Właściwości rysunku zestawczego

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Właściwości rysunku zestawczego

Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku > Rysunek zestawczy. Właściwości można zmienić po utworzeniu rysunku, klikając dwukrotnie tło rysunku.

Poniżej opisano opcje dostępne w oknie dialogowym właściwości rysunków zestawczych.

Opcja Opis Więcej informacji
Nazwa

Nazwa rysunku. Nazwa ta zostanie wyświetlona w oknie Menedżer dokumentów i może być umieszczona w szablonach rysunku i raportów.

Maksymalna długość nazwy rysunku wynosi 32 znaki.

Tytuł 1, Tytuł 2, Tytuł 3

Tytuły są wyświetlane w oknie Menedżer dokumentów oraz w szablonach rysunków i raportów.

Modyfikowanie nazw i tytułów rysunków

Użyj szczegółowych ustawień poziomu obiektów

Nadaj wartość Tak, aby stosować szczegółowe ustawienia poziomu obiektu utworzone w oknie dialogowym Ustawienia poziomu obiektów na rysunku.

Szczegółowe ustawienia poziomu obiektów

Układ...

Wybierz układ rysunku i zdefiniuj rozmiary rysunków. Można również określić, czy w szablonach mają być wykazywane obiekty ukryte.

Określanie układu rysunku

Określanie formatu rysunku i skali widoku rysunku

Widok...

Umożliwia zdefiniowanie właściwości widoku: ustawień skali, rozszerzenia widoku na sąsiednie elementy, widoku lustrzanego, symboli otworów i wnęk, wysokości punktu zerowego, skracania elementów, etykiety widoku oraz planu zakotwień.

Właściwości widoku na rysunkach

Widok detalu...

Umożliwia zdefiniowanie właściwości widoku detalu: ustawień etykiety widoku, zakresu detalu i znaku detalu.

Zmienianie znaku detalu, etykiety widoku i właściwości granicy widoku na rysunkach

Wymiar...

Umożliwia zdefiniowanie właściwości wymiaru: typu wymiaru, jednostek, dokładności, formatu, umieszczenia i wyglądu.

Właściwości wymiarów i wymiarowania

Wymiarowanie...

Umożliwia zdefiniowanie właściwości wymiarowania: ustawień wymiaru siatki i elementów.

Właściwości wymiarów i wymiarowania

Właściwości wymiarowania — zakładka Elementy (Rysunki zestawcze)

Właściwości wymiarowania — zakładka Siatka (Rysunki zestawcze)

Znak elementu...

Znak śruby...

Znak elementu sąsiedniego...

Znak wykończenia powierzchni...

Znak spoiny...

Znak zbrojenia...

Znak zbrojenia sąsiedniego...

Znak połączenia...

Znak obiektu wylewanego...

Zdefiniuj właściwości znaku: ustawienia elementów, elementów uwzględnionych, widoczności znaku, ramki znaku, linii odnośnika znaku i umieszczenia.

Właściwości znaku

Właściwości elementów i elementów sąsiednich na rysunkach

Właściwości rysowania znaku spoiny

Właściwości znaku — zakładki Zawartość, Ogólne, Łączenie i Wygląd

Właściwości widoczności i wyglądu znaków spoin modelu na rysunkach

Elementy znaku

Sekcje wylewania na rysunkach

Element...

Umożliwia zdefiniowanie właściwości elementu: ustawień przedstawienia znaku, linii ukrytych, widoczności osi i linii odniesienia, widoczności dodatkowych znaków, wyglądu elementów i wypełnienia.

Właściwości elementów i elementów sąsiednich na rysunkach

Śruba...

Umożliwia zdefiniowanie właściwości śruby: ustawień przedstawienia śruby, zawartości symbolu śruby, widoczności śruby i wyglądu śruby.

Właściwości zawartości i wyglądu śrub na rysunkach

Element sąsiedni...

Umożliwia zdefiniowanie właściwości sąsiednich elementów: ustawień widoczności, przedstawienia znaku, linii ukrytych, widoczności osi i linii odniesienia, widoczności dodatkowych znaków, wyglądu elementów i wypełnienia. Można również określić ustawienia przedstawienia śruby i zawartości symbolu śruby dla sąsiednich elementów.

Właściwości elementów i elementów sąsiednich na rysunkach

Wykończenie powierzchni...

Umożliwia zdefiniowanie właściwości wykończenia powierzchni: ustawień widoczności wykończenia powierzchni, widoczności wzoru, widoczności linii ukrytych oraz przedstawienia wykończenia powierzchni.

Właściwości widoczności i zawartości wykończenia powierzchni na rysunkach

Spoina...

Umożliwia zdefiniowanie właściwości spoin: ustawień widoczności spoiny, limitu wielkości spoiny oraz wyglądu spoiny.

Właściwości spoin modelu na rysunkach

Zbrojenie...

Umożliwia zdefiniowanie właściwości zbrojenia i siatki: ustawień przedstawienia pręta i siatki zbrojeniowej, symbolu pręta i siatki zbrojeniowej oraz wyglądu pręta i siatki zbrojeniowej.

Właściwości siatek, zbrojenia i sąsiedniego zbrojenia na rysunkach
Zbrojenie sąsiednie... Umożliwia zdefiniowanie właściwości sąsiedniego zbrojenia i siatki: ustawień przedstawienia pręta i siatki zbrojeniowej, symbolu pręta i siatki zbrojeniowej oraz wyglądu pręta i siatki zbrojeniowej. Właściwości siatek, zbrojenia i sąsiedniego zbrojenia na rysunkach

Obiekty referencyjne...

Umożliwia zdefiniowanie ustawień widoczności i wyglądu obiektów referencyjnych.

Modele referencyjne na rysunkach

Siatka...

Umożliwia zdefiniowanie ustawień widoczności i wyglądu siatki.

Właściwości siatki rysunku

Dostosowywanie etykiety siatki rysunku

Ochrona...

Definiuj chronione obszary, na których nie można umieszczać tekstu, znaków ani wymiarów.

Ochrona obszarów na rysunku

Filtr... i Filtr elementów sąsiednich...

Umożliwia utworzenie i zmianę filtrów elementów lub elementów sąsiednich na poziomie rysunku.

Tworzenie nowych filtrów

Atrybuty użytkownika…

Umożliwia dodanie do rysunku spersonalizowanych informacji, w tym dotyczących procesu pracy oraz komentarzy. Informacje te mogą być wyświetlane w oknie Menedżer dokumentów. Można ich także używać w szablonach raportów i rysunków, znakach oraz jako przełączniki podczas dostosowywania nazw plików wydruku.

Atrybuty użytkownika oraz zakładki wyświetlane w tym oknie dialogowym definiuje się w pliku objects.inp.

Dostępność różnych atrybutów użytkownika zależy od Twojego środowiska, roli i konfiguracji.

Atrybuty zdefiniowane przez użytkownika na rysunkach
Was this helpful?
Wstecz
Dalej