Modyfikowanie właściwości rysunku na poziomie widoku

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Modyfikowanie właściwości rysunku na poziomie widoku

Po utworzeniu rysunku można modyfikować jego właściwości na poziomie widoku. Większość właściwości rysunków pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych określa się osobno dla poszczególnych widoków rysunku jeszcze przed jego utworzeniem w automatycznych właściwościach rysunku. Rysunki zestawcze nie mają automatycznych właściwości widoku, a właściwości widoku można modyfikować wyłącznie na otwartym rysunku.

Zmiany wprowadzone we właściwościach widoku zostaną zastosowane tylko do widoku, który został wybrany do zmodyfikowania.

Aby uzyskać listę właściwości widoku i ich wartości, zobacz Właściwości widoku na rysunkach.

  1. Otwórz rysunek.
  2. Kliknij dwukrotnie ramkę widoku rysunku, aby otworzyć okno właściwości widoku rysunku.
  3. Domyślnie pola wyboru na drzewie opcji są nieaktywne. Po zmianie właściwości, na przykład wybierając opcję w panelu, Tekla Structures doda symbol zaznaczenia w polu wyboru obok opcji na drzewie opcji.
  4. Wprowadź niezbędne zmiany.
  5. Po wprowadzeniu żądanych zmian kliknij Zmień.

Widok zmieni się zgodnie ze zmianami wprowadzonymi we właściwościach widoku rysunku.

Uwaga:

Niektóre z wprowadzonych zmian wymagają ponownego utworzenia rysunku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Ponowne tworzenie rysunków.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej