Modyfikowanie pojedynczej linii siatki

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Modyfikowanie pojedynczej linii siatki

Można modyfikować pojedyncze właściwości linii siatki. Można również przesuwać linie siatki lub zmieniać etykiety linii siatki.

Modyfikowanie właściwości linii siatki

Właściwości pojedynczej linii siatki można edytować w panelu właściwości.

 1. Upewnij się, że aktywny jest przełącznik wyboru Wybierz linię siatki.
 2. Jeśli panel właściwości nie jest otwarty, kliknij dwukrotnie linie siatki, aby otworzyć właściwości Linia siatki.
 3. Zmień właściwości stosownie do potrzeb.
 4. Kliknij Zmień, aby zastosować zmiany.

Przesuwanie linii siatki

W celu przesunięcia pojedynczych linii siatki należy zastosować bezpośrednią zmianę.

 1. Upewnij się, że aktywny jest przełącznik Bezpośrednia zmiana.
 2. Upewnij się, że aktywny jest przełącznik wyboru Wybierz siatkę.
 3. Wybierz siatkę.
 4. Wybierz linię siatki, która ma zostać przesunięta.
 5. Przesuń linię siatki w nowe położenie.

  Można też skorzystać z klawiatury, aby podać pozycję numerycznie.

  Aby rozpocząć od znaku liczby ujemnej (-), należy użyć klawiatury numerycznej. Aby wprowadzić wartość bezwzględną współrzędnej, należy ją poprzedzić symbolem $. Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić.

Zmiana etykiety linii siatki

Do zmiany etykiety pojedynczej linii siatki należy użyć kontekstowego paska narzędzi.

 1. Upewnij się, że aktywny jest przełącznik Bezpośrednia zmiana.
 2. Upewnij się, że aktywny jest przełącznik wyboru Wybierz linię siatkiPasek narzędzi Wybieranie.
 3. Wybierz linię siatki.
 4. Wpisz nową etykietę na kontekstowym pasku narzędzi.

Rozciąganie, zmniejszanie lub pochylanie linii siatki

W celu rozciągnięcia, zmniejszenia lub pochylenia pojedynczych linii siatki należy zastosować zmianę bezpośrednią w siatkach prostokątnych.

Należy pamiętać, że dotyczy to tylko pojedynczych linii siatki dodanych w siatkach prostokątnych przy użyciu polecenia Dodaj linię siatki.

 1. Upewnij się, że aktywny jest przełącznik Bezpośrednia zmiana.
 2. Upewnij się, że aktywny jest przełącznik wyboru Wybierz siatkę.
 3. Wybierz siatkę prostokątną.
 4. Wybierz linię siatki.
 5. Przeciągnij uchwyt linii w nowe położenie.

Wyłączanie rozciągania linii siatki

Podczas przesuwania zewnętrznych linii siatki na siatkach prostokątnych za pomocą uchwytów linii Tekla Structures domyślnie rozciąga lub zmniejsza przecinające się prostopadłe linie siatki. Zachowanie to można chwilowo wyłączyć.

 1. Upewnij się, że aktywny jest przełącznik Bezpośrednia zmiana.
 2. Upewnij się, że aktywny jest przełącznik wyboru Wybierz siatkę.
 3. Wybierz linię siatki.
 4. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknij przycisk Wyłącz rozciąganie linii siatki.

Właściwości linii siatki

Użyj właściwości Linia siatki w panelu właściwości, aby wyświetlić i zmodyfikować właściwości jednej linii siatki. Aby otworzyć właściwości, kliknij dwukrotnie pojedynczą linię siatki. Plik właściwości linii siatki ma rozszerzenie .grdp.

Jednostki zależą od ustawień w menu Plik > Ustawienia > Opcje > Jednostki i dziesiętne.

Ustawienie

Opis

Etykieta

Nazwa linii siatki.

Głębokość w płaszczyźnie widoku

Wysokość płaszczyzny siatki prostopadłej do płaszczyzny widoku.

Przedłużenie linii w lewo/w dół

Należy określić, jak daleko linie siatki mają się rozciągać w kierunkach W lewo/W dół i W prawo/W górę.

Przedłużenie linii w prawo/w górę

Magnetyzm

Umożliwia wybranie, czy obiekty są powiązane z prostymi liniami siatki. Jeśli obiekty są powiązane z liniami siatki, podążają za przesuwaną linią siatki.

Widoczne na rysunku

Umożliwia wybranie, czy linie siatki mają być widoczne na rysunkach.

Automatyczne wymiarowanie linii siatki

Umożliwia wybranie, czy w wymiarowaniu siatki mają być używane pojedyncze linie siatki.

Atrybuty użytkownika

Kliknij przycisk Atrybuty użytkownika, aby otworzyć atrybuty użytkownika (UDA) linii siatki.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej