Lista rysunków

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Lista rysunków

Wszystkie rysunki w modelu Tekla Structures są wyświetlone w oknie dialogowym Lista rysunków. Rysunki można wyszukiwać, sortować, wybierać i wyświetlać według różnych kryteriów. Można również otwierać rysunki wyświetlone na liście. Można wykonywać zrzuty rysunków, lokalizować elementy rysunku w modelu i sprawdzać, czy element znajduje się w którymś z rysunków.

Okno Menedżer dokumentów jest domyślnie włączone zamiast okna Lista rysunków. Wszystkie polecenia i przyciski, które włączały okno Lista rysunków w starszych wersjach Tekla Structures, poczynając od wersji 2018i będą włączały okno Menedżer dokumentów. Jeśli chcesz włączyć stare okno Lista rysunków, nadaj opcji zaawansowanej XS_USE_OLD_DRAWING_LIST_DIALOG wartość TRUE w kategorii Właściwości rysunku okna dialogowego Opcje zaawansowane. Po wykonaniu tej czynności okno Menedżer dokumentów zostanie wyłączone.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat okna Menedżer dokumentów, zobacz Menedżer dokumentów.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wydawania, zamrażania, blokowania i rewizji rysunków, zobacz Zarządzanie rysunkami.

Otwieranie okna Lista rysunków

Aby otworzyć okno dialogowe Lista rysunków, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W modelu na karcie Rysunki i raporty kliknij Menedżer dokumentów (Ctrl+L).

 • Na otwartym rysunku na karcie Rysunek kliknij Menedżer dokumentów (Ctrl+O).

 • Wpisz menedżer dokumentów w polu Szybkie uruchamianie. Możesz także wpisać drawing list.

 • Możesz również dostosować skrót. Znajdziesz go w oknie dialogowym Skróty klawiaturowe, wyszukując document manager lub drawing list.

Zawartość wyświetlana w oknie Lista rysunków

Opcja

Opis

Więcej informacji
Wydanie, Gotowy do wydania, Zablokuj, Zamroź, Główny i Aktualny

Kolumny te zawierają flagi określające stan rysunku.

Zarządzanie rysunkami

Zmiany

Informacja tekstowa o zmianach w rysunku. Jeśli na przykład rysunek został sklonowany, w tej kolumnie umieszczona jest informacja Sklonowane.

Utworzony

Data utworzenia rysunku.

Zmieniono

Data ostatniej modyfikacji rysunku.

Rewizja

Numer lub znak rewizji rysunku.

Tekla Structures domyślnie wyświetla numery rewizji. Aby zamiast tego były wyświetlane znaki rewizji, nadaj opcji zaawansowanej XS_SHOW_REVISION_MARK_ON_DRAWING_LIST wartość TRUE.

Rewizje rysunków

Typ

Typy rysunku identyfikowane są przez następujące litery:

 • W dla rysunków pojedynczego elementu.

 • A dla rysunków zespołu.

 • C dla rysunków zespołu betonowego.

 • G dla rysunków zestawczych.

 • M dla rysunków zbiorczych.

U (nieznany) oznacza, że wystąpił błąd i należy usunąć rysunek.

Typy rysunków

Rozmiar

Format papieru używany dla rysunku.

Znak

Dla rysunku pojedynczego elementu znak jest pozycją elementu, a dla rysunku zespołu to pozycja zespołu, z którego został utworzony rysunek. Znaków rysunku nie można zmienić.

Znak zawiera także numer arkusza, jeśli nie jest on zerem (0).

Można spowodować, aby Tekla Structures opierał znaki rysunków zespołu betonowego na numerze pozycji bądź ID (GUID) takiego zespołu.

XS_SHOW_REVISION_MARK_ON_DRAWING_LIST

Nazwa

Nazwa nadana rysunkowi w oknie dialogowym właściwości rysunku.

Zmiana nazw rysunków

Tytuł 1, Tytuł 2 i Tytuł 3

Dodatkowe tytuły rysunków dodawane w oknie dialogowym właściwości rysunku.

Dodawanie tytułów do rysunków

Gotowy do wydania przez

Informuje o tym, kto oznaczył rysunek jako gotowy do wydania.

Oznaczanie rysunków jako gotowych do wydania

Zablokowane przez

W kolumnie Lista rysunków wyświetlana jest informacja o osobie, która zablokowała rysunek. Jeśli użytkownik zalogował się do konta Trimble Identity, wyświetlana jest nazwa jego konta. W przeciwnym razie wyświetlana jest nazwa użytkownika.

Blokowanie rysunków

Atrybuty użytkownika

W oknie dialogowym Lista rysunków można wyświetlić do 20 atrybutów użytkownika. Atrybuty użytkownika należy dodawać w oknie Atrybuty użytkownika lub w panelu w oknie właściwości rysunku. Aby atrybuty użytkownika zostały uwzględnione na liście rysunków, konieczne jest nadanie opcji special_flag wartości yes w pliku objects.inp.

Atrybuty użytkownika na rysunkach

Flagi stanu rysunku

Do oznaczania stanu rysunków Tekla Structures używa symboli, tzw. flag. Kolumny Wydanie, Gotowy do wydania, Zablokuj, Zamroź, Główny i Aktualny zawierają flagi, a ewentualne dodatkowe informacje są wyświetlone w kolumnie Zmiany. Brak symbolu flagi oznacza, że rysunek jest aktualny.

Odczytywanie informacji o stanie rysunku

W poniższej tabeli objaśniono znaczenie flag stanu oraz informacji na temat stanu rysunku znajdujących się w oknie Lista rysunków.

Flaga

Kolumna

Informacje w kolumnie Zmiany

Opis

Aktualny

Zmienione elementy

Elementy na rysunku zostały zmienione, np. dodano, usunięto lub zmieniono właściwości elementów.

Zwiększono liczbę sztuk lub

Zmniejszono liczbę sztuk

Bieżący rysunek jest aktualny, ale zmieniła się liczba identycznych elementów.

Aktualny

Usunięto wszystkie elementy

Wszystkie elementy związane z rysunkiem zostały usunięte.

Zablokuj

Rysunek jest zablokowany i nie można go otworzyć do edycji.

Zamroź

Rysunek jest zamrożony. Zmiany dokonane w obiektach modelu, z którymi powiązane są obiekty rysunku, nie są dłużej dostępne w rysunku.

Główny

Rysunek został dodany jako rysunek główny w oknie dialogowym Katalog rysunków głównych.

Gotowy do wydania

Rysunek zaktualizowany

Rysunek jest oznaczony jako gotowy do wydania. Istnieje możliwość sprawdzenia na podstawie kolumny Gotowy do wydania przez, kto oznaczył rysunek.

Aktualny

Zmieniono połączone rysunki

Wprowadzono zmiany w powiązanych rysunkach umieszczonych w danym rysunku.

Aktualny Skopiowany widok został zmieniony Skopiowany rysunek został zmieniony.
Aktualny Rysunek zaktualizowany Zamrożony rysunek został zaktualizowany.
Aktualny Rysunek zaktualizowany Rysunek, który został oznaczony jako gotowy do wydania, został zmieniony.

Aktualny

Sklonowane

Rysunek jest sklonowanym rysunkiem.

Flaga znika po zapisaniu i zamknięciu rysunku.

Wydanie

Rysunek został wydany. Można na przykład ponownie wydać rysunki, które zostały wysłane na budowę.

Wydanie

Wydane rysunki zmieniły się

Wydany rysunek został edytowany lub w inny sposób zmieniony.

Filtrowanie zawartości listy rysunków

Aby przefiltrować zawartość okna Lista rysunków, wykonaj jedną z następujących czynności:

Czynność

Procedura

Wyświetlanie wstępnie określonego zestawu rysunków

Wybierz zestaw rysunków z listy Wybierz zestaw rysunków.

Na tej liście są również wyświetlane zapisane wyniki wyszukiwania.

Wyświetlenie listy wszystkich rysunków

Kliknij Pokaż wszystko.

Odwrócenie zawartości bieżącej listy

Kliknij Przewróć.

Ta funkcja pozwala na wyświetlenie zawartości według odwrotnego kryterium.

Jeśli na przykład wybrano opcję wyświetlania Rysunki zablokowane, kliknięcie Przewróć spowoduje wyświetlenie wszystkich rysunków oprócz zablokowanych.

Wyświetlenie listy tylko wybranych rysunków

Wybierz rysunki i kliknij Wybrane.

Wyświetlenie listy tylko aktualnych rysunków

Kliknij Aktualny.

Wyświetlenie listy rysunków wymagających aktualizacji

 1. Kliknij Aktualny.

 2. Kliknij Przewróć.

Wyświetlenie listy zawierającej wyłącznie rysunki powiązane z obiektami wybranymi w modelu.

 1. Wybierz obiekty w modelu.

 2. Kliknij Z elementami.

Jest to łatwy sposób wykrywania rysunków skojarzonych z określonym elementem, zespołem lub zespołem betonowym. Działa to również w przypadku obiektów na rysunkach zestawczych.

Sortowanie listy według nazwy kolumny

Kliknij nazwę kolumny.

Wyszukiwanie rysunków i zapisywanie wyników wyszukiwania

Możesz wyszukać rysunki w oknie Lista rysunków.

Aby wyszukać rysunki i zapisać wyniki:

 1. W oknie Lista rysunków wprowadź kryteria wyszukiwania w polu Wprowadź kryteria wyszukiwania.

 2. Wyszukiwanie można ograniczyć, tak by odnosiło się jedynie do informacji w niektórych kolumnach, wybierając w tym celu kolumnę z listy Szukaj w.

 3. W razie potrzeby można także ograniczyć wyszukiwanie do rysunków aktualnie widocznych, wybierając Szukaj w aktualnie widocznych rysunkach.

 4. Kliknij Szukaj.

 5. Kliknij Zapisz, aby zapisać wyniki wyszukiwania.

 6. Wprowadź nazwę wyników wyszukiwania w oknie dialogowym Zapisz wynik wyszukiwania i kliknij OK.

Wyniki wyszukiwania są zapisywane w folderze DrawingListSearches tworzonym w folderze modelu.

Zapisane wyniki wyszukiwania można przenieść do folderu środowiska, firmowego lub folderu projektu. Zapisane wyniki wyszukiwania będą widoczne na liście wstępnie określonych zestawów rysunków w oknie dialogowym Lista rysunków.

Przykład

W poniższym przykładzie wyszukiwane są wszystkie rysunki zespołu betonowego przypisane do użytkownika Dean Detailer:

 1. W oknie zestawów rysunków wybierz Rysunki zespołu betonowego. Na liście zostaną wyświetlone wyłącznie rysunki zespołu betonowego.
 2. W polu Wprowadź kryteria wyszukiwania wpisz Dean Detailer.
 3. Na liście Szukaj w wybierz pozycję Przypisane do.
 4. Kliknij Szukaj.

Wybieranie rysunków w oknie dialogowym Lista rysunków

W oknie dialogowym Lista rysunków można wybrać zarówno pojedyncze rysunki, jak i wiele rysunków jednocześnie. Wybranie kilku rysunków przydaje się na przykład, aby zablokować lub zamrozić kilka rysunków jednocześnie lub wydrukować klika rysunków.

Aby wybrać rysunki w oknie Lista rysunków:

Czynność

Procedura

Wybranie jednego rysunku

Kliknij rysunek na liście.

Wybranie kilku kolejnych rysunków

Kliknij pierwszy rysunek, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij ostatni rysunek.

Wybranie kilku rysunków wybiórczo.

Kliknij pierwszy rysunek, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie klikaj inne rysunki, które chcesz wybrać.

Wybranie wszystkich rysunków z listy

Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+A.

Sprawdzanie, czy elementy mają rysunki

Okno dialogowe Lista rysunków umożliwia identyfikację w modelu elementów ze skojarzonymi rysunkami.

Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy przełącznik wyboru Wybierz elementy jest aktywny na pasku narzędzi Wybieranie. W innym przypadku w dużych modelach wybieranie obiektów może trwać długo.

 1. Otwórz widok modelu, w którym wszystkie elementy są dobrze widoczne.
 2. W oknie Lista rysunków naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+A, aby wybrać wszystkie rysunki.
 3. Aby wyróżnić elementy, które mają rysunki, kliknij przycisk Wybór obiektów.

  Działa to również w przypadku rysunków zestawczych.

  W celu poprawy widoczności wybranych elementów kliknij prawym przyciskiem myszy w modelu i wybierz Pokaż tylko wybrane. Zostaną wyświetlone tylko elementy znalezione w wyniku działania polecenia Wybór obiektów, a wszystkie inne zostaną ukryte.

 4. Po wykonaniu poprzedniego kroku można podświetlić elementy bez rysunków, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl i wybierając cały model (w tym celu należy trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnąć ją przez cały obszar od lewej do prawej).

Otwieranie rysunku, gdy otwarte jest okno dialogowe Lista rysunków

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij dwukrotnie rysunek.
 • Kliknij prawym przyciskiem rysunek na liście i wybierz Otwórz.
 • Wybierz rysunek z listy i kliknij przycisk Otwórz na dole okna.

Podczas otwierania rysunku wyświetli się okno komunikatu przedstawiające postęp i bieżące działania. Zostanie też wyświetlony zrzut ekranu rysunku. Aby anulować otwieranie, możesz kliknąć Anuluj.

Tworzenie i przeglądanie zrzutów ekranu rysunków

Zrzuty ekranu umożliwiają szybkie obejrzenie dowolnego rysunku bez jego otwierania. Tego narzędzia należy używać, aby sprawdzić rysunek bez jego edycji lub obejrzeć kilka rysunków podczas ich przeszukiwania, np. w celu znalezienia określonej rewizji rysunku. Zrzuty ekranu można wykonywać dla wszystkich typów rysunków.

Podczas otwierania i zapisywania rysunku jest domyślnie tworzony zrzut ekranu. Zrzut ekranu przedstawia sytuację z chwili zapisywania rysunku po raz ostatni i nie zawiera nowszych zmian wprowadzonych w modelu.

Jeśli w rysunku wprowadzono zmiany i zamknięto go, klikając przycisk Zamknij w prawym górnym narożniku, zostanie wyświetlone okno komunikatu, w którym można określić, czy rysunek ma zostać zapisany i czy podczas zapisywania ma zostać utworzony zrzut ekranu dla rysunku.

 1. Wybierz rysunek i otwórz go przy pomocy okna Lista rysunków.
 2. Zapisz rysunek, przechodząc do menu Plik i klikając Zapisz rysunek.

  Zrzut ekranu jest zapisywany w folderze ..\<model>\drawings\Snapshots.

 3. Wybierz ten sam rysunek w oknie Lista rysunków.
 4. Aby wyświetlić zrzut ekranu, kliknij przycisk Zrzuty ekranu w dolnej części okna Lista rysunków.

Poniżej przedstawiono przykładowy zrzut ekranu.

Po wybraniu rysunku, dla którego nie istnieje zrzut ekranu, i kliknięciu Zrzuty ekranu zostanie wyświetlona informacja z pytaniem, czy rysunek ma zostać otwarty i zapisany w celu utworzenia zrzutu ekranu.

Aby automatycznie utworzyć zrzut ekranu rysunku podczas tworzenia rysunku, należy ustawić opcję XS_DRAWING_CREATE_SNAPSHOT_ON_DRAWING_CREATION na wartość TRUE w kategorii Właściwości rysunku w oknie dialogowym Opcje zaawansowane.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej