Określanie układu rysunku

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Określanie układu rysunku

Układ rysunku określa, które tabele mają być uwzględnione w rysunku i gdzie znajdują się tabele. Każdy układ rysunku ma własne zestawy tabel i odpowiednie rozmiary rysunków. Można tworzyć i edytować układy rysunków za pomocą narzędzia Edytor układu.

Układ rysunku łączy tabele rysunków z rozmiarami rysunków. Tekla Structures zawiera kilka predefiniowanych układów rysunku. Każdy typ rysunku; zespołu, pojedynczego elementu, zespołu betonowego, zestawczy i zbiorczy, mogą mieć własny indywidualny układ rysunku z niezbędnymi zestawami tabel. Można również tworzyć dostosowane układy rysunku, które mogą być używane dla więcej niż jednego typu rysunku.

Używając różnych układów, można na przykład ustawić dla rysunków zespołów arkuszy rysunku formatu A1 i A2, a dla rysunków pojedynczych elementów arkuszy A3 i A4. Innym przykładem jest możliwość uwzględnienia list materiałów w rysunkach zespołów, ale nie w rysunkach zestawczych.

Można również dostosować zestawy tabel w obrębie tego samego układu rysunku, tak aby różne rozmiary rysunku miały różne zestawy tabel. Na przykład arkusze A1 i arkusz A4 mogą mieć ten sam układ rysunku, ale mogą wymagać innego umieszczenia zestawów tabel. Zarządzając liczbą i położeniem tabel, można zapewnić dopasowanie tabel do każdego rozmiaru rysunku. Można również wykluczyć niektóre tabele z układu rysunku i edytować je jako część otwartego rysunku, dzięki czemu układ rysunku nie zmieni się.

W poprzednich wersjach Tekla Structures zestawy tabel nie były powiązane z żadnym rozmiarem rysunku, jeśli użyto opcji Określony rozmiar we właściwościach rysunku. W przypadku otwarcia starego pliku układu bez skojarzonych zestawów tabel, Tekla Structures automatycznie generuje rozmiar rysunku dla każdej tabeli i określa rozmiar rysunku w następującym formacie: ###_[NAZWA ZESTAWU TABEL]. W razie potrzeby można następnie w narzędziu Edytor układu dostosować zestaw tabel dla każdego formatu rysunku.

W przypadku użycia opcji Automatyczny format we właściwościach rysunku, Tekla Structureswybiera najmniejszy dostępny rozmiar rysunku, który będzie pasował do widoków rysunku i zestawu połączonych tabel. Rozmiary rysunków zgodne z opcją Automatyczny format można wybrać w oknie dialogowym Ustawienia formatu rysunku.

Tekla Structures zapisuje utworzone nowe układy w osobnych plikach z rozszerzeniem nazwy pliku .lay. Pliki układów są przechowywane w podfolderze \attributes w folderze modelu. Można je skopiować do folderów projektu lub firmowego zdefiniowanych za pomocą opcji zaawansowanych XS_FIRM i XS_PROJECT.

Należy pamiętać, że pliki .lay utworzone w narzędziu Edytor układu nie są zgodne z narzędziem Układ rysunku i Edytor układu we wcześniejszych wersjach Tekla Structures. Oznacza to, że nie można używać nowych układów rysunków w Tekla Structures 2019i lub wcześniejszych wersjach.

Po otwarciu starego pliku .lay wszystkie zestawy tabel w tym pliku .lay, które nie są powiązane z żadnym stałym rozmiarem rysunku w tym samym pliku .lay, są konwertowane na niezależne zestawy tabel. Podczas konwersji nowy stały rozmiar jest generowany automatycznie dla każdego zestawu tabel, a zestaw tabel jest następnie powiązany z nowo wygenerowanym rozmiarem. Wygenerowane rozmiary rysunków to zawsze A1 (841 mm x 594 mm) w środowiskach innych niż imperialne lub ANSI D (864 mm x 559 mm) w środowiskach imperialnych. Nazwy wygenerowanych rozmiarów rysunków mają formę ###_<name_of_converted_table_layout>.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej