Modyfikowanie, rozmieszczanie i wyrównywanie widoków rysunku

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Modyfikowanie, rozmieszczanie i wyrównywanie widoków rysunku

Zauważ, że trzeba ustawić XS_VIEW_FRAMES_VISIBLE na TRUE, aby ramki widoku rysunku były wyświetlane przez cały czas. Jeśli ustawisz tę opcję zaawansowaną na FALSE (domyślnie), ramki widoku rysunku będą ukryte, dopóki nie przesuniesz wskaźnika myszy na widok.

Zmiana rozmiaru granic widoku rysunku

Granica widoku lub pole ograniczające widoku to przerywana ramka wokół zawartości widoku, która jest widoczna po kliknięciu ramki widoku. Można zmieniać rozmiar granicy widoku, aby np. wyświetlić tylko określoną część zawartości widoku.

Po wybraniu widoku jego granica jest zaznaczona również w innych widokach. Po zmianie granicy wybranego widoku w innych widokach wykorzystujących uchwyty graniczne widoku, zmianę można zaobserwować na granicy wybranego widoku. W ten sposób można łatwo wyregulować płaszczyznę widoku przekroju i głębokość widoku i nie trzeba w tym celu przechodzić do właściwości widoku.

 1. Kliknij ramkę widoku.
 2. Kliknij jeden z uchwytów granicy widoku.
 3. Przeciągnij uchwyty wzdłuż osi X lub Y widoku.

  Gdy granica widoku zmienia rozmiar, ramka widoku dostosowuje się do nowych wymiarów granicy widoku.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat wizualizacji widoków w innych widokach, zobacz następujące opcje zaawansowane:

(1) Uchwyt granicy widoku

(2) Granica widoku

(3) Ramka widoku

(4) Zmieniony rozmiar granicy widoku i samego widoku

Przykład

W poniższym przykładzie został wybrany widok przekroju w lewym dolnym rogu, a granica widoku jest podświetlona w dwóch innych widokach. Granicę wybranego widoku można zmienić w innych widokach, przeciągając uchwyty granicy widoku, aby na przykład zmienić głębokość widoku przekroju.

Przeciąganie widoków rysunku

Można przenosić widoki rysunku przez przeciąganie i upuszczanie.

 1. Kliknij ramkę widoku.

 2. Przytrzymując wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnij widok w nowe miejsce.

  Widok będzie podążał za kursorem podczas przeciągania, co ułatwia przenoszenie.

Uwaga:

Podczas przeciągania widoku jego ustawienie umieszczenia może się zmienić na Stały w zależności od tego, co ustawiono w opcji zaawansowanej XS_​CHANGE_​DRAGGED_​VIEWS_​TO_​FIXED. Ta opcja zaawansowana domyślnie ma wartość TRUE, co oznacza, że ustawienie umieszczenia zmienia się na Stały, gdy widok jest przeciągany.

Obróć widoki rysunku

Można obracać widoki rysunku w otwartych rysunkach.

 1. Na otwartym rysunku kliknij ramkę widoku rysunku, który chcesz obrócić.
 2. Na karcie Widoki na wstążce kliknij Obróć widok.
 3. W wyświetlonym oknie wpisz kąt w stopniach, np. 90 lub -90, i kliknij Obróć.

Wyrównywanie widoków rysunku

Widoki można wyrównywać w pionie lub w poziomie.

 1. Wybierz widok rysunku w otwartym rysunku, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu podręczne.
 2. Wybierz Wyrównaj pionowo w menu podręcznym.
 3. Wybierz punkt w wybranym widoku.
 4. Wybierz punkt w widoku, do którego chcesz wyrównać wybrany widok.

  Tekla Structures przesuwa widoki tak, że wybrane punkty będą w linii pionowej.

  Wybrany widok rysunku można wyrównać w poziomie, wybierając polecenie Wyrównaj poziomo z menu podręcznego.

Rozmieść widoki rysunku

Istnieje możliwość dopasowania widoków rysunku w taki sposób, aby zawierały wszystkie połączone obiekty, a także zmiany kolejności widoków rysunku przy użyciu bieżących właściwości układu rysunku.

 • Na karcie Widoki kliknij Rozmieść.

Uwaga:
 • Polecenie Rozmieść widoki wpływa tylko na widoki, w których w opcja Umieść ma wartość Dowolny we właściwościach widoku. Widoki dla których wybrana jest opcja Stały nie są przesuwane.

 • Jeśli opcji XS_​CHANGE_​DRAGGED_​VIEWS_​TO_​FIXED nadano wartość TRUE (domyślnie) i przeciągnięto widok na rysunku, widok stanie się stały, a polecenie Rozmieść widoki nie będzie działać.

 • Opcja Rozmieść widoki może zmienić rozmiar rysunku, jeśli używane jest automatyczne skalowanie widoków rysunku.

Modyfikowanie właściwości widoku rysunku

Można modyfikować parametry widoku w końcowym rysunku dla pojedynczego widoku lub wybranych widoków.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeżeli chcesz zmodyfikować parametry kilku widoków, przytrzymaj klawisz Ctrl, kliknij ramki widoków, które chcesz zmienić, i na karcie Rysunek kliknij Właściwości > Widok.

  • Aby zmodyfikować parametry jednego widoku, kliknij dwukrotnie jego ramkę.

 2. W razie konieczności zmień parametry widoku.

  Przykładowo zmień wartość Skala.

 3. Kliknij Zmień.
 4. Jeżeli istnieją jakieś ustawienia poziomu obiektu, które chcesz zastosować, kliknij Edytuj ustawienia... i wczytaj ustawienia obiektów, których chcesz użyć. Kliknij Zmień.
  Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości widoku rysunku, zobacz Właściwości widoku na rysunkach.

Aktualizacja oznaczenia widoków przekroju lub detalu

Po usunięciu widoków przekroju lub widoków detalu z rysunku można za pomocą makr zaktualizować oznaczenia wszystkich pozostałych widoków przekroju lub detalu, tak aby ponownie uzyskać ciągłość ich oznaczeń (A-A, B-B itd.).
 1. W otwartym rysunku, z którego usunięto widoki przekrojów lub detalu, w panelu bocznym kliknij przycisk Aplikacje i komponenty , co spowoduje otwarcie katalogu Aplikacje i komponenty.
 2. Kliknij strzałkę obok pozycji Aplikacje, aby otworzyć listę aplikacji.
  Można również wyszukać makr Aktualizuj oznaczenia widoków przekroju lub Aktualizuj oznaczenia widoków detalu.
 3. W zależności od tego, czy chcesz zaktualizować oznaczenia widoków przekroju, czy detalu, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dwukrotnie makro Aktualizuj oznaczenia widoków przekroju.

  • Kliknij dwukrotnie makro Aktualizuj oznaczenia widoków detalu.

Widoki przekroju lub detalu otrzymają zaktualizowane oznaczenia, które teraz ponownie będą ciągłe. Po zakończeniu aktualizacji oznaczeń zostanie wyświetlony komunikat.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej