Szybkie wprowadzenie do rysunków Tekla Structures

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Szybkie wprowadzenie do rysunków Tekla Structures

Przeczytaj ten artykuł, jeśli nie masz doświadczenia z rysunkami Tekla Structures.

Dowiesz się:

 • Jakie są specyficzne cechy rysunków Tekla Structures i co jest zawarte w tych rysunkach

 • Co należy zrobić przed utworzeniem jakichkolwiek rysunków

 • Jak utworzyć rysunki w swoim pierwszym projekcie przy użyciu predefiniowanych ustawień w stosowanym środowisku

 • Jak ręcznie modyfikować utworzone rysunki w trybie rysunku

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij niebieskie łącza. Oto przykładowe łącze.

Podstawy rysunków Tekla Structures

Aktualne rysunki

Rysunki Tekla Structures są zawsze aktualne, ponieważ:

 • Obiekty budowlane przedstawiane na rysunku są dokładnie takie same, jak obiekty modelu utworzone w modelu. Można zmieniać ich prezentację na rysunku, jednak nie można zmienić geometrii ani położenia obiektu budowlanego. Nie można również usuwać obiektów budowlanych. Wszystkie zmiany w obiektach budowlanych są wprowadzane w modelu.

 • Większość obiektów na rysunku jest powiązana i są one automatycznie aktualizowane po zmianie odpowiednich obiektów modelu. Jeśli na przykład zostanie zmieniony rozmiar obiektu modelu, powiązane punkty wymiarów przesuwają się wraz z odpowiednim obiektem na rysunku, wymiary są obliczane ponownie, a powiązane dane w znakach są aktualizowane. Nie powoduje to utraty żadnych zmian wprowadzonych ręcznie na rysunku. Zauważ, że jeśli punkty wymiarów nie przesuwają się, oznacza to, że nie są powiązane z żadnymi obiektami budowlanymi.

Obiekty rysunku, widoki i układ rysunku

Obiekty rysunku są zorganizowane w obrębie widoków rysunku, które są umieszczane w wybranym układzie rysunku zgodnie z wybranymi ustawieniami:

 • Obiekty rysunku obejmują obiekty budowlane (elementy, śruby, spoiny, fazowania, zbrojenie, wykończenie powierzchni itd.), obiekty opisowe (znaki, uwagi, wymiary, teksty, obiekty połączone, obiekty referencyjne itd.) oraz obiekty szkicu (linie, prostokąty, chmurki, okręgi itd.).

  Wszystkie te obiekty można dostosowywać.

  Kilka przykładów obiektów budowlanych, wymiarów, znaków, tekstów i chmurek:

 • Widoki rysunku uwzględniają obiekty budowlane lub obszary w modelu, które zostały wybrane do uwzględnienia na rysunku. Rozmiar widoku rysunku jest dostosowywany automatycznie w taki sposób, aby w razie potrzeby zmieścić więcej zawartości. Widoki rysunku mogą przedstawiać obiekty budowlane pokazane z różnych stron (góra, przód, tył, dół) lub w postaci przekrojów. Ustawienia widoku, na przykład jego głębokość i skalę, można dostosowywać.

  Przykład rysunku zestawczego z widokiem montażowym elewacji i widokami detali:

  Przykład połączonego rysunku formy i zbrojenia przedstawiającego schody ze spocznikami, zawierającego dwa widoki główne oraz kilka widoków detali:

  Przykład rysunku zespołu belki z jednym widokiem głównym i widokiem przekroju:

 • Układ rysunku definiuje:

  Poniżej przedstawiono przykład typowego układu rysunku wykonawczego:

  (1) Marginesy między ramką rysunku a znajdującymi się najbardziej na zewnątrz widokami

  (2) Odstępy między widokami

  (3) Widok z góry

  (4) Widok z przodu

  (5) Widoki przekroju A-A oraz B-B

  (6) Ramka rysunku

  (7) Plan orientacyjny

  (8) Lista materiałów

  (9) Tabela rewizji

  (10) Blok tytułowy rysunku

  (11) Znaczniki gięcia

Predefiniowane ustawienia rysunku

Środowisko zawiera predefiniowane ustawienia rysunków dostosowane do różnych celów, na wielu poziomach.

W przypadku tworzenia rysunku po raz pierwszy jedyne, co trzeba zrobić, to wybrać najbardziej odpowiedni plik predefiniowanych ustawień rysunku z listy w oknie dialogowym właściwości rysunku.

Zauważ, że ustawienia na poziomie rysunku określają również, który układ jest używany.

Można te ustawienia zmodyfikować i zapisać własne pliki ustawień do wykorzystania przy przyszłych rysunkach.

Poniżej znajduje się przykład listy ustawień rysunku na rysunku zestawczym:

Czynności przed utworzeniem rysunków w Tekla Structures

 • Rysunki można tworzyć na dowolnym etapie projektu, jednak w celu zminimalizowania nakładu pracy należy przed utworzeniem rysunku w możliwie jak najszerszym zakresie przeprowadzić detalowanie i dokończyć numerację. Numeracja jest warunkiem koniecznym do tworzenia rysunków pojedynczych elementów, rysunków zespołów i rysunków zespołów betonowych.

 • Upewnij się, że klasyfikacje i nazewnictwo obiektów w modelu są zgodne z filtrowaniem. Postępuj zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w firmie.

 • W modelu utwórz wszystkie wymagane widoki dla rysunków zestawczych. Widoki rysunku zestawczego będą miały taką samą orientację i zawartość jak widok modelu. Utwórz na przykład widok montażowy elewacji lub widok rzutu stropu. Dobrym pomysłem jest dopasowanie obszaru roboczego w widoku modelu za pomocą dwóch punktów w celu wybrania obszaru, który ma być wyświetlany na rysunku.

 • Określ głębokość widoku która ma być używana w rysunkach zestawczych. Ustaw żądaną głębokość widoku w początkowym widoku modelu, aby zapewnić sobie wydajny i przejrzysty proces pracy. W rysunkach będzie używana głębokość określona dla tego widoku w modelu.

 • Określ, których predefiniowanych ustawień i którego układu rysunku chcesz użyć. Wybierz odpowiednie ustawienia domyślne i układ dostępny w środowisku.

Tworzenie rysunku zestawczego

W Twoim pierwszym projekcie zamysł jest taki, aby utworzyć rysunek zestawczy (GA) przy wykorzystaniu predefiniowanych ustawień z używanego środowiska, a następnie ręcznie zmodyfikować rysunek w trybie rysunku zgodnie z potrzebami.

 1. Przejdź do karty Rysunki i raporty na wstążce i wybierz Właściwości rysunku > Rysunek zestawczy.
  • Otwórz listę ustawień rysunku i wybierz plik ustawień o nazwie zgodnej z Twoimi potrzebami.

  • Sprawdź ustawienia ogólne. W przypadku zmodyfikowania ustawień w podrzędnych oknach dialogowych pamiętaj, aby kliknąć OK:

   • Określ Nazwa i Tytuł 1 - Tytuł 3.

   • W razie potrzeby przejdź do ustawień Układ... i zmień układ na inny.

   • Przejdź do ustawień Widok... i wybierz Skala oraz Etykieta. Głębokość jest pobierana automatycznie z widoku modelu.

   • Przejdź do ustawień obiektu budowlanego (elementu, zbrojenia, wykończenia powierzchni itp.) i zmień prezentację.

   • Przejdź do ustawień Filtr... i utwórz filtry. Określ, które obiekty mają być pokazywane na rysunku, a następnie odfiltruj pozostałe obiekty.

    W poniższym przykładzie mają być pokazywane wyłącznie słupy, belki i stopy:

   • Kliknij Zastosuj w oknie dialogowym Właściwości rysunku zestawczego, aby zastosować zmiany w odniesieniu do rysunku, który zostanie utworzony. Dodatkowo zapisz ustawienia rysunku, aby móc użyć tych zapisanych ustawień w kolejnych projektach.
 2. Na karcie Rysunki i raporty na wstążce kliknij Utwórz rysunki > Rysunek zestawczy.
 3. W oknie dialogowym Utwórz rysunek zestawczy wybierz widok, z którego ma zostać utworzyć rysunek, spośród widoków utworzonych wcześniej w modelu.

  Rysunki zestawcze są oparte na widokach modelu, więc wybierz na przykład odpowiedni widok rzutu stropu lub widok linii siatki.

 4. Aby utworzyć rysunek, kliknij Utwórz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rysunków zestawczych, zobacz Tworzenie rysunków zestawczych i Właściwości rysunku zestawczego.

Modyfikowanie rysunku zestawczego

W trybie rysunku ręcznie zmodyfikuj rysunek, aby uzyskać żądany wynik.

 1. Na karcie Rysunki i raporty na wstążce kliknij Menedżer dokumentów, a następnie wybierz i otwórz utworzony wcześniej rysunek zestawczy.
 2. Sprawdź układ, tabele i blok tytułowy — całą zawartość poza widokami. Aby zmodyfikować układ, otwórz Edytor układu, klikając dwukrotnie tabelę w układzie.

  Na przykład kliknij dwukrotnie blok tytułowy:

 3. Sprawdź widok i zmień ustawienia widoku, klikając dwukrotnie ramkę widoku. Ramka widoku jest widoczna, gdy wskaźnik myszy znajduje się w jej obrębie.
  • Czy skala jest odpowiednia?

  • Czy etykieta widoku jest odpowiednia?

  • Czy widok zawiera właściwe obiekty budowlane? Jeśli nie, zmień ustawienia widoczności obiektów i filtrowanie.

  • Czy prezentacja obiektów budowlanych jest odpowiednia? Jeśli nie, sprawdź prezentację elementów, śrub, wykończenia powierzchni, zbrojenia itd.

  • Kiedy skończysz, kliknij Zmień. Zapisz też ustawienia widoku, aby móc z nich skorzystać w kolejnych projektach.

 4. Utwórz niezbędne widoki detali i dodaj detale 2D z Biblioteki 2D. Polecenia tworzenia widoków znajdują się na karcie Widoki rysunku, a detale 2D w Biblioteka rysunków 2D na panelu bocznym.

 5. Sprawdź i zmodyfikuj zawartość widoków, jednego po drugim:
 6. Rozmieść widoki lub wyrównaj wszystkie widoki w pionie lub w poziomie w widoku głównym.

  Polecenie Rozmieść znajduje się na karcie Widoki na wstążce rysunku, a polecenia wyrównywania — w menu kontekstowym.

Jeśli wynik jest zadowalający, użyj tego rysunku jako szablonu klonowania do klonowania rysunków w przypadku innych modeli o podobnej zawartości. Można również używać rysunków w bieżącym projekcie jako szablonów klonowania w przyszłych projektach.

Poniżej przedstawiono przykład rysunku planu fundamentów. Aby wyświetlić rysunek w pełnym rozmiarze, kliknij prawym przyciskiem myszy tutaj i wybierz opcję otwarcia rysunku PDF w innym oknie przeglądarki.

(1) Wymiary siatki

(2) Znaki elementów

(3) Znaki przekrojów A-A, B-B i C-C

(4) Wymiary ręczne

(5) Widoki przekrojów A-A, B-B i C-C

(6) Znak grupy prętów

(7) Znak zbrojenia ze szkicem pręta

(8) Znaki poziomu

(9) Tabela rewizji

(10) Tabela bloku tytułowego rysunku

(11) Ramka i margines rysunku

Tworzenie rysunku produkcyjnego prefabrykatów

Ponieważ jest to pierwszy projekt, zalecamy utworzenie rysunku produkcyjnego prefabrykatów przy użyciu predefiniowanych ustawień ze środowiska, a następnie ręczne zmodyfikowanie rysunku w trybie rysunku zgodnie z potrzebami.

 1. Przejdź do karty Rysunki i raporty na wstążce i wybierz Właściwości rysunku > Rysunek zespołu betonowego.
 2. Otwórz listę ustawień rysunku i wybierz plik ustawień o nazwie zgodnej z Twoimi potrzebami.

 3. Sprawdź i zmień ustawienia ogólne w oknie Właściwości rysunku zespołu betonowego:
  • Określ Nazwa i Tytuł 1 - Tytuł 3.

  • W razie potrzeby przejdź do ustawień Układ i zmień układ na inny.

  • Przejdź do Widok przekroju i ustaw domyślną głębokość widoku przekroju i zawartość znaku przekroju.

  • Przejdź do Tworzenie widoku i zdefiniuj co najmniej jeden widok główny do utworzenia, np. widok z przodu, a następnie określ, jaka ma być Etykieta tego widoku.

 4. Wybierz utworzony widok z listy widoków i przejdź do Właściwości widoku. Zmodyfikuj ustawienia widoku. Jeśli zdecydujesz się utworzyć kilka widoków głównych, zmień ustawienia dla każdego widoku z osobna.

  • Określ, jaka ma być Skala.

  • Zmień ustawienia obiektów budowlanych i ustaw prezentację obiektów.

   W Twoim pierwszym projekcie prawdopodobnie będzie występować jeden element betonowy i kilka elementów osadzonych. Ustaw prezentację elementów na Obrys lub Dokładny. Ustaw na przykład zbrojenie na Widoczne, a prezentację zbrojenia na pojedyncza linia z pełnymi końcami. Pamiętaj też o sprawdzeniu ustawień wykończenia powierzchni.

  • Przejdź do ustawień Filtr... i utwórz filtry. Określ, które obiekty mają być pokazywane na rysunku, a następnie odfiltruj pozostałe obiekty.

   W poniższym przykładzie wszystkie inne zbrojenia poza elementami osadzonymi zostały odfiltrowane:

  • Po zakończeniu Zapisz ustawienia widoku i kliknij Zamknij.

 5. Kliknij Zastosuj w oknie dialogowym Właściwości rysunku zespołu betonowego, aby zastosować zmiany w odniesieniu do rysunku, który zostanie utworzony. Dodatkowo zapisz ustawienia rysunku, aby móc użyć tych zapisanych ustawień w kolejnych projektach.
 6. Wybierz obiekty.

  Upewnij się, że są aktywne odpowiednie przełączniki wyboru, a następnie wybierz cały model poprzez wybór obszarem. Do wybierania obiektów możesz również użyć filtrów wyboru.

 7. Na karcie Rysunki i raporty wybierz Utwórz rysunki > Rysunek zespołu betonowego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rysunków zespołów betonowych, zobacz Tworzenie rysunków zespołów betonowych i Właściwości rysunku zespołu betonowego.

Modyfikowanie rysunku produkcyjnego prefabrykatów

W trybie rysunku ręcznie zmodyfikuj rysunek produkcyjny prefabrykatów, aby uzyskać żądany wynik.

 1. Na karcie Rysunki i raporty na wstążce kliknij Menedżer dokumentów, a następnie wybierz i otwórz utworzony wcześniej rysunek produkcyjny prefabrykatów.
 2. Sprawdź układ, tabele i bloki tytułowe — całą zawartość poza widokami. Aby zmodyfikować układ, przejdź do Edytora układu, klikając dwukrotnie tabelę w układzie.

  Na przykład kliknij dwukrotnie blok tytułowy:

 3. Sprawdź ustawienia w utworzonym widoku głównym i zmień ustawienia widoku, klikając dwukrotnie ramkę widoku. Ramka widoku jest widoczna, gdy wskaźnik myszy znajduje się w jej obrębie.
  • Czy skala jest odpowiednia?

  • Czy etykieta widoku jest odpowiednia?

  • Czy widok zawiera właściwe obiekty budowlane? Jeśli nie, zmień ustawienia widoczności obiektów i filtrowanie.

  • Czy prezentacja obiektów budowlanych jest odpowiednia? Jeśli nie, sprawdź prezentację elementów, wykończenia powierzchni, zbrojenia itd.

  • Kiedy skończysz, kliknij Zmień. Zapisz też ustawienia widoku, aby móc z nich skorzystać w kolejnych projektach.

 4. Utwórz inne widoki (widoki przekrojów, widoki detali) i sprawdź ustawienia widoku w taki sam sposób, jak w przypadku utworzonego widoku głównego. Ponadto dodaj detale 2D z Biblioteki 2D oraz łącza do plików DXF i obrazów. Polecenia tworzenia widoków znajdują się na karcie Widoki rysunku, detale 2D w obszarze Biblioteka rysunków 2D na panelu bocznym, a polecenia łączenia na karcie Rysunek.

 5. Sprawdź i zmodyfikuj zawartość widoków, jednego po drugim:
 6. Rozmieść widoki lub wyrównaj wszystkie widoki w pionie lub w poziomie w widoku głównym.

  Polecenie Rozmieść znajduje się na karcie Widoki na wstążce rysunku, a polecenia wyrównywania — w menu kontekstowym.

Jeśli wynik jest zadowalający, użyj tego rysunku jako szablonu klonowania do klonowania rysunków w przypadku podobnych zespołów betonowych. Można również używać rysunków w bieżącym projekcie jako szablonów klonowania w przyszłych projektach.

Poniżej znajduje się przykład rysunku szalunkowego zespołu betonowego. Aby wyświetlić rysunek w pełnym rozmiarze, kliknij prawym przyciskiem myszy tutaj i wybierz opcję otwarcia rysunku PDF w innym oknie przeglądarki.

(1) Uwaga powiązana

(2) Utworzony automatycznie widok 3D

(3) Symbol (środek ciężkości)

(4) Linia

(5) Tekst

(6) Detal 2D z Biblioteka rysunków 2D lub obraz

(7) Zestawienie kształtów gięcia z polami graficznymi szkiców prętów

(8) Tabela listy materiałów z wierszem nagłówka tabeli, wierszami zawartości tabeli, wierszem całkowitego ciężaru zbrojenia i wierszem całkowitego ciężaru zespołu betonowego

(9) Wnęka z liniami ukrytymi

(10) Element betonowy

(11) Element osadzony/zbrojenie

(12) Wymiary całkowite utworzone automatycznie

(13) Wymiary wnęki utworzone automatycznie

(14) Wymiary filtra utworzone automatycznie

(15) Widok szalunku z przodu

(16) Znak przekroju A-A

(17) Kontur elementu

(18) Etykieta wymiaru

(19) Widok przekroju A-A utworzony automatycznie

(20) Znak zbrojenia ze szkicem pręta

(21) Znak grupy prętów

(22) Zbrojenie

(23) Widok zbrojenia z przodu

(24) Wymiar grupy prętów

(25) Znak detalu

(26) Widok detalu

(27) Tabela bloku tytułowego rysunku

(28) Atrybut (Tekla Corporation) i tekst ustalony (nazwa produktu) w tabeli

(29) Tabela rewizji

(30) Obraz w tabeli

(31) Ramka i margines rysunku

Tworzenie rysunku produkcyjnego elementów stalowych

Ponieważ jest to pierwszy projekt, zalecamy utworzenie rysunku produkcyjnego elementów stalowych przy użyciu predefiniowanych ustawień ze środowiska, a następnie ręczne zmodyfikowanie rysunku w trybie rysunku zgodnie z potrzebami. Poniższe instrukcje odnoszą się do rysunków zespołów.

 1. Przejdź do karty Rysunki i raporty na wstążce i wybierz Właściwości rysunku > Rysunek zespołu.
 2. Otwórz listę ustawień rysunku i wybierz plik ustawień o nazwie zgodnej z Twoimi potrzebami.
 3. Sprawdź i zmień ustawienia ogólne w oknie Właściwości rysunku zespołu:
  • Określ Nazwa i Tytuł 1 - Tytuł 3.

  • W razie potrzeby przejdź do ustawień Układ i zmień układ na inny.

  • Przejdź do Widok przekroju i ustaw domyślną głębokość widoku przekroju i zawartość znaku przekroju.

  • Przejdź do Tworzenie widoku i zdefiniuj co najmniej jeden główny widok do utworzenia, np. widok z przodu, a następnie określ, jaka ma być Etykieta tego widoku. W tym miejscu można również tworzyć widoki przekroju i widoki końca.

   Ponadto określ ustawienia widoczności śrub i spoin wspólne dla wszystkich widoków. Sprawdź i uzupełnij atrybuty użytkownika, które są wspólne dla wszystkich rysunków produkcyjnych.

 4. Z listy widoków wybierz utworzony widok, np. widok z przodu, i przejdź do Właściwości widoku. Zmodyfikuj ustawienia widoku. Jeśli zostało utworzonych kilka widoków głównych, zmień ustawienia dla każdego widoku z osobna.

  • Określ, jaka ma być Skala.

  • Przejdź do obiektu budowlanego (elementu, elementu sąsiedniego, śruby, spoiny, obiektu referencyjnego, siatki itp.) i ustaw widoczność oraz prezentację obiektu.

   W przypadku elementów ustawienie Obrys zazwyczaj sprawdza się w odniesieniu do elementów wyświetlanych w widokach głównych. Ustawienie Dokładny jest idealnym rozwiązaniem w przypadku elementów w widokach detali, przekrojów i końców, na przykład dlatego, że przedstawia rzeczywiste kontury profili walcowanych na gorąco. W przypadku spoin można określić, czy modelowane spoiny mają być pokazywane, czy nie. W przypadku śrub można określić, czy mają być pokazywane otwory na śruby i osie śrub, czy rzeczywiste śruby. Jeśli wolisz prostszy wygląd, użyj prezentacji otworów.

  • Po zakończeniu Zapisz ustawienia widoku i kliknij Zamknij.

 5. Kliknij Zastosuj w oknie dialogowym Właściwości rysunku zespołu, aby zastosować zmiany w odniesieniu do rysunku, który zostanie utworzony. Dodatkowo zapisz ustawienia rysunku, aby móc użyć tych zapisanych ustawień w kolejnych projektach.
 6. Wybierz obiekty.

  Użyj filtrów wyboru do wybrania obiektów. Podczas tworzenia rysunków zespołów upewnij się, że jest aktywny przełącznik wyboru zespołów.

 7. Na karcie Rysunki i raporty na wstążce wybierz Utwórz rysunki > Rysunek zespołu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rysunków zespołów, zobacz Tworzenie rysunków zespołów i Właściwości rysunku zespołu.

Modyfikowanie rysunku produkcyjnego elementów stalowych

W trybie rysunku ręcznie zmodyfikuj rysunek produkcyjny elementów stalowych, aby uzyskać żądany wynik.

 1. Na karcie Rysunki i raporty na wstążce kliknij Menedżer dokumentów, a następnie wybierz i otwórz utworzony wcześniej rysunek produkcyjny elementów stalowych.
 2. Sprawdź układ, tabele i bloki tytułowe — całą zawartość poza widokami. Aby zmodyfikować układ, przejdź do Edytora układu, klikając dwukrotnie tabelę w układzie.

  Na przykład kliknij dwukrotnie listę materiałów warsztatowych:

 3. Sprawdź ustawienia w utworzonych widokach głównych (z góry, z przodu, od dołu, z tyłu) i zmień ustawienia widoku, klikając dwukrotnie ramkę widoku. Ramka widoku jest widoczna, gdy wskaźnik myszy znajduje się w jej obrębie.
  • Czy skala jest odpowiednia?

  • Czy etykieta widoku jest odpowiednia?

  • Czy widok zawiera właściwe obiekty budowlane? Jeśli nie, zmień ustawienia widoczności obiektów.

  • Czy prezentacja obiektów budowlanych jest odpowiednia? Jeśli nie, sprawdź prezentację elementów, wykończenia powierzchni, śrub, spoin, zbrojenia itd.

  • Kiedy skończysz, kliknij Zmień. Zapisz też ustawienia widoku, aby móc z nich skorzystać w kolejnych projektach.

 4. Utwórz inne widoki (widoki przekrojów, widoki detali) i sprawdź ustawienia widoku w taki sam sposób, jak w przypadku utworzonych widoków głównych. Ponadto dodaj detale 2D z Biblioteki 2D lub łącza do plików DXF. Polecenia tworzenia widoków znajdują się na karcie Widoki rysunku, Biblioteka rysunków 2D na panelu bocznym, a polecenia służące do dodawania łączy — na karcie Rysunek.

 5. Sprawdź i zmodyfikuj zawartość widoków, jednego po drugim:
 6. Rozmieść widoki lub wyrównaj wszystkie widoki w pionie lub w poziomie w widoku głównym.

  Polecenie Rozmieść znajduje się na karcie Widoki na wstążce rysunku, a polecenia wyrównywania — w menu kontekstowym.

Jeśli wynik jest zadowalający, użyj tego rysunku jako szablonu klonowania do klonowania rysunków w przypadku podobnych zespołów. Można również używać rysunków w bieżącym projekcie jako szablonów klonowania w przyszłych projektach.

Poniżej przedstawiono przykład rysunku zespołu słupa. Aby wyświetlić rysunek w pełnym rozmiarze, kliknij prawym przyciskiem myszy tutaj i wybierz opcję otwarcia rysunku PDF w innym oknie przeglądarki.

(1) Tabela położenia siatki wskazuje, na której linii siatki znajduje się zespół w modelu

(2) Przekrój A-A utworzony automatycznie, ręczne znaki oraz wymiary

(3) Znaki spoin modelu

(4) Znaki elementów

(5) Znaki przekrojów A-A, B-B i C-C

(6) Widok z przodu

(7) Znak śruby

(8) Śruby

(9) Słup C/54

(10) Kontur słupa

(11) Ręczny znak przekroju C-C (bez widoku przekroju). Identyfikator to C-C, aby wskazać, że ten przekrój jest identyczny z przekrojem C-C, który ma widok przekroju.

(12) Przekrój C-C utworzony automatycznie, ręczne znaki oraz wymiary

(13) Widok z góry

(14) Śruby, blachy i znaki ukryte przez inne elementy

(15) Ramka i margines rysunku

(16) Tabela rewizji

(17) Blok tytułowy rysunku

(18) Tabela odwołań wskazująca całkowitą liczbę elementów głównych na rysunku

(19) Tabela listy materiałów

(20) Wymiary: większość wymiarów to automatyczne Wymiary zintegrowane. Wymiary widoku przekroju są ręczne.

(21): Przekrój B-B utworzony automatycznie, ręczne znaki oraz wymiary

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej