Właściwości spoin modelu na rysunkach

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Właściwości spoin modelu na rysunkach

Można wybrać, które spoiny modelu mają być widoczne na rysunku i widokach rysunku oraz ustawić kolor spoiny i typ linii spoiny.

  • Aby ustawić automatyczne właściwości spoin na rysunkach pojedynczych elementów i rysunkach zespołów: Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku. Kliknij Tworzenie widoku w drzewie opcji po lewej stronie, wybierz widok i właściwości, które chcesz zmienić, a następnie kliknij Właściwości widoku. Następnie kliknij Spoina... w drzewie opcji i odpowiednio zmień ustawienia.
  • Aby ustawić automatyczne właściwości spoin na rysunkach zestawczych: Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku. Kliknij Spoina... i dostosuj ustawienia odpowiednio do potrzeb.
  • Aby zmodyfikować właściwości spoin na poziomie rysunku na rysunku zestawczym: Kliknij dwukrotnie tło rysunku i kliknij Spoina...
  • Aby zmienić właściwości spoin na poziomie widoku: Kliknij dwukrotnie ramkę widoku rysunku i kliknij Spoina... w oknie dialogowym Właściwości widoku.
Opcja Opis
Karta ZawartośćWidoczność
Spoiny

Spoiny w podzespołach

Niewidoczne powoduje, że na wybranym widoku/rysunku nie są wyświetlane żadne spoiny.

Widoczne spoiny na budowie powoduje wyświetlenie w widoku / na rysunku tylko spoin na budowie.

Widoczne spoiny warsztatowe powoduje wyświetlenie w widoku/na rysunku tylko spoin warsztatowych.

Oba widoczne powoduje wyświetlenie w widoku/na rysunku spoin na budowie i spoin warsztatowych.

Limit rozmiaru spoiny

Umożliwia podanie limitu wielkości spoiny w celu odfiltrowania z rysunku spoin o podanej wielkości i mniejszych. Jest to przydatne, jeśli na rysunku mają być wyświetlane tylko nietypowe spoiny.

Aby określić, czy wielkość spoiny jest wartością dokładną czy minimalną, należy użyć opcji zaawansowanej XS_WELD_FILTER_TYPE.

Aby odfiltrować standardowy typ spoiny, należy użyć opcji zaawansowanej XS_OMITTED_WELD_TYPE.

Karta Zawartość: Prezentacja
Prezentacja

Wybierz Ścieżka lub Obrys.

Można również wybrać, czy mają być wyświetlane Linie ukryte czy Własne linie ukryte.

Bryły spoin są pokazywane na rysunkach w następujących przypadkach:

  • Bryły spoin są wyświetlane na rysunkach dla tych typów spoin, które opierają się na rzeczywistej bryle. Spoiny, które nie opierają się na rzeczywistej bryle, są przedstawiane na modelu za pomocą sześciokątnego symbolu zastępczego, a na rysunkach bryły spoin nie są wyświetlane.

  • Spoiny o niestandardowych przekrojach poprzecznych są również obsługiwane.

Karta Wygląd: Linie widoczne
Kolor Umożliwia ustawienie koloru linii spoin.
Typ Umożliwia ustawienie typu linii spoin.
Karta Wygląd: Linie ukryte
Kolor Umożliwia ustawienie koloru linii niewidocznych.
Typ Umożliwia ustawienie typu linii niewidocznych.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej