BVBS

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

BVBS

Można eksportować geometrię zbrojenia w formacie BVBS (Bundesvereinigung Bausoftware). Wynikiem jest plik tekstowy w formacie ASCII z rozszerzeniem .abs.

Obsługiwaną wersją formatu BVBS jest wersja 2.0 z 2000 r.

Można eksportować gięte pręty zbrojeniowe, grupy prętów zbrojeniowych i siatki zbrojeniowe, które mogą być prostokątne, wielokątne, niegięte oraz gięte i mogą posiadać wycięcia.Obsługiwany jest także eksport haków.

Pręty zbrojeniowe z wygięciami o co najmniej dwóch zmiennych wartościach promienia są eksportowane w pełnej zgodności ze specyfikacją BVBS, tak aby element promieniowy i elementy ramion były zapisywane osobno.Jeśli powoduje to problemy zgodności w środowisku użytkownika i innych narzędziach korzystających z plików BVBS, zawsze można powrócić do starszej metody eksportowania, ustawiając opcję zaawansowaną XS_BVBS_EXPORT_ARC_COMPATIBLE_TO_OLDER_METHOD na wartość TRUE w jednym z plików .ini, na przykład w pliku user.ini.

Eksportowanie do formatu BVBS

 1. Upewnij się, że numeracja jest aktualna.
 2. Przejdź do właściwości zespołów betonowych i zbrojenia, które masz zamiar wyeksportować, i stosownie do potrzeb przeprowadź edycję atrybutów użytkownika na karcie BVBS. Atrybuty użytkownika są specyficzne dla środowiska.
 3. Wybierz elementy betonowe z żądanym zbrojeniem lub zbrojenie.
 4. W menu Plik kliknij Eksportuj > BVBS.

  Pojawi się okno dialogowe Eksport BVBS.

 5. Zdefiniuj ustawienia eksportu BVBS:
  1. Na karcie Parametry:
   • wybierz, które zbrojenie eksportować

   • określ sposób i lokalizację pliku lub plików eksportu BVBS oraz uwzględnij rewizję w nazwie pliku
   • wybierz, które elementy BVBS eksportować
   • określ numery klas dla kratownic

   Można użyć zapisanych filtrów wyboru w celu wykluczenia prętów lub siatek zbrojeniowych pasujących do wybranego filtra.

  2. Na karcie Zawartość danych:
   • określ, jak eksportować dane rysunku

   • podaj źródło pozycji zbrojenia

   • podaj numer projektu

   • wybierz, czy chcesz eksportować blok danych prywatnych i wybierz elementy danych dla tego dodatkowego bloku

  3. Na karcie Zaawansowane:
   • długości prętów okrągłych dla prętów giętych 2D

   • określ, który promień gięcia ma być użyty do obliczenia długości łuku

   • utwórz siatki z prętów i podaj nazwę UDA dla grupowania

   • uwzględnij w eksporcie szczegółowe dane dotyczące siatki prętów

   • wyeksportuj zbieżne grupy zbrojenia jako wiele oddzielnych pojedynczych prętów

   • definiować kolejność elementów w pliku wyjściowym

   • określ eksport danych dla łączników zbrojenia

   • określ, czy pojedyncze pręty lub grupy prętów mają być łączone według numeru pozycji z całkowitą liczbą prętów, czy każdy pojedynczy pręt lub grupa ma być uwzględniona osobno

   Eksport BVBS korzysta z geometrii łuku w dwóch przypadkach:

   • Do okrągłych prętów, takich jak spirale czy obręcze.

   • Gdy gięty pręt zbrojenia ma promień gięcia większy niż 1, gięcia o większym promieniu są eksportowane jako sekcje łuku.

  4. Na zakładce Kontrola określ, czy mają być uruchamiane dodatkowe kontrole prętów zbrojeniowych.
  5. Na karcie Atrybuty użytkownika można wskazywać pola atrybutów użytkownika, które będą używane oraz określać zawartość do zapisania w atrybutach użytkownika zbrojenia, elementu, zespołu betonowego i obiektów wylewanych.
 6. Kliknij Eksportuj.
Plik lub pliki BVBS w formacie .abs zostaną wyeksportowane do folderu określonego w obszarze Plik wyjściowy. Można sprawdzić raport eksportu, klikając łącze raportu wyświetlane u dołu okna dialogowego.

Ustawienia eksportu BVBS

Okno dialogowe Eksport BVBS umożliwia określenie ustawień eksportu BVBS.

Zakładka Parametry

Opcja

Opis

Obiekty modelu do eksportowania

Umożliwia wybranie, które pręty lub siatki zbrojeniowe mają być eksportowane.

 • Zbrojenie wszystkich zespołów betonowych w modelu: Eksportowane są pręty lub siatki zbrojeniowe wszystkich zespołów betonowych w modelu. Jeśli istnieją zespoły betonowe bez prętów lub siatek zbrojeniowych, nie są tworzone puste pliki.

 • Zbrojenie wybranych zespołów betonowych: Eksportowane są pręty lub siatki zbrojeniowe znajdujące się w zespołach betonowych wybranych w modelu.

 • Tylko wybrane zbrojenie: Umożliwia eksportowanie prętów lub siatek zbrojeniowych wybranych w modelu lub na rysunku. Gdy wybrana jest ta opcja, można eksportować tylko do jednego pliku.

 • Zbrojenie wybranych zespołów betonowych (całkowite wg wszystkich pozycji): Eksportowane są pręty lub siatki zbrojeniowe znajdujące się we wszystkich zespołach betonowych mających taką samą pozycję jak któraś z pozycji wybranego zespołu betonowego.

  Na przykład jeśli wybrany jest zespół betonowy o pozycji W-120, eksportowane są pręty lub siatki zbrojeniowe znajdujące się we wszystkich zespołach betonowych o pozycji W-120, mimo że nie wszystkie z nich wybrano.

 • Zbrojenie wybranych sekcji wylewania: Eksportuje zestaw zbrojenia w wybranej sekcji wylewania. Wybierz sekcję wylewania w widoku sekcji wylewania. Upewnij się, że użyto polecenia Przelicz sekcje wylewania w celu uwzględnienia prętów w sekcji wylewania.

Wykluczenie zbrojenia wg filtra

Umożliwia wykluczenie prętów lub siatek zbrojeniowych przez wybranie filtra wyboru. Pręty lub siatki zbrojeniowe pasujące do filtra są wykluczane.

Plik wyjściowyPojedynczy plik

Eksportuje wszystkie informacje BVBS do jednego pliku .abs. Należy wprowadzić nazwę pliku w polu lub kliknąć przycisk ..., aby wskazać plik. Jeśli ścieżka nie zostanie wprowadzona, plik zostanie zapisany w folderze modelu.

Plik wyjściowyJeden plik dla każdego zespołu betonowego

Umożliwia wyeksportowanie zawartości każdego elementu betonowego do własnego pliku.

Pliki są tworzone w folderze zdefiniowanym w polu Nazwa folderu, lub można wskazać folder za pomocą przycisku ....

Lista Szablon nazw plików umożliwia wybranie sposobu automatycznego nadawania nazw tworzonym plikom. W nazwie pliku można zastosować wiele właściwości szablonu zespołu. W polu wpisz właściwości szablonu i oddziel je spacjami. Kombinacja zostanie rozdzielona znakami podkreślenia w nazwie wyeksportowanego pliku.

Umieść rewizję w nazwie pliku

Wybierz, aby umieścić rewizję w nazwie pliku.

Wybierz jedną z poniższych opcji, aby uwzględnić ją w nazwie pliku wyjściowego:

 • Znak rewizji: REVISION.MARK, wartość domyślna

 • Numer rewizji: REVISION.NUMBER

 • Rew.<Znak rewizji>: tak samo jak Znak rewizji, ale tekst Rew. pojawia się najpierw

 • Rew.<Numer rewizji>: tak samo jak Numer rewizji, ale tekst Rew. pojawia się najpierw

Elementy BVBS do eksportowania

Umożliwia wybranie, jakiego typu elementy mają być eksportowane. Dostępne ustawienia:
 • Pręty zbrojeniowe 2D (BF2D)

 • Pręty zbrojeniowe 3D (BF3D)

 • Spiralne zbrojenie (BFWE)

 • Siatki zbrojeniowe (BFMA)

 • Dźwigary kratownicy (BFGT)

  W przypadku wyboru Dźwigary kratownicy (BFGT), należy wprowadzić numery klas używane w modelu dla prętów dźwigarów kratowych w polu Numery klas dźwigara. Dźwigar kratownicowy może zawierać dwa lub trzy pasy i jeden lub dwa ukośne zygzakowate pręty. Długość dźwigara kratowego oraz inne atrybuty zostaną pobrane z głównego pasa (zazwyczaj pasa górnego).

Numery klas dla kratownic

Wprowadź atrybut klasy, aby rozpoznać dźwigary kratowe. Klasa powinna być taka sama dla wszystkich prętów w kratownicy.

Karta Zawartość danych

Opcja Opis

Źródło nazwy rysunku

W pliku BVBS każdy wiersz/pręt ma pole danych dla Drawing number of the respective drawing (nazwa rysunku) i Index of the respective drawing (rewizja rysunku). Za pomocą opcji Źródło nazwy rysunku można określić, w jaki sposób wartości tych pól danych będą ustawiane.

Pozycja zespołu betonowego

Nazwa rysunku

Znak rysunku

Tytuł1 rysunku

Tytuł2 rysunku

Tytuł3 rysunku

Tekst ustalony: Jeśli wybierzesz tę opcję, wprowadź tekst Nazwa rys. definiowana przez użytkownika.

UDA zbrojenia

Szablon zbrojenia

Szablon zespołu

Jeśli wybierzesz opcję Tekst ustalony, możesz wprowadzić wartości w oknie dialogowym, a takie same (stałe) wartości zostaną zapisane dla każdego wyeksportowanego pręta zbrojeniowego.

W przypadku jakiejkolwiek innej opcji nazwa i wersja rysunku zostaną pobrane z elementu betonowego lub rysunku elementu betonowego pręta zbrojeniowego.

Od systemu odbiorczego pliku BVBS zależy, na ile istotne będą te dane i jak zostaną one wykorzystane. Z perspektywy Tekla Structures używanie tego pola danych nie jest obowiązkowe.

Nazwa rys. definiowana przez użytkownika

Umożliwia wprowadzenie łańcucha tekstu, który zostanie użyty w rysunku podczas eksportu.

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano opcję Tekst ustalony w Źródło nazwy rysunku.

Rew.

Rewizja rysunku (indeks).

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano opcję Tekst ustalony w Źródło nazwy rysunku.

Źródło pozycji

Umożliwia wskazanie źródła pozycji. Dostępne opcje to: Pozycja zbrojenia, UDA zbrojenia, Szablon zbrojenia i Tekst ustalony.

Poz. zbrojenia definiowana przez użytkownika

Umożliwia określenie numer pozycji UDA zbrojenia. Eksportowane elementy o tym samym numerze pozycji, ale o innym numerze pozycji UDA, zostaną wyeksportowane do różnych wierszy.
Numer projektu

Zdefiniuj numer projektu. Dostępne ustawienia:

Właściwości projektu: Eksport pobiera informacje o numerze projektu z właściwości projektu określonych w Tekla Structures.

Właściwości projektu – UDA: Eksport używa nazwy UDA wprowadzonej w polu Numer projektu – użytkownika.

Tekst ustalony: Eksport używa tekstu wprowadzonego w polu Numer projektu – użytkownika.

Numer projektu – użytkownika

Umożliwia określenie numeru projektu UDA lub łańcucha tekstowego, który ma być używany jako numer projektu.

Bloki danych prywatnych

Za pomocą Bloki danych prywatnych można określić, czy blok danych prywatnych jest eksportowany (Eksport bloków danych prywatnych) i wybrać elementy danych dla tego dodatkowego bloku. Dostępne są następujące typy danych:

- Właściwość raportu zbrojenia (liczba całkowita, liczba zmiennoprzecinkowa lub tekst)

- Atrybut użytkownika (liczba całkowita, liczba zmiennoprzecinkowa lub tekst)

- Właściwość obiektu Open API

- Właściwość raportu zespołu (liczba całkowita, liczba zmiennoprzecinkowa lub tekst)

Kliknij przycisk Nowy..., aby dodać nowe predefiniowane pola danych do listy. Wprowadź informacje na temat elementu danych.

 • Nazwa na liście

  Tekst pokazany na liście Bloki danych prywatnych.

 • Identyfikator pola (jedna mała litera)

  Kod pola oddzielający poszczególne pola danych w bloku danych prywatnych. Może to być dowolna mała litera. Zwykle dobrą praktyką jest użycie innych wartości do każdego elementu danych, ale nie jest to konieczne. System przyjmujący może mieć możliwości czytania tylko pewnych pól danych.

 • Nazwa właściwości lub UDA

  Wartość definiuje dane, jakie będą pobierane z obiektu zbrojenia. Należy zwrócić uwagę, że właściwości nieistniejące nie są eksportowane.

 • Typ danych właściwości

  Wartość musi pasować do wybranej właściwości. Dostępne ustawienia:

  • Właściwość raportu zbrojenia - liczba całkowita/Właściwość raportu zbrojenia - liczba zmiennoprzecinkowa/Właściwość raportu zbrojenia - tekst

  • Atrybut użytkownika - liczba całkowita/Atrybut użytkownika - liczba zmiennoprzecinkowa/Atrybut użytkownika - tekst

  • Właściwość obiektu Open API

  • Właściwość raportu zespołu - liczba całkowita/Właściwość raportu zespołu - liczba zmiennoprzecinkowa/Właściwość raportu zespołu - tekst

Można również edytować i usuwać pola danych oraz zmieniać ich kolejność.

Zakładka Zaawansowane

Opcja

Opis

Zaokrąglij

Zaokrąglij długości do

Zaokrąglij długości ramion do

Zaokrąglij długości giętych prętów 2D. Nie wpływa to na siatkę i pręty 3D.

Aby zaokrąglić długości, najpierw wybierz opcję ustawienia Zaokrąglij. Dostępne ustawienia:

Tak – stosuje najbliższą wartość zaokrąglenia.

Góra- zaokrągla długości w górę.

Dół- zaokrągla długości w dół.

W przypadku opcji Zaokrąglij Góra i Dół, przed wykonaniem zaokrąglenia występuje wstępna tolerancja niewielkich różnic długości wynoszących do 0.2 mm. Pozwala to zapewnić, że wartości bardzo zbliżone do dokładnego przyrostu nie są zaokrąglane, jeśli nie jest to konieczne.

Zaokrąglij długości do zaokrągla całkowitą długość prętów w odpowiednim polu BVBS w bloku nagłówka, a dostępne wartości to 1 (domyślna), 5, 10 i 25.

Zaokrąglij długości ramion do zaokrągla długość ramienia w bloku geometrii, a dostępne wartości to 1 (domyślna), 5 i 10.

Promień łuku giętego ramienia

To ustawienie określa, który promień gięcia jest wykorzystywany do obliczania długości łuku: Promień gięcia do osi zbrojenia (), który jest domyślny dla większości interfejsów lub do wewnętrznej krawędzi zbrojenia (Krawędź wewnętrzna). Jeśli wybierzesz Krawędź wewnętrzna, promień gięcia zostanie skrócony o połowę nominalnej średnicy zbrojenia.

Eksport BVBS korzysta z geometrii łuku w dwóch przypadkach:

 • Do okrągłych prętów, takich jak spirale czy obręcze.

 • Gdy gięty pręt zbrojenia ma promień gięcia większy niż 1, gięcia o większym promieniu są eksportowane jako sekcje łuku.

Próbuj tworzyć siatki z prętów

Umożliwia wybranie, czy funkcja eksportu ma próbować automatycznie tworzyć siatki z pojedynczych prętów zbrojeniowych, czy z grup prętów zbrojeniowych i eksportować je w postaci siatki zamiast oddzielnych prętów 2D. Dostępne ustawienia:

Tak, grupuj pręty według klasy

Tak, grupuj pręty według nazwy

Tak, grupuj pręty według stopnia

Tak, grupuj pręty według UDA

Aby tworzyć siatkę, pręty zbrojeniowe muszą należeć do tego samego elementu, być proste, leżeć w tej samej płaszczyźnie i mieć jednakowe wartości atrybutu filtrowania.

Nazwa UDA dla grupowania

Jeśli wybrano wartość Tak, grupuj pręty według UDA dla Próbuj tworzyć siatki z prętów, wprowadź nazwę UDA dla grupowania.

Eksportowanie danych siatki prętów (@X..@Y..)

To ustawienie umożliwia określenie, czy w eksportowanych danych siatki mają zostać uwzględnione szczegółowe dane siatki prętów. Właściwa opcja zależy od potrzeb i możliwości systemu odbierającego. Te dane są potrzebne, jeśli będą używane, np. do wytwarzania siatki.

 • Tylko niestandardowe i cięte siatki katalogowe: Szczegółowe dane prętów są wstawiane tylko w przypadku niestandardowych i katalogowych siatek zawierających dodatkowe cięcia, otwory lub skośne krawędzie.

 • Wszystkie siatki: Szczegółowe dane prętów są zapisywane dla wszystkich siatek.

 • Bez siatek: Szczegółowe dane prętów nie są zapisywane dla żadnych siatek.

Eksportuj pręty stopniowane jako pojedyncze

Domyślnie grupa stopniowa jest eksportowana jako pojedynczy łańcuch z długością stopniowania zdefiniowaną w określonym bloku danych.

Po wybraniu wartości Tak dla Eksportowanie danych siatki prętów (@X..@Y..), wszystkie wartości grup zbieżnych prętów zbrojeniowych są eksportowane jako wiele obiektów składających się z oddzielnych prętów zbrojeniowych, nawet gdy mają one regularny rozstaw i mogłyby być eksportowane w postaci jednego obiektu jako zbieżna grupa prętów zbrojeniowych.

Jeśli wszystkie zbieżne pręty w grupie mają taką samą geometrię i długość, będą eksportowane w obrębie pojedynczego łańcucha BVBS jak zwykła grupa, niezależnie od tego ustawienia.

Sortuj elementy

To ustawienie umożliwia określenie kolejności elementów w plikach wyjściowych. Dostępne ustawienia:

Brak sortowania

Według średnic, od najmniejszej

Według średnic, od największej

Według numerów pozycji

Łącznik

Istnieje możliwość eksportowania danych łączników i gwintów.

Aby eksportować dane łączników lub gwintów, ustaw opcję Eksportuj dane łączników zbrojenia na wartość Tak.

Wprowadź atrybuty użytkownika dla metody połączenia, produktu/dostawcy oraz kodu produktu, osobno dla początku zbrojenia i dla końca zbrojenia, np. METHOD_START, PRODUCT_START, CODE_START oraz METHOD_END, PRODUCT_END i CODE_END.

Zauważ, że atrybuty użytkownika zależą od narzędzia tworzenia i mogą różnić się od tych podanych w przykładach. Atrybut użytkownika reprezentujący metodę musi mieć typ INTEGER (liczba całkowita), a atrybuty użytkownika reprezentujące produkt i kod muszą mieć typ STRING (łańcuch).

Pojedynczy pręt i grupy prętów

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Tak: Pojedyncze pręty lub grupy prętów są łączone według numerów pozycji z całkowitą liczbą prętów. Jest to opcja domyślna.

 • Nie: Każdy pojedynczy prętów lub grupa prętów są obsługiwane pojedynczo i eksportowane. Prowadzi to do większego rozmiaru pliku BVBS, ale zaletą jest to, że każdy pojedynczy pręt i grupa prętów mogą być zidentyfikowane i obsłużone przez własny GUID, a plik BVBS będzie odzwierciedlał obiekty modelu lub wyeksportowane zbrojenie IFC.

Zakładka Kontrola

Opcja

Opis

Sprawdź zbrojenie

Określ, czy chcesz wykonać dodatkowe sprawdzenia dla następujących danych:

Średnice zbrojenia(oddzielone spacjami)

Minimalna długość cięcia prętów zbrojeniowych

Maksymalna długość cięcia prętów zbrojeniowych

Min. długość ramienia dla przekrojów prostych między gięciami

Ciężar maksymalny poszczególnych prętów

Po zaznaczeniu pola wyboru Sprawdź zbrojenie, gdy wartości eksportowanego pręta są mniejsze niż minimalne lub większe niż maksymalne, w pliku log eksportu zostanie zapisane ostrzeżenie.

Wpis w pliku historii zawiera ID pręta zbrojeniowego. Pręt zbrojeniowy można zlokalizować w modelu przez wybranie odpowiedniego wiersza w pliku historii. Należy zwrócić uwagę, że pręt zbrojeniowy jest wciąż eksportowany normalnie i jest tylko wysyłane dodatkowe ostrzeżenie.

Należy pamiętać, że gdy sprawdzanie jest aktywne, długość dźwigarów kratownicy jest również sprawdzana. Jeśli sprawdzanie zakończy się niepowodzeniem, do dziennika zostanie dodane ostrzeżenie. Długość głównego pasa wyznacza długość kratownicy po eksporcie.

Zakładka Atrybuty użytkownika

Na tej karcie można wskazywać pola UDA, które będą używane (UDA) oraz określać zawartość do zapisania w atrybutach UDA zbrojenia, elementu, zespołu betonowego i obiektów wylewanych (Zawartość UDA). Etykiety do atrybutów użytkownika można dodawać na podstawie kodu, statusu i daty wydania oraz informacji o tym, kto przeprowadził wydanie. Można też wybrać, czy istniejące już atrybuty UDA mają być sprawdzane i przetwarzane zgodnie z ustawieniem Sprawdź istniejące UDA. Dostępne opcje to: Nie, Blokuj eksport, Raportuj do pliku log, Raportuj do pliku log i nadpisz i Tylko zastąp.

Opis pliku eksportu BVBS (.abs)

Zawartość pliku eksportu BVBS .abs opisano poniżej.Przykładowa struktura danych przedstawia pręt 2D, który jest prosty albo gięty maksymalnie w jednej płaszczyźnie.Sekcja H jest sekcją nagłówka (informacje identyfikujące i ogólne), a sekcja G jest sekcją geometrii (geometria produkcyjna).

(1) element BVBS (typ produktu)

(2) Numer projektu

(3) Numer rysunku (w tym przykładzie numer pozycji zespołu betonowego)

(4) Numer rewizji rysunku (nieużywany w tym przykładzie)

(5) Numer pozycji zbrojenia

(6) Długość pojedynczego pręta

(7) Ilość produktu

(8) Ciężar pojedynczego pręta

(9) Średnica zbrojenia

(10) Klasa materiału

(11) Średnica gięcia (pręt prosty)

(12) Warstwa prętów (nieużywana do eksportu BVBS)

(13) Stopień zbieżności serii prętów zbieżnych, jeśli grupowanie zbieżne jest włączone w ustawieniach eksportu (brak zbieżności w tym przykładzie)

(14) Długość ramienia (tylko 1 ramię w tym przykładzie)

(15) Kąt gięcia za ramieniem

(16) Suma kontrolna dla prawidłowej transmisji danych

Obliczanie długości prętów zbrojeniowych w eksporcie BVBS

Długość pręta zbrojeniowego jest obliczana zgodnie ze specyfikacją BVBS. Długość zależy też od kąta gięcia. Eksportowane są długości L1 i L2.

Jeśli w opcji zaawansowanej XS_​USE_​USER_​DEFINED_​REBAR_​LENGTH_​AND_​WEIGHT wybrano TRUE, wartość długości zdefiniowana przez użytkownika jest eksportowana jako całkowita długość pręta zbrojeniowego.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie ze specyfikacją formatu BVBS długość całkowita pręta jest ignorowana, jeśli dane zawierają rzeczywiste dane geometrii. Niektóre inne programy mogą nadal używać wartości długości całkowitej w pliku BVBS do obliczania ilości. Eksportowana długość całkowita w Tekla Structures jest tą samą długością jak w raportach.

Was this helpful?
Previous
Next