

  Wybranie wartości Tak powoduje wyrównane góry wszystkich belek z poziomem kondygnacji.

  Zakładka Zaawansowane

  Wykonaj, gdy stan obiektu jest (w porównaniu z)

  Poprzedni projekt tworzy listę obiektów w modelu w porównaniu z obiektami w importowanym pliku. Mogą to być Nowy, Zmieniono, Usunięty, lub Ten sam.

  Tekla Structures porównuje stan obiektów importowanych z obiektami obecnymi w modelu. Mogą to być Nie w modelu, Różne lub Ten sam.

  Za pomocą opcji w obszarze Nie w modelu Różne i Ten sam określ działania podczas importowania zmienionych obiektów. Dostępne są opcje Brak działania, Kopiuj , Zmień lub Usuń.

  Zazwyczaj nie ma potrzeby zmiany ustawień domyślnych.

 6. Kliknij OK, aby przejść do okna dialogowego Importowane modele.
 7. Wybierz model do zaimportowania.
 8. Kliknij Import.

  Tekla Structures wyświetla okno dialogowe Informacja o imporcie modelu.

 9. Wybierz importowaną wersję elementów.
 10. Kliknij Akceptuj wszystko.

  Jeśli model został zmieniony i chcesz go ponownie importować, można także odrzucić wszystkie zmiany, klikając Odwołaj wszystko, lub potwierdzić bądź odrzucić pojedyncze zmiany, klikając Wybierz indywidualnie...

 11. Tekla Structures wyświetla komunikat Czy chcesz zapisać importowany model\ndla późniejszych importów?. Kliknij Tak.

  Tekla Structures wyświetli zaimportowany model w widoku modelu.

 12. Kliknij prawym przyciskiem widok modelu i wybierz Dopasuj obszar roboczy do całego modelu, aby mieć pewność, że widoczny jest cały zaimportowany model.
 13. Jeśli brakuje elementów, sprawdź wartości Głębokość w górę i Głębokość w dółw oknie dialogowym Właściwości widoku, a następnie zmień je w razie potrzeby.

Eksport MES

 1. Otwórz model Tekla Structures.
 2. W menu Plik kliknij Eksportuj > MES.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Eksport MES.

 3. Przejdź na zakładkę Konwersja i wprowadź nazwy plików konwersji lub wskaż pliki.
 4. Przejdź na zakładkę Parametry i wprowadź nazwę pliku wyjściowego lub wskaż plik.
 5. Wybierz typ pliku wyjściowego: DSTV, MicroSAS lub Staad.
 6. Wybierz dla opcji Rozdziel elementy ustawienie Tak, aby podzielić element w modelu Tekla Structures na kilka elementów w eksportowanym modelu.
 7. W przypadku eksportowania do MicroSAS wybierz dla opcji Scal segmentowane elementy (MicroSAS) ustawienie Tak w celu scalenia wielu elementów w jeden w eksportowanym modelu.

  Jeśli na przykład belkę podzielono na wiele elementów, wybranie Tak powoduje ich scalenie przez program Tekla Structures, tak, aby w eksportowanym modelu tworzyły jedną belkę. W przypadku wybrania Nie każdy element belki w modelu będzie oddzielną belką.

 8. W przypadku eksportowania do formatu Staad, przejdź do zakładki Staad:
  • Wybierz opcję z listy Tabela profili.
  • Użyj ustawienia Jeśli to możliwe, modele parametryczne, aby zdefiniować sposób eksportowania przez Tekla Structures profili PL, P, D, PD, SPD do Staad. Tak powoduje wyeksportowanie profili jako kształtów parametrycznych, dzięki czemu Staad może je poprawnie zidentyfikować. Nie powoduje wyeksportowanie wszystkich profili jako standardowych kształtów Staad.

   Przykład blachy PL10*200 eksportowanej jako kształt parametryczny (Tak):

   13 PRI YD 200.000000 ZD 10.000000.

   Przykład tej samej blachy eksportowanej jako kształt standardowy (Nie):

   13 TABLE ST PL10*200

 9. W przypadku eksportowania do formatu DSTV, przejdź na zakładkę DSTV:
  • Wybierz wersję na liście Wersja DSTV.
  • W polu Referencja elementu z wybierz, czy chcesz eksportować do modelu statycznego (PRZEKRÓJ ), czy też do modelu CAD (POŁOŻENIE_ELEMENTU).
 10. Wybierz elementy modelu do wyeksportowania.
 11. Kliknij Zastosuj i Utwórz.

  Tekla Structures tworzy plik eksportu w folderze bieżącego modelu.

Obsługiwane jednostki DSTV

Jednostki DSTV wymieniono poniżej. Tekla Structures obsługuje jednostki oznaczone gwiazdką (*). Aby uzyskać więcej informacji, patrz norma DSTV „Stahlbau - Teil 1. März 2000”.

Dane statyczne:

wierzchołek (*)

polilinia

podkonstrukcja (*)

węzeł (*)

element (*)

mimośrodowość_elementu (*)

rastr

warunek_brzegowy

podpora_sprężysta

reakcja_punktowa

reakcja_elementu

Ogólne dane:

materiał (*)

przekrój_poprzeczny (*)

Dane CAD:

element (*)

położenie_elementu (*)

dane konstrukcji

wycinek

otwór

Specyfikacje typów tabel STAAD

Tekla Structures obsługuje następujące typy tabel specyfikacji STAAD:

 • ST (pojedynczy kształtownik ze standardowych wbudowanych tabel)

 • ST PIPE (parametryczny)

 • ST TUBE (parametryczny)

 • RA (pojedynczy kątownik z odwróconymi osiami Y_Z)

 • D (podwójny kanał)

 • LD (długie ramię, podwójny kątownik)

 • SD (krótkie ramię, podwójny kątownik)

 • TC (belki z górnymi blachami kryjącymi)

 • BC (belki z dolnymi blachami kryjącymi)

 • TB (belki z górnymi i dolnymi blachami kryjącymi)

Typy CM i T, określone przez użytkownika typy tabel stali (UPT) i inne profile niestandardowe można importować w przypadku określenia ich w pliku konwersji profilu. W nazwie STAAD musi zostać użyty znak podkreślenia, np. UPT_1_W10X49. Tekla Structures w ramach tej procedury importu automatycznie konwertuje profile podwójne.

Was this helpful?
Previous
Next