Różne poziomy ustawiania i modyfikowania właściwości rysunku

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Różne poziomy ustawiania i modyfikowania właściwości rysunku

W Tekla Structures można ustawiać i zmieniać rysunki oraz właściwości rysunków na różnych poziomach w zależności od zakresu i trwałości wprowadzanych zmian. Rysunki można zmieniać na poziomie rysunku, widoku i obiektu.

Rysunki pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych

 • Najwyższym poziomem, na jakim można określać właściwości rysunku, jest poziom rysunku:
  • Właściwości specyficzne dla rysunku określane w oknie dialogowym Właściwości rysunku mają zastosowanie do całego rysunku: atrybuty użytkownika dla rysunku, litera/numer początkowy widoku detalu, ustawienia widoku przekroju specyficzne dla rysunku, niektóre specyficzne dla rysunku atrybuty widoków, tytuły rysunku i ustawienia układu rysunku.
  • Na poziomie rysunku można również wybierać widoki, które mają zostać utworzone, a także skonfigurować ustawienia widoków, wymiarowania, ochrony, obiektów budowlanych i znaków dla każdego widoku z osobna, przechodząc do okna dialogowego Właściwości widoku wybranego widoku. Można na przykład określić, że wszystkie znaki w widoku z góry miały niebieską ramkę lub że znaki spoin modelu mają być wyświetlane w widoku z przodu. Aby móc połączyć żądane właściwości widoku z tworzonymi widokami, bardzo ważne jest zapisanie plików właściwości na poziomie widoku w oknie dialogowym Właściwości widoku.
  • Właściwości na poziomie rysunku można zmodyfikować przed utworzeniem rysunku lub już na utworzonym rysunku.
 • Właściwości rysunkowe w rysunkach pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych można zmieniać także na poziomie widoku:
  • Kliknij dwukrotnie ramkę widoku na otwartym rysunku, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości widoku.
  • Zmień właściwość obiektu. Zmiana będzie dotyczyła jedynie widoków wybranych w otwartym rysunku.
  • Właściwości obiektu zostaną zmienione we wszystkich obiektach określonego typu w wybranych widokach. Jeśli na przykład zostanie zmieniony kolor linii znaku, linia znaku zostanie zmieniona we wszystkich znakach w wybranych widokach.
 • Właściwości rysunkowe można zmieniać także na poziomie obiektu:
  • Kliknij dwukrotnie obiekt na otwartym rysunku, aby otworzyć właściwości specyficzne dla obiektu.
  • Właściwości zostaną zmienione wyłącznie dla wybranego obiektu. Można wybrać kilka obiektów i zmienić właściwości dla nich wszystkich.
  • Zmiany właściwości wprowadzone na wyższych poziomach nie będą miały wpływu na właściwości zmienione na poziomie obiektu.

Rysunki zestawcze

 • Na najwyższym poziomie można zmieniać właściwości rysunku zestawczego z poziomu rysunku w oknie dialogowym Właściwości rysunku oraz w oknach podrzędnych:
  • W ten sposób można jednocześnie zmienić właściwości wszystkich obiektów budowlanych, obszarów chronionych, znaków, wymiarów i widoków na rysunku. Można na przykład określić, aby wszystkie znaki miały niebieską ramkę.
  • Właściwości rysunku można modyfikować przed utworzeniem rysunku lub już na utworzonym rysunku.
  • Właściwości obiektu zostaną zmienione we wszystkich widokach i obiektach na danym rysunku, z wyjątkiem nowych widoków utworzonych po utworzeniu rysunku.
 • Właściwości rysunku zestawczego można zmieniać także na poziomie widoku:
  • Kliknij dwukrotnie ramkę widoku na otwartym rysunku, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości widoku.
  • Zmiany będą dotyczyły jedynie widoków wybranych w otwartym rysunku.
  • Właściwości obiektu zostaną zmienione we wszystkich obiektach określonego typu w wybranych widokach. Jeśli na przykład zostanie zmieniony kolor linii znaku, linia znaku zostanie zmieniona we wszystkich znakach w wybranych widokach.
 • Właściwości rysunkowe można zmieniać także na poziomie obiektu:
  • Kliknij dwukrotnie obiekt na otwartym rysunku, aby otworzyć właściwości specyficzne dla obiektu.
  • Właściwości zostaną zmienione wyłącznie dla wybranego obiektu.
  • Zmiany właściwości wprowadzone na wyższych poziomach nie będą miały wpływu na właściwości zmienione na poziomie obiektu.

Właściwości szczegółowe na poziomie obiektu

Jeśli ustawienia właściwości obiektu zostaną zapisane i połączone z filtrami rysunku lub widoku oraz typami obiektów rysunku w celu utworzenia ustawień szczegółowych na poziomie obiektu, wówczas właściwości na poziomie obiektu będzie można zastosować także na poziomie rysunku i widoku. Należy pamiętać, że właściwości szczegółowe na poziomie obiektu zastosowane na poziomie rysunku są dostępne tylko w rysunkach zestawczych. Ustawienia na poziomie obiektu są potężnym narzędziem: pozwalają używać tego samego pliku właściwości do tworzenia rysunków i szybkiego zmieniania określonej właściwości, na przykład koloru zbrojenia lub kształtu ramki znaku, przed utworzeniem rysunków. Ustawienia na poziomie obiektu zastępują ustawienia właściwości wprowadzone we właściwości widoku i rysunku. Jeśli na poziomie widoku nie ma żadnych ustawień poziomu obiektów, wówczas zmiany wprowadzane w ustawieniach na poziomie obiektu zastosowanych na poziomie rysunku zostaną przejęte na poziomie widoku. Jeśli zastosujesz ustawienia poziomu obiektów do poziomu widoku, zastąpią one ustawienia z poziomu rysunku.

Zalecany proces pracy

Zaleca się pracę w trybie odgórnym, od poziomu rysunku do poziomu obiektu:

 1. Ustaw właściwości rysunku i automatyczne właściwości widoku rysunku w sposób jak najbliższy żądanemu efektowi, rozpoczynając od poziomu rysunku.
 2. Następnie na poziomie widoku zmodyfikuj wszystko to, co wymaga zmiany.
 3. Na końcu, jeśli konieczne są dalsze poprawki, możesz wprowadzić zmiany na poziomie pojedynczych obiektów.

Modyfikacje wprowadzone na poziomie rysunku pozostaną zachowane, gdy rysunek zostanie odtworzony w związku ze zmianą modelu.

Po wprowadzeniu zmian właściwości na poziomie widoku nie należy już powracać do modyfikowania właściwości na poziomie rysunku ponieważ po wprowadzeniu zmiany ustawienia na jednym poziomie zmiana tego samego ustawienia na wyższym poziomie może w przypadku niektórych ustawień anulować właśnie wprowadzone zmiany.

Przykładowy proces pracy w rysunku zestawczym

Poniższy schemat ilustruje koncepcję trzech poziomów właściwości w rysunku zestawczym. Jako przykład wykorzystano kolor ramki i kształt znaku.

 1. Zmiana koloru i kształtu ramki znaku na poziomie rysunku. Zmiany następują także na poziomach widoków i obiektów.
 2. Zmiana koloru i kształtu ramki znaku w wybranych widokach. Zmiany zostaną wprowadzone tylko w wybranych widokach. Właściwości nie ulegną zmianie na poziomie rysunku.

  Należy zauważyć, że po zmianie koloru i kształtu ramki na poziomie rysunku po uprzednim zmodyfikowaniu ich na poziomie widoku zmiany poziomu rysunku zastąpią zmiany poziomu widoku we wszystkich widokach. Ustawienia wyświetlania działają inaczej: nie są zastępowane, na przykład skala widoku pozostaje taka jak została ustawiona dla pojedynczych widoków.

 3. Zmiana koloru i kształtu ramki znaku w wybranych znakach. Właściwości nie zmieniają się w żadnym innym miejscu. Jeśli spróbujesz zmienić kształt i kolor ramki na poziomie widoku lub rysunku, właściwości tych znaków, które zmodyfikowano osobno, nie zostaną zmienione.

Więcej informacji można uzyskać, klikając poniższe łącza:

Ustawianie automatycznych właściwości rysunku przed utworzeniem rysunków

Modyfikowanie właściwości istniejącego rysunku

Modyfikowanie właściwości rysunku na poziomie widoku

Modyfikowanie właściwości obiektów rysunku

Szczegółowe ustawienia poziomu obiektów

Stosowanie właściwości rysunku podczas tworzenia rysunku w Tekla Structures

Ponowne tworzenie rysunków

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej