Drukowanie na wielu arkuszach (stara metoda drukowania)

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Drukowanie na wielu arkuszach (stara metoda drukowania)

Jeśli rysunek jest bardzo duży, można wydrukować go na wielu arkuszach. Jeśli zostaną użyte prawidłowe ustawienia skalowania, program Tekla Structures automatycznie obliczy wymaganą liczbę arkuszy.

Poniższe instrukcje dotyczą drukowania przy użyciu ustawień drukarki zawartych w narzędziu Katalog Drukarki, co oznacza, że opcji zaawansowanej XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG nadano wartość TRUE w menu Plik > Ustawienia > Opcje zaawansowane > Drukuj.

Przed rozpoczęciem drukowania na wielu arkuszach sprawdź, czy układ rysunku obsługuje drukowanie na kilku mniejszych arkuszach. Należy pamiętać, że Tekla Structures automatycznie dodaje do wydruków margines o szerokości 5 mm.

Należy również sprawdzić, czy drukarka jest prawidłowo skonfigurowana do drukowania na wielu arkuszach.

 1. Otwórz rysunek.
 2. W menu Plik kliknij: Drukuj rysunek.
 3. W oknie dialogowym Drukuj rysunki wybierz drukarkę, której chcesz użyć.
 4. Wybierz opcję Drukuj na dzielonym arkuszu.
 5. W polu Skalowanie ustaw Skala = 1. Zapewnia to utrzymanie skali. Liczba arkuszy zostaje zaokrąglona.

  Podczas drukowania na wielu arkuszach nie należy używać opcji Auto.

  Tekla Structures oblicza liczbę arkuszy wymaganą do wydrukowania rysunku.

 6. W stosownych przypadkach zmień inne ustawienia drukarki oraz dodaj ramki oraz znaczniki gięcia w wydruku.

  W przypadku nadania opcji Orientacja wartości Auto Tekla Structures wybiera orientację, przy której liczba wydrukowanych arkuszy będzie najmniejsza.

Tekla Structures drukuje rysunek na wielu arkuszach w taki sposób, że jako pierwszy drukowany jest dolny prawy narożnik, a jako ostatni — górny lewy narożnik (patrz ponumerowane arkusze w poniższym przykładzie).

Aby na każdym z arkuszy o mniejszym formacie znajdowały się ramki i/lub bloki tytułowe, należy użyć odpowiedniego układu tabeli, takiego jak przedstawiony w poniższym przykładzie.

Wskazówka:

Opcja zaawansowana XS_​PRINT_​MULTISHEET_​BORDER umożliwia ustawienie granic wykluczanych z mniejszych arkuszy.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej