Ponowne tworzenie rysunków

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Ponowne tworzenie rysunków

Zmiana niektórych ustawień rysunku wymaga ponownego jego utworzenia. Aby zmiany zostały zapisane, a rysunek został ponownie utworzony, należy kliknąć Zmień.

Ustawienia wpływające na ponowne tworzenie rysunków

W panelu Tworzenie widoku:

 • Układ współrzędnych

 • Wokół X

 • Wokół Y

 • Wokół Z

 • Niezdeformowany

 • Rozwinięty

 • Nowe widoki dodane do listy Widoki.

Jeśli co najmniej jedno z wymienionych powyżej ustawień zmieniło się, opcja Utwórz ponownie rysunek automatycznie otrzyma wartość Tak, a po kliknięciu przycisku Zmień rysunek zostanie utworzony ponownie. Jeśli opcji Utwórz ponownie rysunek zostanie ręcznie nadana wartość Tak, rysunek również zostanie ponownie utworzony. W przypadku zmiany ustawień Tworzenie widoku i ponownego utworzenia rysunków pojawi się komunikat ostrzegawczy.

W panelu Widok przekroju:

 • Głębokość przekroju

 • Odległość łączonych przekrojów

 • Przekrój z lewej

 • Przekrój w środku

 • Przekrój z prawej

Jeśli co najmniej jedno z wymienionych powyżej ustawień zmieni się, Tekla Structures automatycznie utworzy rysunek ponownie bez wyświetlania komunikatu ostrzegawczego po kliknięciu Zmień.

Modyfikowanie właściwości widoku jednego z utworzonych widoków:

 • Jeśli zmienione właściwości zostaną zapisane w tym samym pliku dla wszystkich utworzonych widoków, jedynym sposobem zmodyfikowania właściwości jednego widoku będzie nadanie opcji Utwórz ponownie rysunek wartości Tak.
 • Jeśli zmienione właściwości zostaną zapisane w odrębnym pliku, nieużywanym do innych utworzonych widoków, a plik ten zostanie wybrany na liście Widoki, wówczas po kliknięciu na Zmień rysunek zostanie jedynie zaktualizowany, a nie utworzony ponownie.

Zapobieganie automatycznej aktualizacji i ponownemu tworzeniu rysunków

Istnieje kilka sposobów, za pomocą których można zapobiec aktualizowaniu i/lub ponownemu tworzeniu rysunków.

 • Zamroź rysunki, jeśli nie chcesz aktualizować wszystkich obiektów powiązanych na widokach rysunku. Obiekty konstrukcji (elementy, śruby, spoiny itp.) zawsze będą aktualizowane na zamrożonych rysunkach. Aby uzyskać więcej informacji na temat zamrażania, zobacz Zamrażanie rysunków

 • Blokuj rysunki, których nie chcesz aktualizować. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat blokowania, zobacz Blokowanie rysunków

 • Jeśli zaktualizujesz rysunek, który nie został zmodyfikowany, zostanie on ponownie utworzony. Rysunki są automatycznie utworzone ponownie, jeżeli nie były edytowane, a następnie zapisane bądź nie zostały wydane przy użyciu funkcji Wydanie w Menedżer dokumentów. Za pomocą opcji zaawansowanej XS_​RECREATE_​UNMODIFIED_​DRAWINGS możesz sterować ponownym utworzeniem niezmodyfikowanych rysunków.

 • Aby Tekla Structures nie aktualizował automatycznie rysunków w przypadku zmiany modelu, ustaw dla opcji zaawansowanej XS_​INTELLIGENT_​DRAWING_​ALLOWED wartość FALSE.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej