Ustawianie automatycznych właściwości rysunku przed utworzeniem rysunków

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Ustawianie automatycznych właściwości rysunku przed utworzeniem rysunków

Tekla Structures tworzy rysunki przy użyciu automatycznych właściwości rysunku określonych osobno dla każdego typu rysunku.

 1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku.
 2. W miarę możliwości wczytaj właściwości rysunku jak najbardziej zbliżone do pożądanych, wybierając plik właściwości z listy u góry.

  We właściwości rysunku zestawczego należy kliknąć Wczytaj.

 3. W zależności od typu rysunku wykonaj jedną z następujących procedur:

  Rysunki pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych:

  1. Prześledź różne właściwości w drzewie opcji właściwości rysunku i dostosuj ich wartości zgodnie z wymogami.

   Pola wyboru obok opcji będą zaznaczane automatycznie w przypadku wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany w danej opcji.

  2. Aby zapisać właściwości na przyszłość, należy nadać niepowtarzalną nazwę właściwości w polu Zapisz i kliknąć Zapisz. Nazwa nie powinna zawierać spacji ani znaków specjalnych.
  3. Aby dostosować ustawienia na poziomie widoku (widoki, wymiary, filtry, obszary chronione, znaki i obiekty), kliknij Tworzenie widoku, wybierz odpowiedni widok oraz plik właściwości widoku, a następnie kliknij Właściwości widoku.
  4. Dostosuj właściwości wybranego widoku zgodnie z wymogami.
  5. Aby zapisać właściwości, na przykład właściwości elementu, na przyszłość, należy nadać im niepowtarzalną nazwę w polu Zapisz i kliknąć Zapisz. Nazwa nie powinna zawierać spacji ani znaków specjalnych.
  6. Na koniec należy kliknąć Zapisz w oknie dialogowym Właściwości widoku, aby zapisać właściwości w pliku właściwości.
  7. Kliknij OK w oknie dialogowym Właściwości widoku, aby powrócić do właściwości rysunku.

  Rysunki zestawcze:

  1. Usuń zaznaczenie wszystkich pól wyboru, klikając przełącznik w dolnej części okna dialogowego i zaznacz wyłącznie pola wyboru obok opcji, które będą modyfikowane.
  2. Przejdź przez różne właściwości w oknie dialogowym właściwości rysunku i wprowadź niezbędne zmiany.
  3. Po wprowadzeniu zmian we właściwościach kliknij OK w poszczególnych podrzędnych oknach dialogowych, aby zapisać zmiany i powrócić do właściwości rysunku.
  4. Aby zapisać właściwości, na przykład właściwości elementu, na przyszłość, należy nadać im niepowtarzalną nazwę w polu Zapisz jako i kliknąć Zapisz jako. Nazwa nie powinna zawierać spacji ani znaków specjalnych.
 4. Kliknij OK, aby zapisać właściwości.

  Aby zapisać zmiany w innym pliku właściwości rysunku, wprowadź nową nazwę.

  Nazwa pliku właściwości nie powinna zawierać spacji, ponieważ mogą one powodować problemy. Dla przykładu: w przypadku użycia pliku właściwości rysunku w zestawie reguł w obszarze Katalog rysunków głównych rysunki nie zostaną utworzone, jeśli nazwa pliku właściwości zawiera spacje.

  W oknie Właściwości rysunku zestawczego kliknij Zapisz jako.

Teraz można utworzyć rysunek przy użyciu uprzednio skonfigurowanego pliku właściwości rysunku.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej