Definiowanie widoków, które mają zostać utworzone na rysunkach pojedynczych elementów, zespołów lub zespołów betonowych

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Definiowanie widoków, które mają zostać utworzone na rysunkach pojedynczych elementów, zespołów lub zespołów betonowych

Przed utworzeniem rysunków pojedynczych elementów, zespołów lub zespołów betonowych należy wybrać widoki, które mają zostać wstawione automatycznie. Jednocześnie można ustawić wymagane właściwości widoków.

Aby wybrać widoki rysunku, które mają zostać utworzone, i ustawić właściwości widoków:

 1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku.. Wybierz pojedynczy element, zespół betonowy lub rysunek zespołu.
 2. Wczytaj z listy u góry plik właściwości rysunku, który chcesz zmienić.
 3. Kliknij Tworzenie widoku.
 4. Przejdź na zakładkę Atrybuty i zmień odpowiednio ustawienia.

  Te ustawienia mają zastosowanie do wszystkich widoków na rysunku. Można tutaj wybrać układ współrzędnych, ustawić obrót układu współrzędnych i usunąć deformacje skręconych lub wygiętych elementów.

 5. Na zakładce Widoki wybierz widoki, które mają zostać utworzone. Można utworzyć dowolną liczbę widoków.
  • W przypadku wybrania Wył Tekla Structures nie utworzy widoku, tylko zwymiaruje elementy w dostępnych widokach. Jeśli dla wszystkich czterech widoków głównych zostanie ustawiona wartość wył, Tekla Structures mimo to utworzy jeden widok z przodu.

  • W przypadku wybrania Tekla Structures zawsze utworzy widok, nawet gdy nie będzie to konieczne do pokazania wymiarów. W przypadku widoków przekroju Tekla Structures tworzy jeden dodatkowy widok przekroju pokazujący środek elementu głównego. W przypadku widoków końca Tekla Structures tworzy widok końca z jednego końca elementu głównego.

  • W przypadku wybrania Auto Tekla Structures utworzy widok, gdy będzie to konieczne w celu pokazania wymiarów. W przypadku widoków przekroju Tekla Structures tworzy liczbę widoków niezbędną do pokazania wszystkich wymiarów. W przypadku widoków końca Tekla Structures tworzy również drugi widok końca z drugiego końca elementu głównego, jeśli na tym końcu znajdują się wymiary.

 6. Dla każdego z tworzonych widoków wybierz właściwości widoku w kolumnie Właściwości widoku.

  Listy zawierają wstępnie określone właściwości widoku przeznaczone dla różnych typów rysunków, również właściwości widoku zapisane w oknie dialogowym Właściwości widoku. Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości widoku, zobacz Właściwości widoku na rysunkach.

 7. Sprawdź właściwości każdego widoku przez wybranie widoku z listy i kliknięcie Właściwości widoku, a następnie zmień te właściwości stosownie do potrzeb.
 8. Sprawdź ustawienia na zakładce Atrybuty 1 w oknie Właściwości widoku.

  Można tutaj ustawić skalę i wielkość widoku, rozszerzenie widoku, miejsce umieszczenia widoku i obrót widoków 3D, a także wyświetlić widok lustrzany i zastosować ustawienia poziomu obiektów do wybranego widoku.

 9. Sprawdź ustawienia na zakładce Atrybuty 2 w oknie Właściwości widoku.

  W tym miejscu można usunąć deformacje skręconych lub wygiętych elementów, skrócić elementy, wyświetlić otwory i wnęki, określić, czy wyświetlać położenia początku modelu lub punktu bazowego, ustawić punkt zerowy dla poziomów oraz wybrać metodę tworzenia wymiarów w wybranym widoku.

 10. Sprawdź ustawienia na zakładce Etykieta w oknie Właściwości widoku.

  Można tutaj zdefiniować tekst i pozycję etykiety, dodać symbol na etykiecie oraz wyświetlić znaki kierunku widoku na wybranym widoku.

 11. Przejrzyj opcje w drzewie opcji i stosownie do potrzeb zmień ustawienia wymiarowania, ochrony, znaków i obiektów konstrukcji.
 12. Zapisz właściwości widoku, klikając przycisk Zapisz.
 13. Kliknij Zamknij.
 14. Kliknij Zapisz, aby zapisać właściwości rysunku, a następnie przycisk OK i utwórz rysunek.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej